Pest Megyei Hírlap, 1990. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-02 / 77. szám

caxjA­PEST MEG ¥ Ei XXXIV. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Ára: .í,S0 forint 1933. ÁPRILIS 2., IIÉTFÖ Hasznos kiadvány Vám 1990 A külföldre utazó magyar állampolgárok számára hasz­nos kiadványt jelentetett meg a Vám- és Péniigyőrség Or­szágos Parancsnoksága. A Vám 1990 című füzet az uta­zóknak a vámmal kapcsolatos teendőit, jogait és kötelezett­ségeit, a behozható áruk mennyiségi kereteit, a vám­kezelés módját, a vámkisza­bás alapját képező érték meg­állapítását és leggyakrabban előforduló áruk vámtételét taglalja. A kiadvány közli néhány európai ország vám­rendelkezéseit is. A füzet arról is tájékoztat, hogy a közeljövőben a ma­gyar—osztrák határszakaszon tizenöt, a magyar—jugoszláv viszonylatban négy, míg a magyar—román határszaka­szon hét új határátkelőhely nyitását tervezik. A legtöbb olvasót minden bizonnyal a január elsejétől érvényes új vámszabályok érdeklik, egye­bek közt az a rendelkezés, hogy a 15 ezer forint egyedi értéket meghaladó árukat minden esetben a kereskedel­mi vámtarifa vámtételeinek alkalmazásával vámkezelik. Ezenkívül a videolejátszó, a videokamera, a videomagne- tofon vámtételeit éppúgy is­merteti, mint a számítógépe­két és alkatrészeit. De a sze­mélygépkocsikról sem „feled­kezik” meg. Nem iegadiák el a társadalom elszegényedését Á magyar szakszervezetek a nagykoalícióban ériekeitek A jelen helyzetben a szak- szervezeteknek együttműkö­dést kell ajánlaniuk minden olyan pártnak, amely nem tö­rekszik a mozgalom szétzúzá­sára — mondta Szegő Andrea a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének el­nökhelyettese, az MTI munka­társának, aki arról kérdezte, hogy a szövetség milyen lehe­tőségeket lát az érdekérvénye­sítésre az új parlamentben, s egyáltalán szükséges-e a szak- szervezetek jelenléte a tör­vényhozásban. Az elnökhelyettes szerint a szakszervezeteknek alapvető érdeke fűződne ahhoz, hogy képviseltessék magúikat az új országgyűlésben, mert az új politikai rendszerben a parla­ment lesz a legfőbb legitim politikai fórum, s aki azon be­lül nem tudja a saját érdekeit kifejezésre juttatni, annak to­vábbi tevékenységében jelen­tős nehézségek elé kell majd néznie. Miután azonban a mozgalom által támogatott ,30 független képviselőjelöltből a választások második forduló­jára mindössze 3 maradt tal­pon, Szegő Andrea úgy véle­kedett, hogy a szakszervezetek jövőbeni működési lehetősé­geit elsősorban az határozza meg, hogy a koalícióra lépő pártok hogyan fogalmazzák meg a mozgalomhoz kapcsoló­dó viszonyukat. A szakszervezetek érdeklő­désének homlokterében — ért­hetően — azok a problémák állnak, amelyeket a dolgozók közvetlenül, s most már egyre szélesebb körben, egyre erőtel­jesebben érzékelnek. A szak- szervezetek elsőként mutattak rá az antiinflációs politika mi­előbbi bevezetésének szüksé­gességére — mondta Szegő Andrea —, de ezzel az állás­pontjukkal a kerékasztal-tár­gyalásokon akkor még elszi­getelődtek. A másik jelentős kérdéssel, a foglalkoztatáspoli­tikával kapcsolatban elmond­ta: a vezető pártok program­jai alapján nem kerülhető el a tömeges munkanélküliség. A szociálpolitikáról szólva pedig kijelentene, hogy csak azokat a pártelképzeléseket tudják tá­mogatni, gmelyek a társada­lom elszegényedését komoly veszélynek tartják, s a gazda­sági kibontakozás egyetlen le­hetséges útjaként nem abban gondolkodnak, hogy a gazda­gok még gazdagabbak, a sze­gények pedig még szegényeb­bek legyenek. Mindezek alapján a szövet­ség elnökhelyettese úgy foglal­ta össze személyes véleményét, hogy a szakszervezetek alap­vetően MDF—SZDSZ nagy- koalícióban érdekeltek, mert ha a kormányrúdnál a jövő­ben egymást váltaná e két nagy párt, akkor a mozgalom politikai lehetőségei igen szűk­re szabottak lennének, s a szo­cialista, szociáldemokrata ér­tékek ' még az ellenzékiségből is kiszorulnának. mégsem éri meg A leértékelt hús Azon már senki sem csodál­kozik, ha az áruházak, ruhá­zati boltok kedvezményesen, leszállított áron kínálják a nem szezonális árucikkeket — csökkentve ezzel az elfekvő készleteket. A magyar keres­kedelmi gyakorlatban azonban szokatlan, hogy a húst is le­értékelve árusítsák. Két héttel ezelőtt a Nagycsarnokban so­kan felkapták a fejüket, ami­kor harminc százalékkal ol­csóbban árulták a karajt; combot, kolbászt, szalámit. Hiába, ez a piacgazdaság — konstatálták többen az ese­ményt. Telítődnek a hűtőhá­zak. Kevesebb húst eszünk, s úgy látszik, a bespájzolt kész­letek is kitartottak tavaszig. Sok városlakó pedig felkere­kedett, hogy vidéken vásárol­jon disznót, hátha így olcsóbb lesz a vasárnapi ebédre való. A gazdák pedig szívesen el­adták a hízott sertéseket. Hogyne adták volna, amikor a városból érkező vevők jócskán megfejelték a 69 forintos fel- vásárlási árat. Az állami felvásárlási ár cdig nemigen ösztönzi a gaz- 1 íkat, állami gazdaságokat. így sertést hizlaljanak. S ez -emcsak a disznóra érvényes, ■ anem a szarvasmarhára, ba- '■'»mfira, juhra is. A tények makacs dolgok, azokkal nehéz vitatkozni. A statisztikai adatok azt bizo­nyítják, hogy Pest megyében évről évre kevesebb vágóálla­tot tartanak a tsz-ekben, álla­mi gazdaságokban és a kis­üzemekben is. A recesszió már '83 óta tart, de mint azt Juhász László, a Pest Megyei Tanács termelés- és ellátás­felügyeleti osztályának főál- lattenyéztője elmondta, a csökkenés az elmúlt évben még radikálisabb volt. Ha a listát átnézzük, láthatjuk, a marha-, a sertés-, a juh- és a baromfiállomány is csökkent. Csupán a százalékoknál van különbség. A rubelexportstop, bevezetése óta a sort a ba­romfi vezeti; s a szarvasmar­ha zárja — hála annak, hogy a tej felvásárlási árát emel­ték. Hiába fizetünk január óta 250 forintot egy kiló húsért, az állattartás ma sem kifize­tődő. Olyan mértékben emel­kedtek L takarmány- és ener­giaköltségek, hogy a haszon olyan kicsi maradt, amiért már nem érdemes ezt a tevé­kenységet folytatni. Az egy­szeri vevő csak kapkodja a fejét, ha az állattartó sem jár jól, vajon ki fölözi le a hasz­not? Miért van az, hogy a szövetkezetek az istállóikból raktárt csinálnak, a dühösebb magángazdák pedig megfo­gadják, csak annyi állatot ne­velnek, amennyit saját ma­guk elfogyasztanak, vagy ma­gánúton értékesítenek? A kérdésre a választ a me­zőgazdasági szakembereknek kell megtalálniuk. A népgaz­daság érdeke, hogy a feleletet minél előbb meglel jé,k. Ha to­vábbra is radikálisan csökken az állatállomány, félő, hogy az exportkötelezettségeinket sem tudjuk teljesíteni, s a terve­zett 750 milliós dollárbevételt nem érjük el. A hiányt pedig a mezőgazdaság más ágazatai­nak kiviteléből nehéz lesz fe­dezni, H. Ê. Édes kép A nemrég készült pilisvö- rösvári cukrászüzemben meg­kezdték a töltött bonbonok próbagyártását. Az eddig csak marcipánokkal foglalkozó egy­ség ezzel is bővítette a köz­kedvelt csemegék kínálatát. Képünkön csokoládéval és gyümölccsel töltik a formákat (Erdős! Agnes felvétele) Kattogott a fényképezőgép m . (&kkürsk a 3. oBdeslon) Hír és cáfolat MSZDP-vcÜasztmcíny A Magyarországi Szociálde­mokrata Párt szombaton, MTI-hez eljuttatott hivatalos közleményben szögezte le, hogy semmilyen tekintetben sem felel meg a valóságnak a párt országos vezetősége nén- teki üléséről az Országos Saj­tószolgálat útján közzétett hír. Ez ugyanis a párt belső önvizsgálati folyamatának egy olyan momentumát tárta nyil­vánosság elé, amelyet a párt ilyen kérdésekben döntésre egyedül hivatott szerve — a választmány — még meg sem vitathatott. A hír Petrasovits Annára, a párt elnökére vonatkozó része (amely szerint az elnök asz- szonyt funkciójából felmen­tették volna), ugyancsak nem felel meg a valóságnak, mert ilyen döntést az ellenőrző bi­zottság nem is hozhat. A párt választási eredmé­nyeinek értékelése folyamat­ban van. az ezzel kapcsolat­ban szükséges korrekciók hosszabb időt vesznek igény­be — hangoztatták a Magyar­országi Szociáldemokrata Párt Választmányának vasárnap, Budapesten tartott ülésén. A testület a legközvetlenebb feladatnak a pártszervezés és a párt bázisának kiszélesíté­sét, a munkások felé való nyi­tást, továbbá a szociáldemok- .rata érzetmű szakértők és ér­telmiségiek szélesebb körű be­vonását ítélte. Égetően szük­ségesnek mondták a párt saj- tómunkájának javítását is. A legfontosabb politikai fel­adat a szervezett munkások és a munkavállalók megnyerése. A választmány szerint ugyan­is a szervezett dolgozóknak nagyon fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy ismét legyen egy párt, amely a napi bér- és szociális harcoknak politikai képviseletet ad. A Magyaror- országi Szociáldemokrata Párt vállalja azokat a fontos társa­dalmi feladatokat, amelyeket az ország súlyos gazdasági és szociális helyzetében a bérből és fizetésből élők elvárnak tőle. Az elnökség döntése alapján Pozsgay visszalépett A Magyar Szocialista Párt elnökségének döntése alapján Pozsgay Imre visszalépett a választások második forduló­jában való részvételtől. Az MSZP országos listavezetője ezt vasárnap A Hét című mű­sorban személyesen jelentette be. Pozsgay Imre kijelentette: a párt elnöksége nem járult hozzá, hogy a jelenlegi feltéte­lek mellett és körülmények között részt vegyen a második fordulóban; 5 pedig elfogadta az elnökség határozatát. „Ahol politikai zsarolással és a vá­lasztási etika megsértésével, személyeskedő és becsmérlő, személyemet mélyen sértő hí­rek terjesztésével, kijelenté­seim megmásításával akarnak győzni, ott nincsenek eszköze­im —- mondotta. — Ebben a csatában, ilyen módon nem kí­vánok részt venni', inkább a vesztést ismerem el; én a veszteségeimből szoktam győ­zelmeket kovácsolni", Ezen a héten földosztás Kosdonis ßr (írásunk a 3. oldabn) Nem tudják felmérni az igényeket Itíazáru.hoíavevő? A fogyasztási cikkek iránti kereslet az ép elsó két hónap­jában folyamatosan csökkent. A kereskedelemnek, elsősor­ban az élelmiszereket árusí­tóknak, mind nagyobbak az ér­tékesítési gondjai, s egyelőre felmérni sem tudják, elkel­nek-e például a húsvétra be­szerzett készletek —. így ösz- szegezhető a Kereskedelmi Minisztérium most elkészült gyorsjelentése a fogyasztási cikkek piacáról. A forgalmi adatok tanúsá­ga szerint a kiskereskedelem az év első két hónapjában 119,7 millió forint értékű árut értékesített, fogyasztói áron 12 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában, változatlan áron azonban — tehát mennyiségében — 9.1 százalékkal kevesebbet. Az első kéthavi forgalomból a vállalatok 42 százalékkal, az újonnan alakult gazdasági társulások 10 százalékkal, a szövetkezetek 31, az egyel» vállalati szervezetek 14, p magánkereskedők pedig 3 százalékkal részesedtek. Az év eleji jelentős ár­emelkedések miatt az élelmi­szer-forgalom 12,7 százalék­kal. a vendéglátás bevétele 19,4 százalékkal esett vissza a múlt év hasonló időszaká­hoz képest. Az értékesítési gondok növekedése szinte va­lamennyi kereskedelmi szak­mában további gazdálkodási, érdekeltségi és pénzügyi prob­lémákat vetít előre — álla­pítja meg a gyorsjelentés. Az év első két hónapjának forgalmi tapasztalatai azt mutatják, hogy a belföldi ke­reslet — meglehetősen ala­csony szinten —. várhatóan tovább stagnál. Nem várha­tó növekedés a tökehúsforga- lomban, ami a tavalyihoz ké­pest igen jelentősen — 30-40 százalékkal — visszaesett. A kereslet növelése érdekében néhány húsipari vállalat és húsüzem kedvezményes áron kínál egyes húsféleségeket és húskészítményeket. Am a ta­pasztalatok szerint e termé­kek kereslete sem kiugró, s nem haladja meg a tavalyi szintet. A kereskedelem felkészült a húsvéti ünnepekre, ám — akárcsak az ipar — nem tud­ja felmérni a várható igénye­ket. A magas árak, illetve a szokottnál lényegesen több magánvágás miatt jelentősen csökken a kereslet, de ennek mértékét még felbecsülni sem tudják. Füstölt árukból pél­dául mintegy 10 százalékos forgalomcsökkenéssel szá­molnák. Továbbra is gondot okoz a kereskedelemnek á cukorellá­tás. Noha februárban már nem . voltak hiányok, a biz­tonságos készletek kialakítá­sára még mindig nincs lehe­tőség, mert az újabb áreme­lésekre számítva a cukorgyá­rak keveset szállítanak. Az ipar és a kereskedelem tár­gyalásai e területen eddig . nem jártak eredménnyel. Kedvező viszont, hogy meg­szűnt a fűszerpaprika-hiány, bár ez elsősorban annak kö­szönhető, hogy ennek a cikk­nek az ára is több ízben emelkedett. Az iparcikkek kínálatában nem sok a változás, továbbra is hiánycikk a hazai hűtő- szekrény, mélyhűtő, automa­ta mosógép és ^gázbojler. Az autóalkatrész-ellátás is vál­tozatlanul kritikus — állapí­totta meg a gyorsjelentés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom