Pest Megyei Hírlap, 1990. augusztus (34. évfolyam, 179-204. szám)

1990-08-01 / 179. szám

1 PEST MEG Y El XXXIV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM Ára: 5,110 forint 1990. AUGUSZTUS 1., SZERDA Mér csak északon arainak Pest megyéken A kombájnok pihenőre térnek Pest megye területén — néhány északi tsz kivételé­vel — befejeződött az ara­tás. A termésátlagok — egy­két gazdaságtól eltekintve — elmaradtak a várakozás­tól. A nagykőrösi körzetben például hektáronként csak 3-3 és fél tonnás átlagot könyvelhettek el. Simon Pál, a szigetfői mezőgazdasági szakszövet­kezet főmezőgazdásza el­mondta, hogy az utolsó öt év legrosszabb búzatermé­sét aratták. Az okok elem­zését már megkezdték, az a véleményük, hogy az aszály és a június végi viharkár a bűnös. Ügy számolják, ez hatmillió forint árbevétel­kiesést jelent a tsz-nek. A gondokat némiképp enyhíti, hogy a gabona egy részét sikerül exportálni, s a kül­földi vevők, jobb árat adnak érte, mint a Gabonaforgal­mi Vállalat. A búzából 1000 tonnát visznek a Szovjet­unióba, a vagonokat már rakják. A többit tőkés pia­con értékesítik. Számításaik szerint a külföldi üzletkötésekkel két­milliót lefaraghatnak az ár­bevétel-kiesésből. A mező­gazdász elmondta, hogy a betakarított árpát sem a Gabonaforgalmi Vállalatnak adták el, ugyanis ennek üz­letpolitikájával elégedetle­nek. Nemcsak a gabonafelvá­sárlási árak okoznak bi­zonytalanságot a termelőszö­vetkezetben, hanem az is, hogy még nem tudják, mi lesz a földek sorsa. Mind­addig várakozási álláspont­ra helyezkednek, amíg nem lép életbe a törvény. Most például nem tudják, mennyi műtrágyát kellene vásárol­niuk. A jövő titka, hányán rukkolnak majd ki azzal, hogy kiveszik a földjüket a téeszből. A föld ingatlanér­téke ugyan vonzó lehet, de a mezőgazdász szerint a ma­gángazdáknak is hasonló problémákkal kell majd megküzdeniük, mint a ter­melőszövetkezetnek. A je­lenlegi jövedelmezőség mel­lett, úgy tűnik, kifizetődőbb, ha valaki a pénzét az OTP- be teszi, s nem a mezőgaz­daságba fekteti be. A tölci Egyetértés Tsz-ben is arra számítanak, hogy a növénytermesztési ágaza­tuk veszteséges lesz. A búza aratása már befejeződött, a kombájnok már a zabtáblá- kat járják. Dobsonyi János szakmérnök elmondta, hogy kenyérgabonából 55 mázsát arattak hektáronként, s ez lényegesen kevesebb, mint tavaly volt. A kiesés az 5-6 milliót is elérheti, most a tartós szárazság a kukoricát is tönkreteheti. A mérnök azt fejtegette, hogy egy ilyen aszályos nyár egy ma­gángazdát biztosan a padló­ra küldene. Náluk a tsz-ta- gok nem akarják kivenni a földjüket, hiszen az elérhe­tő nyereség meglehetősen kevés. Az aratás utáni munká­latokra készülnek már a kiskunlácházi Petőfi Tsz­ben is. A 4,6 tonnás hektá­ronkénti átlagtermés itt is alulmúlta a várakozást. Ke­resztes Tibor előadó sze­rint, ha Medárd nem hoz egy kis esőt júniusban, még ennyi gabonájuk sem ter­mett volna.. Az aratás után a szántóterület tárcsázását még mindenképpen elvég­zik, hogy utána mi lesz, azt nem tudni. Az előadó szerint náluk a többség a téeszben akar maradni, s csak négyen-öten kacérkod­nak a gondolattal, hogy ki­veszik a földjüket. Az em­bereknek errefelé kevés a tőkéjük, s 35 százalékos hi­(Erdősi Ágnes felvétele) telkamatok mellett nehéz nyereségesen gazdálkodni. A megkeresett termelő­szövetkezetek közül csak a vecsési Ferihegy Tsz-ben voltak elégedettek a ter­méssel. A tervezett 5 ton­nás átlaggal szemben 5,4 tonnát takarítottak be hek­táronként. Július utolsó szombatján már a búza után a rozs is a magtárba került. Ihász Zoltán elnök- helyettes az emberek jó munkáját dicsérte, nekik köszönhető, hogy júliusban már a termelőszövetkezet egész gabonatermését beta­karították. H. É. Tárgyalások az IMF-fel Lehívható hitelrész Várhatóan szeptemberben kezdődnek Magyarország és a Nemzetközi Valutaalap között a tárgyalások az együttműködés további foly­tatásáról, a tervbe vett há­roméves megállapodás elő­készítéséről. A közelmúltban Budapes­ten jártak az IMF-szakér- tők, és vizsgálataik ered­ményeként azt állapították meg: Magyarország eddig teljesítette az egyéves hitel­megállapodásban foglalta­kat. Így hazánk — az IMF igazgatótanácsa kedvező döntése nyomán — lehív­hatja az egyéves, 160 millió SDR-es (az IMF pénzne- me=206 millió dollár) ké­szenléti hitel második 40 millió SDR-es részletét. A következő részlet a harma­dik negyedévben esedékes, ám ennek lehívását is egy újabb szakértői vizsgálat fogja megelőzni. Az IMF-szakértők szep­temberben érkeznek, s ek­kor kerül sor az újabb hosz- szabb távú együttműködés­sel kapcsolatos tárgyalások előkészítésére is. A ma­gyar kormány hároméves megállapodást kíván kötni az IMF-fel, s várhatóan szeptemberre elkészül az ehhez szükséges középtávú program is. E program — a piacgazdaság kiépítése mellett — alapvetően a kül­ső eladósodás megállítását tűzi ki célul. A Magyar Nemzeti Bank szakértői szerint csak olyan gazda­ságpolitika fogadható el, amely nem növeli tovább az adósságállományt. A ma­gyar gazdaságnak a követ­kező években minden esz­tendőben legalább másfél milliárd dollár többletet kell előállítania a külkereskede­lemben, az idegenforgalom­ban, s a külföldieknek nyújtott szolgáltatásoknál összesen. Még nem héífejts a sárkány Zsarol-e a maffia? Zsarol-e már a maffia Pest megyében? - Működ­nek-e már nálunk is olyan bűnszövetkezetek, mint amilyenek a Bruce Lee-fil- mekben láthatók: a „védel­müket” pénzért felajánló bűnszövetkezetek, a hasznot lefölöző fenyegetőzők? Ezt kérdeztük a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gaz­daságvédelmi osztályán Sza­bó Mihály őrnagytól. — Azt hiszem, a megyé­ben nincs ilyen maffia, amely a kiskereskedőket, kisvállalkozókat zsarolná — mondja az őrnagy. — Hiszi vagy reméli is, hogy nincsenek? — Remélem is, hogy nin­csenek. Hogy később lehet­nek-e? Nehéz az ilyet meg­jósolni. — Abban az esetben te­hát, ha felüti fejét nálunk is a zsarolási hajlam, ké­pesek lesznek-e a jelenlegi létszámmal, technikával fel­venni a harcot a maffió­zókkal? — Nem. Sajnos nem — ismétli az őrnagy szárazon, szomorúan. A külföldi példák — sa Bruce Lee-filmek — szerint, ha „védelem” felajánlásával megzsarolnak egy boltost, üzletvezetőt, akkor a leg­utolsó, hogy panaszra mer­jen menni a megzsarolt tu­lajdonos. De legalább név­telen bejelentést bátorkod- , nak-e tenni? ' A Kiskereske­dők Országos Szervezeténél azt a hölgyet kerestük meg, aki a postabontással fog­lalkozik. — Erkezett-e már önök­höz névvel ellátott, vagy akár név nélküli levél, melynek írója zsaroló maf­fiáról panaszkodik? — Nem találkoztam még ilyen észrevétellel — mond­ja a hölgy. Ezek szerint tehát volna még idő a maffia kialaku­lásának megelőzésére. Vagy mégsem? Köztudott, mennyi butikot törnek fel mostaná­ban ismeretlen tettesek: nem túlzás azt állítani, hogy megyénkben mindennap ki­rámolnak — az ablakon ke­resztül — egy-egy kis üz­letkét. Ki és mit tudna kez­deni ennyi ruhaneművel? Lehet, hogy e betörések in­kább figyelmeztető jelle­gűek a tulajnak: fizessetek, vagy megbánjátok! E fel- tételezésemet Szabó őrnagy határozottan cáfolja. A bu­tikrablások nem lehetnek egy zsarolási hadművelet ré­szei. E válaszok tulajdonkép­pen megnyugtatóak, s e nyugalomra most különösen nagy szükségünk van. Ha­zánk gazdaságának talpra állításában nagy szerep kell hogy háruljon a jövőben a kisvállalkozókra, s felmér­hetetlenül káros volna, ha a vállalkozó kedvet a vám­szedők zsarolása törné ket­té. Persze naivitás volna, ha az eddigi időket a keres­kedők aranykorának tarta­nánk. A zsarolók eddig is taroltak közöttük, a keres­kedelem eddigi szerkezete szinte kínálta a lehetőséget a kereskedelmi ágazatok egyes vezetői, a központi al­kalmazottak egy részének számára, hogy az irányítá­suk, felügyeletük alatt mű­ködő boltosokból különböző módokon „ajándékot” gyűjt­senek be. Sajnos a keres­kedők között is akad, aki eddig is felrúgta a játék- szabályokat: ha valaki ki- lencforintos uborkát mer árulni egyes piacokon a tíz­forintos uborkások között, hamar kaphat néhány nyak­levest kereskedőtársaitól. E jelenségek lehetnek akár a későbbi maffiák csírái is. Ma még — hitünk szerint — a hétfejű sárkánynak csak egy feje nőtt ki. Köny- nyebb volna mihamarabb lefejezni. Szükség volna a kereskedők egymás közötti valamiféle szövetségére, s természetesen a megyei rendőrség gazdaságvédelmi osztályának mihamarabbi megerősítésére. Talán így megelőzhetjük a Nyugaton is nagy gondot jelentő zsa­roló maffiák kialakulását, mert Bruce Lee nem véd­heti meg a Pest megyei ma­szekokat. Tóth Béla Endre Magyar-tajvani kapcsclat Cetra-iroda nyílt Információs irodát nyi­tott kedden Budapesten a tajvani Cetra-iroda, a China External Trade Develop­ment Council. Magyar és tajvani vállalatok közötti kapcsolatfelvételt, s a már létrejött kapcsolatok meg­szilárdítását igyekszik elő­segíteni. Naprakész kereskedelmi információkat ad magyar, illetve tajvani partnereinek az export- és importlehetö- ségekről, segítséget nyújt a kereskedelmi partnerek ki­választásához, vállalja szimpóziumok, kiállítások rendezését, tanácsokat ad kereskedelmi és beruházási ügyekben, üzleti találkozó­kat szervez, s ha kell, még olyan gyakorlati ügyekben is eljár, mint például a ví­zum beszerzése. nősítette az MSZP elnöksége Kéri Kálmán képviselő hét­fői parlamenti megnyilat­kozását, amely szerint a Horthy-Magyar ország had­serege igazságos háborút folytatott a Szovjetunió, a kommunizmus ellen — hangzott el többek között a pártelnökség keddi üléséről szóló sajtótájékoztatón. A testület sajnálatosnak tar­totta, hogy a Parlament el­nöke szó nélkül hagyta a kijelentést, s nem adott le­hetőséget a reagálásra. Horn Gyula pártelnök az elnökség napirendjén szereplő témák­ról szólva hangsúlyozta: a testület megállapítása sze­rint a népszavazás kimene­tele az előzetes becslésektől és várakozásoktól is eltérő eredményt hozott, hiszen a mintegy 14 százalékos rész­vételi arány csalódás azok számára, akik felkarolták a kezdeményezést. A Szocia­lista Párt véleménye sze­rint az átalakulási folya­matban a nép által válasz­tott köztársasági elnök min­denképpen stabilizálóbb sze­repet játszhatna. Hozzátet­te: a többi parlamenti párt negatív, hozzáállása is hoz­zájárult a sikertelenséghez, s az időpont is alkalmatlan volt egy ilyen horderejű vállalkozás lebonyolítására. A társadalmi szervezetek kezelői jogával kapcsolatban az MSZP elnöksége állást foglalt abban, hogy az in­dítvány olyan kitételt is tartalmaz, amely diszkrimi­natív, s elfogadhatatlan a párt számára. TV-RADIO Kinevezés, eskütétel Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnök, Antall József miniszterelnök ja­vaslatára 1990. augusztus 1- jei hatállyal kinevezte Han­kiss Elemért a Magyar Te­levízió elnökévé és Gombár Csabát a Magyar Rádió el­nökévé. A két újonnan kinevezett, valamint Csépi Lajos, az Ál­lami Vagyonügynökség né­hány nappal korábban ki­nevezett ügyvezető igazga­tója kedden délelőtt a mi­niszterelnök előtt letette a hivatali esküt. Antall József kormányfő és Jeszenszky Géza külügymi­niszter kedd délután Velencébe utazott a Duna—Adria regionális együttműködés kétnapos csúcstalálkozójára. • Üj vezérigazgatók veszik át augusztus 1-jétől a Malév, a MÁV, a Magyar Távközlési Vállalat és a Magyar Mű­sorszóró Vállalat irányítását, a minisztérium elnevezése Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumra (KHMV) módosul. ® Teljes mértékben rehabilitálták, augusztus 1-jével, s a honvédség hivatalos állományába visszavették és ezzel egy időben kinevezték a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnokának hadtudományi helyettesévé Bokor Imre mérnök-ezredest, akit a múlt év őszén megjelent Kiskirályok mundérban című könyve és az ez által kiváltott vihar miatt a korábbi katonai ve­zetés nyugállományba helyezett. © Megalakult a Megyei Cigány Szervezetek Országos Tanácsa, Csongrád, Szol­nok, Vas és Baranya cigány szervezeteinek részvételével tegnap Szegeden. ® Kedd délután véget ért a sztrájk a gyékényesi kavicsbányában. ® A részvénytársasággá alakult Népszabadságnál olyan jogi hálót hoznak létre, amely garantálja a szerkesztőség függetlenségét, az új­ságírók szellemi szabadságát. © Minőségi változás szük­séges a hazai kutatásfejlesztési tevékenységben — össze­gezte egy nemrég elkészült jelentés. © Űj, tíz kilowattos, a Tv 2 műsorát sugárzó adóállomás kezdte meg műkö­dését kedden Sopronban. © Vass István, az SZDSZ Pest megyei listáján választott képviselője lemondott a Szo­lidaritás SZMSZ elnökhelyettesi tisztségéről, mert a szer­vezet elnöksége a képviselői státust összeegyeztethetet­lennek tartja a Szolidaritás vezető tisztségével. © A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma szerint szüksé­ges a közszolgálati intézménystruktúra átalakítása, az ez­zel járó személycserék, de ellene van a „boszorkányüldö­zésnek”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom