Pest Megyei Hírlap, 1989. december (33. évfolyam, 284-307. szám)

1989-12-29 / 306. szám

4 1989. DECEMBER 29., PÉNTEK Ulti helyett tévét néztünk Szombaton esténként ultiz­ni szoktunk a haverokkal. Most 23-án is összejött a csa­pat az egyikünk lakásán. Ne­veket hadd ne mondjak, az asszonyok így kérték. — Miért? — Mert kettőnk felesége Erdélyből származik — innen a haverság —, és ők még minden bokorba szekust kép­zelnek. Szerintük Magyaror­szágon a mai napig dolgoznak az ügynökeik! Meg a kinti rokonság is terebélyes ... Szó­val kártyázni akartunk, de valaki bekapcsolta a tévét, aztán egész estére megvolt a témánk — persze, Románia. — A feleségeik hogy visel­kedtek? — Sírtak, dühöngtek. Per­sze az egész karácsonyt a té­vé előtt töltöttük, időnként a rádió is bömbölt. Az evés se nagyon jutott eszünkbe. Szó­val az asszonyok azért bosz- szankodtak, mert nem mutat­ták a „Csau” kivégzését. Azt állítják, hogy a bemutatott fénykép akár egy kikent viaszbábu is lehetett vagy az egyik hasonmás. Aztán meg azon szomorkodtak, hogy a házaspár élete ilyen „köny- nyen”, gyorsan bevégeztetett. Órákig licitálták egymást, hogy melyikük milyen módon nyírná ki azokat az őrülteket. Köszönd meg nekik! — Ha a sztorimat elmesé­lem, csodálkozni fog\ amiért nem akarok bemutatkozni, de nem szeretek szerepelni. Most is csak azért hívom, mert megkértek rá — jelentkezett egy mély, rekedtes férfihang. Hosszasan beszélgettünk, ab­ból most csak a lényeget idé­zem: — December 21-én, csü­törtökön az Erdélyből átszö­kött ismerősömet kalauzoltam Budapesten; segítettem, hogy gyorsan és olcsón beszerezze a karácsonyra szánt ajándé­kait. Délután 1 órakor épp a Rákóczi úton mentünk, ami­kor megállt a forgalom, az autók tülkölni kezdtek, meg- kondultak a harangok. Az egyik túloldali épületre pont akkor tették ki a fekete zász­lót. Azt bámulva lassítottam lépteimet. Körülöttünk min­den ember szinte vigyázzba merevedett, amikor erdélyi is­merősöm megszólalt: „Ne áll­junk meg, mert elbőgöm ma­gam." A szemüvegét levette, a kalapját a szemébe húzta, és olyan önkívületféle álla­potban, kerülgetve az úttest felé forduló embereket, né­mán botorkált tovább a falak mellett. Szótlanul mentem mellette, kicsit megijedve, hogy rosszul lett talán, Lopva az arcát figyeltem. Megrázó látvány volt, ahogy ennek a középkorú embernek patak­zottak a könnyei, de nem akart tudomást venni róluk. Csak folytak a cseppek végig a szakállán, és egyre nagyobb foltot hagyva csöpögtek le a kabátjára. Mire a dudálást abbahagyták, a Corvin Áru­ház elé érkeztünk. Ismerősöm a Hírlapkiadó Vállalat bejá­rata fölé kirakott fekete zász­lóra mutatott, és ezt mondta: — Köszönd meg nekik! Ezt is, és minden segítségüket... Hát csak ezért hívtam magu­kat. Még van mitől félni A következő jelentkező egyből rákérdezett: • Maguk csak azt írják meg, amivel egyetértenek? — Többnyire igen. De olva­sóink véleményének általá­ban az ellenkező esetben is helyt adunk, persze kihang­súlyozva, hogy ezt X. Y. mondta. • Na, akkor tegyék ezt most is! Mert a romániai esemé­nyekről nekem a sok jó mel­lett a visszásságok Is eszembe jutnak. — Kíváncsivá tesz. Meg­mondaná a nevét?. • Azt nem. Ha meghallgat, megérti, miért. Szerintem még van mitől félni. Például remé­lem, hogy a hazatérő autókat nagyon átvizsgálják a határ­őreink. Odakint most nagyon könnyű fegyverhez jutni! Az ellenzéki pártjaink meg azon vetélkednek, hogy ki tud töb­bet. és ki tud messzebbre se­gítséget vinni. Ki tudja, hogy mit hoznak haza? ... — Gondolja, hogy a kin­tiek nem csípnék el azt, aki fegyvert szállít, bármi ürügy­gyei is? Biztos hallotta, hogy minden autót átvizsgálnak, sőt még motoznak is. O Hallottam persze, de sze­rintem nagy bolt ma fegyve­rekkel és régiséggel keresked­ni. Romániában ezek most ol­csón, csereáruért beszerezhe­tők. Lehet, hogy sokan vállal­nak ezért rizikót. Mindig akad­nak olyan emberek, akik hasz­not akarnak húzni a zavargá­sokból ... Én csak azt szeret­ném, ha leírnák: ideje az érem másik oldalára is figyelni! A nagy „hozsannázás” közben ne­hogy megfeledkezzünk a bűnö­zőkről! A szegények bőkezűbbek Egy olyan városból hívom magukat, ahonnan sok segélyt kap Románia — kezdte be­szélgetésünket a hölgy telefo­náló. A nevét és a címét is megmondta, de kérte, hogy azokat ne közöljük. Íme a szóváltásunk: — Mikor kihirdették a se­gélyakciót, én azonnal körbe­szaladtam 4; lakást, és a nagyszobám asztalára hord­tam minden nélkülözhetőt. Volt bőven mindenem, hisz az elmúlt hetekben — az ár­emelések hírére — „bespáj­zoltam”. Van két nagy tás­kám, tudja, olyan madzagos fülű. Nos, azokat jól meg­tömve háromszor fordultam a gyűjtőhelyre. Na, kaptam is megjegyzéseket: „Könnyű ma­gának, egyedül él!" Mondja, milyen ember az, aki ilyenkor is kekeckedik? □ Ismerőse mondta ezt vagy idegen? — Látásból ismerem. Ak­kor beszéltem vele először, amikor láttam, hogy jó álla­potú öltönyöket dob a kuká­ba — vállfástul. Szépen kér­tem, ha a házában ilyen hol­mi akad, azt adja inkább ne­kem! Én el tudom azokat jut­tatni olyan helyre, ahol a le­vetett holmikat is megbecsü­lik. □ És mit válaszolt? — Hogy én ne csináljak pénzt az ő szemetjéből. Hiá­ba magyaráztam neki, hogy a rokonaimmal van tele a Kár­pát-medence, s hogy én nekik élek, teljesen kikelve magá­ból ezt ordította: „Inkább el­tüzelek mindent!” Azóta úgy néz rám, mint tyúk a piros kukoricára. S bár most is len­ne mit adakoznia, meg nem mozdul az istennek se. De mindegy; a hülyéket csak le­győzni lehet, meggyőzni nem! □ Nem fél attól, hogy ezt elolvassa az illető? — Ugyan, nem jár annak újság! Nem is beszélget sen­kivel, csak morog mindenki­re, aki szól hozzá. És ezt az egészet csak azért meséltem el, hogy sokan megtudják, mi az. ami dühít. □ Micsoda? — Tudja, én a gyűjtőhelyen sokkal több szegény embert láttam, mint vagyonost. Van egy néni, aki a teljes befő­zését idehozta, mindenképpen adni akart valamit. Mása nem volt. Igaz, néhány gaz­dagabb is eljátssza a bőkezűt, de azok csak annyit adnak, hogy a hiányt meg se érezzék. A szegények pedig kiböjtöl- nek minden forintot. És még­sem áskálódnak. Megvannak, jól vannak Egy egész testében vibráló, kopott irhadzsekis férfi top­pant be könyörögve a szer­kesztőségünkbe: • Az istenért, kérem, hívják fel ezt a kolozsvári számot! Ne­kem napok óta nem sikerül, talán valami baj történt? A hetedik próbálkozásra bejött Kolozsvár. A férfi izga­tottan hallózott egy ideid, az­tán mintegy öt percig beszélt. Repkedtek a sóhajok, a „jaj, úgy örvendek” kifejezések. Miután letette a kagylót, vi­ruló arccal ezt mesélte: — A nagyi, amikor meghallot­ta, hogy Kolozsvárra értek a zavargások, a lakás ajtaja elé húzott egy karosszéket, bele­telepedett, és közölte: innen senki nem megy sehova! Épp egy családi ünnepre gyűltek össze a rokonok — még Tor­áéról, Gyergyóból is érkeztek —, a 87 éves nagyút meg még kora ősszel odavitte az anyám. Ez volt a szerencse. A fiúk persze az utcára akartak ro­hanni, az asszonyok cibálták őket vissza. Nemsokára jött a hír: az alattuk lakó fiúnak az utcán ellőtték a lábát. A lép- csőházbeli nyugdíjas szekus családostul eltűnt, a blokk (a háztömb) kapott ugyan belö- véseket, de a lakásunk abla­kai 'épen maradtak. Napokig nem mozdultak ki, mindenki a tévén meg a rádión lógott. Most már nyugodtabb a hely­zet, s legalábbis abban a vá­rosrészben fűtés is van. Dur­rogásokat még hallanak, de nem lehet tudni, hogy azok lövések vagy az öröm hang­jai. Az a fo, hogy mindenki megvan, senkinek sem esett baja. Ezért köszöntem el úgy, hogy: „Nagyi, te hős vagy!” — mondta végezetül látoga­tóm. A pszichológus válaszol A betegségek nem hivatalos „rangsora” Szívinfarktust kap egy távo­li ismerősünk. Megijedünk, sajnáljuk, féltjük. Szorongás­sal vegyes tisztelet tölt el irán­ta, mivel az infarktustól vala­hol mindenki fél. (Szívpana­szaival általában mindenki or­voshoz siet.) Ugyanakkor a közfelfogásban ez egy „ran­gos” betegség, mivel maga a szív nemcsak létfontosságú, hanem tiszteletre méltó és fel­sőbbrendű szervünk. A szív a költők örök nagy témája, mély és fennkölt érzelmekkel kap­csolatos. Ehhez járul még, hogy a szívinfarktus köztudot­tan a szorgalmas, a mindig el­foglalt, hajtós, lelkiismeretes emberek betegsége. A vese súlyos működészava­rait korántsem övezi ekkora tisztelet és félelem, pedig nem kevésbé fontos szerv az élet­ben maradáshoz, de valahogy távolabb esik az érdeklődé­si körünktől. Elhanyagolni is hajlamosabbak vagyunk talán. A májzsugorodás is komoly baj, de alacsony a „rangja”, még akikor is, ha nem króni­kus italozás következménye. A rosszindulatú daganatok­tól is minden ember retteg, e betegséget egybehangzóan igen súlyosan ítéli meg a közvéle­mény, mégsem a tisztelet, in­kább valami titkolt irtózat ve. gyűl a szánalmunkhoz, illetve a félemünkhöz. Sajnos, emiatt sokan későn mennek orvoshoz, bár észreveszik a daganatukat. E betegségcsoportban az agy­daganaté az első hely a „rang­sorban”, és a végbélrák az, melyet leginkább szégyellenék — ez a szervek rangjával függ össze. Az agyvérzés mégis az agy­daganat „mögött” foglal he­lyet, talán azért is, mert saj­nálatos gyakorisága miatt ke­vésbé különleges. És bizonyá­ra azért is, mert a bénult em­ber magatehetetlenségét és be­szédzavarát asszociáljuk hoz­zá. Az epilepszia a központi idegrendszer szervi megbete­gedése. A vele járó időszakos görcsroham ijesztő látvány, a középkorban igen tisztelték, és „szent betegségnek” nevezték. Ma is használatos orvosi elne­vezése: „morbus sacer”, de ma már nem tartozik a legtiszte­letreméltóbb betegségek közé. Vannak más betegségek is, melyek az idők folyamán „je­lentésváltozáson” mentek át. Az egyik ilyen a tébécé. Nap­jainkban szerencsére kevés ilyen megbetegedés történik. Az elmúlt évszázadok ször­nyű járványokat okozó, félel­metes betegségeit, a fekete­himlőt, a pestist, a kolerát szerencsére már csak hírből ismerjük. Itt van viszont a je­lenkor legrettegettebb betegsé­ge, az AIDS, melyet egyben roppant szégyellnivalónak is tartanak az emberek, ezért az adatokat titkosan kezelik. Ha valakiről kiderülne, hogy AIDS-es, környezete úgy hú­zódna el tőle, „mint a leprás- tól”, holott szokványos emberi érintkezéskor köztudottan nem fertőz. Az AIDS iránti szokat, lan érdeklődés jelzi, hogy a közvélemény szemében több mint egyszerűen egy gyógyít­hatatlan betegség. A „bűnös­nek” minősített kicsapongó ne­mi élet büntetéseként fogják fel. Még két betegségcsoportot érdemes megemlíteni. A bőr- betegségektől általában húzó­doznak, irtóznak az emberek, mivel ezek látványa kellemet­len, és — sokszor tévesen! —•* ragályosnak hiszi őket a köz- tudat. Minden testi betegségnél erősebb tévhitek és előítéletek tapadnak az elmebetegségek­hez. Viszonylag művelt, felvi­lágosult emberek is félreértel­mezik a tüneteket, a beteg em­bereket „bolondnak” titulál­ják, vicceket gyártanak a ro­vásukra. Kíváncsisággal ve­gyes borzadállyal leskelődnek be az elmeosztály kerítésén. Az onnan hazakerült embere­ket pedig hosszú ideig gyana­kodva figyelik, kiközösítik, ami igazságtalanul megnehezí. ti visszailleszkedésüket az egészséges hétköznapokba; pe­dig megbélyegzés nélkül is ne­héz lenne. Elmebetegségéről magával a benne szenvedővel beszélni is „tabu”; hasonló je­lenség a ráknál figyelhető meg. összefoglalva: a betegségek „rangjának” alapja tehát a testrészek, szervek fontossága, a betegség veszélyessége, külső megjelenési formája, és a hozzá kapcsolódó egyéb asszo­ciációk. Tanulság; valószínűleg igaz­ságtalan, hogy nem egyenran­gúak a betegségek. Annyi biz­tos, hogy nem szerencsés sem túl-, sem alábecsülni őket. Fontos, hogy mások baját ne nézzük le, a magunkét pedig ne nézzük el — akár „kicsi”, akár „nagy”! Dr. Ignácz Piroska /iff EGYÜTT /# AZ UTAKON AZ ÚTINFORM KÖZLEMÉNYE Pál Sándor jelenti: — Az országban több helyen Uodfoltok nehe­zítik a közlekedést. Így Pest megyében, valamint Kiskunhalas és Kisújszállás térségében 50—100 méter a belátható útszakasz hossza. Ma megkezdték működésüket a megyei szállítási bizottságok, melyek az egyes megyékben jelentkező, Romániába történő szállí­tási igények felmérését végzik, elsősorban vállalatok, intézmények, Vöröskereszt- és egyházi szervezetek részére. Szervezi a szállítást, szükség szerint tárolókapacitást biztosít. Ezek a bizottságok minden megyében a megyei tanácsok épüle­tében működnek, ott érhetők el. Feladataik országos szintű koordi­nálását a központi szállítási tanács titkárságával a Köhém főügyelete végzi továbbra is. Ma reggel 8 órától az Afor díjmentesen csak azokat a külföldi rendszámú autókat szolgálja ki, akik rendelkeznek a Vöröskereszt igazolásával. Ezek a gépkocsik Biharkeresztesen, Gyulán az Agip- kútnál, Szegeden a Dorozsmai úton és Makón tankolhatnak benzint és gázolajat díjmentesen. A román légtér lezárása miatt ma sem közlekedik a Budapest- Bukarest—Budapest repülőgépjárat. Az utazóközönség szíves meg­értését i£ e r 1i^ A keleti határ menti megyékben az autóklub műszaki állomásai és a sárga angyalok meghosszabbított ügyeletét tartanak. A segély­szállítmányok meghibásodott járműveit díjmentesen javítják. Továbbra is felhívjuk a Romániába utazók figyelmét, hogy egyé­nileg, személyautóval ne utazzanak Romániába, mert még mindig veszélyes. A segélyszállítmányok eljuttatását jelenleg is úgy végzik, hogy a magvar határ előtt konvojokba gyűjtik és a legközelebbi nagyváro­sig román ltisérők segítségével kalauzolják. A további elosztást in­nen már román szomszédaink a felmerülő igények szerint végzik. A vonatok Magyarországról Romániába menetrend szerint köz­lekednek, sőt Romániában a helyi vonatok közlekedése is zavarta­lan. Mindenkinek a vonatközlekcdést ajánljuk, ha mindenképpen Romániába akarnak utazni. A segélyszállítmányok nagy részét is vo­nattal továbbították. A határforgalom Románia felé igen erős, de folyamatos. Torló­dást jelentettek viszont a röszkei jugoszláv határátkelőhelyről. Mintegy 4 kilométer hosszú kamionsor várakozik kilépésre, mivel a nemzetközi teherforgalom Romániát elkerülve jugoszláv területen bonyolódik. ASZTALTSZAGGATÓ JAPÁNOK Képzeljünk el egy japán karatebajnokot, aki megnő há­rom méter magasra, de gyorsasága picit sem csökken, sőt. E képzettársítással gondolhatjuk el, milyenek a legújabb ja­pán autók. A Mazda Miata, a Honda Acura, a Toyota Luxus és a Nissan Infiniti autók közül egyik sem incifinci: borzal­mas teljesítményű, aszfaltszaggató nagykocsi valamennyi; akár luxus, akár temperamentum dolgában a Mercedesek és a Porschék méltó versenytársai. Olyannyira, hogy az autók­kal túltelített USA-ban a horribilis összegbe kerülő Mazda Miatáért — hogy soron kívül juthassanak hozzá — 4-5 ezer dollárral is képesek többet fizetni az amerikaiak. Persze, nem lehet nagy micsoda ez a Miata a m! Tra­bantunkhoz képest, amelyre viszont mi hónapokat is haj­landóak vagyunk várni... TRABANTOS A FELLEGEKBEN Ez a trabantos pedig tényleg a fellegekben jár. A kis mű­anyag kasznit egy Mercedes Benz Unimog terepjáró vázára tették, mi által a Trabi nyilván tekintélyesebben közlekedne a Lenin körúti csúcsforgalomban. Bár jobb, ha nem gúnyo­lódik senki a kis NDK-autón, hiszen ki tudja, egy ilyen „nagybácsi” segítségével mikor nőheti ki magát a kétütemű. Erre mintha utalna is a rendszámtábla helyetti felirat: „Ke­leti blokk helyett nagy blokk”... ELŐZNI VESZÉLYES! Azt mindenki tudja, hogy „előzés céljából igénybe venni forgalmi sávot olyan távolságban szabad, hogy az előzés a szembejövő forgalmat ne zavarja”. De vajon hányán tudnák megmondani, hogy ha az előtte 70 km/h sebességgel haladó tehergépkocsit a szabályok betartásával kívánja előzni, ahhoz az „igénybe venni kívánt forgalmi sávnak” közel 500 méteren beláthatónak és üresnek kell lennie? Mikor, mennyi gyakorlás után jut a kezdő gépkocsiveze­tő olyan felmérési készség birtokába, hogy különbséget tud­jon tenni a gyorsan haladó járművéből: a belátható szabá/d forgalmi sáv 400 vagy 500 méter? Mert az előző esetben csak a közlekedő partnerek helyzetfelismerésével, gyors reagálá­sával kerülhető el a baleset. Az „előzzünk, ne előzzünk” kérdés eldöntése télen még bonyolultabb, mint nyáron. Rossz út- és látási viszonyok mellett boldog lehet az az autós, aki előtt egy jóval nagyobb és erősebb autó halad, még ha az általunk tervezettnél kisebb sebességgel is. Ezt a biztonságos pozíciót kár lenne elveszíteni azért, hogy órán­ként tíz kilométerrel több utat tehessünk meg. Hő- vagy jég- bordás úton a nyomvonal elhagyása is veszélyes manőver. Egy-egy pótkocsis teherautó megelőzése azzal a koch Izattal is jár, hogy a pótkocsi bármelyik pillanatban belenghet, az autónkhoz vágódik. összegezve: rossz útviszonyok mellett igen komoly meg­fontolás és mérlegelés után kezdjen bárki is az előzéshez, mert a közlekedő partnerek sem nyújthatnak, a máskor vár­hatóhoz hasonló mértékű segítséget, hiszen ők sem tudják sebességüket, irányukat kedvük szerint módosítani. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván: Tóth Béla Endre

Next

/
Oldalképek
Tartalom