Pest Megyei Hírlap, 1990. október (34. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-01 / 230. szám

2 1990. OKTÔRFR 1., WÉTFÍÍ AntaSl-beszéd Becsben Szakid nemzetek összefogása A szabad nemzetek összefo­gása leküzdheti az olyan ve­szélyeket is, amilyenek a Kú­ráit elleni iraki agresszióval keletkeztek, és ugyanilyen ösz- szefogásra van szükség Euró­pában is. Többek között erről beszélt Antall József, az MDF elnöke, kormányfő Becs­ben, azon a több ezer személy részvételével tartott gyűlésen, amelyet a jelenleg a szocialista párttal együtt kormányzó oszt­rák néppárt, az ÖVP rendezett szombaton, az október 7-ikei ausztriai parlamenti választá­sok kampányának keretében. A politikus kifejtette, hogy a sokat emlegetett, a konflik­tusoktól mentes és egyesült Európa biztosítéka lehet a to­vábbi demokratikus fejlődés­nek Magyarországon és az egész térségben. „Nem szabad megengednünk — hangsúlyoz­ta —, hogy a vasfüggöny he­lyébe újabb akadályok kelet­kezzenek. Csakis az együttmű­ködés lehet a reális alternatí­va Európai népei számára. Ezért tulajdonítunk nagy je­lentőséget a regionális együtt­működés különféle formáinak. Ezeknek nemcsak népeinket kell közelebb hozniuk egymás­hoz, hanem meg kell könnyí- teniük az egyesült Európába vivő. utat is.” Felvétel az Európa Tanácsba Jelentés Magyarországról Egyértelműen támogatja Magyarország felvételi kérel­mét, ugyanakkor több helyen is kritikai megjegyzéseket is tesz Peter Schiedet osztrák szocialista párti képviselő ab­ban a terjedelmes és enciklo­pédikus igényű jelentésben, amelyet az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének keddi magyar vitájához készí­tett. Mint ismeretes, a közgyűlés kedden délelőtt foglal állást Magyarországnak az Európa Tanácshoz való csatlakozási kérelméről, s a 23 parlamenti demokráciát tömörítő európai szervezet miniszteri bizottsága ezt követően november 6-ikai római ülésén dönt a felvétel­ről. A keddi vitán beszédet mond Antall József miniszter- elnök, aki külön ebből az al­kalomból látogat el az elzászi városba, az Európa Tanács székhelyére. Az Európa Tanács parla­menti közgyűlésének doku­mentumaként körözött Schie­det--jelentés már élső rftbft’da’-1 tában kiemeli, hogy Magyar- ország az első ~;,a keleti tömb” országai közül, amely csatla­kozni kíván az Európa Ta­nácshoz. Tekintettel afcra, hogy Ma­gyarország az első a „poszt- kommunista” jelöltek közül, a terjedelmes (mintegy .S0 gépelt oldalnyi) jelentés készítője nemcsak Magyarország jelen­kori történelmi fejlődésével foglalkozik, hanem múltjával is, visszautalva 1100 éves tör­ténelmére. Behatóan tárgyalja a második világháború utáni eseményeket, az 1956-os felke­lést, a demokratikus mozgal­mak kialakulását a hetvenes években, s részletesen elemzi a választások után kialakult politikai és gazdasági helyze­tet. Röviden összefoglalja Peter Schieder az Antall-kabinet kormány-nyilatkozatát, célki­tűzéseit, és részletesen foglal­Ukrajna kilép a szövetségből? Mosikva-ellenes tüntetések kozik a környezetvédelmi problémákkal, köztük Bős- Nagymarossal is. A jelentéshez csatolt határozati javaslat, amelyről kedden szavaznak az Európa Tanácsban, felszólítja az Európa Tanács miniszteri bizottságát, hogy hívja meg azonnali hatállyal Magyaror­szágot az Európa Tanácsba, és biztosítson számára hét helyet az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében. Arab-Izraeli konfliktus Az ötök álláspontja Az ENSZ BT öt állandó tagállamának külügyminiszte­rei állást foglaltak amellett-, hogy „intenzív tárgyalások­kal” keli rendezni az, arab— izraeli konfliktust. Ugyanak­kor — nem hivatalos értesülés szerint — elvetették annak le­hetőségét, hogy ezt bármi mó­don kapcsolatban levőnek te­kintsék Kuvait elleni iraki ag­resszióval. A Reuter hírügynökségnek egy meg nem nevezett magas rangú nyugati diplomata el­mondta: os amerikai, a szov­jet, a brit, a francia és a kínai külügyminiszter az ENSZ-fö- titkárral tartott megbeszélésen úgy vélekedett, hogy a térség­ben minden államnak joga van a biztonságra, így Izrael­nek is, de a palesztin népnek is. Az öt nagyhatalom azon­ban visszautasította Szaddam Husszein azon igényét, hogy a kuvaiti rendezést az arab—iz­raeli konflikus felszámolásá­hoz kössék. A miniszter sze­rint ez káros lenne mindkét ügy kimenetelére. Javier Pérez de Cuellar munkaebéden vett részt a Biztonsági Tanács öt állandó tagja külügyminisztereinek társaságában. Az erről kiadott közlemény hangoztatja: az iraki csapatok Kuvaitból való kivonása lehetővé tenné Ká­vait teljes függetlenségének visszaállítását a törvényes kor­mány vezetése alatt. Szaddam Husszein „újabb fegyvere " Terrorista akciók A washingtoni külügymi­nisztérium figyelmeztette a külföldön tartózkodó ameri­kaiakat, hogy különösen Euró­pában és a Közel-Keleten fo­kozódik az amerikai érdekelt­ségek elleni terrorista akciók veszélye. A szombaton nyil­vánosságra ■ hozott közlemény hírszerzést adatokra alapozva rámutatott : mind több jel mu­tat' arra, hogy „a közeli jen vőben” Irak által támoga­tott terrorcselekmények vár­hatók. Brent Scowcroft, Bush elnök nemzetbiztonsági tanács­adója már pénteken olyan ér­tesüléseket közölt, hogy Szad­dam Husszein iraki elnök kü­lönböző terroristacsoportok ve­zetőivel tárgyalt terrorakciók végrehajtásáról. Ezeket az információkat alá­támasztani látszik a kairói Al-Wafd szombati jelentése, mely szerint az egyiptomi biz­tonsági erők a fővárosban S palesztint, Alexandriában pe- dik három palesztint és két iraki állampolgárt vettek őri­zetbe, akik öbölbeli arab álla­mok vezetői ellen készítettek elő merényleteket. A lapnak a ^titkosszolgálat kötelékébe. tar­tozó informátora szerint a le­tartóztatottak bevallották, ■hogy Bagdadban kidólgozott tervek alapján terrorakciókra készültek. A Ilatra Romaneasca Mmiomlista vádak A Vatra Romaneasca nacio­nalista, magyarellenes szerve­zet nemrégiben Nagyváradon tanácskozást tartott. Ezen részt vettek az országos vezetőség tagjai és a megyék képviselői. A tanácskozásról a Nagyvára­don megjelenő Bihari Napló számol be. Az ülésen Radu Ceontea, a szervezet elnöke azzal vádolta Magyarországot, hogy Erdély visszaszerzésére törekszik. Az üzenet Három feltétel Szaddam Husszein iraki el­nök párbeszédet szorgalma­zott vasárnap az öbölben ki­alakult válság megoldására, de három feltételhez kötötte a tárgyalások megkezdését. Az egyik feltétel: az öböl válságának ügyét össze kell kapcsolni a közel-keleti kér­dés átfogó rendezésével. A másik: ki kell vonni az ide­gen csapatokat az öböl térsé­géből. A harmadik: véget kell vetni az Irak ellen elrendeli blokádnak. Szaddam Husszein a világ összes muzulmánjához inté­zett szózatot Mohamed prófé­ta születésének évfordulója al­kalmából. Az elnöki szózat szövegét a kormány szóvivője1 olvasta fel az iraki televízió­ban. Folytatódtak vasárnap a Moszkva-ellenes tüntetések Ukrajna fővárosában, Kijev­ijén, és a köztársaság más vá­rosaiban. Az ellenzéki pártok és moz­galmak, az Ukrajnai Nemzeti Mozgalom (RUH), az Ukrán Demokratikus Párt, a Szociál­demokrata Párt, a Zöldek Pártja, illetve a Köztársasági Párt kezdeményezte kijevi tömegdemonstráció legfőbb jelszava a Szovjetunióból va­ló kilépés követelése volt. A tömeg bírálta a kijevi kor­mányt és törvényhozást, ami­ért a nyáron jóváhagyott uk­rán szuverenitási nyilatkozat­ban nem tett említést Ukraj­na tényleges függetlenségének megteremtéséről. Felszólítot­ták a kijevi vezetőséget, hogy haladéktalanul kezdje meg a szuverenitási nyilatkozat fe­lülvizsgálatát, és szakítsa meg az új szövetségi szerződésről Moszkvában folytatott tárgya­lásokat. A demonstráció részt­vevői követelték a Lenip- szobrok eltávolítását Kijev köztereiről. mm ................... ......................................................................................................................»...................................................................... K ülföldi események — efiy mondatban II. János Pál pápának a Szent Péter Székesegyházban mon­dott miséjével vasárnap megkezdődött a katolikus püspökök űjabb szinodusa — konzultatív tanácskozása —, melyre a világ minden tájáról 238 püspök és érsek gyűlt össze, s négy héten át a papi hivatás gondjaival, problémáival foglalkoznak. A Nyikolaj Sljaga vezérezredes, a szovjet hadsereg politikai irá­nyító testületének vezetője „antidemokratikusnak” tartja a szovjet hadsereg depolitizálásának gondolatát, s elveti a kato­nai pártszervezetek működésének betiltásával kapcsolatos el­képzeléseket is. A Többségükben nők — több mint 15 ezren — tüntettek szombaton Berlinben a két Németország közelgő egyesítése ellen, a menet Kelet-Berlinből vonult át a város nyugati felébe. A A bukaresti kormány úgy döntött, hogy ok­tóber 1-jétől 1991. április 30-ig terjedő hatállyal tovább szigo­rítják a román vámszabályokat. A Nem jelent meg vasárnap az Izvesztyija, a szovjet kormány lapja, a szerkesztőség nyom­dai papír hiányával indokolta a történteket. A vietnami há­ború idején eltűnt amerikai katonák felkutatásáról és a kam­bodzsai konfliktus rendezésének lehetőségéről tárgyalt szom­baton New Yorkban James Baker amerikai és Nguyen Co Thach vietnami külügyminiszter. A A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 41. évfordulójára, a haza egyesítésére és felvirá­goztatására, Kína és a többi ország barátságára, a világ béké­jére, fejlődésére ürítette poharát Li Peng miniszterelnök. Áz őszi BNV uíolsó napján Zárás után nyitás Bezárta kapuit az őszi, 92. BNV. A hét .vége időjárása kedvezett a nagyközönségnek, tölpb tízezren ki is használták. Tolongott a tömeg a pavilonok­ban, a paravánok mögött job­bára csomagoltak a kiállítók, az üzletek Jáva már korábban megköttetett, az utolsó napok­ra legfeljebb a tapasztalatok összegzése maradt. A cseh és szlovák kiállítók például el­mondták, az idén kevesebb megállapodást kötöttek, 10 millió rubelért exportálnak, nyolcmillióért vásároltak. Bár az már most látszik, hogy a két ország között csökken a forgalom —f tavaly 1,9 milliárd rubel értékű volt — ezt a fo­lyamatot a jövőben szeretnék megállítani. Ennek érdekében új vállalkozások, kooperációk, vegyes, vállalatok létrehozásán fáradoznak. A vásáron a korábbi évek­hez képest lényegesen több kft., kisvállalat és -szövet­kezet állított ki. Többek között az amerikai minőséget jelölte meg vonz­erőként a Schwinn (USA)— Csepel Kerékpárgyártó és For­galmazó Kft., amely az elmúlt csaknem két esztendő alatt nagy utat tett meg. Az idei BNV-n nemcsak a kínálat bő­vítésével. hanem új kereske­delmi szolgáltatásokkal is elő­hozakodtak. Dealer boltjaink­ban — eddig 21 nyílt meg Győrtől Miskolcig, Szigetszent- miklóstól Keszthelyig — a Schwinn világszerte ismert színvonalát honosítják meg. Mintegy záróakkordként Horváth János, a BNV igaz­gatója azt nyilatkozta, hogy másféle vásárpolitikát kell folytatnia a Hüngexpőhak a jövőben, jobban igazodva a ki­állítók igényeihez'. A megvál­tozott gazdasági körülmények a kiállítók túlnyomó többségét érdekeltté teszik abban, hogy ■a vásáron árusítsák termékei­ket, részben piackutatási cél­lal. részben azért, hogy a ki­állításra fordított költségeiből ilyen módon valamennyi meg­térüljön. A Nemzetközi Vásá­rok Szövetségének szabályzata szerint a kiállító standokon to­vábbra sem szabad árusítani, az ez irányú igények kielégi- tésére azonban a Hungexpo a jövőben a ki ' nem használt, szabad területeket is. az árusí­tók rendelkezésére bocsátja. Mindez nem jelenti, hogy a BNV az általános vásárok felé tolódik el, arra törekszenek, hogy erősödjék a szakkiállítási jelleg. A kiállításszervezők gotv jairól Horváth János el mont ta; hogy a szaporodó vegye vállalatok kiállítóinak részvé­tele miatt ütközik a nemzet- gazdaság és a Húngexpo érde­ke. Az ország érdeke ugyanis a vegyes vállalatok támogatása, ami abban, is megmutatkozik, hogy forintba fizethetik rész­vételi díjukat, a Hungexpo viszont emiatt tetemes deviza- bevételtől esik el. Ráadásul a külföldi kiállítók méltányta­lannak is tartják a kétféle díj­szabást. Éppen ezért azt ter­vezik, hogy fokozatosan a nemzetközi tarifákhoz igazít­ják áraikat. A budapesti vásárközpont az idén még négy esemény színhelye lesz: az első prog­ram október 16—20 között a nemzetközi számítástechnikai szakkiállítás és -vásár (COMP- FAIR), a nemzetközi szerel­vényipari szakkiállítás és -vá­sár (INTERMATURA), vala­mint a nemzetközi alvállalko­zói és háttéripari szakkiállítás (HUNG TECH). Kép és szöveg: Győri András A kőbányaiaknál a ser mellé zene is járt Bár tudom, sokan amolyan családi programnak, közös hét­végi kirándulásnak veszik a BlVV’ íjiegtekínfését, „mégis qzt tanácsolom: aki teheti, "a ’jö­vőben a vásárlátogatás idejére bízza nagymamára, rokonra, ismerősre apró gyermekét. Ja­vaslóm ezt eddigi, s idei ta­pasztalataim alapján, amikor is az egymást taposó tömeg­ben a babakocsikat az utolsó pillanatban vette észre a gya­nútlan látogató. Akkor, amikor már éppen beleugrott, vagy át­esett rajta, netán rátolták a sárkára. Kellemetlen ez a fel­nőtteknek, de rossz a lábak tengerében szinte elvesző kis­babáknak is. A valamivel idősebb kor­osztálynál sem jobb a helyzet: soha ennyi nyűgös, síró óvo­dáskorút nem láttam együtt, Vásár —korhatárral mint itt a 7í W- ». Nyughás’s már! Észnél légy! Bírj magad­dal! Ne ülj le, hogy fog kinéz­ni a ruhád!” mordulással von­szolták őket a szülők pavilon­ról pavilonra, annak ellenére, hogy a kicsiket maximum a játékbemutató kötötte le, az sem sokáig. Egy négyesztendős forma kissrác az orrunk előtt tűnt el feje búbjáig a hatalmas szökőkút méteres vizében, a csobbanásra utánaugró anya aztán órákig szárította és szá- rítkozott a parton. Aki vízbe se pottyant, anyja kezét sem rángatta, az a vásári rendőrsé­gen várakozott: a hangszóró percenként adott hírt szülőket kereső gyerekekről, csemeté­jüket elveszítő szülőkről. A valamivel: ndáyobkah. a kilenc-tízévesek. ç so port m szülők nélkül, bandában érkez­tek. Hogy a kiáll doit tetrnikek közül megnéztek-e valamit, nem tudni, de tény: legkedve­sebb szórakozásukat az jelen­tette, hogy görkorival, gördesz­kával belecsimpaszkodtak a vásárnéző mikrobusz utolsó kocsijába, s úgy húzatták ma­gukat mindaddig, amíg a so­főr le nem teremtette őkét. Aztán kezdték elölről... ! Jó dolog a vásár, érdekes kavalkád, ám látogatását tíz­éven aluliaknak, de legalábbis az iskoláskornál kisebbeknek nem ajánlom, — pillér — Hogyan került Békéscsabára a várad! úrasztalterftö? A napokban hírt adtunk arról a mindenképp elítélendő at­rocitásról, melyet a nadlaci román vám- és határőrség tisztjei alkalmaztak Tőkés Lászlónéval szemben. Megkeresésünkre a bu­dapesti román nagykövetség sajtóaitaséja okként azt is meg­említette: felmerült annak a gyanúja, hogy a püspökné olyan dokumentumokat vagy régiségeket szándékozott kihozni Ma­gyarországra, melyek sertik a román vámtörvényeket. Vajon minden egyházi sze­méllyel — illetve azok család­tagjaival szemben — ilyen pe­dánsan éber a román hatóság, avagy csak Tőkésékre terjed ki a román demokrácia emi- gyen értelmezése? Az aláb­biakban annak jártunk utána, miként távozott Romániából a püspökelőd, Papp László, s mit vitt magával „szuvenír­ként” a Várad-olaszi eklézsia­ládából. Néhány sor történelem A krónikából tudjuk, hogy Lórántfy Zsuzsanna, 1. Rá­kóczi Ferenc hitvese sokat és szívesen tartózkodott Váradon, különösen az 1635—36-os évek­ben. A fejedelemasszony egyik nagy passziója a kézimunká- zás volt, keze alól számos re­mekműnek is beillő hímzés ke­rült ki, köztük az az úrasztali terítő, melyet 1635-ben aján­dékozott a Várad-olaszi re­formátus templomnak. A terítő körös-körül kézzel vert csipkével van szegélyez­ve. Összesen huszonnégy táb­lából áll, ezekből tizenkettő reticella csipke, tizenkettő re­neszánsz stílusú, magyar vi­rágos mintájú, skofiummal hímzett lenvászon, melyek úgy vannak összedolgozva, hogy a hímzett és a csipketáblák vál­takozva sorjáznak egymás mellett. 1660-ban, amikor a törökök elözönlik Váradot, a térítőt sok más egyházi érték­kel átmentik Tordára, s egy vasládában őrzik 275 évig. A klanodiumként is emlegetett műtárgy 1935-ben került visz- sza a jogos tulajdonoshoz, a váradi püspökség kincsei kö­zé. A Fekete Pásztor Papp Lászlóról egyszer már írtam, hadd egészítsem ki az akkori beszámolómat egy-két adalékkal, melyek jellemét tükrözik. Lelkésznek gyenge, teoló­gusnak úgyszintén. Hiányos kvalitásait a hatalomhoz való törleszkedéssel igyekszik pó­tolni, előbb Gheorgihu Bej­nek, majd Ceausescunak haj­long. A jutalom nem marad el, Búthi Sándor halála után őt ültetik a püspöki székbe. Há­lából nagy vehemenciával zár­kózik fel a ceausescui homo­gén fantazmagóriához, dikta­tórikus kormányzása még az eszménykép államelnökén is túltesz, emellett korrupt, kap­zsi, dölyfös, úgy él ä püspöki rezidenciában, mint egy feu­dális kényúr. Bűneinek lajst­romára a Tőkés László vessző- futtatásával tette fel a koro­nát, nyilatkozataival, kijelen­téseivel kiszolgáltatta jogosan lázongó paptársát a világi ha­talmasoknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom