Pest Megyei Hírlap, 1990. február (34. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-01 / 27. szám

2 1990. FEBRUAR 1., CSÜTÖRTÖK Katonai doktrínák Bizalomerősítési tárgyalások A magyar hadsereg kiképzési1 anyagának ma már kétharma­da a védelmi célú hadviselés gyakorlását célozza — jelentet­te ki Mészáros Ferenc, a vezér­kar kiképzési csoportfőnöke szerdán a bécsi bizalomerősí­tési tárgyalások keretében a katonai doktrínákról tartott nemzetközi szeminárium ülé­sén. A helsinki folyamát har­mincöt országának magas ran­gú katonai képviselői január 16-án kezdődött tanácskozásuk utóbbi napjaiban biztonságpo- Ittikájuk kiképzési kérdéseit tekintették át. Mészáros vezér­őrnagy a szemináriumon részt vevő magyar katonai szakértői csoport tagjaként az e téma­körről tartott eszmecserében szólalt fel. Részletes tájékozta­tást adott azokról az átfogó változásokról, amelyeket a vé­delmi doktrína érvényesítése végett és az országban végbe­ment társadalmi-politikai vál­tozásoknak megfelelően vezet­tek be a magyar honvédség ki­képzésében és a nélkülözhetet­len minimum szintjére csök­kentett hadgyakorlatok terve­zésében. Jereváni szélsőségesek akciói Visszazsákmányolt fegyverek A TASZSZ hírügynökség szerdán külön kommentárban bírálta a jereváni vezetést amiatt, hogy — a szovjet tör­vényeket félreértelmezve — ügyészi vizsgálatot indítottak katonák ellen, akik fegyvert használtak egy szélsőségesek­kel szembeni akció során. En­nek keretében harckocsikat, páncélozott szállítójárműveket és más haditechnikai eszközö­ket zsákmányoltak vissza. Az eset január 28-án történt Jerevánban: a szovjet hadse­reg egyik egysége parancsot kapott az örmény szélsősége­sek által eltulajdonított fegy­verzet visszaszerzésére. Mi­után az örmények önként nem voltak hajlandóak visszaszol­gáltatni a harci eszközöket, sőt, tüzet nyitottak, a katonák is fegyvert alkalmaztak. En­nek következtében a szélsősé­ges csoport egyik tagja életét vesztette, A köztársasági rendkívüli állapot tanácsa elítélte a kato­nák fegyverhasználatát, s ügyészi vizsgálatot rendejt: el, mondván: a fegyverek vissza­szerzésekor is érvényt keil sze­rezni a meggyőzésnek.; ■<,; ­A TASZSZ leszögezi, hogy' a jereváni vezetésnek nem a fegyverek visszaszerzői, vagyis a katonák ellen kellett volna vizsgálatot indítani, hanem a szélsőségesek ellen, akik tör­vénytelen úton jutottak a ko­moly erőt képviselő katonai eszközök birtokába. Ennek kapcsán a szovjet hírügynökség utalt arra, hogy az „örmény nemzeti hadsereg” nevű szervezet képviselői az eset másnapján egy többezres jereváni nagygyűlésen a fegy­verek megtartására szólítot­ták fel a lakosságot. Ugyan­ezen a napon szélsőséges erők Ecsmiadxinban és Jerevánban 116 különböző fegyvert rabol­tak el egy üzemből és egy rendőrőrsről. Koszovói barikádok Megbénított közlekedés A belgrádi tömegtájékoztató eszközök szerdán csak elszór­tan közöltek híreket Koszovó- ból. Azokból azonban kitűnt, hogy az autonóm tartomány­ban változatlanul feszült a helyzet. A városok és a falvak utcáin áilig felfegyverzett rendőri egységek és páncélko­csik járöröznek. Az országuta­kon viszont az albán nemzeti­ségű lakosok a barikádok szá­zait emelték, és lényegében megbénították a közlekedést. Podüjevóba, Vucsitrinba, Pécs­re és Urosevaçra nem lehetett bejutni, mert az utcákat eltor­laszolták. Titova Mitrovicán a százas csoportokban tüntető albán nemzetiségű fiatalok többször összecsaptak a karha­talmi alakulatokkal, amelyek ezúttal is könnygázt használ­tak. Az általános és a közép­iskolákban szerdán véget ért a téli szünet, de a tanítás foly­tatását február 5-re halasztot­ták. Érintettek biztonságára alapozva Német kérdés megoldása Helmut Kohl, az NSZK szö­vetség: kancellárja bátorítónak nevezte a bonni kabinet szer­dai lülésén Mihail Gorbacsov szovjet államfőnek a német egységről szóló nyilatkozatát — közölte délutáni sajtóértekezle­tén Hans Klein kormányszóvi­vő. Ez a moszkvai állásfoglalás egyaránt számot vet az utóbbi hónapokban az NDK-ban ki­bontakozott történelmi fejle­ményekkel és a belnémet kap­csolatokkal is — mondta a szó­vivő. — A kancellár ez alka­lommal is szükségesnek tartot­ta kiemelni, hogy ezek az ese­mények nem következhettek volna be Mihail Gorbacsov belső átalakításra és nyitásra alapozott reformpolitikája nél­kül. A bonni kormányfő a gorba- csovi nyilatkozat elhangzása utáni időszak legfontosabb fel­adatának nevezte, hogy Bonn nyugati és keleti szomszédjai­val együtt bizalomteljes egyet­értésben munkálkodjék a né­met kérdés olyan előremutató megoldásán, amely figyelembe veszi minden érintett fél biz­tonsági érdekeit. Az NSZK ép­pen az NDK-beli viszony meg­szilárdítása érdekében a már- eius 18-ra előrehozott vá­lasztásokig is kész folytatni a szaktárgyalásokat felelős kelet­német tényezőkkel, ez vonatko­zik Hans Modrow miniszterel­nök február 13-ai és 14-ei bon­ni látogatására is. amelyre „hi­vatalosak” az NDK-beli ellen­zék képviselői is. Kubai—amerikai incidens Támadás polgári hajó ellen A Prensa Latina kubai hír ügynökség jelentése szerin amerikai hadihajók „megtá madtak” egy kubai teherszál lítót szerdán, a mexikói parti vizeken. A kisméretű hajó Moa ku­bai kikötőből Tampicóba tar­tott, és tíz tonna krómércét szállított. Bár kubai tulajdon­ban van, Panamában jegyez­ték be. A kapitány közlése szerint egész úton követték és zaklatták őket a hadihajók, és a haditengerészek többször is megpróbáltak az „El Herman” fedélzetére lépni azzal a szán­dékkal, hogy átvizsgálják, mert kábítószert gyanítanak rajta. A kapitány ezt vissza­utasította, mire a hajót szer­dán hajnalban „megtámadták az amerikaiak”. Legkomolyabb ellenfele önmaga Feloszlatják vagy marid? olyan szervezett politikai erő, amely képes lenne kivezetni az országot a válságból. So­kan léptek fel a párt egységé­nek megőrzése mellett. El­hangzott azonban olyan javas­lat is, hogy oszlassák fel a pártot, és helyette alakítsa­nak egy új típusú baloldali szervezetet. Ügy tűnik, hogy a pártszakadás veszélye csök­kent, miután a platformok egyikének vezetője közölte, hogy BKP-n belüli cspporto- sulások nem akarják szétver­ni a pártot. A platformok cél­ja, hogy olyan kongresszusi dokumentumokat dolgozzanak ki, amelyek köré tömöríthető a párttagság egésze. A plat­formok nem fogadják el az alapszabályzat tervezetét, és hozzákezdtek saját tervezetük kidolgozásához. a jeientes nem tartalmazza, ; hogy miként zajlott le a táma­dás, és mi lett az eredménye. Az incidens következményei kiszámíthatatlanok. MEGHÍVÓ Václav Havel csehszlovák köztársasági elnök prágai láto­gatásra hívta meg Jasszer Ara- fatot, és a PFSZ VB elnöke el­fogadta a meghívást — jelen­tette szerdán a WAFA palesz­tin hírügynökség. A meghívást egv csehszlo­vák külügyi küldöttség adta át a címzettnek kedden Tuniiz* ban, a PFSZ főhadiszállásán \ WAFA értesülései szerint Ara­fat prágai tárgyalásain főként arról lesz szó, hogy Csehszlo­vákia miként játszhatna közve­títő szerepet a közel-keleti rendezésben. {Külföldi események e9y mondatban A reformerek és Kwasniewski pártelnök hívei vannak többségben a Lengyel Köztársaság szociáldemokrata pártja, a LEMP utódpártja vezető testületében, a 150 tagú főtanácsban. A Heves összecsapások robbantak ki szerda délben Libanon keresztény térségeiben a hatalmon eddig osztozó két katonai erő: a Michel Aun vezette katonai kormány csapatai és a „Li­banoni Erők” nevű falangista milícia között. A A szovjetunió- beli zsidóság mind tömegesebb izraeli bevándorlása, és az a félelem, hogy velük telepítik be a megszállt Ciszjordániát és Gázát, diplomáciai offenzívára késztette az arab világ egy részét. A Egy miniszterhelyettest leváltott, több vállalatigaz­gatót menesztett, számos minisztériumi és vállalatvezetőt szi­gorú megrovásban részesített a szovjet kormány elnöksége, mert vétkesnek találta őket tizenkét darab T—72-es páncélos illegális exportjának elősegítésében, illetve az ellenőrzés el­mulasztásában. A Jelentős mértékben liberalizálódott a pa­lesztin kommunista párt — jelentette be Tuniszban tegnap sajtóértekezletén Szulejmán An-Nagdzsab főtitkár, mert eny­hítettek a párt marxizmus iránti elkötelezettségén, s ma már megengedhető némi ideológiai különvélemény is. A Az indiai külügyminisztérium szóvivője Pakisztánt azzal vádolja, „közvetlenül szítja a felforgató tevékenységet és a terroriz­must Kasmírban”. A A nyugatnémet gazdasági miniszter sze­rint a belnémet valutaunió már a közös piaci valutaunió meg­teremtése, azaz 1992 előtt létrejöhet. A A szovjet államfő telj­hatalommal való felhatalmazása mellett foglalt állást Jevge- nyij Ambarcumov történész egy társadalomtudósok részvételé­vel tartott kerekasztal-beszélgetésen, amelyről a tegnapi Prav­da számolt be. Szűrös Mátyás az újságíró-szövetségben A sajtó függetlensége, önállósága A vitákkal, feszültségekkel terhes belpolitikai helyzetben nagy felelősség hárul a sajtó munkatársaira a békés átme­net biztosításában. Az újság­írók — az írott és az elektro­nikus média munkatársai — mindenekelőtt azzal segíthet­nek, ha egyfajta kiegyensúlyo­zott szellemi hátteret teremte­nek a demokratikus átmenet­hez, s az indulatok szítása, a megalapozatlan követelések helyett a józanul gondolkodó emberek véleményének en­gednek teret a lapok hasáb­jain. a képernyőn, a rádióban — hangoztatta Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök szerdán az újságíró-szövetség elnöksége előtt. A Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetségének elnöksége kötetlen, ám a terítékre ke­rült témaköröket érintve igen­csak fajsúlyos eszmecserére in­vitálta a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökét. A.találko­zón olyan, elsőrendű belpoli­tikai kérdéssé vált problémá­kat vettek górcső alá. mint például a megyei lapok hely­zete, a tv és a rádió kurató­riumának tevékenysége, illet­ve a sajtó függetlenségét, önál­lóságát szavatoló törvényke­zés állása. Ami a megyei lapok sorsát illeti, az ideiglenes köztársa­sági elnök határozott vélemé­nye: korábbi pártelkötelezett­ségükkel szakítva nemzeti tá­jékoztatási eszközökké kell válniuk a megyei sajtóorgá­numoknak. A kialakult vitában Szűrös Mátyás -maga rsosztot-ta-art-a vélekedést,-hogy a-kiadóvMla- latok helyzetet is rendezni kell. Bár" az elnökségi ülést a belpolitikával összefüggő prob­lémák uralták, a nemzetközi politika sem maradhatott ki a kérdések köréből. Az elnökség tagjai a Szovjetunióból érke­ző nyugtalanító hírek kapcsán kereken feltették a kérdést: mennyire biztos Gorbacsov helyzete, várható-e valamifaj­ta konzervatív átrendeződés. Szűrös Mátyás értékelése szerint bármennyire súlyos problémákkal néz is szembe Mihail Gorbacsov, egyelőre van elég „tartaléka” ahhoz, hogy az ország első számú ve­zetője maradjon, ami nem pusztán a Szovjetunió, hanem az egész világ érdeke is. Ami a feszültségek gyöke­reit illeti, világosan látszik, hogy a szovjet vezető lépés- hátrányba került számos igen súlyos kérdésben. Nagy csa­pást jelentett a radikális megújulási törekvésekre And­rej Szaharov halála is. A magyar megítélés alapján a lépéshátrányt okozó hibák közé sorolta az ideiglenes köz- társasági elnök, hogy Gorba­csov nem reformálta meg a pártot. S olyan súlyos problé­mákkal kell megküzdenie, mint a gazdasági reform, a nemzetiségi kérdés és az appa­rátus „áthangolása”. E nagy horderejű problémák megol­dása során a már említett lé­péshátrány mellett Mihail Gorbacsovnak a Szovjetunió helyzetéből adódó „nagyhatal­mi görccsel" is meg kell küz­denie. ami az új gondolkodás- mód próbaköve is egyben. Ami Magyarország és a Szovjetunió viszonyát illeti, Szűrös Mátyás nézete szerint hazánknak úgy kell alakítania politikáját, hogy egy esetleges szovjet konzervatív álrendező­dés se gyakorolhasson nyo­mást a magyar belpolitika ala­kulására. E szempontból a Ma­gyarországon állomásozó szov­jet csapatok kivonása nem­csak nemzetközi, hanem fon­tos belpolitikái kérdés is. Külön kérdésére válaszolva az ideiglenes köztársasági el­nök reálisnak ítélte, hogy « szovjet csapatok még az évvé­géig távozzanak Magyaror­szágról. Fontosnak -tartotta azonban hogy a kivonásról kezdődő tárgyalásokon hazánk kellő tapintattal, a szovjet fél érdekeit is figyelembe vevő körültekintéssel járjon el. Lezárták a jogvitát A Béres Export-Import Rész­vénytársaság és a Herbaria Vállalat közös nyilatkozatban tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Béres-csepp gyártásá­nak és forgalmazásának tár­gyában közöttük fennállt jog­vitákat peren kívüli megálla­podással lezárták. A Béres- csepp gyártására és forgalma­zására vonatkozó hasznosítá­si jogokat, valamint a hazai és külföldi védjegyjogokat a Bé­res Részvénytársaság a Her- báriától megvásárolta. Fentiek alapján 1990. feb­ruár 1-jétől a Béres Rész­vénytársaság a Béres-csepp tárgyú találmány kizárólagos tulajdonosa, és ily- módon a gyógyszer-törzskönyvezési el­járás kezdeményezője. Akció a magyar szegényekért A támogatás alapja A hazai szegényeket' segíti akciójával a Magyar Vöröske­reszt: ruhagyűjtést szervezett, jutányos áron árusítja az ösz- szegyűjtött holmit, s az abból befolyó összegből is a rászo­rulókat támogatja. A segélyszervezet egészség- védelmi és szociális osztálya szervezésében szerdán indul­tak útra az ország valamennyi megyei Vöröskereszt-szerveze­téhez a ruhaszállítmányok. A mintegy 5 millió forint értékű új és tisztított, használt ruha­neműt, lábbelit az Ergonet Munkaruházati Vállalat. a FÉR Ruházati Kereskedelmi Vállalat és az ÁFÉSZ Észak- Pesti Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet adomá­nyozta,. A kedvezményes i ru­havásárt a megyei Vöröske­resztek saját vonzáskörzetük­ben rendezik; s az árusításból keletkező összeg képezi azt a szociális alapot, amelyből a rá­szorulókat támogatja pénzse­gély, illetve egyéb különböző juttatás formájában. A mostani akciót — amely­nek szervezése tavaly decem­berben kezdődött — folytatni kívánják A támogatás közér­dekű kötelezettségnek számit, igy a vállalatok adóalapja a felajánlott értékkel csökkent­hető. Természetesen a lakosság adományait is szívesen fogad­ja a Magyar Vöröskereszt. CiCÁNYÚT (4.) Pokolhegyi álmok A ráckevei pokolhegyi iskolát megyeszerte csak cigányiskolának nevezik. Ez a jelző már nem helytálló. Tavaly ősztől a gyerekeket már a városi iskolában oktatják. Pokoihegyen csak a dolgozók általános iskolája működik tovább. A városi központi Iskola épületei egymástól külön, el­szórtan helyezkednek el. Gu­lyás Ferenc igazgatót a ka­tolikus templommal szemköz­ti, István téri. úgynevezett emeletes iskolában találom meg. Éppen a napköziseknek tart foglalkozást. Jöttömre az udvarra küldi a gyerekeket. Az ötödikesek vidáman sza­ladnak a levegőre, örülnek a kényszer szülte szünetnek. — Valóban szép eredmé­nyeket értünk el a pokolhegyi iskolában — meséli az igaz­gató. — Olyan lelkes, a szó jó értelmében vett néptanítóink voltak, akik szívügyüknek te­kintették a cigánygyerekek tanítását. Még a televízióban is szerepelt az iskola, bizto­san sokan emlékeznek még rá, Pokolhegyi álmok címen ve­títettek róluk egy filmet. Má­ra sok minden megváltozott, a régi pedagógusok nyugdíj­ba mentek, meghaltak. Nem volt aki a helyükbe lépjen. Akár hiszi, akár nem, egysze­rűen nem találtunk olyan ta­nárt. aki hajlandó lenne ott tanítani. Akadt olyan kolléga, aki azt mondta, ha odakül- döm. itt meg ott feljelent. Ta­nár nélkül pedig mégsem mű­ködhet az iskola — tárja szét a kezét az igazgató. POZITÍV PÉLDA — Kényszeríteni nem akar­tam senkit, az erőszakkal ki­csikart utasítás végrehajtásá­nak úgysem lett volna értel­me. Nekem talán a legna­gyobb csalódást az ott oktató cigány tanító okozta. A neve nem érdekes, egyébként már valahol Pesten dolgozik. Ér­dekes módon egyáltalán nem találta meg a hangot a gye­rekekkel. A legnagyobb bak­lövése pedig az volt, hogy ci­gányul meg magyarul is meg akarta tanítani a gyerekeket. Végül tanítványai se igy, se úgy nem beszéltek tisztessé­gesen. Ahogy a pedagóguskérdés megoldatlanságát megbeszél­jük, egy kis csönd telepszik közénk. A hallgatás nem tart sokáig. Az igazgató felsora­koztatja érveit, amelyek amellett szólnak, hogy a ci- gánygverekek elkülönítését meg kellett szüntetni. — Ahogy romlott az iskola, a magára már egy kicsit is adó cigányszülők sem íratták be Pokolhegyre a gyerekeiket. A cigánygyerekek amúgy is hátrányokkal kezdik az isko­lát, s szérintem — megszállott tanárok nélkül — ezek a kü­lönbségek még csak fokozód­nak. Így legalább itt van előt­tük a pozitív példa, látják hol gvan kell viselkedni, kulturál­tan étkezni. Helyes magatar­tásmintákat sajátíthatnak el. Egyébként a döntés előtt a helyi tanács művelődési osz­tályán elbeszélgettünk a ci­gányszövetség képviselőivel, s ők is egyetértettek velünk, ök is úgy vélik, a jelen, de még inkább a jövő szempontjából feltétlenül helyes volt ez á döntés. A cigánygyerekek fej­lődését itt jobban biztosíthat­juk. " i A BKP legkomolyabb ellen­fele önmaga — hangzott el a bolgár kormányzópárt 14., rendkívüli kongresszusának szerdai általános vitájában. A felszólalók között szép számmal akadnak olyanok, akik azt hangoztatták: a 9 milliós Bulgáriában a mint­egy 980 ezer tagol számláló BKP-n kívül ma nincs más

Next

/
Oldalképek
Tartalom