Pest Megyei Hírlap, 1990. augusztus (34. évfolyam, 179-204. szám)

1990-08-01 / 179. szám

2 A 1990. AUGUSZTUS 1., SZERDA A lefokozott tábornok keresete Panama vagy rágalmazás Feljelentette G Oleg Kalugin, a KGB lefoko­zott és kitüntetéseitől meg­fosztott tábornoka — aki a közelmúltban számos leleplező sajtónyilatkozatot tett a szer­vezet kulisszatitkairól — a moszkvai fővárosi bíróságon keresetet indított Mihail Gor­bacsov államfő, Nyikolaj Rizs- kov kormányfő és Vlagyimir Krjucskov, a KGB elnöke el­len. A Komszomolszkaja Pravda keddi számának jelentése sze­rint az exvezérőrnagy beadvá­nyában törvénytelennek ítéli azt az elnöki rendeletet, amely megfosztotta rangjától, kitün­tetéseitől és nyugdíjától. Véle- mé ;;-e szerint ez az „ukáz" alkotmányellenes, sérti az Oroszországi Föderáció Btk.- jának több paragrafusát. A kereset beadásával párhu­zamosan egy szovjet népkép­viselő hasonló okokból levelet intézett az alkotmányfelügye­lő bizottságához, kérve a tör­vénytelenségek kivizsgálását és a testület állásfoglalását. Bolgár nemzetgyűlés Egyetlen elnökjelölt Zseljo Zselev, az ellenzék vezére, a 16 pártot és mozgal­mat tömörítő demokratikus erők szövetségének vezetője az egyetlen köztársasági elnökje­lölt Bulgáriában. A . bolgár nagy nemzetgyű­lés kedd délutáni — sorrend­ben már a tizedik — ülésén a bolgár földműves népi szövet­ség visszavonta saját elnöké­nek, Viktor Valkóvnak a jelö­lését, bár' hétfőn mindössze három szavazat hiányzott ah­hoz, hogy államfő legyen. A jelenlegi veszélyes bolgár bel­politikai helyzetben egyértel­mű — s erre maga Valkov is utalt rövid hozzászólásában —, hogy nem ő az a személyi­ség, aki képes megnyugtatni a kedélyeket, ezt Petar Dertliev, az ellenzéki demokratikus erők szövetsége jelöltje nem vállal­ja. visszalépett a jelöléstől. Az első csúcstalálkozó Velencében Duna—Adria á Kedden a késő délutáni órákban Antall József minisz­terelnök és Jeszenszky Géza külügyminiszter megérkezett Velencébe, a Duna—Adria ál­lamközösség első csúcsszintű találkozójának színhelyére. A csehszlovák, a jugoszláv, a ma­gyar, az olasz és az osztrák kormányfő — külügyminiszte­reik társaságában — első alka­lommal ül le az ötszögü közös tárgyalóasztal köré. Jeszenszky Géza külügymi­niszter útban Velence felé a sajtó munkatársainak elmond­ta* hogy a magyar kormány nagy várakozással tekint a Pentagonale keretében meg­valósuló, különböző regionális együttműködési formák meg­erősítése felé. Emlékeztetett rá. hogy az új. mind egysége­sebbé váló Európát nem egyet­len óriási államként kell elkép­zelni, hanem a gazdasági, po­litikai identitásukat megőrző országok szoros együttműkö­déseként. Ennek keretébe szer­vesen illeszkedhetnek olyan regionális szerveződések, mint az Alpok—Adria munkaközös­ség hagyományaiból kinövő Pentagonale,- amely most tart­ja első „csúcstalálkozóját”.* E találkozó, — túl azon. hogy véglegesíti az együttműködés, politikai kereteit — konkrét, kézzelfogható megállapodáso­kat is ígér: ilyen az érintett Magyar—osztrák környezetvédelmi tárgyalás Közös nemzeti park Elhárultak osztrák részről a Fertő-tó környéki Osztrák— Magyar Nemzeti Park létre­hozásának jogi és pénzügyi akadályai, így — mivel magyar részről eddig sem állt semmi a terv megvalósításának útjá­ban — hamarosan (várhatólag szeptemberben) megköthető az erre vonatkozó alapszerződés. Ezt kedden, rövid bécsi tárgya­lásuk befejeztével Keresztes K. Sándor magyar és Marilies Flemming osztrák környezet­védelmi miniszter jelentette be a sajtó képviselőinek. Ma- rilies .Flemming a keddi mi­niszteri találkozón kormánya támogatásáról biztosította a magyar—osztrák—csehszlovák környezetvédelmi bizottság létrehozására vonatkozó ma­gyar indítványt. Azt is közölte, hogy Ausztria csatlakozik a Duna menti országok magyar kezdeményezésre bontakozó környezetvédelmi együttmű­ködéséhez. Az RMDSZ kérése a kormányhoz A megyei vezetőket kinevezik A Romániai Magyar. De­mokrata Szövetség hivatalosan is kérte a román kormányt, hogy az ország etnikai megosz­lásának a figyelembevételével nevezze ki a különböző me­gyék élére a közigazgatási ,Vá-, zetőket, és jól fontolja meg, hova milyen nemzetiségű me­gyei prefektust állít. • Diplomata-útlevéllel sem Bolgár—jugoszláv incidens A jugoszlávok diplomata-út­levéllel sem engedték be az or­szágba azt a bolgár delegációt, amely a nyolcvanhét évvel ez­előtti preobrazsenszki felkelés évfordulója alkalmából Skop­jéban meg akarta koszorúzni Goce Delcsevnek, a felkelés hő­sének síremlékét. A delegációt Ginju Ganev parlamenti el­nökhelyettes vezette, tagja volt Petar Dertliev képviselő, az ellenzéki demokratikus erők szövetségének elnökjelöltje és Petar Konsztantinov író. A bolgár külügyminiszté­rium tiltakozott a „precedens nélkül álló lépés miatt, amely nem segíti elő a két ország kapcsolatainak fej lődését”. A Duma szocialista' lap ked­di számában Petar Dertliev szociáldemokrata vezető, a ter­vezett küldöttség tagja azt ír­ta: — Macedóniai bolgárok le­származottjaként nem fo­gadhatom el, hogy ne látogas­sam meg azt a helyet, ahol nagyapáim születtek, és hogy ne tiszteleghessek egy bolgár nemzeti hős előtt... Szerinte ez az emberi jogok chartájának megsértése olyan körülmények között, amikor a két ország polgárainak még ví­zum sem kell a kölcsönös uta­záshoz. Bukaresti jól értesült forrá­sok szerint az ügyben hétfő es­te Domokos Géza, az RMDSZ elnöke és Verestóy Attila, a román parlament szenátusá­nak titkára hosszas telefonbe­szélgetést folytató,tt Ion Iliescu államfővel. A két magyar nem­zetiségi vezető arról igyeke­zett meggyőzni a román elnö­köt, hogy a fölösleges feszült­ségeket elkerülendő, a kor­mány lehetőség szerint ne ne­vezzen ki a helyi lakosság szá­mára elfogadhatatlan szemé­lyeket az adott megye első szá­mú vezetőjévé. Javasolták to­vábbá Iliescunak, hogy azok­ban a megyékben, amelyeknek a lakossága többségében ma­gyar, magyar nemzetiségű le­gyen a prefektus is. Ugyancsak célszerűnek tartották, hogy azokon a területeken, ahol je­lentős számú magyar kisebb­ség él, a helyi vezetésben is kapjanak helyet magyar nem­zetiségű politikusok. Romániá­ban a közigazgatási vezetőket a központi kormányzat nevezi ki és nem a helyi lakosság vá­lasztja meg. ICü2föl«2i események egy mondatban A grúz népfront felhívása Hagyják abba a sztrájkot A grúz népfront kedden felszólította aktivistáit, hogy hagyják abba a köztársaság vasúti közlekedését megbénító akciójukat, mivel sikerült megállapodni a helyi hatósá­gokkal arról, hogy ősszel meg­tartják a többpártrendszerű választásokat a köztársaság­ban. Az AFP francia hírügy­nökség moszkvai tudósítójá­nak a népfront egyik illetéke­se elmondta, hogy a grúz tör­vényhozói választást október 28-án tartják, s a helyi parla­ment augusztus 17-én dönt majd a szavazás lebonyolítá­sának módjáról. A népfront aktivistái hato­dik napja tartottak ülősztráj­kot Szamtredia város vasúti főpályaudvarának sínéin, s ak­ciójukkal gyakorlatilag meg­bénították a vasúti közlekedést Grúzia és a Szovjetunió többi része között. Az ír Köztársasági Hadsereg (IRA) kedden kora délután be­jelentette, hogy aktivistái hajtották végre a hétfői bombame­rényletet, amely megölte lan Gow konzervatív képviselőt. A A lett parlament alelnöke vezetésével küldöttség érkezett Moszkvába, hogy tárgyalásokat kezdjen az oroszországi parla­ment vezetőivel a két köztársaság kapcsolatait meghatározó szerződés aláírásáról. A A lengyel igazságügy-minisztérium szóvivője közölte, hogy Moszkvában, a Szadovaja utcában lakik Pjotr Karpovics Szoprunyenko, aki a negyvenes években az NKVD, a szovjet államb&tonsági szervezet őrnagya volt, s akinek aláírása szerepel a Katynban meggyilkolt lengyel tisz­tek kivégzési listáin. A A Zsidó Világkongresszus közlése sze­rint Lothar de Maiziere keletnémet miniszterelnök kinyilvá­nította készségét a náci uralom bűneinek jóvátételével kap­csolatos izraeli követelések teljesítésére. A Feltehetőleg még az idén sor kerül az újabb szovjet—amerikai csúcsértekezletre — tűnt ki Gremitszkih szovjet külügyi szóvivő tegnapi kije­lentéseiből. A Negyvennyolc órán belül másodszor is bizal­mat szavazott Giulio Andreotti kormányának az olasz parla­ment képviselőháza. A A Szovjetunió és Albánia közötti dip­lomáciai kapcsolatok felújításáról szóló megállapodás aláírá­sa után Reis Malile albán külügyminiszter fogadta Julij Kvi- cinszkij szovjet külügyminiszter-helyettest. A A kereskedelem és együttműködés, a regionális biztonság tarthatja össze a jö­vőben a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségét (ASEAN), mi­után a kommunista veszély, mely 23 évvel ezelőtt összeková­csolta a szervezetet, immár múlóban. A Augusztus első nap­jaiban érkezik a százezredik idei bevándorló szovjet zsidó Iz­raelbe. A Kairóban tegnap megnyílt az iszlám konferencia szervezetének 19. külügyminiszteri értekezlete. A A Kelet- Európában és Mongóliában állomásozó szovjet csapatok kivo­nása a tervezett ütemben történik — jelentette be Bronyisz- lav Omelicsev vezérezredes, a SZU fegyveres erői vezérkari főnökének első helyettese. Nincs béke a tavak körül Dr. Holdas Sándortól, az ÁTK főigazgatójától megkér­deztük, hogy valóban hazud­tak-e a földfnűvelésügyi mi­niszternek, mint ahogy azt az országgyűlés múlt keddi ülé­sén állították. —Az interpelláció előtt Ro- szik Gábor levelet írt a mi­niszternek, melyben intézke­dését kéri a gödöllői dolgozók elől elzárt tavak ügyében. Ép­pen indultam Nagy Ferenc Jó­zsef hivatalába, amikor tele­fonon hívtak a minisztérium­ból azzal, hogy szeretnének tá­jékozódni a tavakkal kapcso­latban. Közölték, hogy kikül­dik az egyik munkatársukat. Pontatlan vádak Mielőtt kocsiba szálltam, le- diktáltam egy feljegyzést dr. Pásztor Mihály részére a tó- rendszer történetéről. (A mai napig nem láttam ugyanis a képviselő levelét.) A feljegy­zés vége úgy szól, hogÿ a ki­lenc tavat tehát a következők bérlik. Itt követtem el a pon­tatlanságot, a miniszter átve­rése a következő. 1. tó: Béke Horgászegyesület. Nem írtam oda. hogy ez már tulajdonjo­gilag is a Békéé. Erről koráb­ban a Gödöllői Hírlapban már értesülhettek az érdekeltek. Az is hiba volt, hogy az egyik tó bérlőjeként á Gödöllői Dolgo­zók Horgász Egyesületét írtam a Pelikán Horgász Egyesület helyett. A főigazgató hétfői beszélge­tésünk után nem sokkal a mi­nisztériumba utazott, ahol foly­tatódott az eszmecsere az in­terpellációban foglaltakról. Kedden ismét felhívtam. El­mondta, hogy előző nap még a vádakat sem tudták ponto­san megfogalmazni, a válasz Roszik Gábor kérdéseire körül­belül harminc nap múlva ké­szül el a szaktárcánál. Időközben újabb kérdések­kel találkozott az újságíró. Többen tudni vélik, hogy a visszanyert 2. számú tó partján az ÁTK vezetői szállodát sze­retnének építeni. Holdas Sán­dor ezen csak nevetett. Talán az Elisabeth Kft.-nek is köze lehet a szállodaépítés­hez? Az idegenforgalmi cég vezetője. Herczenik Gyula ab­szolút kacsának minősítette a hírt. Mint arról tájékoztatott, a kft. tervei között szerepel a tórendszer horgászegyesületei- vel együttműködve bérhorgá­szat lehetőségének kidolgozá­sa. Arra azonban nincs tőké­jük, hogy vendégfogadót is építsenek a tó partján. Véle­ménye szerint erre kedvező terület legfeljebb a tórendszer Isaszeg határába nyúló részén található. Elpuskázott lehetőség Időközben ismét egy friss verzió jutott az újságíró tudo­mására. Mások talán gyógy- kltnikát óhajtanak a tavak partján építem és üzemeltetni. Herczenik Gyulának erről nin­csen információja és kötve is hiszi egy olyan területen, ahol állattenyésztés is zajlik, lenne vendég. Az Elisabeth Kft. vezetője úgy emlékezett, vissza a nyolc­vanas évekre, hogy Gödöllő városának többször is módja volt beszállni a tórendszer bő­vítésébe. Tárgyaltak a telepü­lés bekapcsolódásáról a 8-as és a 9-es tó létesítésekor is. Ám a tanácsnak mindig voltak fon­tosabb tennivalói. Utólag elgondolkozva ezen, talán mégsem lett volna olyan rossz a tavakra költeni, mert ma azok sokkal többet érné­nek az akkori befektetésnél, s ma Gödöllő a leggazdagabb kisvárosok egyike lenne. A tóépítés elmaradása elle­nére is sikerült néhány helyi pecást felvetetni a horgász- egyesületekkel, még Domonv- vöígybe is. Ugyanakkor ott állt lehetőségként az úrréti tó és környéke egy horgászparadi- csom kialakítására. Azzal sem éltek. Kinek van ipara? Az ÁTK-tól el lehet venni a tavak tulajdonjogát, de más kérdés a bérlők jogviszonya. A bérLők kiebrudálása ugyanis olyan példát teremtene, amely nem állna meg Gödöllő hatá­rában. A hírlapíró további informá- ciókr i vár. Talán jó lenne egy független szakértőt felkérni a viszonyok tisztázására, ameny- nviben van mit tisztázni. Mondhatják, hogy a tavak ügyét vállalni népszerű fel­adat, függetlenedve attól, ki mit fektetett a tórendszer új­jáépítésébe, bővítésébe. Alkér- dés: mennyi volt az állami tá­mogatás a horgászok áldozat- hozatala mellett? A horgász- egyesületek felvethetik, miért nem hívta össze vezetőiket a képviselő tájékozódás céljá­ból? Miközben tartja magát a vélekedés a városban, ha min­dent kiderítenek a tavak kö­rül, megérhetjük, hogy most csak a jéghegy csúcsát látjuk. A másik véglet: ez csak egy felfújt léggömb. Áradás követ­kezik, vagy pukkanás? Meg­látjuk! B. G. Hogyan él a katolikus egyház irányítója? A pápa hétköznapjai laszolt: „Még kevesebbet dol­gozni?!” És évödni kezdett velem. □ Ön ott volt a műtétnél, a Gemelli-klinikán is, mire emlékszik? — Egy epizódot említenék. A műtét után, június végén egy utólagos kezelésre bejött a kórházba. Összeült az or­vosi konzílium. Megállapod­tunk abban, hogy még egy­szer be kellene jönnie a kli­nikára. Csakhogy ki mondja ezt neki? Csak nekem volt ehhez bátorságom. „Szentsé- ges atya, jó lenne, ha az ősz­szel felkeresne, szeptember­ben vagy októberben... — mondtam. Mire ő azt felelte: „Ha a pápa beteg, maradjon kórházban, ha meg egészséges, engedjék haza”. Én akkor kellő tisztelettel még hozzá­tettem, hogy a betegségen és az egészségen kívül létezik a felépülés állapota is. □ Az orvos vagy a beteg győzött? — Nos, egészségesen akart távozni. Augusztus 4-én is­mét megműtöttük és tökélete­sen felgyógyult. □ Igaz, hogy szigorú diétát tart? — Abban a szerencsében részesített több alkalommal is, hogy meghívott az aszta­lához. így elmondhatom, hogy azt eszik, amit más, még spa­gettit is. Itt az ideje, hogy vé­get vessünk a mendemondá­nak, a pápának semmiféle diétára nincs szüksége. □ Ínyenc? — A hangsúlyt a lengyel konyhára helyezi. Az apácák is lengyelek, akik főznek. Na­gyon finomak a süteményeik. □ Fogyaszt-e bort? — Ez nem tilos. Fél pohár­ral iszik és nem többet. □ Ma is ellátja öt taná­csokkal? — Voltaképpen nem. Az ő útjai meghatározottak és én azt kívánom, hogy sokáig jár­jon, és nemcsak a katolikus egyház, hanem az egész embe­riség érdekében. A RENDSZERVÁLTÁS MELLÉKTERMÉKE Roncstankokért íaház II. János Pál pápa egy év múlva Magyarországra láto­gat. Addig is további utazások szerepelnek a tervében, leg­közelebb, szeptemberben pél­dául tíz, bizonyára fárasztó napot tölt Afrikában. Az utóbbi időben éppen a túlzott munkavállalása kapcsán hal­latszottak olyan vélemények Olaszországban, hogy a pápa fáradt. Ami végtére is termé­szetes lehetne, hiszen május 19-én betöltötte a 70. évét. S ha mindehhez hozzászámít­juk, hogy 1981. május 13-án az életére törtek, s a me­rénylet után bonyolult műté­tet hajtottak végre rajta, nos a test fáradása valóban indo­koltnak tűnne. Mindezek után hogyan él a katolikus egyház irányítója? Személyes vallo­mást erről eddig nem olvas­hattunk. Corrado Manni, a pápa orvosa a Panorama cí­mű lapnak adott interjúban hajlandónak mutatkozott, hogy bepillantást adjon II. János Pál magánéletébe. □ Úgy hírlik, fáradt a pá­pa. ön milyennek látta, ami­kor legutóbb találkoztak? — Június 21-én láttam az otthonában és mondhatom, kitűnő formában volt. Ez va­lóságos csoda, hiszen 70 éves és a kíséretében lévő negy­venesztendős munkatársai kö­zött volt olyan, aki útjuk so­rán estére már holtfáradt lett, a pápa meg nem. □ Mint orvos, mivel ma­gyarázza ezt az energiát? — A kilenc évvel ezelőtti merényletet és az ezt követő műtétet azért bírta oly jól, mert a hegymászó alkata se­gítette. A szervezete egészsé­ges és erős, bár az évek so­rán a motor már nem a régi. □ Javasolta ön, hogy csök­kentse a sebességet? — Egy alkalommal. Talán 1983-ban volt. Akkor azt mondtam: „Azért, mert a me­rénylet után újra felvállalta minden korábbi tevékenysé­gét, nem kellene kimerítenie a szervezetét. Korlátozza a tennivalóit, dolgozzon vala­mivel kevesebbet.” Ő így vá­Szovjet harckocsikat, szét­lőtt harci eszközöket, elha­gyott gyárakat, üzemeket vá­sárol a rendszerváltás „mel­léktermékeinek” hasznosítá­sára alakult Bakony Metál Kft. A Veszprémi Szénbányák Vállalat, több hazai magán- személy és egy angol vállal­kozó részvételével létrejött kft. az apportként tulajdoná­ba került bántabányai kül­színi üzemekben és a hajdani bánya szociális célokat szol­gáló építményeiben rendezke­dett be. A tevékenységéhez szükséges korszerű vágó- és bontóeszközökről a vállalkozás angol résztvevője gondosko­dik. Az elsőként nyélbeütött tankügyletet klasszikus áru­csereként bonyolítják: faháza­kat szállítanak a szovjeteknek a roncstankokért. E sajátos adok-kapok üzletben egy harckocsi egy közepes méretű faházat ér. Az ellentételt a szovjetek feltehetően a kivo­nuló alakulatok egy részének átmeneti elszállásolására hasz­nálják fel. Ennél természetesen sokkal több „feldolgozni valóra" szá­mítanak: terveik szerint kor­szerűtlen, bezárt üzemeket szednek majd szét, hogy aztán alkatrészként, vashulladékként adják majd tovább mindazt, amit csak lehet. A Bakony Me­tál Kft. az amerikai Martech cég mellett részt vesz a lak­tanyatakarításban is. országok közlekedési rendsze­rének ésszerűbb összekapcsolá­sa, közös autópályák építése is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom