Pest Megyei Hírlap, 1990. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám

\ PEST MEGYEI XXXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÄM ra; 4,30 forint 1333. JANUÄR &'r KEDD---------------#7"— MIT FOGYASZTOTTUNK TAVALY? Árban több, mennyiségben kevesebb A Kereskedelmi Minisztéri­umban elkészült a jelentés a fo­gyasztási cikkek 11 havi for­galmáról. Eszerint a kiskeres­kedelem január elejétől no­vember végéig 726,3 milliárd forint értékű árut értékesített, ez az összeg folyóáron 16,7 szá­zalékkal több, mint az elmúlt év azonos időszakában, össze­hasonlítható áron, mennyiségé­ben azonban 0,8 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A lakosság élelmiszerekből a tavalyival azonos mennyiséget, vegyes iparcikkekből 2,5 száza­lékkal többet, ruházati termé­kekből 13,4 százalékkal keve­sebbet vett, mint az elmúlt év első 11 hónapjában. A vendég­látás forgalmi 8,1 százalékkal maradt el az egy évvel koráb­bitól. A nagykereskedelmi beszer­zések értéke 9,2 százalékkal, az eladásoké ennél valamivel gyorsabb ütemben, 14.1 száza­lékkal bővült. Ezen belül azon­ban a hazai forrású vásárlások mérsékelten, mindössze 6,1'szá- zalékkal nőttek, az import azonban továbbra is dinamiku­san bővült. 11 hónap alatt 24,2 százalékkal. A behozatal az át­lagosnál lényegesen nagyobb mértékben növekedett, műsza­ki áruikból 68,3 százalékkal és építőanyagokból 38,8 szá­zalékkal. A novemberi áruellátásról a jelentés megállapítja: a kíná­latot alapvetően a hó közben életbe lépett élelmiszerkiviteli tilalom határozta meg, amely egyrészt javította a hazai la­kosság vásárlási körülményeit, másrészt azonban előidézője volt a készletek növekedésé­nek. A felhalmozódott élelmi­szerkészlet egy részét árenged­ménnyel értékesítették a válla­latok. Változatlanul mérsékelt az igény s ruházati cikkek iránt. Mindössze a gyermekruházati cikkekből élénkült valamelyest M kérdezöhizks másodszor is csönget Megkezdődött a népszámlálás Ma este csöngetnek be elő­ször a népszámlálást végző számlálóbiztosok az otthonok­ba. A nagy munka február 3-ig tart. A számlálóbiztos ér­kezéséről hirdetmény tájékoz­tatja az egyes utcák lakóit. Akit a jelzett időpontban nem találnak otthon, annak értesí­tést hagynak arról, hogy mely napon hány órakor keresik fel ismét. A számlálóbiztosok munká­ja több lépcsőből áll. A 19 kér­dést tartalmazó személyi kér­dőívet minden egyes lakóra szólóan kell kitölteni. A csa­ládok kapnak egy olyan ívei is, amely a lakás jellemző ada­tait gyűjti tíz kérdés formájá­ban. Annak érdekében, hogy a statisztikusok árnyaltabb ké­pet kaphassanak a népesség foglalkoztatásáról, életkörül­ményeiről, minden ötödik la­kásba egy több kérdést tartal­mazó ívvel csöngetnek be a számlálóbiztosok. Ezeket vagy a kérdezők segítségével töltik ki az* állampolgárok, vagy időt kérnek, hogy maguk nézhessék át, és tölthessék ki. Ilyenkor egy későbbi időpontban adják át a kérdezőbiztosnak. Jó tudni, hogy egyetlen ál­lampolgártól sem kérnek ok­mányt, vagy bizonylatot. Az adatok bemondás alapján ke­rülnek az ívekre. De ajánla­tos a pontosabb felmérés ér­dekében konkrét válaszokat adni. Például a foglalkozásra, munkahelyi beosztásra. Azokat a külföldieket is összeírják, akiknek tartózkodási engedé­lyük van. Az adatokat az 1990. január 1-jén 0 órakor érvényes állapotnak megfelelően kell feltüntetni. MEGEGYEZNI, NEM HARCOLNI Szövetkező málnatermesztők Manapság, amikor oly gyakran halljuk: le a diktatú­rával, a málnatermesztők is valami hasonlót követelnek. Elegük van a kiszolgáltatott­ságból, ezért oly sok vita után végre úgy döntöttek, össze kell fogni. Lapunkban ősz vé­gén jelentettünk meg egy fel­hívást, amelyben felajánlot­tuk segítségünket. A hosszú hallgatás nem telt el tétlen­ségben: felvettük a kapcsola­tot a kistermelők képviselői­vel, többen levélben, telefo­non jelentkeztek nálunk. Nos, jó hír, hogy a nemrég meg­alakult Mezőgazdasági Ter­melők Pest Megyei Szövetsé­ge elhatározta: felvállalja a málnatermelők érdekképvise­letét. Ez azonban csak a kezdet. Emellett hamarosan vala­mennyi érintett településen a kereslet a közelgő ünnepekre való tekintettel. Novemberben több kereskedelmi cég jelentős mértékű — 30-70 százalékos — engedményes akciókat szer­vezett, a kedvezményes áruk köre a helyi kereslettől függően szinte naponta változott. Novemberben a vegyes ipar­cikkek forgalma valamelyest lelassult, a kereslet-kínálat helyzete nem változott lénye­gesen. A tüzelőanyagok kínálata or­szágszerte jó színvonalúnak minősíthető, javult az ellátás borsodi szenekből is. .ff, Gc:bsCSM!ÍÍZ3tl2tO c i il Rendeltedet A Szovjetunióban folyó pe­resztrojka legnehezebb eszten­dejeként, a világpolitika szem­szögéből viszont igen ered­ményes, a hidegháborút lezá­ró évként értékelte 1989-et új­évi üzenetében Mihail Gorba­csov. Egyúttal nyilvánvalóvá tette országa számára, hogy a következő év sem ígérkezik könnyűnek. A szovjet vezető az ország lakosságához szólva annak a véleményének adott hangot : a nehézség a tömeges munka- beszüntetésekkel, a rend és fegyelem hiányával és a nem­zetiségi viszonyok aggasztó ki­éleződésével is összefügg. Kiemelte, hogy a közös európai otthon gondolata utópiából reális távlattá vált az elmúlt év során, s eltűnő­ben van Európa háború utáni megosztottsága. Nyílóit német halár Kihasználva a „lazaságot” A korlátlan utazási szabad­ságot és az év végi ünnepeket kihasználva 1989 utolsó két napján 5,2 millió fő utazott az egyik Németországból a má­sikba, illetve Berlin egyik fe­léből a másikba — közölte az NDK határőrsége. Az utasok zöme, 3,7 millió fő Kelet- és Nyugat-Berlin határát lépte át. Ezt az óriási forgalmat sikerült incidensek és hosszabb sor- banállások nélkül lebonyolíta­nia. Ezt segítette, hogy sietve 40 ideiglenes határátlépő he­lyet nyitottak. A határok nyitottságával nemcsak a két Németország állampolgárai, hanem harma­dik országokból érkező beván­dorlók is élnek. A Vöröske­reszt közlése szerint a Szil­veszter éjszakai „lazaságot" kihasználva több száz ázsiai, főként vietnami és kambodzsai állampolgár ment át Kelet- Berlinböl a város nyugati szektorába, hogy ott politikai menedékjogot kérjen. Mintegy 300 főnek sikerült szállást ta­lálni, száz ember azonban egyelőre a szabad ég alatt tölti az éjszakát. SZŰRÖS MÁTYÁS KÖSZÖNTŐJE Új év, új értékmérők Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a rádióban és a televízióban elhangzott újévi köszöntőjében hangsú­lyozta, hogy az 1939-es eszten­dő kiemelkedő volt hazánk életében. Kudarcot vallott a szocializmusnak kikiáltott gaz­dasági és politikai gyakorlat, mert szembefordult a valóság törvényeivel. Türelemre és megértésre kérte az ország polgárait, állítva és hirdetve, hogy hazánknak van fizikai és lelkiereje, elszántsága a küz­delmekre s az ésszerű áldo­zatokra. Napjaink legnagyobb gond­jának nevezte, hogy a gazda­ság formálódása nem követi a politikai átalakulást. Fontos, hogy a gazdaságos, nyereséges termelés legyen az értékmérő. Célunk a vegyes tulajdonú piaci gazdaság megteremtése. Külön szólt arról, hogy a hétköznapi valóságban kibon­takozó demokrácia hordalékot is a felszínre dobott. Az indu­latok, az acsarkodások jelei szaporodnak. Az országot meg­osztó és szétziláló zűrzavar ma fenyegetőbb sok más ve­szélynél. Nemzeti megbékélés­re van szükségünk, hangsú­lyozta az újévi köszöntő. Európai nép akarunk lenni minden takiníetben. Hosszú időn keresztül túlontúl sok megpróbáltatást okozott a ma­gára hagyottság állapota, az árvaság tudata, a határainkon túl élő honfitársaink számára. Az új köztársaság, a 15-16 mil­liós magyarság sorsáért visel felelősséget, bármilyen pártok, koalíciók kormányozzák is. Külföldiek is érdeklődnek Gyógyüdülés — termálvízzel Hosszú évtizedek óta fog­lalkoztatta a gödi lakosok fantáziáját a talaj mélyén meghúzódó termálvíz. Az idők során sok terv merült fel en­nek hasznosítására, de gyakor­lati eredményre csak ennek az évtizednek az elején jutot­tak, amikor 625 méter mély­ségből 53 fokos gyógyító víz tört a felszínre. A szerény feltételek ellené­re is gyorsan cselekedett a Gödi Tanács. Rövid idő alatt a termálvízre alapozottan megépítettek egy 25X12 méte­res tanmedencét. Később el­készült két gyermekmedence és 1986-ban megnyitották a lakosság előtt az 500 fő befo­gadására alkalmas új strandot is. A fejlesztési munkák azóta is folyamatosak. Jó ütemben Szállífási kuratórium • » Összehangolt elosztás A Közlekedési Főügyelet közleménye szerint 1989. de­cember 29-én megalakult a Szállítási kuratórium, mely a segélyezésben érintett egyházi és más szervezetek, pártok, valamint a Közlekedési Fő­ügyelet részvételével jött lét­re, a szervezett szállítás és szétosztás érdekében. A kuratórium december 30-án a munkáját megkezdte. Továbbra sem javasolja a la­kosságnak az egyéni kiutazást a havas útviszonyok és a köz- biztonság helyzete miatt. Kéri, hogy segélyét — elsősorban pénzben — a már ismert szer­vezetekhez, illetve számlaszá­mokra juttassa el. ök gondos­kodnak annak biztonságos el­juttatásáról és területileg is összehangolt elosztásáról. épül egy újabb 33X25 méteres medence és az egyéb techni­kai feltételek megteremtésével a terv szerint a tavaszi strandidényre már 2000 ven­dég számára is alkalmas lé­tesítmény várja majd a gö­dieket. A gyógyító hatású termálvíz időközben hírnévre tett szert külföldön. Számos országból jelentkeztek az elmúlt hóna­pokban külföldi vállalkozók, jelezve, hogy szívesen kap­csolódnának be a fejlesztési tervekbe. A helyi tanács ve­zetőinek asztalán most kínai, NSZK, svéd vállalkozók ér­deklődései fekszenek, akik kü­lönös tekintettel a várható vi­lágkiállítás megrendezésére, különböző javaslatokkal kí­vánják a gödi idegenforgal­mat fejleszteni. A tanács kezdeményezésére elvégezték a különböző szak­mai vizsgálatokat is. A Vitu- ki megállapította, hogy a strand 8000 látogató befogadá­sára bővíthető. Terveztek to­vábbi gyermekmedencéket, úszómedencét, személygépko­csi- és autóbusz-parkolót, sőt felmerült az a gondolat, hogy lehetőség nyílna egy nagymé­retű kemping létesítésére is. Mindezen javaslatokat ja­nuár első napjaiban megtár­gyalja a gödi tanácsülés, ahol várhatóan döntenek arról is, hogy a hazai és külföldi tőke bevonásával miként lehet Gö­dön valóságos idegenforgalmi centrumot kialakítani. K. Z. megtartjuk azokat a fórumo­kat, amelyeken tisztázhatjuk, milyen szervezetet szeretné­nek létrehozni a gazdák. Ter­veink szerint mintaalapsza­bályt is vinnénk magunk­kal, amelyek útmutatást ad­hatnának ahhoz, hogyan le­het hivatalos útra terelni a szervezkedést. Legkésőbb márciusban a megalakult egyesületek képviselői és a felvásárlók ülnének egy asz­talhoz, hogy megállapodjanak a szerződések feltételeiről. Ez az év tehát más lesz, mint eddig bármikor. A piac kemény harcot indíthat el, s ebben senki sem szeretne alulmaradni. Megegyezéssel az összecsapások elkerülhetők, ez a véleménye sok Pest me­gyei kistermelőnek és a fel­dolgozó üzemek vezetőinek. , j j'pt; „v, i . F- Z. Jó ideje, hogy ismerőse­im körében és jártomban- keltemben az ismeretlenek­től is hallva tapasztalom, hogy a napi politika mellett fő téma a pornográf kiad­ványok tömkelegé, amely ellepi az újságosok stand­jait, felbukkan ponyvaáru- soknál, kézről kézre jár egy-egy „ilyen” a munka­helyeken, a sógor, koma rokonságnál. Van aki ször- nyűtködik: hogy lehet en­nek a fertőnek teret adni?! Erre bezzeg van papír, van kiadó! Ehhez persze van tá­mogató szponzor, szerkesz­tő, fotós meg újságíró, mi­alatt több tucat szakmabe­li publicista a megszűnt munkahely miatt állásért kilincsel — igaz, ilyen ki­advány készítésében még nagyobb summáért sem venne részt, nem adná hoz­zá a nevét. Még mit nem! De hisz tulajdonképpen nem is kell újságíró ezekhez a kiadványokhoz, a feltűnt új nevek hozzák a maguk sleppjét. Az ötlet, a lát­vány, a piac a fontos, vala­mint a „csábos pipik” a fennmaradáshoz. Kérdezték a véleménye­met, elmondom hát. Nem vagyunk angyalok. Valamikor régen az iskolá­ban hittanórán azt tanul­tuk: az angyalok lelkek, akiknek értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincsen. Mi hús-vér testtel PONYVÁN A PORNOGRÁFIA rendelkezünk, ki milyen­nel. Ehhez részünk az ér­telem és a szabad akarat. Ez utóbbi kettő szükségel­tetik a pornókiadványok iránti állásfoglalásihoz. Mi­lyen az érdeklődési köröm? Milyen életstílust engedett kialakítanom a társadalom, amelyben élek? Figyelme­met otthonomban, ahol föl­cseperedtem, népem közt, akikkel sors a sorsom, mire hívták fel attól kezdve, hogy értelmem nyi­ladozni kezdett? Mi iránt tanítottak lelkesedni, mely dolgok iránt fújozni, netán képmutatni, fejet elfordíta­ni, struccpolitikát folytat­ni? Mi mást adtak, szá­momra elérhetőt, hogy óv­janak mindattól, amitől óv­ni akartak, tiltsanak mind­attól, ami tabu, és nem mint bilincset, hanem mint ösz- szefogó láncot fűzzék rám, reánk az erkölcsöt? Itt a pornó, hol a pornó? Szakirodalomból az ókortól napjainkig bőséges a tájé­koztatás. Politika a kiadványok létrejötte, sokasodása: ha más nem, legalább ez ösz- szefog egy bizonyos réteget, eltereli a gondolatokat más témákról, amelyeket, ha épp nem az igéző arcok, pompás bőrök, pozitúrák és alakzatok, igencsak előszed­nének. Népünk, a szemét hizlalgató, szája szélét nya­logató más témakörökben is elfogadna hasonló tála­lásban naprakész pucérsá- gokat. „Szövőnő cukros ételekről álmodik, / Nem tud kartellekröl...” Ugye, valahogyan így fogalmazott József Attila. „Kuncog a krajcár / Ennyiért dolgoz­tál f Nem épp semmiért”... Kézről kézre járnak a pornólapok. Akihez így sem, legalább „ingyér” kuk- kolja az újságárusoknál. Lerombolja a nemzet er­kölcsét — dörgik egyesek. Fellélegzek ennek hallatá­ra. kicsit megnyugodva. Hála az égnek, hogy van mit lerombolni. — Nagy kufárok ezek, ennyit kérni egy szenny­lapért — hallani a felfor- tyanást. De köteleztek va­lakit arra, hogy napi ke­nyere, itala, egy szépművé­szeti múzeumbeli belépő­jegy helyett erre költsön? Kétszáz forint a Play­boy? A csudába is, tegnap akkor dőzsöltünk, mert kétszázötven forintos jegy­gyei az Operaházban vol­tunk! Azok az alig-kosztü- mös balettjelenetek, azok az itt-ott idomok. És a díszlet, a zene, az egész! Hetekre szóló élmény marad. Mi a véleményem a por­nólapokról? Semmi. A hullám hozzánk most érkezett el. Íme, itt van — akinek ez kell az élete kiteljesítéséhez. Akit ingerel, annak nem fontos az újságosbódék előtt ácso- rogni. A kiskorúak, a gye­rekek? Ha értelmük ébre- dezésétől kezdve és csepe- redésük során folyamato­san tudatosulhatna bennük, hogy hús-vér születmények, mire és miért születtek, ha az evés, ivás, alvás, isko­lába járatás mellett az élet­re nevelés legalább annyi­ra részük lehetne, mint volt nem is olyan régen — az ókorban —, egyszerűbb lenne elfogadni ezeknek a lapoknak a látványát. Ki­adóik nem a társadalom prüdériáján és pornóéhsé­gén híznának. Megint csak egy hittan­órái lecke jut az eszembe. „Ellene mondotok-e az ör­dögnek? Ellene mondunk! És minden cselekedetének? És minden pompájának? Ellene mondunk.” Akiket ezek a kiadványok ingerel­nek. sértenek, ellene mond­hatnak. Elfordíthatják a fe­jüket. Akár napjaink pőre politikáját kísérhetnék in­kább vigyázó szemmel. E. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom