Pest Megyei Hírlap, 1990. június (34. évfolyam, 127-152. szám)

1990-06-08 / 133. szám

2 Votöivhm 1990. JŰNITJS 8., PÉNTEK A VSZ PTT befejezte munkáját Kívánatos a katonai együttműködés felszámolása A NA TO pels':ikai kőtárai Helyes egyensúly „A NATO-nak nincs többé világos politikai határa, meg kell fontolnunk szerepének ki­terjesztését a háború megaka­dályozásáról a béke építésé­re’’ — mondotta Margaret Thatcher brit kormányfő csü­törtökön a skóciai Turnberry- ben tanácskozó atlanti kül­ügyminiszterekhez intézett be­szédében. Thatcher asszony létfontos­ságúnak nevezte, hogy Német­ország egyesítése után teljes jogú tagja legyen a NATO- nak és egyesített katonai szer­vezetének. Hangoztatta, hogy a mostani külügyminiszteri tanácskozáson, illetve a szö­vetség július elején London­ban összeülő csúcsértekezletén, „helyes egyensúlyt kell kiala­kítani a NATO lényegi jellem­zőinek megőrzése és az új körülményekhez való alkal­mazkodás között.” Első ízben szólalt fel ma­gyar külügyminiszter a Nyu­gat-európai Unió közgyűlésé­nek ülésszakán. Jeszenszky Géza a mai magyar külpoli­tika célkitűzéseit ismertette nagy érdeklődéssel fogadott előadásában csütörtökön dél­előtt Párizsban. A magyar külügyminisz­ter Koppenhágából érkezett a francia fővárosba, az unió közgyűlésének meghívására. A külügyminiszter az új magyar kormány célkitűzé­seit, mindenekelőtt külpoliti­kai céljait ismertetve aláhúz­ta: a kormány a Magyar Köz­társaság nemzeti érdekeinek elsődlegességén alapuló kül­politikát folytat. Alapvétő cél­kitűzése, hofey1 Köíéájáfútfon az új európai biztonsági és együttműködési rendszer lét­rejöttéhez, helyreállítsa Ma­gyarország hagyományos kap­csolatát Európával, kiegyen­súlyozottabb külpolitikai te­vékenységet folytasson ennek megvalósítására és mielőbb csatlakozzék a nyugat-euró­pai integrációs szervezetek­hez. Jeszenszky aláhúzta: erő­síteni akarjuk kapcsolatainkat szomszédainkkal, a demokra­tikus értékek és a kölcsönös előnyök alapján, ki akarjuk alakítani az újraértékelt jó­(Folytatás az 1. oldalról) A magyar miniszterelnök be­számolt a Magyar Köztársa­ság fejlődésének korszakos változásairól, majd az új ma­gyar kormány külpolitikájának meghatározó elveiről, törekvé­seiről beszélt. Majd hangsúlyozta: a Ma­gyar Köztársaság úgy véli, hogy a Varsói Szerződés „mint az európai szembenál­lás egyik maradványa, fő funkcióját elvesztette” — mondta Antall. — Hazánk — jelentette ki — tárgyalásokat kezdeményez a Varsói Szer­ződés Szervezetének és tagsá­gunknak felülvizsgálatára. — Magyar szempontból kívána­tosnak nevezte, hogy a szerve­zeten belüli katonai együttmü­szomszédi viszonyt. „A Szov­jetunióval, azzal a nagyhata­lommal, amellyel közös hatá­runk van, kiegyensúlyozott és korrekt, az egyenlőségen ala­puló jószomszédságra törek­szünk — mondotta. — A KGST helyébe olyan kétolda­lú együttműködést kívánunk kialakítani, amely a világpia­ci árakkal, konvertibilis devi­zával történő elszámolás alapján valósul meg”. A Ke­let- és Közép-Európában be­következett változások most módot nyújtanak arra, hogy véget vessünk a térség népeit rágóta szembeállító konflik­tusoknak. A kormány nemzetiségi po­litikájának fő célja: az embe­ri jogok, ezen belül a nemze­tiségi jogok maradéktalan biztosítása. Rámutatott: Ma­gyarország tiszteletben tartja a fennálló nemzetközi szer­ződéseket, azok szellemében jár el, s állást foglal amellett, hogy tartsák tiszteletben a határain kívül élő magyar közösségek kollektív és egyé­ni jogait. „Nagyra értékeljük a nyugat-európai demokrati­kus országok állásfoglalását arról, hogy meg kell szüntetni mindenfajta megkülönbözte­tést a nemzeti kisebbségekkel szemben” — mondotta. ködést a jövő év végére fel­számolják. Ennek érdekében javaslatok kidolgozására fel kellene állítani egy bizottsá­got. amely egyidejűleg össze­állítaná a VSZ gyakorlatában meglévő, a tagállamok szuve­renitását sértő elemek jegyzé­két, s javasolná haladéktalan kiiktatásukat a szerződésből. A Magyar Köztársaság arra tö­rekszik, hogy helyreálljon szu­verenitása a Magyar Honvéd­ség feletti ellenőrzésben. Antall javasolta egy nagy­követekből álló különbizottság felállítását, hogy az megvizs­gálja a VSZ funkcióját, jelle­gét, működését, s ezután konk­rét javaslatokat dolgozzon ki. Ennek alapján hívják össze a VSZ tagállamai politikai ta­nácskozó testületének rendkí­vüli ülését, amelynek helyszí­néül a magyar kormányfő Budapestet ajánlotta. Javasla­ta szerint a PTT rendkívüli ülését célszerű lenne a hel­sinki folyamatban részt vevő államok idén esedékes csúcs- találkozója előtt összehívni. A demokrácia iránti elköte­lezettségünk miatt sürgetjük, hogy mielőbb épüljenek ki a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogainak gyakorlá­sához szükséges intézményes keretek — hangoztatta. Antall, szavait összegzendő, rámutatott arra, hogy a sok- és kétoldalú szerződéses kap­csolatainkat új alapokra kell helyeznünk, a legfejlettebb eu­rópai normákat és gyakorlatot tartva szem előtt. Ennek mód­ja meghatározhatja a földrész legfejlettebb államaihoz való felzárkózásunk ütemét, sike­rét. A magyar kormány jelen­tős diplomáciai sikerének ne­vezte á kormány szóvivője azt a tényt, hogy a Varsói Szerző­dés politikai tanácskozó tes­tületének csütörtökön Moszk­vában megtartott ülésén sike­rült lényeges kérdésekben ér­vényesíteni a Magyar Köztár­saság törekvéseit. A tanácskozás végén elfoga­dott dokumentum szerint Eu­rópa jelenlegi fejlődése meg­teremti a tömbökre épülő biz­tonsági modell és a kontinens megosztottsága felszámolásá­nak feltételeit. Ez a fejlődés visszafordíthatatlanná válik. A magyar javaslat elfogadását jelenti az a megfogalmazás, amely szerint elengedhetetlen a Varsói Szerződés jellegének és funkcióinak felülvizsgálata. A tagállamok hozzákezde­nek a VSZ jellegének, funk­cióinak és tevékenységének fe­lülvizsgálatához — hangzik egy újabb, a magyar küldött­ség javaslatát tükröző mon­dat a nyilatkozatból. Antall József kezdeményezésére lét­rehozzák a kormánymegbízot­tak nagyköveti szintű ideigle­nes bizottságát, amely ez év októberének végéig konkrét javaslatokat terjeszt a PTT elé, s azokat a testület november végéig megvizsgálja. KiîSfëldli események egy mendafban ..........................................műi.......................................I I II II ! ......Ili.......................»Bmammmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmim A nemzeti kisebbségek témaköre került középpontba a helsin­ki folyamat emberi dimenziójáról rendezett koppenhágai ta­lálkozón, s a Duna—Adria együttműködésben részt vevő öt ország, így hazánk is benyújtotta ezzel kapcsolatos javaslatát. A Magyarország és Románia hadseregei között meg kell őrizni a jó kapcsolatokat, melyek a romániai forradalom kezdeti sza­kaszában alakultak, fejtette ki Für Lajos és Victor Stancules- cu csütörtök reggeli találkozóján Moszkvában. A A Magyar Köz­társaság moszkvai követségén találkozott Antall József ma­gyar és Lothar de Maiziere keletnémet kormányfő. Jeszenszky Géza Párizsban Nemzeti érdekekre elapozott külpolitika A Gyömrői Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalat, Gyomron és környékén levő, nagy volumentű építőmesteri munkák elvégzésére felvesz kőműves­brigádokat Kiemelt bérezés. Jelentkezni lehet a vállalat központjában, Vincze János termelésvezetőnél, cím: Gyömrő, Szabadság tér 4. Közületek és magánszemélyek figyelmébe ajánlja az a TIP-TQP munkaruházati szaküzletének széles körű áruválasztékát: — női és férfiköpenyek, színes és fehér vászonból — magas szárú bőr munkacipő nőknek, 1800 Ft helyett 1260 Ft-ért — munkaruhák — nadrágok — szerelőruhák, különféle fazonokban és színekben — vattakabátok, téli védőfelszerelések — kesztyű és sapka — bakancsok (acélbetétes, olajálló, vulkanizált gumitalppal) — dzsekik, orkán- és ballonkabátok — egyéb kiegészítő cikkek, ágyneműk, törülközők nagy választékban. A szaküzletben előrendelést telefonon is felvesznek, és kívánságra, a megrendelt árut, házhoz is szállítják. Előzetes megállapodás szerint, munkaruházati utalványra is kiszolgálnak. Keressék fel szaktízletünket Budapesten, az V., Belgrad rakpart 6—8. szám alatt! Telefon: 118-2485 és 118-2394. Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8-tól 17 óráig. Nyitva: pénteken 8-tól 16 óráig. Szombaton zárva. Viszontlátásra a TIP-TOP munkaruházati szaküzletben, az V., Belgrád rakpart 6—8. szám alatt! Új megyei elnök Megkapaszkodtak a szocialisták Mindhárom nekünk „szór Jönnek a koreaiak Százhetvennégy százalékkal nőtt az elmúlt negyedévben Dél-Korea exportja a kelet- európai országokba a múlt évi azonos időszakhoz képest. A szöuli kereskedelmi és ipari minisztérium által közzétett adatok szerint ennek az össz­értéke közel 101 millió dollár volt. A legerőteljesebben a Ju­goszláviával, Bulgáriával. Ma­gyarországgal és Csehszlová­kiával bonyolított forgalom nőtt. Az exportcikkek Listáját az elektronika és az elektro­mos háztartási készülékek ve­zetik. A szöuli kormány három beruházást engedélyezett az el­ső negyedévben, mindhármat Magyarországon. A Földművelésügyi Minisz­tériumban egyelőre nem tud­nak biztosat mondani arról, hogy rendelkezésre áll-e a szükséges hitel a nyári beta- karítású növények átvételé­hez. A Magyar Nemzeti Bank­ban a hónap közepéig várható döntés a hitel, illetve a váltó teljes összegéről. , Szöllősi Endre, a Földmű­velésügyi Minisztérium köz- gazdasági főosztályának veze­tője elmondta: a Magyar Nem­zeti Bank korábban mintegy 20 milliárd forint úgynevezett zöldhitelt helyezett kilátásba. Az FM-ben úgy tudják, hogy a jegybank a nyári betakarí- tású termények felvásárlásá­hoz jelentősebb összeget egye­lőre nem utalt át a pénzinté­zeteknek. Nincs döntés arról sem, hogy az MNB figyelembe veszi-e azoknak a kereskedel­mi bankoknak az igényét, amelyeknek több készpénzre és viszonylag kévésébb 'váltó­ra lesz szükségük; a feldolgo­zó vállalatok egy része ugyan­is a kistermelők terményeit kizárólag készpénzzel tudja felvásárolni. Dorozs Béláné. az MNB ügy­vezető igazgatója elmondta: ketté kell választani a mező- gazdaságnak nyújtott hitelke­retet. A zöldhitel az a már fo­lyósított mintegy 8 milliárd forint volt, amellyel a gazda­ságok tavaszi munkakezdését segítették a műtrágya, a nö­vényvédő szer és a vetőmag vásárlásakor. Az összeg csak­nem kétszeresére rúgott az A szocialisták megkapasz­kodtak Pest megyében, bár mind a tagtoborzásban, mind pedig a képviselőválasztáso­kon többre, jobb eredmények­re számítottunk — jelentette ki Hámori Csaba, az MSZP megyei koordinációs tanácsá­nak tegnapi ülésén az elmúlt időszak eseményeit értékelve. Jelenleg több mint két és fél ezer tagot regisztrálnak, de cs.ak a települések kétharma­dában van helyi szervezetük. A hálózat bővítéséről nem egy évvel korábbinak. A nyá­ri és őszi betakarítású termé­nyek felvásárlásához nyújtan­dó hitel, illetve váltó teljes összegéről legkésőbb június 15-éig döntenek, folyósításá­ról pedig a kalászos gabona átvételének megkezdéséig gon­doskodnak. Ennél természete­sen tekintettel lesznek a me­zőgazdasági kisárutermelök igényeire is. mondanak le, már csak a kö­zelgő h "lyhatósági választá­sokra tekintettel sem. Ez azon­ban nem azt jelenti, hogy a szocialisták az országgyűlési választásokhoz hasonlóan el­sősorban pártelvű küzdelem­ként képzelik el a helyi ön- kormányzatok megválasztását. Ellenkezőleg: a legalkalma­sabb, személyükben is hiteles, a lakosság bizalmát lehetőleg közvetlen ismeretség alapján élvező állampolgárokat látná­nak szívesen a testületekben. Persze a közvetlen kapcsola­tok a parlamenti képviselőkkel sem ártanak; ezért a Szocialis­ta Párt három honatyát a Pest megyei választópolgárokkal történő rendszeres kapcsolat- tartással bízott meg. Körösföi László, Lakos László és Gál Zoltán — bár listáról kerültek be a Tisztelt Házba —, heten­te járja majd a megyét, tart fogadóórákat, ismerkedik a kü­lönböző lakossági vélemények­kel. Ennek megszervezése is a pár’ megyei szervezetének fel­adata lesz, amelynek új elnö­ke, a most saját kérésére fel­mentett Hámori Csaba helyett, dr. Nacsa János, a Gödöllői Agráregyetem adjunktusa. (-d—s) SZÁJTÁTVA Embervásár Ínycsiklandozó dolgokat kí­nál eladásra a patinás szövet­kezet. Ipari kiegészítő üzemei­nek egyikét. Van minden ben­ne. Gépek, szociális helyisé­gek, irodák, telefon- és telex- vonal. A főváros nincsen messze, egyébként is a főút­vonaltól egy percnyire áll a telephely, a közlekedés, a szál­lítás tehát nem lehet gond. Nem is ez a gond. Hanem ... Hanem szájtátva hallom az elnöktől, a gond az emberek­kel van. Azokkal, akiket szin­tén „el kellene adni”. A te­leppel együtt. Ok így kínál­ják, csakis így adják. Azé a telep, aki az embereket is át (meg) veszi. Az emberekért persze nem kérnek semmit. Ingyen adják. Annak, aki kifizeti a telep árát. Mit szólnak ehhez az em­berek? „Az embereknek mun­ka kell.” Ez a felelet a kér­désre. Igaz! Csakhogy: mind­egy, ki a munkaadó? ök a szövetkezet alkalmazottai. Van­nak, akik tíz, tizenkét eszten­dőt töltöttek el itt. Lakásépí­tési kölcsönt vettek fel, ka­matmenteset. most azzal mi lesz? Az új tulajdonos kifize­ti? S ha nem? Milyen feltéte­leket kínál az új főnökség? Mindenkit átvesz? S akit nem, azokkal mi lesz? Ezernyi kér­dés. Felelet nincsen. „Az már nem a mi gondunk”, ezt fe­leli az elnök, s látszik, való­ban nem az ő gondjuk. Ha ugyanis ők kötnének útilaput a nyolcvan ember talpára, ak­kor seregnyi hivatalos tenni­valójuk akadtyá. ' f)£.v meg? Akié a telep Íesz7^ze a gond. Egyszerű. Egyszerű bizony. A gazda­ságban nincsen helye az ér­zelgősségnek. Vagy haszon vagy veszteség. Siker vagy kudarc. Ja. hogy nyolcvan ember .. .? ! Mi ez ahhoz mér­ten, hogy itt rövidesen tízez­rek lehetnek munka, kenyér nélkül?! Semmiség. Az elnök nem is nagyon érti, miért tip- ródok annyit a nyolcvan em­ber ügye körül. Hiszen dehogy embervásár ez, nem kérnek ők semmit a telephez adott többletért, a nyolcvan em­berért. Ingyen adják. Ha azután nem kell az új tulajdo­nosnak egy sem? Mehetnek .., Hová?! MOTTO 7erményíelvásárlási hifel Nincs átutalás Intézetben (3.) Priuszod nincs, csak megbolondulsz ^ Kulcsra jár ez a világ. Zárva vannak a bejáratok, zárva az ^ épületek, a műhelyek, a szobák. Kulcsot kérünk a felügyelőtől, ^ ha egy új szárnyba lépünk, kulcsot a portástól, kulcsot a ne- ^ velőktől. Az ablakon rácsok vannak, néhány ajtót vaslemez S borít. A látogatáshoz engedélyt kell kérni, a titkárnő még elv­S társnak szólít a telefonban, mikor leérünk, döngve csapódik S mögöttünk a kapu. Látszik, Aszódon nem viccelnek. Tulajdonképpen két dolog­ról híres Szarka Attila azon kívül, hogy ő az intézet igaz­gatóhelyettese. Az egyik, hogy aikidózik, a másik, hogy amint idekerült, egy kést nyomtak a hasának. Kipróbálták, meséli. De ha hallani akarok cifráb­bakat, hát ő tud olyan törté­neteket is. Egyszer például va­lakinek hüvelykujjal benyom­ták a szemét, hogy szexuális kapcsolatra kényszerítsék. Persze azért nem ez az álta­lános. teszi hozzá rögtön, és inkább másról kezd beszélni. Ügy százötven srác él itt, mindannyian fiatalkorúak, mondja. A jelenlegi joggyakor­lat 7iem büntetésként, hanem bírói intézkedési formaként határozza meg a javító-nevelő intézeti elhelyezést. Sajnos könnyen rákerül a fiúkra a pecsét, hogy bűnözők, pedig családi körülményeik, szociá­lis hátterük gyakran szinte predesztinálja őket erre a sorsra. Az igazgatóhelyettes megáll, elgondolkodik. Valójá­ban nehéz meghatározni, a gyerekek maguk is áldoza­tok-e vagy sem, jegyzi meg aztán. Igaz, vannak köztük olyan markáns bűnökért el­ítéltek is, mint a minősített rablás vagy a csoportosan el­követett erőszakos bűncselek­mények. Náluk jól nyomon követhető a krimenes karrier kiteljesedése, teszi hozzá szak­szerűen. Nem véletlenül pszi- chopedagógus. Kisujjában vannak az ilyen meghatáro­zások. Egy vigyázz, egy jó napot... Ez meg itt az Appelplatz volt hajdanán Állunk az ud­varon, szemben az épülettel, Szarka Attila pedig már vala­hol a múltban kalandozik. 1884-ben, az átadáskor. Éurópa első javítóintézete állt itt, mu­tat körbe. Abban az időben 12-től 20 éves korig hozták ide a fiúkat. Pékség működött a falak között, kocsigyártó műhely, templomba jártak a növendékek, szóval tényleg alkalmas hely lehetett ez a nevelésre. Aztán most nézzem meg, húz arrébb. Betonsiló. Az új szocialista koncepció dia­dala. Egy betonsilót toldottak a régi szárnyakhoz. A pékség persze megszűnt, és vele min­den, a templomot lerobbantot­ták még valamikor hatvanban, aztán 74—75-ben megalkották ezt a förmedvényt. Megyünk be az épületbe, mely mint egy óriási szürke hal nyel el ben­nünket. Íme a privát élettér, nyitja a szobákat az igazgató- helyettes. Agy, ágyneműtártó, szekrény. Semmi több. És húsz gyereket szántak egy hálóba, amikor a mostani öt lenne az ideális. Valami ügyesen meg- koreografálta a dolgokat an­nak idején. Pedig állítólag szakpedagógusok véleményét is kikérték a tervezésnél, iro­nizál, de úgy látszik, ilyen szakemberekre futotta akkor. És Aszód nem is az egyetlen a sorban. A szolnoki intézetet egy magyar Gulággá rajzol­ták, a fóti gyermekváros meg egyenesen a nevelés vulkánja. Még csak nem is dühös, úgy mondja ezeket. Úgy képzeljem el. toldja meg, hogy itt pél­dául régebben minden vörös-

Next

/
Oldalképek
Tartalom