Pest Megyei Hírlap, 1990. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-02 / 77. szám

2 &£Man 1990. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ dk Kolozsvári nyilatkozat „A kölcsönös szellemében" tói, hogy azokat belső vagy külső erők gerjesztik. Vállal­ták, hogy tiszteletben tartják az ország minden állampolgá­rának egyéni és kollketív jo­gait nemzetiségre való tekin­tet nélkül „az egyetemes em­beri jogok kiáltványával, a helsinki és a bécsi konferen­ciák dokumentumaival, vala­mint az ország törvényeivel” összhangban. A közös nyilatkozatban úgy foglaltak állást, hogy a né­zeteltéréseket és konfliktus­helyzeteket tárgyalásokon kell rendezni. A kialakult helyzet­ről a román és magyar köz­véleményt, valamint az érde­kelt feleket a valóságnak megfelelően, lojálisán és köl­csönösen tájékoztatni kell. A románok és a magyarok megértésben, harmóniában és a kölcsönös megbecsülés szel­lemében éltek, élnek és kíván­nak élni a jövőben is ugyan­azon a földön — hangsúlyoz­za az a közös nyilatkozat, amelyet vasárnap tettek köz­zé a március 30-án, Kolozsvá­ron rendezett nemzetiségi ta­nácskozásról. Adrian Motiu. az erdély kérdéseivel foglalkozó mi­niszteri rangú államtitkár március 29-én Csíkszeredán és Sepsiszentgyörgyön tárgyalt az RMDSZ és a Vatra Romaneas- ca szövetség Vezetőivel, tájé­kozódott a megyékben kiala­kult helyzetről. Ezt követően március 30-án Kolozsváron ta­nácskozást tartottak — Adrian Motiu elnökletével —, ame­lyen a Hargita és Kovászna megyei szervezetek képviselői, valamint a Vatra Romaneasca kolozsvári szervezetének kép­viselői vettek részt. Ezen a tanácskozáson öt­pontos nyilatkozatot fogadtak el a résztvevők: az RMDSZ Hargita és Kovászna megyei szervezetének, a Vatra Roma­neasca Kovászna megyei és kolozsvári szervezetének, a Demokratikus Románok Ligá- jámaik (ez a Vatra Romaneas- ca Hargita megyei szervezete), továbbá a Magyar Ifjúsági Szövetség sepsiszentgyörgyi szervezetének és a Csíkszere­dái ,,ALFA” ifjúsági szerve­zetnek a képviselői. A dokumentum leszögezi, hogy a térségben a románok és a magyar nemzetiségiek békében kívánnak élni, Romá­niát közös hazának tekintik, és elhatárolják magukat min­den olyan szándéktól, amely az ország bomlasztására irá­nyul. Közösen foglaltak állást a széthúzó és destabilizáló kí­sérletek ellen, függetlenül at­A kisebbség jogaiért Együttélés Alakuló kongresszust tar­tott szombaton Pozsonyban a csehszlovákiai nemzetiségek politikai mozgalma, az Együtt­élés. A demokráciáért és a nemzeti kisebbségek jogaiért küzdő mozgalom kongresszu­sa úgy döntött, hogy az Együttélés választási koalí­cióra lép a Szlovákiai Ma­gyar Kereszténydemolvrata Mozgalommal. Ezzel nagy­mértékben megnőtt az esélye annak, hogy a júniusi válasz­tások után a magyar nemze­tiség képviselőket küldhet nemcsak a szlovák, hanem a csehszlovák szövetségi par­lamentbe is. A pozsonyi kong­resszuson az Együttélés elnö­keivé Duray Miklóst, alalnö- kévé pedig Gyimesi Györ­gyöt és a csehszlovákiai len­gyel nemzetiség képviseleté­ben Stanislaw Gawlikot vá­lasztották meg. Határozottan elítélte Gorba- csovnak a litván parlamenthez intézett újabb felhívását va­sárnapi tévényilatkozatában Vytautas Landsbergis. A lit­ván legfelsőbb tanács elnöke kijelentette: a szovjet elnök nem hajlik a nemzetközi köz­vélemény által is javasolt pár-* beszédre Litvániával. Landsbergis nyilatkozatában közölte, hogy a vilniusi tör­vényhozás hétfői és keddi ülé­sén vitatja meg, milyen vá­laszt adjon „Gorbacsov elnök elfogadhatatlan nyilatkoza­tára”, A litván vezető — burkoltan bírálva a külföldet a határo­zottabb támogatás elmaradá­sáért — külön is kitért arra, hogy a három baltikumi or­szág segítséget kért az ENSZ Az évszázad legsúlyosabb zavargása Londonban A Trafalgar téri ütközet „Trafalgari ütközet”, .Vé­res trafalgari csata” — ilyen első oldalas főcímek alatt tu­dósítottak a vasárnapi lapok Nacj/j-Britannia XX, századi történetének legsúlyosabb za­vargásairól, Szemtanúk szerint az április elsejével hatályba lépő fejadó elleni eddigi leg­hatalmasabb londoni tömeg- tüntetés békésen kezdődött szombat délután a Trafalgar téren. Akkor csapott át példát­lan hevességű utcai közelharc­ba, amikor a nagygyűlésről a parlament felé vonuló tüntető­ket a miniszterelnöki reziden­ciát biztosító rendőri erők fel­tartóztatták a Whitehallon, a Downing Street torkolatánál. Megoszlanak a vélemények a tüntetés méreteit illetően. Vasárnapi jelentések szerint a tüntetők száma elérte vagy meghaladta a százezret. A The főtitkárától, de mindeddig nem kapott választ. — Holnap meglátjuk, hogy reagál a világ ezúttal — tette hozzá. Romouldas Ozalas litván mi­niszterelnök-helyettes vasár­napi tévényilatkozatában szin­tén úgy vélekedett, hogy az el­nöki válasz „túl kemény volt”. Ugyanakkor reménykeltőnek nevezte, hogy Gorbacsov ezút­tal nemcsak a vezetéshez, ha­nem Litvánia népéhez is üze­nettel fordult, mert mint mon­dotta, ez a helyzet némi eny­hülésre adhat alapot. Nyugati hírügynökségek va­sárnap arról számoltak be, hogy újabb tankok, katonai járművek érkeztek Vilniusba. A Reuter az egyik litván parlamenti képviselő telefon­bejelentése alapján közölte, hogy a harckocsik vasúti sze­relvényeken érkeztek a litván főváros központjában levő pá­lyaudvarra. Az AP nyugati ri­porterekre hivatkozva jelen­tette, hogy korán reggel tu­catnyi szállító jármű haladt át a városon egy közeli katonai támaszpont felé. A járművek kémlelőnyílásaiból katonák te­kingettek ki. Nyugati újság­írók csaknem harminc — ugyancsak vasárnap érkezett — harckocsit számoltak össze a vilniusi repülőtéren. Helyi források szerint vasárnap haj­naltól csaknem félszáz katonai jármű érkezett a litván fővá­rosba. Bukarest, kormányellenes tüntetés A „ válás " jelképe legyen I Nosztalgiázik a KGST-hívő igazgató Gazdaság a görbe tükörben A portásnő annyira meg­riadt jövetelünkkor, hogy „él­ből" leelvtársazott bennünket. Mert ha gyalogosan érkező idegen közelít a gyárkapu felé manapság, az csakis a „vég­rehajtó” lehet. — Álmunkban nem gondol­tuk volna, hogy a KGST ösz- szeomlása ilyen lehetetlen helyzetbe hozhatja a cégünket — méltatlankodott Katona Ti­bor, a Computext Textilipari Műszer- és Számítástechnikai Fejlesztő Vállalat igazgatója. A Computext ugyanis a KGST első számú textilipari műszergyártója volt. Mono­polhelyzeténél fogva állam, volt az államban. Csakhogy a gazdaságban is kiderült, hogy: egy igazság van, az pedig a világpiac. Lévén, hogy fejlesz­tő vállalatról van szó, a vál­lalkozó szellemű mérnökök már a ’80-as éveik elején ki­fejlesztették a műholdas adá­sok vételére is alkalmas pa­rabolaantennát. Darázsfészek­be nyúltak, jó, hogy megúsz­ták! A pártállam ugyanis nem állhatta a „nyugati fellazító” politika közvetítésére is alkal­mas technikát. A piszkos m.unkát persze a postára há­rították, így postai engedélye­zés hiányára hivatkozva a pa­rabolaüzlet megtorpant. A ve­zetés Berecz Jánoshoz, az ak­Szombaton ülést tartott a Magyar Szocialista Párt Or­szágos Egyeztető Bizottsága; az ülésen Pozsgay Imre, a Szocialista Pánt elnökségének tagja adott tájékoztatást az országgyűlési választások el­ső fordulójának főbb politi­kai tapasztalatairól és a párt elnökségének erre vonatko­zó álláspontjáról. A tájékoztatót konzultáció és eszmecsere követte. A bi­zottság egyetértett az elnök­ségnek azzal a politikai ér­tékelésével, hogy a választá­sok első fordulójában elért eredmények a párt számára értékesek. Egyértelműen azt jelzik, hogy a Szocialista Párt kori politikai bizottság tagjá­hoz fordult. Berecz „támoga­tásáról biztosította” a Compu- text-et, amiből viszont nem lehet antennát gyártani. Örök sérelmük marad ez a gyártók­nak, hogy európai piacon arathattak volna, de a Távol- Kelet országai hamar besur­rantak. Olyan ez a parabola­dolog, mikor az eszme belenéz a görbe tükörbe és meglátja benne a gazdaságot. Most már gyártják, de a hazai kereslet lecsökkent, a külföldi piac pedig telítődött. A vezetők — mint elmond­ták — éjszakákat virraszta- nak. Vajon hogy mondják meg az embereknek, hogy nincs elég munka, sokuknak el kell menni. Ezt a dilemmát idáig úgy oldották meg, hogy sehogy se mondták meg. Elin­dult hát a pletyka, aminek legalább olyan rossz természe­te van, mint a titkolózásnak. Egyesek szerint a 230 dolgo­zóból 80-at küldenek el, á „B” variáció szerint pedig 80 maradhat. Az esztergályosmű­helyben például a művezető villámgyorsan helyet keresett egyik kolléganőjének. Sikerült is ezt — az egyébként jó szak­embert — elhelyezni egy kö­zeli cégnél. Farkas Károly igazgatási osztályvezető csak azért sápadt el, mikor meghal­a magyarországi baloldal meghatározó politikai ereje. A testület tagjai fontosnak tartották, hogy mind e vá­lasztási küzdslem további szakaszában, mind az ellen­zéki pánt működésében a Szocialista Párt határozott, elvi és minden túlzástól men­tes politikát folytasson. He­lyezzen különleges hangsúlyt arra, hogy visszaigazolja vá­lasztóinak bizalmát, és meg­feleljen a baMdali ellenzéki pártként reá háruló felelős­ségnek is. Ennek egyik elő­feltétele a párt politikai programjának újragondolá­sa a baloldali ellenzéki sze­repkörnek megfelelően. lotta ezt az akciót, mert nem értette, hogy miért éppen a legjobb szakembereket „me­nekíti” a műhelyfönök. A pá­nik az ilyen, annak ez a logi­kája. A magántaxik elterjedésével ismét kulcshelyzetbe került a vállalat. Taxiórákat gyártot­tak az egyéb termékeik mel­lett, és ez alatt a néhány év alatt, amíg felszerelték a fel­duzzadt taxiparkot, igencsak szép időket éltek. A „mellék- termékek” átmeneti sikerei azonban nem vigasztalták a vezetőket. Napról napra ta­pasztalhatták, hogy a kom­munista országok összeomlá­sának következtében mind kevesebb szükség van textil­műszerekre. Az infláció ugyan a cég malmára hajtotta a vi­zet. A taxik viteldíja követi a pénzromlást, így egy-egy ta- raíiátállítás mindig hoz vala­mit a konyhára, bár nem iga­zán ebből akarnának megélni. — Az egész világ ott topo­rog a Szovjetunió kapujában! Mindenki be akar törni erre a piacra, mi meg „rubelex­port-stop” címén kivonulunk! — nosztalgiázik a KGST-hívő igazgató. — Eddig korlátlan mennyiségben el tudtunk ne­kik adni mindent. Furcsa módon ez a textil­ipari műszerekre szakosodott vállalat egyetlen stabil, jól el­adható terméke az ipari üveg­edény. Amikor a „lombikraktár­ban” rákérdeztem, hogy az üveget nem érinti-e a rubel­exportstop, csak annyit mond­tak, részvénytársasággá ala­kult ez a részleg. Amerikai— magyar rt. lett 50-50 százalék­ban. A műszert csak keleten lehet(ett) elpasszolni, de az üveget mindenhol megveszik. Azt kell hát gyártani, amit a KGST-n túli világban igé­nyelnek, és ezen a ponton a Computext meg is tette a lé­pést. A magyar részvények egy részét maguk a dolgozók vették meg. hiszen az ameri­kai jelenlét garancia. Folyosói pletykákra nem illő adni. Csakhogy a „hallgatás” megindítja a fantáziát. így nemcsak arról suttog a Com­putext, hogy a dolgozók 50 százalékát elbocsátják, hanem erről az amerikai—magyar bizniszről is. A szegény ember úgy okosodik, hogy vajon kö­zülük ki tud pénzzel beszállni az üveg rt.-be? Talán nem a „portás elvtársnő”, és nem is az éjjeliőr bácsi. Ha meg azok, akikről beszélnek, akkor a ha­talomátmentés iskolapéldája lenne, ha hinni lehetne az int­rikáknak. Radosza Sándor Hnédrczsiían, de túlzások nélkül Baloldali ellenzéki pártként politizálni Bukarestben vasárnap kor­mányellenes tüntetést ren­deztek azok a politikai erők, amelyek támogatják a „temes­vári kiáltványt” és annak szerzőit. A tüntetőik végigvo­nultak a városon és a Victoria fftôlfëidi ©semessyeis — ogÿ mondafkan Erdélyi Híradó címmel Kolozsváron megjelent a Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos lapja. A A Szovjet­unió északi, kis létszámú népeinek érdekeit védő szövetséget hoztak létre hét végén Moszkvában. A Csaknem félmillióan vettek részt Franciaország tíz városában azon a békés tünte­tésen, amelyet a CGT szakszervezeti szövetség hirdetett meg a társadalombiztosítási vívmányok védelmében. A A francia kormányzat egyelőre nem tekinti időszerűnek, hogy visszatér­jen a NATO integrált katonai szervezetébe, jelentette ki Hu­bert Vedrine, az Elysèe-palota szóvivője. A Az Iszlám Fegy­veres Front Palesztina Felszabadításáért nevű, eddig ismeret­len szervezet megtorlással fenyegette meg Lengyelországot, a SZU-t, Angliát, az USA-t, válaszul a szovjet zsidók izraeli kivándorlására. A A romániai magyar fiatalok szervezeteinek szövetsége az RMDSZ-szel együtt közös listán indul a májusi választásokon — erről döntöttek a Magyar Ifjúsági Szervezet első kongresszusán, amelyet vasárnap fejeztek be Csíkszere­dáin. A Veszettség elleni oltóanyaggal „bombázzák” a francia erdőket-mezőlket hétfőtől, mert Európa legveszélyesebb vírus­hordozóiban, a vörös rókáikban akarják a kórokozókat kiir­tani. A „Rések” keletkeztek az ország védelmi rendszerén a szovjet lakosságnak a katonai létesítményekkel szembeni fel­lépése, így a rakétavédelmi rendszer részét képező munkácsi lokátorállomás építése elleni akció miatt — a Pravda megfo­galmazása, figyelmeztetése szerint. A Az erdődi Petői i-em- lékmű felrobbantása miatt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szatmárnémeti szervezete feljelentést tett a rendőr­ségen ismeretlen tettesek ellen. A szovjet sajtó áprilisi tréfái Az ENSZ Hruscsov cipőjére vevő téren lévő kormányépület előtt a következő jelszavaikat han­goztatták: „Le Iliescuval!”, „Temesvár, ébreszd fel az or­szágot!”, „Le a kommunisták­kal, söpörjétek ki őket a ve­zetésből !”. Amikor már több ezer főre duzzadt a tüntető tömeg, a kormányépület melletti utcá­ból előjöttek a tankok és az épület elé vonultak. A ikor- mányépület védelmét rend­őrök látták el, de készenlétben álltak katonai egységek is. A tüntetők fegyelmezettek vol­tak, nem veszélyeztették a rendőrkordont. A többórás megmozdulás végeztével a te­levízió épülete elé vonultak. Az esti órákra a tömeg szét­oszlott, és a kormányépület eilől a tankok ismét a környe­ző utcákba húzódtak vissza, a Victoria tér nyugalmas képet mutatott. Ion Iliescu, az Ideiglenes Nemzeti Egységtanács elnöke ellen irányul a kiáltvány egyik követelése: alkossanak tör­vényt arról, hogy Románia el­nöki tisztségére volt kommu­nista aktivisták nem pályáz­hatnak. „Románia elnöke a kommunizmustól való megvá­lásunk egyik jelképe kell hogy legyen” — szögezi le a dokumentum. Tudvalévő, hogy Iliescu az elnöki címre pályá­zik, s korábban a román Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának titkári tisztét is el­látta. Bár zsákutcába jutottak a szovjet—kínai tárgyalások a kínai nagy fal darabjainak megvásárlásáról, valamelyest vigaszt nyújt, hogy a Szovjet­unió bizonyos üzleteiben ha­marosan árusítani fogják a berlini fal egyes részeit. Az örvendetes hírt a Komszo- molszkaja Pravda című szov­jet ifjúsági lap tudatta olva­sóival, s tette ezt vasárnap, április első napján. Hogy ki hitte el s ki nem a hagyományőrző tréfát, nem tudni még. A lap mindeneset­re előre figyelmezteti a hiszé­kenyebb jét: óvakodjék a ha­misításoktól, amelyeket né­mely szövetkezet minden bi­zonnyal megpróbál majd való­diként, jó áron elsózni. A Komszomolszkaja Pravda azonban egy másik adásvételi ügyletről is beszámol: az ENSZ szeretné megvásárolni a néhai Nyikita Hruscsov egyik cipőjét, nevezetesen azt, amelyikkel oly konokul csa­pott egykor az asztalra a szovjet vezető a világszerve­zetben. A cipőre még nem tettek árajánlatot, az később­re várható — írja a lap, amely fontos tudnivalót is közöl a lakossággal: a moszkvai váro­si tanács rendelete értelmé­ben a jövőben „belépőt” kell fizetni mindazoknak, akik va­lamilyen tüntetésen akarnak részt venni. A konzervatív lap hírében álló Szovjetszkaja Rosszija munkatársai sem mentek a szomszédba egy kis áprilisi huncutságért. A lap ugyanis a reformpárti képviselők jel­szavait plagizálva állított ösz- sze egy „törvénytervezetet”, amely „a peresztrojka ellensé­geinek felszámolásáról" szól. Egészen praktikus reklám tűnt fel a Rabocsaja Tribün- című újságban: egy nem léte ző pszichoterapeuta eg ugyancsak kitalált egyesük nevében távhipnózisra buzdí ja az olvasókat, akiknek ei hez elegendő, ha hangos; megismétlik a mellékelt írá^ A bűvös szöveg arról biztos ja az embereket, hogy mind jóra fordult, s hogy a gazdar gi csőd szélén álló országok beköszöntött a bőség, az üzl tek polcai roskadoznak a élelmiszerektől, s már 48-, sí. 49-féle felvágott várja a véve két. Egy másik lap ennél is n; gyobb szenzációval szolga arról értesíti olvasóit, hog szabadon nyithatnak sváj t bankszámlát, ahol elhelyezhe­tik felesleges pénzüket. S hogy bizonyítsa, mennyire nem tré­fál, az újság meg is adja a bank címét. Landsbergis burkoltan bírál Ujahh tankok, harckocsik? Observer 200 ezerre becsülte a tüntetésben részt vettek szá­mát. Margaret Thatcher minisz­terelnök asszony „sajnálatos­nak” nevezte az erőszakcselek­ményeket, David Waddington belügyminiszter „gyalázatnak” minősítette a rendfenntartó erők ellen intézett példátlan hevességű támadást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom