Pest Megyei Hírlap, 1990. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-11 / 9. szám

4 1990. JANUÁR 11., CSÜTÖRTÖK MISALAKULT MUNKACSOPORTOK Megyei választókerületek Damjanich u. 14.; VERSICS PE­TER közgazdász, Tököl, Kossuth u. 86. Póttagok: DR. SALLAINE DR. PALKÓ KATALIN jogász- csoportvezető, Szigetszentmiklós, Munkásőr u. 10. 2/B., III. 10.; DR. BAKONYI TIBOR nyugdíjas jog­tanácsos, Dunaharaszti, Marx K. u. 35. 13. számú választókerület. Székhelye : Ráckeve, István tér 4. Telefon: 26/85-010. A munka- csoport vezetője STAHLY ISTVÁN vb-titkár. A választási bizottság titkára MÉHÉSZ ARPADNÊ könyvtáros, Gyál, Munkácsi u. 34. Tagok : DR. NÉMETH IMRE agrár-közgazdász, Dömsöd. Szé­chenyi u. 5.; ID. DR. SZÁNTÓ GYÖRGY ügyvéd, Ráckeve, Kos­suth u. 15. Póttagok: DR. MAKRA ENDRE nyugdíjas jogász, Duna- varsány, Halász Lajosné u. 7.; PÉCSI GYULANÉ főkönyvelő, Ráckeve, Vörösmarty u. 14. 14. számú választókerület. Székhelye: Dabas, Lenin tér 1/B. Telefon: Dabas 150. A mun­kacsoport vezetője CSÔTARNÊ DR. VÁRNÁI ROZSA vb-titkár. A választási bizottság titkára KŐ­VÁRI GYÖRGY áfész-elnök. Da­bas, Motel u. 6. Tagok: DR. KONDÁS MAGDOLNA jogász, Dabas, Semmelweis u. 10/G., III. 10.; DR. TÖTH LASZLÖ jogász, Dabas. Biksza u. 264. Póttagok: NAGYNÉ DR. SZABÓ AGNES előadó, Dabas, Szintes 1/E. I./6. ; DR. KUKK ISTVÁN tsz-jogász, Dabas, Bercsényi u. 2. ; SPANYIEL AGNES joghallgató, Dabas Bik­sza u. 263. 15. számú választókerület. Székhelye: Cegléd, Kossuth tér 1. Telefon: 20/11-559. A munka- csoport vezetője DR. KAPASI PÄL vb-titkár. A választási bi­zottság titkára DR. BÔBIS ER­ZSÉBET ügyvéd, Cegléd, Gubodi U. 4. Tagok: KŐHALMI MIHÁLY, Albertirsa. Zrínyi u. 1.; DR. KOM- JATI MHALY jogtanácsos, Cegléd, Rákóczi u. 39'A. I./3. Póttagok: DR. FÜLÖP HAJNALKA ügyvéd, tegléd, JPetőfi u. 15,; DR. PÁSZ­TOR FERENC ügyvéd, Cegléd, Fecske u. 21. 16. számú választókerület. Székhelye: Nagykőrös, Szabad­ság tér 5. Telefon: 20/51-160. A munkacsoport vezetője PINTÊRNÉ DR. TORMA MARIA vb-titkár. A választási bizottság titkára EGE- DINÊ DR. GÖRÖG KLÄRA ügy­véd, Abony, Ceglédi u. 10. Tagok: TÖTH TIBOR gimnáziumi igaz­gatóhelyettes, Nagykőrös, Szé­chenyi tér 4.; DR. PÁSZTOR FE RENC nyugalmazott vb-titkár Törtei, Temető u. 12. Póttagok PAPP ISTVÁN főágazatvezető Nagykőrös, Kecskeméti út 56. KOCSIS FERENC áfész-ügyvezetí elnök, Jászkarajenő, Ady E. u. 46 ÍGY szobában, részidőben Felsőpakony patikát kér Munkaköri felmentés Korengedményes nyugdíja­zása miatt felmentését kér­te január 1-jétől Lukács József, a Pest Megyei Tanács V. B. egyházügyi titkára. Huszonöt éven át munkálkodott a ta­nácsapparátusban, eredmé­nyes munkáját kitüntetések­kel ismerték el, tevékenysége során a megye egyházpoliti­kai helyzete jelentősen fejlő­dött. Az egyházpolitikai feladatok megvalósításához, a papi bé­kemozgalom kiszélesítéséhez Lukács József tevékenysége teljességgel hozzájárult. Kor- engedményes nyugdíjazását a megyei tanács elnöke javas­lata alapján az ÁBMH enge­délyezte. KILENC TELEPÜLÉSEN Új tanácsapparátusok A MEGYEI TAN ACS VB-ULESE — Megkeresésemre dr. Ko­vács Sándorné (Gyál, Mus­kátli u. 8.), aki nyugdíjazása előtt a gyáli gyógyszertár ve­zetője volt, vállalta, hogy részmunkaidőben gyógysze­részként dolgozzon, továbbá Bérezés Józsefné (Felsőpa­kony, Zrínyi u. 47.), aki jelen­leg a gyáli gyógyszertár asz- szisztense, szintén vállalta a munkát részmunkaidőben. (Bérüket, mint a levél első hi­vatkozó soraiból kitűnt, a megyei központ fizeti.) A kialakítandó gyógysze­részszoba a körzeti orvos ren­delési idejéhez igazodva lát­hatná el a szolgálatát. — Tisztelt Elnök Ür! Ké­rem, hogy a gvógyszerészszo- ba működtetéséhez szükséges engedélyeket kérelmezni, és azt hatósági jogkörben eljárva megadni szíveskedjék — írta a fáradozást megköszönő, a támogatást remélő levélben tisztelettel dr. Balooh László. Felsőoakonvban, 1989. novem­ber 22-én ... Segítség Romániának Többek kérésére ismételten közöljük azt a helyes egysza.m- laszámot, amelyre a romániai károsultak megsegítésére szánt pénzösszegeket a megye taná­csi dolgozói és más segíteni akarók befizhethetik. A szám: Pest Megyei Tanács 760-395- 886-0653. Gödöllő — kis túlzással — a tavak városa, de a gödöllőiek tava csak egy kis pocsolya. A horgásztavak zöme nem köze­líthető meg szabadon, marad a város északnyugati határá­ban az úgynevezett Űrréti-tó, amely unikumsorsa ellenére meglehetősen lehangoló lát­ványt nyújt. Talán már nem sokáig. A városi tanács mai, soron kívüli ülésén előterjesztést vi­tatnak meg a tó és környéke területének hasznosításáról — más napirendi pontok köze­pette. A település számára rendkí­vül fontos, hogy a kezelésében lévő ingatlanok — elsődlege­sen földterületek — hasznosí­tása úgy történjen, hogy hosz- szú távon nyújtson a város számára valós és megfelelő jövedelmet. A keletkező nye­reséget Gödöllő fejlesztésére kell fordítani, így a vállal­kozás haszna a lakosságot szolgálja. Ebből a filozófiából indultak ki az Orréti-tó jö­vőjéről gondolkodók. Azzal a javaslattal fordul­nak a tanácstestülethez, hogy a tó környékét — a folyamato­san növekvő idegenforgalmat figyelembe véve — gazdasági vállalkozásba bocsássa. A vá­rosi kezelésben lévő földterü­letek mintegy apportként sze­repelnek az üzletben, és ennek éves hozadéka növeli a város pénzbevételét! A vállalkozás nyolcvanszo­bás, motel jellegű szállodát, mini vadasparkot, horgászta­vat, éttermet és ételbárt, te­kepályákat, teniszpályákat, 250 férőhelyes kempinget és ke­reskedéseket építene. A városatyák a szöveges előterjesztés mellé háromolda­las vázlattervet is kaptak a döntéshez. Ebből kiderül pél­dául, hogy légvonalban négy kilométeres körzetben talál­ható a Hungaroring, a veres- egyházi strand, a babati is­tállókastély, a besnyői műem­léktemplom és rendház, illet­ve még számos vonzó műem­lék. Ezek után igencsak meg­lepő, hogy a kör közepén ed­dig semmi sem volt, csak egy szemetes tó. Balázs Gusztáv Országgyűlést képviselőket vá­lasztunk tavasszal. Az 1989. évi XXXIV. törvény 27. paragrafusa értelmében az egyéni választóke­rületekben választási szervek működnek. Pest megyében 16 egyéni országgyűlési választóke­rület alakult. Ezek titkárát és két tagját (póttagiát) a megyei tanács választja meg. Személyük­re megtette javaslatát a megyei tanács vb-titkára. Az egyéni választókerületi bi­zottsággal a munkacsoport veze­tőjének segítségével lehet kapcso­latot tartani. Hogy könnvebben elérhető legyen, ezúton közöljük a legfontosabb adatokat, ország- gyűlési választókerületek szerint. 1. számú választókerület. Székhelye: Szob, Vörös Hadse­reg út 12. Telefon: körzetszám 27/70-033. A munkacsoport vezető­je SZABÓ GYÖRGY vb-titkár. A választási bizottság titkára DR. KRANTZ ANNAMÁRIA jogtaná­csos, lakcíme: Nagymaros, Szobi u, 6. A bizottság tagjai: SURÄNYI LÁSZLÓ strandfelügyelő, Veres­egyház, Damjanich u. 1.; MAK­RAI LÁSZLÓNK FAZEKAS MA­RIA tanító, Szob, Vörös Hadse­reg u. 14. Póttagok: MARTOS GYÖRGY irodavezető, Mária- nosztra, Kossuth u. 23. és BÁTYI József tsz-ágazatvezető, Püspök­hatvan, Rákóczi u. 22. 2. számú választókerület. Székhelye: Vác, Március 15. tér 11. Telefon: 27/11-521. A munka- csoport vezetője DR. KOVÁCS TIBOR vb-titkár. A választási bi­zottság titkára DR. CSENTERICS FERENC ügyvéd, Vác, Katona L. n. 2. Tagok: SZIKORA JANOS IBUSZ-irodavezető, Vác, Salamon D. u. 4., fsz. 1.; DR. GYENES LEVENTE tsz-jogász, Göd, Duna köz 1. Póttagok: CSÁKI TIBOR üzemvezető, Göd, Stromfeld A. u. 1. ; DR. JAKAB LÁSZLÓ állator­vos, Sződliget, Bem u. 6. 3. számú választókerület. Székhelye: Dunakeszi, Tanács­köztársaság u. 25. Telefon: 27/41- 997. A munkacsoport vezetője DR. HAJAS ISTVÁN vb-titkár. A vá­lasztási bizottság titkára DR. NAGY JITDIT jogász-revizor, Du­nakeszi, Barátság u. 41. Tagok: ZIMMERMANN GYÖRGY nyugal­mazott tanácselnök, Csornád, Kos­suth U. 99.; DR. RISSANEK KLA­RA jogtanácsos, Dunakeszi, Ba­rátság u. 5. Póttagok: DÄNY MIKLÓS osztályvezető, Dunake­szi, Jászai M. u. 2.; VALI EDE fogász, Fót, Vörösmarty u. 27. 4. számú választókerület. Székhelye: Gödöllő, Szabadság tér 6. Telefon: 28/20-411. A mun­kacsoport vezetője DR. HORVATH ILONA vb-titkár. A választási bi­zottság titkára DR. VISZOKAYNE DR. JËKI ÉVA nyugdíjas jogta­nácsos, Gödöllő, Szőlő ti. 34., II. 2. Tagok: DR. MERI JÓZSEFNE DR. TÓTH HAJNALKA városi ve­zető ügyész, Gödöllő, Stromfeld sétány 6/B., H1./4.; DR. LUKACS FERENC minisztériumi munkatárs, Pécel, Március 21. út 10. Pótta­gok: DR. KADAR ÉVA jogtaná­csos. Gödöllő, Jókai u. 11., HA­RANGOZÓ FERENCNÉ vezető óvónő, Kerepestarcsa, Dózsa Gy. u. 9. 5. számú választókerület. Székhelye: Aszód, Széchenyi n. 29. Telefon: Aszód 2. A munka- csoport vezetője KISSNÊ KULY- BAS GIZELLA vb-titkár. A vá­lasztási bizottság titkára DR. KO- VACSIK ERZSÉBET jogtanácsos, Aszód, Kossuth u. 89. Tagok: DR. KOLESZA JANOS jogtanácsos, Aszód, Rákóczi u. 1.; DR. BA- TUSKA ISTVÁN jogtanácsos, Ik- lad, Szabadság u. 93. Póttagok: DR. IFJ. SZÓKÉ PÄL jogtanácsos. Aszód, Kossuth u. 86.: BÚZÁS JÓZSEF tanár, Zsámbok, Nefe­lejcs u. 15. 6. számú választókerület. Székhelye: Nagykáta, Dózsa Gy. u. 2. Telefon: Nagykáta 7. A munkacsoport vezetője DR. NE­METH ANDRÁS vb-titkár. A választási bizottság titkára CSON­KA MARIA OTP-fiókvezető, Nagy­káta, Viola u. 7. Tagok: KOL­LAR LAJOS általános iskolai igazgató, Nagykáta, Petőfi u. 5/B., 1. /2. ; DR. LILIK ISTVÁN tsz-jog­tanácsos, Sülysáp, Patak sétány 2. Póttagok: DR. VÄRADI AND­RÁS nyugalmazott tsz-elnökhe- lyettes, Tápiószentmárton, Vörös Hadsereg u. 18.; DR. SMIDÉ- LIUSZ LÁSZLÓ DEZSŐ szakor­vos, Nagykáta, Kéményseprő u. 11. I. IS. ; VANCSIK GYULA gim­náziumi tanár, Nagykáta, Cson­ka köz 13. 7. számú választókerület. Székhelye: Monor, Kossuth u. 78—80. Telefon : Monor 34. A mun­kacsoport vezetője DR. ILLANICZ GYÖRGY vb-titkár. A választási bizottság titkára DR. SIMON GYU­LA gimnáziumi igazgató, Monor, Liliom u. 98. Tagok: DR. BOR- ZSAK CSABA ügyvédjelölt. Mo­nor, Petőfi u. 55.; DR. SZÄNTAY GYÖRGY rendelőintézeti igazgató főorvos, Gyömrő, Pázmány u. 2. Póttagok: DR. BALÁZS LÁSZLÓ körzeti orvos, Üllő, Vörös Had­sereg u. 184.; D’ELHOUGNE GYŐ­ZŐ gyártmányfejlesztő, Vecsés, Zrínyi u. 42. 8. számú választókerület. Székhelye: Érd, Budai u. 8. Te­lefon: 26 45-132. A munkacsoport vezetője DR. TUNYOGI BALÁZS vb-titkár. A választási bizottság titkára DR. BELICZKY GABOR jogász-gmk-vezető, Érd, Ligetszé­pe u. 6/C. Tagok: DR. NAGY ISTVÁN vezető jogtanácsos, Száz­halombatta, Pannónia u. 2.; DR. VARGA MARIA nyugdíjas bíró, Diósd, Gárdonyi G. u. 21. Pótta­gok: DR. PARÓCZAI CSABA jogtanácsos, Érd, Ligetszépe u. 4.; PR. c.A»o3 E^YSÉRET íngésr-fö- előadó, Érd, Béke tér 2/B., III./10. 9. számú választókerület. Székhelye: Budaörs. Szabadság tér 134. Telefon: 166-4799. A mun­kacsoport vezetője DR. FEKETE ZOLTÁN vb-titkár. A választási bizottság titkára SZEKERES JU­DIT vezető óvónő, Budaörs, Lajta köz 10. Tagok: SZABÓ ZSOLT főelőadó, Budaörs, Mátra u. 34.; kralik janosne szendy GYÖRGYI nyugdíjas. Budaörs, Kossuth u. 17. Póttagok: SZÉLLÉ GÉZANÉ HORVATH ANNA könyvtárigazgató, Budaörs, Szi­várvány u. 1.; SÜTŐ MIHÁLY főmérnök, Budaörs, Szabadság u. 154. 10. számú választókerület. Székhelye: Pilisvörösvár. Bai­rsy-Zs. tér 4. Telefon: 26/30-277. A munkacsoport vezető ie DR. KfGYÓSY LASZLÖ vb-titkár. A választási bizottság titkára DR. SZABÓ ERZSÉBET jogász-cso­portvezető, Pilisvörösvár, Ságvá- ri-lakótelep B/4. 2. Tagok: HO- RINKA FERENCNÉ OLDAL KA­TALIN közgazdász. Pilisszentiván, Kossuth u. 29.; DR. NAGY JÓ­ZSEF jogtanácsos, Solymár. Váci M. u. 4. Póttagok: KOVACSNÉ TRAZSI CSILLA főelőadó, Pilis­vörösvár, Ságvári-lakótelep B/4.1.; IHÁSZ JUDIT műszaki előadó, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3. 11. számú választókerület. Székhelye: Szentendre, Város­ház tér 1—3. Telefon: 26/11-208. A munkacsoport vezetője DR. XAN- TUS JUDIT vb-titkár. A válasz­tási bizottság titkára FRIDLI JE- NÓNÉ GYARMATHY ANNA könyvesbqltyezgtő, Szentendre, Tél u. 5U Tagok: DR. FREGELE KALMAN nyugdíjas geológus, Pomáz. Kossuth u. 7.: MILOSE­VICS MILENKO nyugdíjas tanár, Budakalász, Bajcsv-Zs. u. 3. Pót­tagok: G. SZABÓ ISTVÁN mű­vezető. Leányfalu, Csapó S. u. 11.; HOMOLYA SANDORNE HOR­VATH JULIANNA vöröskeresztes titkár, Szentendre, Martos F. u. 63. 12. számú választókerület. Székhelye: Szigetszentmiklós, Kossuth u. 4. Telefon: 26/66-065. A munkacsoport vezetője HENCZI GÁBOR vb-titkár. A választási bizottság titkára DR. PALOTAI JUDIT jogtanácsos, Taksony, Fő u. 98/A. Tagok: DR. ŰRI JÓZSEF tsz-jogász, Szigetszentmiklós, Megyénkben kilenc telepü­lésen zajlott az elmúlt napok­ban az a tanácsülés, amely az Elnöki Tanács döntése alap­ján lehetővé tette, hogy társ­községből önálló tanáccsal rendelkező települések lehes­senek. Az alakuló tanácsülé­seken létrehozták a kötelező testületeket, megválasztották a tanácsi tisztségviselőket, ki­nevezték a tanácstitkárokat ott, ahol sikeres volt a pályá­zat, amelyet már meghirdet­tek. Kinevezik a településen lévő tanácsi intézmények ve­zetőit is. A megalakult községi ta­nácsok jegyzéke a következő: Csévharaszt, községi tanács, Kossuth Lajos u. 25. Tanács­elnök: Mocsáry Balázs. Hévízgyörk, községi tanács, Kossuth u. 124. vb-titkár: De­ine Viktória. Kakucs, községi tanács, Fő u. 20. Elnök: Erős József, vb- titkár: Surman Magdolna. Kismaros — Kóspallag, köz­ségi tanács: Kismaros, Kos­suth Lajos utca 22. Elnök: Orosz János, vb-titkár: dr. Feketéné Gulyás Tünde. Penc, községi tanács, Rá­kóczi u. 18. Társadalmi elnök: Laczkovies Miklós, vb-tikár: Ferenczi Tibor. Pilisborosjenő, községi ta­nács, Dózsa György u. 6. El­nök: Selmeczy László, vb-tit­kár: Páldi József. Szokoiya községi tanács. Fő u. 85. Társadalmi elnök: Szó- rád József. Táborfalva, községi tanács, Köztársaság tér 1. Társadalmi elnök: Laczkó János. Verőce, községi tanács, Ár­pád u. 40. Elnök: Versényi Péter, vb-titkár: Klein Kata­lin. Váltani könnyedén kell Ahogy a tanácsok pénze fo­gyott, úgy csökkentek tervez­tetési igényeik, vagy más partnert kerestek. A cég igye­kezett a helyzethez alkalmaz­kodva megyén kívül is ajánla­ni magát — bár tervezéseik hatvan százaléka így is a me­gyében maradt. Negyedik esz­tendeje, hogy dolgozói kül­döttgyűlés általános vezetésé­vel működő állami vállalattá lettek. Potenciális megbízóik el­szegényedésével a létszámuk csökkent. Az 1988-as bérbrut­tósítás, a vállalati adózás ala­kulásának új formája folytán nyereségük az előző évekhez képest a fele, ez pedig fejlő­désüknek szintén gátat szab. Dolgozóik keresetszínvonala éves szinten jóval alacso­nyabb, mint a fővárosi tervező vállalatoknál dolgozóké, bár Závodszky István igazgató lapozza, kiegészíti néhány mon­dattal a tájékoztatófüzetet, amely a Pestterv, a Pest Megyei Tanácsi Tervező Vállalat több esztendei munkálkodását fog­lalta össze a megyei tanács vb-iilésére, ahol tegnap első napi­rendi pontként került terítékre ez a téma. Utoljára 1982-ben számolt be a vállalat a testület előtt. tavaly sikerült bérfejlesztés­sel emelni az egy főre jutó keresetet. Terveikkel szívesen segíte­nék megyeszerte a magánla­kás-építést, de érthető okok­ból kevesebb ház, lakás épül így. Tervválaszték van — de nem dől a mérleg karja a be­vétel javára. Jól bevált ta­bac^ ' Hogy ' könnyeden kell váltani, gyorsan és rugalma­sabban alkalmazkodni helyze­tekhez: ez hozhat jobb válla­lati eredményt. A tanács vb a műszaki osztály figyelmét hívta fel a vállalatra most. Kísérjék figyelemmel a tevé­kenységüket, segítsék rendezé­si — területfejlesztési, vala­mint magánlakás-építési fel­adatokban közreműködésüket, boldogulásukat. AZONOS CIPŐBEN?- A Pest Megyei Beruházási Vállalat is tapasztalta az utób­bi öt-hat esztendőben, hogy csökkent a beruházási lehető­ség. Nem hogy újat, de felújí­tást is egyre kevesebbet ren­delnek. Beszámolójukban em­lítették, hogy talán az építő­iparban elsőként jutottak új feladatokhoz, amikor a kor­mányrendelettel előírt ver­senytárgyalást, az így alakuló szerződéskötési rendszert pró­bálták ki. Tapasztalhatták, hogy szükséges a vállalkozói szellem — ám ez nem minden. Szaporodtak peres ügyeik. Többletmunkát adott a velük szerződéses jogviszonyban lé­vő kivitelezők felületessége. A múlt esztendőt azért eredmé­nyesnek mondták. Hosszabb távra terveket nem szőnek, de készségesen keresik az új megbízásokat. KI, MIT, HOGYAN Széles eszmecserét váltott ki a1 vb ülésén a témakör, amely a vb idei ellenőrzési tervére tesz - javaslatot. A megyei tanács részéről ez év­től vége a totális ellenőrzés­nek. Mit tehetnek az új szi­tuációban, hogy például ha­táskört ne sértsenek? Messze­menően rugalmasan kell ke­zelni a deregulációt, a jogsza­bály-módosítást. Oda kell fi­gyelni, hiszen új jogszabá­lyok, új törvények születnek. A tanács ellenőrzési osztálya a belső ellenőrzés végett jött létre. A tanácsoknál január 1-jétől változások mentek vég­be, ezeket helyükre kell ten­ni. Meg kell határozni az el­lenőrzés filozófiáját — hang­zott el a vb-n. Meg kell keres­ni adott területeken a súly­pontokat: az ellenőrzések alapvető célja a segítségadás, az önállóság kibontakoztatása. Mint összefoglalták, az ellen­őrzés eszközeivel megyeszerte a vállalkozásokat, a reális kockázatvállalást kell segíteni. E. K. Felsőpakony és Gyál társ­községek és mint olyanoknak, megvannak a közös gondjaik, bajaik, sérelmeik, elképzelé­seik. Időnként mintha „há­zasfelek” lennének nagy sze­relem nélkül, együtt jóban- rosszban, mert erre kötelez a hivatalos irat. Arii vannak dolgok, amelyekben más az elképzelésük és ez esztendők során nem is nagyon javult. A felsőpakonyiak tavaly ősszel egy, a Pest Megyei Bíróság ál­tal jóváhagyott Mandátum el­nevezésű érdekképviseleti kört, egyesületet alakítottak. Emlékezetes volt már maga az első összejövetel is, ame­lyen igen népes és egyet aka­ró közönség gyűlt össze. Kép­viselőjük jogász ember, dr. Balogh László lett. Jóravaló szándékkal kezdte működését a Mandátum. A felsőpakonyiak régi kérelmé­nek megvalósítása volt egyik tervük, természetesen illetéke­sek, így a tanács segítségével. A faluban nincs gyógyszertár, ha valamire sürgősen szük­ség van, hát át kell menni a társközség patikájába. Az ér­dekképviseleti kör elhatározta, hogy kivív Felsőpakony szá­mára egy kis gyógyszertárat, esetleg egy gyógyszerészszo­bát. Dr. Balogh László személye­sen felkereste a Pest Megyei Gyógyszertári Központot, el­mondta kívánságukat, elkép­zelésüket dr. Duha Gabriella igazgatónőnek, aki igényüket támogatta, a gyógyszerészszo­ba kialakítását tartotta lehe­tőnek a település lakói számá­nak ismeretében. Az érdekképviseleti kör ne­vében dr. Balogh László még tavaly november 22-én levél­lel kereste föl a községi tanács elnökét — most pedig szemé­lyesen a Pest Megyei Hírlap szerkesztőségét, a levél má­solatát hozva. Ezt a pesti uta­zást abban a reményben vá­lasztotta, hogy közérdekű köz­leményre, amely az újságban megjelenik, az illetékesnek hivatalból válaszolnia kell. Vegyük hát a Mandátum so­rait olvasói nyílt levélnek, ugyanis a címzettől választ nem kaptak. Mint utánanéz­tek, a tanácshoz eljuttatott kérelem folytatásának nem lelték nyomát. Ez alatt az idő alatt a tanács és a gyógyszer­tári központ között az ügy ér­dekében semmi nem történt. Kovács Antal megbízott ta­nácselnöknek a Mandátum elnöke megírta: a gyógysze­részszoba megteremtésének tárgyi és személyi feltételei adottak. A szobát — írta a tanácsi vezetőhöz címzett kérelemben — a község Rákóczi utca 49. szám alatti, jelenleg az Anya- és Csecsemővédelmi Tanács­adó helyiségben ki lehetne alakítani. Ezt a lehetőséget a körzeti orvossal egyezteti. Az érdekképviseleti kör vállalja, hogy a gyógyszerészszoba ki­alakításához a szükséges mun­kákat elvégzi, így a költsége­ket viseli. ’ : ERRŐL IS DÖNT A GÖDÖLLŐI TANÁCS Motelt az Úrréti-tó mellé?

Next

/
Oldalképek
Tartalom