Pest Megyei Hírlap, 1990. október (34. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-01 / 230. szám

1990. OKTÓBER 1., HÉTFŐ jrfaip 3 Csak a falvakban sikerült elsőre! (Folytatás az 1. oldalról.) Annál nagyobb volt a válasz­ték Budaörsön, ahol a több mint 14 ezer választppolgár 59 egyéni jelölt és 8 lista közül választhatott. Mégis 10 óráig a választópolgároknak csupán egyhetede élt jogával. A budaörsi részeredmény, a lanyha érdeklődés a többi Pest megyei városra is jellemző volt. A gödöllői 10-es számú választókerület 988 választásra jogosult állampolgárából délig csupán 200-an voksoltak. Nagy­körösön különösen a külterü­leteken volt alacsony a részvé­teli arány, alig haladta meg a 10 százalékot. Pedig itt — a kisgazdák kérésére — még vándorurnákat is kiadtak. Mi­re azonban a hivatalos embe­rek ezekkel a helyszínekre ér­keztek, a „szavazni vágyók” már nem voltak otthon... Érdektelenség kísérte az ön- kormányzati választásokat Cegléden is. Az urnák zárása előtt egy órával a választási munkacsoport 'vezetője ka­tasztrofálisnak ítélte a részvé­telt. A legkisebb választókerü­letben például az emberek 10 százaléka sem ment el szavaz­ni és a legnagyobb körzetben Kiskunlacházán nemcsak lobogó került a tanácsház falára, ha­nem — a felújítást követően — az új elnevezés is csupán 39,3 százalékot re­gisztráltak. Ügy tűnt, a város polgárai kihasználták a szép szeptember végi időt, a hobbi­telkekre mentek szüretelni vagy gyümölcsöt szedni. Monoron és környékén a 10 ezernél nagybbb lélekszámú településeken délelőtt 10 óra­Sóskúlon sokan csak háziruhában szaladtak át a tanácsra, hogy jelöltjük nevét az urnába dobják kor még reményt keltőek vol­tak az összesítések: Monoron, Gyomron és Vecsésen négy órával a szavazókörök megnyi­tása,után a lakosság 14 száza­léka leadta voksát. A remé­nyek azonban hamar szerte­foszlottak. Gyömrőn például a 17 órakor rögzített adatok szerint még a 35 százalékot sem haladta meg a részvételi arány. Talán a tradíciók nagyobb tisztelete, talán a több függet­len jelölt vagy éppen az a tény — hogy a lakosság maga közvetlenül választhat polgár- mestert — tette: a 10 ezer la­kosnál kisebb településeken lényegesen nagyobb volt a részvételi arány. Az Alsó-Gal- ga mentén, Galgahévízen dél­előtt 10 óráig már minden harmadik választópolgár leadta a szavazatát. Itt három polgár­mesterjelölt neve szerepelt a szavazólapon,, Bggon, lény égé­sén lanyhább volt az érdeklő­dés, s ebben lehetett némi sze­repe annak, hogy a faluban csak egyetlen polgármesterje­lölt indult harcba a választók bizalmáért. A 17 órás adatok szerint végül is a legmagasabb részvételi arány Galgahévízé volt, 68 százalék. A megye északi részén talál­ható településeken folyamato­san keresték fel a választó- polgárok a szavazóköröket. Nagymaroson délután 4-kor már 40 százaléknál tartottak, Nagybörzsönyben ebben az időben a szavazásra jogosultak több mint a fele leadta vok­sát. Bernecebarátitói Verőcéig Váradon viszonylag csend­ben, vér nélkül folyt le a de­cember 22-i rendszerváltás, az egyetlen komoly atrocitás pont a püspöki rezidenciát érte. A felbőszült tömeg gyalázkodó szavakat írt az épület falára, állítólag behatolt, tört-zúzott, az időben elmenekült püspök helyett a tárgyakon élte ki haragját. Falazott a püspök Mondom: állítólag. Mert bizonyíték nincs, az ismeret­len tettesek elleni feljelentést Vida Edit lelkésznő nyújtotta be a milícián, ám róla köztu­dott, hogy Papp László egyik kiszolgálója volt. És itt szólaltassuk meg az események egyik részvevőjét, Komendát Jánost. Neki kö­szönhető, hogy karácsonykor végül is kiszolgáltatták az Úr­vacsorát a Várad-olaszi temp­lomban, hogy „hirtelen” elő­került a 400 éves Károlyi Gás­pár biblia, valamint néhány hónap késéssel a Lorántfy Zsuzsanna-féle úrasztalterítő is. — Mesebeszéd. Még, hogy betörés? Önbetörés! Az igen. Én december 30-án jelen vol­tam a püspöki lakásban meg­ejtett kárbecslésen, melyről videofelvétel is történt. Az ud­varon találtunk egy összetört, ócska tévét, ami viszont nem azonos azzal a színes tévével, amit nem sokkal a forrada­lom előtt vásárolt a püspöki hivatal, tehát nem a Papp László személyes tulajdona volt. Ennek a tévének lába­kéit, és szerintem néhány festmény is hiányzott, amikre még Búthi idejéből emlék­szem. Találtunk ellenben hi­hetetlen mennyiségű ételt; több tál hideg sültet, vörös ká­posztát és burgonyát, dinsztel- ve, csokoládétortákat, és üveg­számra a legjobb borokat. Kér­dem én, ha valóban csőcselék tört be a lakásba, majd épp az ennivalót és az italt kímé­lik. s egy rossz tévével ve­sződnek? Vida Edit ezt lega­lább olyan jól tudta, mint a bizottság, ám tartva a vissza­rendeződéstől, falazott a püs­pöknek. Papp László — ellentétben a híresztelésekkel — nem rög­tön, hanem január végén szö­kött ki Romániából, a Securi- tate jóváhagyásával és segít­ségével. Kerek egy hónapig pártfogói bújtatták Diószegen, a jelek szerint Vida Edit is tudott a rejtekhelyéről, sőt mindvégig kapcsolatban állt a püspökkel. Kuhelszky segített — Karácsony előtt egy nap­pal kiderül, se kehely, se bib­lia, se úrasztalterítő! Erélyes fellépésünkre végül is előke­rült a püspöki trezor kulcsa, meg vagyunk győződve, hogy futár ment érte Diószegre. A trezorban megtaláltuk a kely- het és a bibliát, ám a terítő hiányzott. Megdöbbent kérdé­semre, hogy hol lehet, Vida Edit sem tudott megválaszol­ni. Mint már utaltunk rá, Papp Lászlót a Securitáté csempész­te ki Romániából, ma már azt is tudják, hogy egy Kuhelszky nevű egyén. Ez a Kuhelszky évekig volt a püspöki Volga sofőrje, valójában a Securitá­té titkosügynöke, akit Papp László tudtával építettek be az egyházhoz. Papp László csomagjait nem ellenőrizték a határon, minden előre el volt rendezve, még az útlevelét sem kérték. Az úrasztalterítő eltűnését persze nem nyelték le a vára- diak, a hívek unszolására megindult a nyomozás, állító­lag az Interpolt is bevonták. Erről nyilván a határon túl is tudomást szereztek, mert nem rég megjelent Váradon Far­kas Pál, a Papp László veje, s vitte a keresett térítőt, mely nála volt. Farkas Pál és csa­ládja Váradról települtek át Magyarországra, a családfő zenetanár egy békéscsabai gimnáziumban. A térítőt Borsi Zsigmond esperes vette át, Papp László volt famulusa. Átvette, elismervényt is adott róla, de egyetlen szó magyará­zatot sem kért, mikor és ki vitte az értékes relikviát Bé­késcsabára. Apósuram, az elsőszámú gya­núsított, aligha fog erről nyi­latkozni, bűnei megbánása he­lyett Franciaországból intri­kál. A színes tévéről és hiány­zó festményekről hallgat a fá­ma, ezeket már senki sem ke­resi Váradon. De vajon mit kerestek Tőkéséknél a vámo­sok? Matula Gy. Oszkár is az állampolgárok több mint fele szavazott már. A Monor környéki kistele­pülések lakói is kitettek magu­kért. A kávaiak hatvan száza­léka már a szavazókörök bezá­rása előtt egy órával leadta voksát. A csévharaszti polgá­rok 54, a péteriek 44 százalé­ka járult délután 5-ig az ur­nákhoz. • Míg Cegléden már délután látszott, hogy érdektelenségbe fullad az önkormányzati vá­lasztás, a környékbeli települé­seken lényegesen jobb volt a részvételi arány. Újszilváson például — ahol pedig egyetlen politikai párt sem működik — a választók 55,6 százaléka ment el szavazni. Tápiószőlősön és Ceglédbercelen a választópol­gárok több mint fele járult az urnákhoz. Viszont Mikebudán, Albertirsán, Dánszentmiklóson és Csemőn a választás vége előtt egy órával még a 40 szá­zalékos részvételi arány alatt voltak. Mogyoródon a Szent Mihály napi búcsú ellenére a csaknem két és fél ezer választópolgár nagyobb része felkereste a sza­vazóhelyiségeket. Ügy tűnik, a kirakodóvásárral egybekötött búcsú kimozdította az embere­ket, hiszen már délután 1/2 4- kor jóval 50 százalék fölött volt a részvételi arány. Talán Kerepestarcsán is el­kelt volna egy búcsú, itt ugyan­is az 5 órai adatok szerint a szavazópolgárok alig 32 száza­léka jelent meg, hogy önkor­mányzatot válasszon. Már az urnák kinyitása előtt, 17 órakor kiadott helyzetjelen­tésből kitűnt, Pest megye sok településén sor kerül majd második választási fordulóra, mert a szavazás eredményessé­géhez szükséges 40 százalékos részvételt nem érték el. A megyében 17 óráig átlago­san a választásra jogosultak 36,9 százaléka szavazott csu­pán. Am ez a szám csak a kis­településeken tapasztalt na­gyabb aktivitás miatt közelített ennyire a szükséges 40 száza­lékhoz. Jellemző, hogy azokon a településeken, ahol a lakos­ság lélekszáma 10 ezernél ki­sebb — és ennek okán a pol­gármestert is választhattak — viszonylag nagyobb volt a vá­lasztói kedv. « Elsőként a ráckevei körzet­ben volt biztos: mind a 14 tele­pülésen elégséges volt a rész­vétel. A körzet átlagában 46,5 százalék, de például Szigetcsé- pen — ahol sok év után először választhattak saját önkormány­zatot és polgármestert — a szavazók több mint 61 százalé­ka élt választójogával. A rác­kevei példa azért is figyelem­re méltó, mert városaink közül egyedül itt rendeztek kislistás, vagyis közvetlen polgármester­választást. (A választásokról tudósítottak : Árvái Magdolna. Balázs Gusztáv, Ballai Ottó, Dudás Zoltán, Gér Jó­zsef, Halász Erzsébet, Koblencz Zsuzsa, Pillér Éva. Rozgonyi Ist­ván, Vasvári G. Pál. Fotók: Vimo- la Károly.) Egyesület mór van, de hol a máJstapiac? Hűtve várhat, míg árán kél el Elmúlt a nyár, s lassan a feledés hományába veszett az idei málnaszezon, amikor egyik napról a másikra fel­röppent a hír: mozgolódnak Pest és Nógrád megye málna- és bogyósgyümölcs-terme- lői. A jövő évi termésért, a málna biztonságos, minden termelő számára előnyös piaci pozícióinak előkészítéséért, vélik sokan, már most az őszön tenni kell valamit, mert különben elvész a még meg­lévő kistermelői kedv. Kiszolgáltatott kistermelők Ebben az évben — mint megírtuk — alakult meg az említett két megyében a ti­zenhárom települést magába foglaló Málna és Bogyós Gyü­mölcs Termelők Egyesülete. Ez a cégbíróságon bejegyzett egyesület, illetve annak he­lyi elnökei egyre gyakrabban konzultálnak egymással és tár­gyalnak a pártok képviselői­vel is, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél több szimpatizánsra tegyenek szert. A málnások váci egyesületé­nek elnöke dr. Orosz Kis Sán­dor, céljaikkal kapcsolatban rendkívül szűkszavúan beszélt. Egyszerűen azért, mert mint mondta, abban egyeztek meg az egyesülés helyi vezetői, hogy csak közös véleményük­kel állnak a nyilvánoság elé. Annyit mindenesetre közölt, hogy keresik a málna és bo­gyós gyümölcsök forgalmazá­sának külpiaci módozatait. A közelmúltban a Svéd Gazda- szövetség képviselőivél foly­tattak megbeszélést. A napok­ban pedig az SZDP váci szer­vezetének egyik meg nem ne­vezett közvetítőjével tárgyal­tak arról, hogy milyen gazda­sági lépéseket lehetne tenni a termelők érdekeinek védelmé­ben? Kedvező áron értékesíteni, hozzájutni a nélkülözhetetlen szaporítóanyagokhoz és nö­vényvédő szerekhez — raga­dott ki néhány szempontot igénylistájukból — ezek azok a kérdések, amelyek a tárgya­lások és egyesületi ülések na­pirendjein rendre szerepel­nek. És, ami változatlanul el­kedvetleníti a kistermelőket, hogy a belföldi piacon kiszol­gáltatott helyzetben vannak, s a feldolgozó ipar kénye-kedve érvényesül már hosszú évek óta. Kosdon, Nagy Lajos tanács­elnök-helyettes, egyesületi tag reményét fejezte ki, hogy a 13 egyesület belátható időn be­lül gazdaszövetséggé alakul­hat. Szerinte szükség van a mielőbbi szervezeti megerősö­désre, mert addig nem fog enyhülni az őstermelők ki­szolgáltatottsága. Jómaga egy­negyed hektáron foglalkozik málnával. Sajnálkozva emlí­tette, hogy Rúdon, Verőcén, Nagymaroson, de helyben, Kosdon is akadnak olyan el­keseredett termesztők, akik kivágták ültetvényüket. A rendkívül előnytelen felvá­sárlási árak mellett ebben az évben rekeszellátási gondok is közrejátszottak abban, hogy erősen megcsappant a terme­lői kedv. Rendre olyan ma­gyarázatokkal álltak elő a felvásárlók, hogy a nemzet­közi piac telítettsége miatt, rendkívül korlátozottak vol­tak az értékesítési kontingen­sek. Nagy Lajos utalt arra is, hogy képviselőik megfordul­tak a nyugati országokban, s bizony meggyőződhettek ar­ról, hogy a piac valóban to­tálisan telített. Olyannyira, hogy még Chiléből származó málna is volt az üzletekben. Idén. sajnos az albertirsai Hűtőipari Gazdasági Társaság mélyhűtő üzeme és a Dunake­szi Konzervgyár is mérsékelte málnaigényét. Azzal a magya­rázattal álltak elő, hogy az el­múlt évről visszamaradt kész­lete. A kiszállítás, a már em­lített külpiaci okok miatt le­állt. Most szerencsének mond­ták, hogy a rekkenő hőség, az aszály éreztette hatását a málnásokban is, a termés erő­sen megcsappant. Könnyen el­képzelhető, az ültetvények oly­annyira megsínylették ezt a nyarat, hogy jövőre csak köze­pes termésre számíthatnak. Ez természetesen csak afféle szürke prognózis, de könnyen ;bejöhet a papírforma. Cél a közvetlen külföldi értékesítés A Málna és Bogyósgyümölcs Termelők Egyesülete szeretne mielőbb olyan hűtőházra szert tenni, amelyben tárolhatnák a gyümölcsöt mindaddig, amíg el nem érkezik a számukra is előnyös piaci mozgás. Cél te­hát, a közvetlen külföldi érté­kesítés megszervezése. Ezzel kapcsolatban tárgyaltak az is­mert Linde nevű olasz céggel egy közös hűtőházi komp­lexum telepítéséről. Nagy La­jos szólt arról is, hogy a kö­zelükben, éppen Vácott, a kö­töttárugyár egyik használaton kívül lévő éttermében kínálko­zik lehetőség arra, hogy táro­lóhelyiséget alakítsanak ki. Tervek és remények. Málna­fronton nehezen változnak a hadállások. Mozgolódás, tud­tuk meg, valóban tapasztalha­tó, de ez édeskevés ahhoz, hogy a jövő évi termés értéke­sítését valóban tagjainak elő­nyére oldja meg az egyesülés (gyócsi) Roszik Gábor fellebbez Hivatalvesztésre ítéltéka lelkészt A Déli Evangélikus Egyház- kerület Bírósága vétkesnek ítélte Roszik Gábor gödöllői lelkészt az egyházi felsőbb- séggel szembeni engedetlenség és tiszteletlenség, valamint hi­vatalával és hivatásával össze nem egyeztethető magatartás vétsége miatt. Ezért fegyelmi büntetésként hivatalvesztésre ítélte. Roszik Gábor vétke — mi­ként a pénteki tárgyaláson ki­tűnt — : ez év áprilisában a Gödöllői Lelkészi Hivatalhoz és az egyházkerülethez, Har­mati Béla püspökhöz levelé­ben azt írta, hogy elfogadha­tatlan a püspöki tevékenysé­ge, irodájában megállt az idő. A lelkész tiltakozott Bar- tha István V. éves teológiai hallgató eltávolítása miatt, s úgy vélte, a püspök eljárása sértő, embertelen, megalázó, s ezért azt ajánlotta, hogy a püspök mondjon le. Ennek a levélnek a másolatát elküldte az egyház valamennyi lelké­szének. A tárgyaláson az ügyész hangsúlyozta: Roszik Gábor, az egyház kialakult struktúrá­ját akarja szétverni. Roszik Gábor elmondta: az­zal. hogy elküldte a levelet, a2 egyház megújulását akarta el­érni. Azt akarta, hogy Bartha István ügyét jogszerűen ren­dezzék. Hangsúlyozta: egyházában nincsen törvényes rend. Har­mati Béla kezében van az egy­ház vezetése. Az ítélet elhang­zása után kijelentette: a kon­cepciós tárgyalási ítéletet és indoklását nem fogadja el, él a fellebbezési lehetőségével. A tárgyalást követő sajtótá­jékoztatón az egyház vezető képviselői elmondták: a fe­gyelmi eljárás Roszik Gábor lelkész ellen és nem az or­szággyűlési képviselő ellen indult. Ügye az egyház belső ügye volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom