Pest Megyei Hírlap, 1990. augusztus (34. évfolyam, 179-204. szám)

1990-08-01 / 179. szám

1990. AUGUSZTUS 1., SZERDA Ö mondta Sorszám Napok alatt híres lett. Hozott néhány személyi döntést, amik felkavarták a kulturális életet. Fekete György, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitlzára. A Munkácsy-díjas, az Érde­mes Művész címet birtokló alkotó — akit természete­sen üldöztek a letűnt rend­szerben — imponáló maga- biztossággal adott interjút a Heti Világgazdaságnak (90/30.). Kimondottan tetszik ne­künk az olyan önfelelgetős játék, mint például az, hogy „az MDF véleménye nem foglalkoztat...”, s a párja, „ha két MDF-es lelt volna az országban, az egyik biztosan én lettem volna." Lefegyverző, ha va­laki ilyen nyíltsággal be­szél objektivitása gyöke­reiről, s még inkább meg­nyerő, ha a két MDF-es közül az egyik a kérdés­re, mikor csatlakozott a párthoz, így felel: „Még 1988 őszén”. Bizony, ennek majdnem két teljes eszten­deje! Ilyen múlttal már- már a veteránok közé szá­míthat valaki, azaz az ala­pító atyák táborába, akik ott álltak a bölcsőnél... S lám, nem tévedtünk a fel- tételezéssel, mert F. Gy. a „még 1988 őszén”-t így foly­tatta: „Tagkönyvem úgy az ezer körüli számot viseli”. Nem csekélység! Igaz, a múlt ködéből felsejlenek át-, előre- és visszaszámo- zások bizonyos tagkönyvek esetében, tulajdonosaik (nagysága) érdekében, de ezeket az emlékeket illen­dő elhessegetni magunktól, hiszen annak a bizonyos pártállamnak a történel­méhez kapcsolódnak. Vél­tük, a múlt emlékei közé kerül az a bizonyos ki- volt-előbb-itt? nem túlsá­gosan ízléses kérdése-mér- céje is, de lám, ebben is tévedtünk. Ebben is, mert hiszen abban is, hogy nem lesz a pártok között ki-volt- elöbb-ellenzéki, ki-volt-az első stílusú, mondandójú vetélkedő. Volt, van ilyen vetélkedő, s lám, most már arról is értesülhetünk, ki­nek milyen sorszámú tag­könyv jutott... Bevalljuk: lyukas az oldalunk, mert kifúrta a kíváncsiság! Va­jon kié lehet az egyes szá­mú tagkönyv? A tizenötös? A százharminckettes ... KLIENS A községben rohamosan apad a Duna Solymárra már lajtkocsi jár Nem sok jót ígérnek a meteorológusok, már ami ha­zánk időjárását illeti az elkö­vetkezendő napokban. Mint Kapitány Ervinnének, a Me­teorológiai Előrejelző Intézet munkatársának a tájékoztató­jából kiderült, tovább marad a száraz, fülledt idő. Egészen a hét végéig, sőt még a jövő hét elején sem várható or­szágos csapadék. A nappali hőmérséklet csak egy-két fok­kal csökken. Főként az or­szág déli részén számíthat­nak nagyon rövid ideig tartó záporokra és zivatarokra, de a csapadék mennyisége nem lesz jelentős. A meleg időben teljes energiával dolgoznak a víz­művek kútjai, szivattyúi, en­nek ellenére már jelentkez­nek fennakadások. Bakucs Krisztina, a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat ügye­letes diszpécsere elmondta, hogy a jelenlegi csúcsidő­szakban 140-144 ezer köbmé­ter a vállalat napi termelése. Ilyen szárazságban duplájára nö a vízigény. Csapadékos időszakban naponta csak 60- 70 ezer köbméterre van szük­ség. Mint megtudtuk, a PVCSV nyolc Pest megyei üzemmér­nökségén, szinte kivétel nél­kül vannak problémák. A pé- celi üzemmérnökséghez tar­tozó Aszódon és annak térsé­gében, a magasabban fekvő területeken élők számíthatnak főként kora reggel és késő este 3-4 órás vízhiányra. Val- kón, valamint Vácszentlászlón is hasonló a helyzet. A me­leg idő beálltával már huza­mosabb ideje van vízhiány este 6 óra és éjfél között. Érd térségében, Diósdon, valamint Budaörs Törökug­rató részén, az üdülőterülete­ken ugyancsak az .'.esti. őr álír. ban folyik kevesebb víz a csapokból. Van olyan » terület, például Dabason, Örkényben és Táborfalván, ahol sokkal kisebb a nyomás, de vízhiány szerencsére eddig ezeken a részeken nem fordult elő. — Hol lehet még nyomás­csökkenésre számítani? — kérdeztük a PVCSV diszpé­cserétől, aki kérdésünkre vá­laszolva elmondta, hogy Zsámbék magasabban fekvő részein, Cegléden, Abonyban, Nagykőrösön, Sülysápon, Tá- piószentmártonban, Farmoson, valamint Szentmártonkátán is kevesebb víz csordogál. A kánikulában nemcsak a városlakók szenvednek a melegtől, sajnos a földeken is egyre több gondot okoz a szárazság (Erdösi Ágnes felvétele) Vízhiány azonban ezeken a területeken ezután sem lesz. Amikor Bakucs Krisztiná­tól azt kérdeztük, hogy van-e olyan település, ahol eddig még nem adódtak gondok, csak annyit válaszolt: Mike- buda, Kőröstetétlen és Jász- karajenő lakói még nem je­lentkeztek náluk problémáik­kal, és a ceglédi üzemegység­hez tartozó területekről is kevesen jeleztek vízhiányt, illetve nyomáscsökkenést. Az Aszód térségében kiala­kult kritikus helyzet miatt, mától, augusztus 1-jétől be­vezetik a szakaszos vízellá­tást. Ez azt jelenti, hogy meghatározott sorrendben, hol a magasabban, hol az ala­csonyabban fekvő részeken lévő lakóházakhoz juttatnak vizet a vállalat kútjaiból. Ezzel szeretnék megakadá­lyozni, hogy az előnyösebb területeken élők ellocsolják a többiek vizét. Azt is megtud­tuk, hogy a fent említett te­rületeken, illetve a vállalat .«teteA valamennyi üzemegy­ségének területén locsolási tilalmat rendeltek el. Eckhardt Tibor, a Duna Menti Regionális Vízművek szolgáltatási osztályának ve­zetője elmondta, hogy a Du­na nagyon gyorsan apad, tegnap több, mint négy mé­terrel csökkent a vízszint. A fővárosi mérések azt mutat­ják, hogy Budapestnél 170 centiméter a vízállás és a szakemberek további apadást jeleztek. A DMRV pillanatnyilag még nem vezetett be a hoz­zátartozó területeken locso­lási tilalmat, csak a vízfo­gyasztás korlátozásával sze­retnének gátat szabni az árasztó locsolásoknak. A hét végén beköszöntött rendkívül száraz idő következtében Solymáron és Dobogókőn vált kritikussá a helyzet. Ezen a két településen még ma is lajtkocsikkal szállítják a vizet az ottélőknek. A gödöllői igazgatósághoz tartozó területek közül az Erdőkertes, örbottyán, Ve­resegyház, Szada útvonalon nőtt másfélszeresére a vízfo­gyasztás, ezért ezeken a tele­püléseken is csökkent a nyo­más, de vízhiány nem volt. A szolgáltatási osztály ve­zetője szerint ha a helyzet nem változik, ha a Duna to­vább apad, akkor vízkorláto­zásokra kerülhet sor. Ezért ezúton is kérik a megye va­lamennyi településének lakó­it, hogy mérsékeljék a locso­lást és mellőzzék az autómo­sást. Molnár Ildikó PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK KÉTNAPOS ÜLÉSE Több módosító Az Országgyűlés emberi, jo­gi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának vendége volt tegnap Szőcs Géza, a Romá­niai Magyar Demokrata Szö­vetség főtitkára, a szenátus tagja, politikai, emberjogi bi­zottságának alelnöke. Többek között annak a véleményének adott hangot, hogy a román szenátus politikai, emberjogi bizottságának szorosabbra kellene fűzni kapcsolatait el­sősorban a kelet-európai tér­ség parlamentjeinek hasonló bizottságaival. Szavai után a helyi önkormányzati képvise­lők és polgármesterek válasz­tásáról szóló törvényjavaslat­hoz érkezett módosító javas­latokat vitatták meg a képvi­selők. Az Országgyűlés költségve­tési bizottsága támogatja, hogy a kormány minél előbb hozzákezdjen az állami kis­kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatás privatizációjához — hangzott el tegnapi ülésü­kön. Ám a törvényjavaslat még sok kiegészítésre szorul. Szerintük egyébként egyelőre hiányoznak a törvény végre­hajtásának feltételei. < A Környezetvédelmi Bizott­ság is az önkormányzati tör­vénytervezettel, illetve a kü­lönféle környezetvédelmi mó­dosító javaslatok, kiegészíté­sek megvitatásával foglalko­zott. Ezek arra vonatkoznak, hogy a jogszabályok vala­mennyi szintjén megfelelően érvényesüljön a természeti és az épített környezet védelmé­nek elve. Élesen ütköztek egymással a kormánypárti és az ellenzé­ki képviselők nézetei az al­kotmányügyi törvényelőkészí­tő és igazságügyi bizottság száz indítvány Siók titok marod Sohase fogom megtudni, mi­lyen lábuk van a fideszes fiúk­nak. Az egyik „fenegyerek”, tör­ténetesen Deutsch Tamás, nem­régiben azt nyilatkozta, csak úgy mellékesen a fontos poli­tikai dolgok közepette, hogy ha 35 fokot mutat majd a hőmérő, akkor várhatóan rövidnadrág­ban jönnek a Parlamentbe. Vé­gül is, nekik ez a munkahelyük, s ők itt dolgozni akarnak. Az ember pedig öltözzön kényel­mesen, ?.z időjárásnak megfe­lelően, hogy semmi ne zavar­ja a munkában. Tegnap volt az első olyan nyári hétköznap, amikor har­mincöt fokra kúszott a hőmé­rő. Néztem a íideszcseket, mind hosszúnadrágban voltak. (A lá­nyokat kivéve, de az ő lábuk eddig sem volt elrejtve.) És ezekben a hosszúnadrágokban a bizottsági ülésekre igyekez­tek, az önkormányzati törvény- javaslat megvitatására. Hogy mi a véleményük róla, milyen módosításokai kívánnak élni, hogy milyen gondolatokat for­gatnak a fejükben, azt hama­rosan, a plenáris ülés vitájá­ból megtudhatjuk. Csak az ma­rad örök titok, hogy milyen lá­buk van a fideszes fiúknak. S hogy mit szólna a strandruhás „fenegyerekekhez” például Torgyán József, vagy Szabad György, netán a kormányőr, ha egyáltalán beengedné őket ilyen szerelésben. Persze, lehet, hogy a HVG- ben kommentált statisztikának van igaza, s a Fidesz a legin­kább tárgyszerű, a leginkáb’ komoly párt a parlamentben. Hova jutunk így, ha már a fia­talokban sem lehet megbízni? Se strandkormány, se strand­ruhás ellenzék .. • Földosztásra jotf> fogdába kerüli Betyárok a körösi tanyavilágban A honvédség bocsánatot kér RANDALÍROZ!) KATONÁK A hétfő délutáni Göcsej expressz közel egy órát késett a vo­naton randalírozó katonák miatt. Mi történt valójában a Gö­csej expresszen? — erről tájékoztatott Keleti György ezredes, a Honvédelmi Minisztérium szóvivője. A hétfőn 17 óra 25 perckor Budapestről induló Göcsej ex­pressz utasainak nagy része — közel 400-an — sorkatona volt. Jó néhány katona mélyen a pohár fenekére nézett. Az ital ha­lasára hangoskodtak, randalíroztak, üvegeket dobáltak ki a vonatból és belekötöttek a békés utasokba ■— ismertette a tör­ténteket az ezredes. Révfülöpnél felszállt a vonatra egy kéttagú katonai rendész- járőr, de a Tapolcán hozzájuk csatlakozó további két katonai rendészjárőrrei együtt is tehetetlennek bizonyultak. Kénytele­nek voltak segítséget kérni a rendőrségtől, majd a tapolcai lak­tanyából az ügyeletes alegységet is kirendelték a vasútállomás­ra. Németh Gyula ezredes, a tapolcai helyőrségparancsnok in­tézkedése nyomán a rendet helyreállították. A vonat 48 perc késéssel haladhatott tovább. A katonák közül negyvennégyet bevittek a Kinizsi Pál-Iak- tanyába, egyet a rendőrségen állítottak elő, kettőt pedig — ki­sebb sérüléssel, illetve rosszulléttei — a tapolcai kórházba szál­lítottak. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség parancs­noksága elnézést kér a vonat utasaitól, és mindazoktól, akik számára a történtek kellemetlenséget okoztak, s mindent meg* t z annak érdekében, hogy a jövőben ilyen példátlan eset ne fordulhasson elő. keddi ülésén, amelynek témá­ja úgyszintén a helyi önkor­mányzatokról szóló törvényja­vaslat. Az ellenzéki pártok szerint a kormány előterjesz­tése az előző rendszerből át­örökített hierarchia szerint vázolja az önkormányzatok működését. Tölgyessy Péter (SZDSZ) leszögezte: egy de­mokratikus jogállamban nem lehet egységes hierarchia; az önkormányzatok nem állami szervek, hanem köztestületek, s így nem lehetnek alárendelt­jei az Országgyűlésnek sem. A módosító indítványok ja­va része az önkormányzatok gazdasági alapjaival függ ösz- sze — ez világlott ki a Parla­ment önkormányzati, köz- igazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottsága tegnapi megbeszélésén. A beterjesztők szándéka, hogy már a törvény­ben is rögzítsék az önkor­mányzatok lehetséges bevételi forrásait, bővítsék ezek körét, ugyanakkor építsék be demok­ratikus működésüknek továb­bi garanciáit is a törvénybe. A bizottságok ma folytatják megbeszéléseiket. Az utóbbi hetekben jó egy­néhány személlyel sikerült gyéríteniük a rendőröknek a körösi tanyavilág fosztogatói­nak népes kompániáját. Egyi­kőjük a 36 éves foglalkozás nélküli Tóth József Pécsről Kecskeméten át vetődött Kő­rösre, és ha hinni lehet elbe­szélésének, már az első éjsza­kai kiruccanásáról jövet ho­rogra akadt. A néhány hete a váci bör­tönből amnesztiával szabadult fiatalembert azóta a szigetvári rendőrök is keresték lopás miatt. Elhelyezkednie ugyanis nem sikerült, így egy darabig apja pécsi otthonában húzta meg magát. Ezután Kecske­métre utazott, ahol állítólag örökösödésből származó föld­jének tulajdonjogát akarta rendezni. A rokonok aztán fel­világosították, hogy a földosz­tásra egyelőre még várni kell. Tóthnak kénytelen-kelletlen továbbra is be kellett érnie szerényebb jövedelemforrás­sal, az eldobott italosüvegek gyűjtésével. Pedig nagynénje, aki kör- nyékszerte ismert munkaköz­vetítő (lakása kétes elemek gyülekezőhelye, többnyire t/irtönviselt embereket ajánl •ki a konyhakertészeknek) bizo­nyára talált volna neki vala­milyen munkahelyet. A nagy­néninél ismerkedett meg Tóth Lajossal, akinek névrokonával egyetemben, szintúgy sajátos szemlélete van a tisztességes munkáról, mások tulajdonjo­gáról. Július 13-án este együtt kerekeztek át Kőrösre. — Fogalmunk se volt róla, hol járunk — mesélte utóbb Tóth József. Csak tanyákat láttunk. Az egyik fóliásban 5 kilónyi paprikát szedtünk le egy hétvégi házból, melynek lakatját fűrésszel vágtuk le, Lajos szalonnát, üres üvege­ket rakott el... A következő hétvégi portá­ra a drótkerítés szétvágásával, az ajtó felfeszítésével jutot­tak be, majd innentől szétvált az útjuk. Tóth Lajos további zsákmány után nézett, cimbo­rája pedig hajnali 3 óra táján a város felé vette az irányt a Vágóhíd utcán, amikor Kiss- Dér József törzsőrmester és Kókai László szakaszvezető igazoltatták. A biciklikormányon lógó szatyorból uborka, paprika, 20 deka kávé, biciklilámpa, kávé­daráló került elő. No, és a be­törőfelszerelés: egy pár fekete kesztyű, fémvágó fűrészlap, drótvágó. — Szeretem, ha nálam van­nak — magyarázta Tóth, aki egyébiránt azonmód elismerte Lövöldözés nem lesz Tűzijáték kétszer több személy sérelmére elkö­vetett betöréseit. Őrizetben várja ügyeinek kivizsgálását. Az utóbbi hetekben a Bok­ros- és a Hosszúhát-dűlőkben is aggasztóvá vált a tanyai közbiztonság. Ahol a homok­ban megjelent a Tisza cipő­gyár emblémája meg egy fél­retaposott sportcipő jellegze­tes lenyomata, onnan többnyi­re az elérhető értékek is el­tűntek. Permetező, citera, nyo­máscsökkentő szelepek, egyéb felszerelések. Mindezek egy jó erős feszítővassal és az agyonra keresett lábbelikkel egyetemben a rendőrség szo­bája sarkában vannak. Vise­lőik, Puporka József és Illés László pedig letartóztatásban. Ez ideig 4 betöréssel gyanú­síthatok alaposan. Mindkette­jüknek volt már dolga a bün- tetőbírákkal vagyon elleni bűncselekmények miatt. Illés több mint 10 évet vesztegetett el már eddig szabadságából, többszörös visszaesőnek szá­mít. A lopott értékek egy részét eladták, most ezek felkutatása is folyik. Televízió, gázpalack, porcelán étkészlet, rádió, vil­lanyfúró hollétéről kell szá­mot adni a rosszhírű páros­nak. My. J. Isten segedelmével a kapa­nyél is elsülhet — tartja a ré­gi bölcsesség, ezúttal azonban nem efféle fegyverropogástól rettegnek a hiszékenyek. Sut­togva terjedt a hír: valami nincs rendben a tisztek háza táján. Egyesek tudni vélték, hogy „önállósította” magát a hadsereg egy része. A leszerelő tisztek sorra jelentik, hogy sajnos „elvesztették" a piszto­lyukat, amire a válasz; ejnye, bejnye. A folytatás pedig köny- nyen kitalálható. Titkos helyen szervezkednek a fegyveresek, mi lesz még ebből?! Keleti György ezredesnek a hadsereg sajtóosztályán szintén elakad a hangja, pe­dig megszokhatta már az új­ságírók lehengerlő kérdéseit. A legvadabb feltételezésekre is rutinosan, mondhatni, elegán­san válaszolt, de ekkora buta­ság még öt is meglepi. A ka­tonai fegyelem azonban ezút­tal is csodát művel, néhány másodpercnyi döbbent csend után szenvtelen hangon sorol­ja az ellenérveket. Kezdi az­zal, hogy a tisztek a szolgálati fegyvereiket nem vihetik ha­za. önvédelemre a Belügymi­nisztériumtól kérhettek fegy­vertartási engedélyt, s annak birtokában vásárolhattak ott­honra fegyvert. A szolgálati fegyverek elve­szítése nem csak „ejnye-bej­nyét” von maga után, hanem büntetést is, s minden ilyen esetet külön megvizsgál a bí­róság vagy ügyészség. Ez azon­ban korántsem jelenti, hogy ne vesznének el fegyverek. A sta­tisztikai adatok szerint 1960— 1990 között, tehát harminc év alatt húsz géppisztoly „tűnt el" végleg, viszont a 276 darab „el­kallódott" pisztolyból 191-et megtaláltak. Tehát harminc év alatt nyolcvanöt pisztoly ta­lált új gazdára. ★ A jól értesültek azonban egy másik biztos infor­mációval is elláttak, ne­vezetesen az idén elmarad a tűzijáték! A Fővárosi Tanács­nál egyetlen ember sem akadt, aki igent, vagy nemet mondott volna az információra. Végül a közlekedési osztály számát ad­ták meg, ott érdeklődjem. Hogy miért éppen ott? — A talányt a telefonba bejelent­kező kissé morózus hang ol­dotta meg: mert ő dolgozik a legrégebben a tanácsnál! A ru­tin sajnos kevésnek bizonyult, ő sem tudta, lesz-e tűzijáték. Egy tippje azonban volt, pró­bálkozzam az I. Kerületi Ta­nács műszaki osztályán. Próbálkozom. Az osztály munkatársának ugyan fogalma sincs az augusztus 20-i látvá­nyosság megtartásáról, arról azonban biztosít, hogy terület­foglalási engedélyt csak addig adtak ki, tehát az égi szipor- kázásnak részükről akadálya nincs. A többi már a hadsere­gen múlik... Megint a sajtóosztály számát hívom. Megtudom, hogy ez a hír is „majdnem” igaz. Elma­rad az MHSZ-bemutató — a szövetség megszűnése miatt. Viszont csakúgy mint eddig, az idén is lesz tisztavatás au­gusztus 20-án. Tűzijátékot pe­dig éppenséggel kettőt is tar­tanak! Az egyiket a szokásos időben és helyen —, a látvá­nyosságra kíváncsiak nyugod­tan jöhetnek a Duna-partra. A másikra tíz nappal korábban Balatonfűzfőn kerül sor — a Nitrokémiai Ipartelep mutat­ja be a készítményeit a sajtó képviselőinek, ezekkel szeret­nének „kirobbanó” sikert arat­ni a Gellérthegynél. — Mátrai —

Next

/
Oldalképek
Tartalom