Pest Megyei Hírlap, 1989. december (33. évfolyam, 284-307. szám)

1989-12-29 / 306. szám

I 2 1989. DECEMBER 29., PÉNTEK Még provokál a Securitate Kilátásaink 1990-re Csendes utcák,zajló politika A terroristák által meggyilkolt egyetemistáknak állítottak em­léket a bukarestiek. A rögtönzött, virágokból és kenyérből for­mázott kereszt és sírhalom az egyetem mellett látható Csütörtökön kora este, a ha­táridő lejárta után, ameddig a Securitate erői leadhatták fegyvereiket és lőszereiket, csend volt Bukarestben. Diplo­máciai források szerint a ro­mán titkosszolgálat terroristái valószínűleg azért döntöttek a megadás mellett, mert a ro­mán televízióban bemutatták Ceausescu holttestét, bizonyít­va ezzel, hogy a volt román ál­lamfőt kivégezték. Az ország több helyéről viszont a Secu- ritate-egységek provokatív hí­resztelésekkel igyekeznek ria­dalmat, zavart kelteni. Emiatt a rádióban felhívták a lakos­ság figyelmét, hogy csak azo­kat a központi információkat fogadja el, amelyeket Nemzeti Megmentési Front Tanácsa tesz közzé a rádió vagy a televízió útján. Alakulóban van a kormány, bővült Petre Roman miniszter- elnök kabinetje. Az új vezető egyébként kijelentette: véle­ménye szerint a jövendőbeli Romániában a kommunista párt már nem fog vezető sze­repet betölteni. A Svájcban élő Mihály, volt román király viszont azzal vádolta az ideig­lenes kormány vezetőit, hogy azok hithű kommunisták, a néhai diktátor kiszolgálói. ,.A román nép nem azért harcolt, hogy most is a régi gárda ural­kodjék és folytatódjék a ko­rábbi rendszer” — jelentette ki. Ahová pedig lassabban ér el a változások szele: Románia dél-amerikai nagykövetei egy­más után állnak át az új kor­mány mellé, és nagydobravert hűségnyilatkozatokkal biztosít­ják támogatásukról a román nép forradalmát. A Buenos Aires-i nagykövet például a minap kiállt Ceausescu mel­lett. egy napra rá pedig a for­radalom győzelmének és a dik­tatúra bukásának jelentőségét hangoztatta az argentin tv-ben. Dél-Amerikában kelt hír, hogy Venezuela is hivatalosan elis­merte Ion Iliescu Román Nem­zeti Megmentési Frontját. Egy bécsi kereskedelmi ki- rendeltség pincéjében tegnap holtan találták Marin Ceau- sescut, a volt diktátor testvé­rét. Valószínűleg öngyilkos lett: felakasztotta magát. A néhai kondukátor családtag­jairól szóló hírt röpített vi­lággá az Agerpress román hírügvnökség is: letartóztat­ták Ceausescu lánytestvérét, Manuel Noriega tábornok, volt panamai vezető külföldön tovább szervezkedne országa ellen — erről beszélt csütörtö­ki amerikai tv-nyilatkozatában a panamai érsek. Marcos McCrath szavaiból az tűnt ki, hogy a Vatikán mérlegeli e té­nyezőt, így Noriegát végül is saját országának adhatják ki. Az amerikai katonai beavat­kozással megdöntött panamai vezető a Vatikán diplomáciai képviseletén kapott menedéket a fővárosban. Az Egyesült Ál­lamok kiadását kéri, hogy ká­bítószer-kereskedelem vádjá­val bíróság elé állíthassák. Va­tikáni részről a kiadást meg­tagadták, de a beható, kulisz­Az első számú reformország Lengyelország keményen ra­gaszkodik Kelet-Európa veze­tő reformországának szerepé­hez. Lech Walesa, a Szolidari­tás elnöke és Malgorzata Nie- zabitowska kormányszóvivő csütörtöki gdanski, illetve var­sói sajtóértekezletükön min­den erejükkel igyekeztek meg­győzni a nemzetközi sajtót ar­ról, hogy az utóbbi hetek ke­let-európai fejleményei ellené­re „Lengyelország az első számú és még sokáig utolér­hetetlen reformország”. Elena Barbulescut, és annak fiát, valamint a volt honvé­delmi miniszterhelyettes, Ilié Ceausescu feleségét. Barbu- lescuról a román hírügynök­ség azt jegyezte meg, hogy az asszony csak négy osztályt végzett, az általános iskolá­ban, ennek ellenére megkapta a „történelemtudományok doktora” címet. Tegnapi hír, hogy a Román Nemzeti Megmentési Front Tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az új vezetés arra szólít fel mindenkit: tartóz­kodjon az erőszaktól és a bosszútól, hogy megvalósul­hasson Románia minden ál­lampolgárának békés egymás mellett élése. Egyidejűleg kel­tezett hír, hogy az Amnesty International nevű nemzetkö­A csehszlavák köztársasági elnök esküjéből kimarad a szo­cializmus ügye iránti hűségre vonatkozó rész és kiegészítik azzal, hogy az államfő az or­szágban élő nemzetek és nem­zetiségek javát fogja szolgálni. Erről határozott csütörtöki rendkívüli prágai ülésén a csehszlovák parlament. A csehszlovák parlament két háza, megváltoztatva az alkot­mányos előírásokat, még csü­törtökön a politikai pártok ja­vaslatára a lejáratott és man­dátumukról lemondott Iképvi­szák mögötti tárgyalások ed­dig arra utáltaik, hogy Noriega harmadik országba távozhat­na. Az új panamai kormány már közölte, hogy az alkot­mány nem engedi meg Noriega kiadósát Washingtonnak. A panamai érsek azt mon­dotta, hogy a Vatikán felhatal­mazta az amerikaiakat a be­avatkozásra, amennyiben No­riega túszokat ejtene a kép­viseleten, de tudomásuk sze­rint ő és kísérői nem felfegy- vei'zettek. zi emberi jogi szervezet el­ítélte a romániai diktátor és felesége kivégzését, s felszó­lította az új román vezetést, hogy biztosítsa minden politi­kai fogoly — beleértve a ko­rábbi adminisztráció és a Se­curitate tagjait — emberi jo­gainak tiszteletben tartását a bírósági tárgyalásokon. A Svéd Bevándorlási Hiva­talból viszont olyan nyilatko­zat látott napvilágot, mely szerint Svédországban a hír­hedt román titkosszolgálat emberei az érvényben levő törvények alapján politikai menedékjogot kaphatnak. A svéd törvények szerint ugyan­is itt mindenki oltalmat kap­hat, akit hazájában bármi­lyen okból halálbüntetés fe­nyeget. selők helyére új képviselőket választott. A törvényhozás ugyancsak csütörtökön közfel­kiáltással új parlamenti elnö­köt választott, e posztra az or­szág politikai pártjai, a Polgá­ri Fórum, a szlovákiai Közvé­lemény az erőszak ellen moz­galom, valamint a többi társa­dalmi szervezet és mozgalom Alexander Dubceket jelölték, s a jelenlevő 269 képviselő egy­hangúlag meg is választotta. Pozícióját az 1990 közepére ter­vezett általános választásokig tölti be. Emlékezetes, hogy december 10-én a megújulásért küzdő erők követelésére Gustáv Hu- sák köztársasági elnök lemon­dott posztjáról. A parlament­nek tizennégy napon belül kel­lett volna megválasztania az új elnököt, de a törvényhozás ezt a határidőt negyven napra terjesztette ki, és úgy döntött, hogy december 29-én, pénteken választja meg az új államfőt. Az ország politikai erői a ke- rekasztal-megbeszélésen egyet­értésre jutottak abban, hogy az új államfőnek Václav Havelt javasolják. Azt is követelték, hogy a törvényhozásból távoz­zanak a kompromittálódott képviselők és helyükre a poli­tikai pártök és mozgalmak ál­tal javasolt személyek kerül­jenek. Külföldi események egy mondatban Az ENSZ közgyűlésének plenáris ülése csütörtökön megkezd­te a vitát az USA Panama elleni fegyveres támadásáról. A Lettország Legfelső Tanácsa az alkotmány módosításával megteremtette a lehetőségét a többpártrendszernek a szovjet köztársaságban. A Az NDK Minisztertanácsa ezentúl tájékoz­tatni fogja az ellenzéki pártokat törvénykezdeményezéseiről és jogalkotási terveiről. Á Kim Jung Szám dél-koreai ellen­zéki vezető Magyarországot és Lengyelországot érintő kelet­európai látogatást tervez. A Újabb regionális tábort hoznák létre a Fülöp-szigeteken az indokínai menekültek fogadásá­ra. A Pozsgay—Gorbacsov találkozó lesz januárban Moszkvá­ban, Nyers Rezső pártelnök látogatására később kerül sor. A A Nemzetközi Valutaalap Lengyelország rendelkezésére bo­csátotta 215 millió dolláros készenléti hitelét és megnyitotta a mintegy egymilliárdos stabilizációs hitelt is. A A legfej­lettebb technikát képviselő, s főként ipari robotjairól ismert japán Fanuc cég számjegyvezérlésű szerszámgépek eladásá­val és karbantartásával foglalkozó vegyes vállalkozást indít el a Szovjetunióban a jövő év tavaszán. A Január 15-én ösz- szeül a bolgár nemzetgyűlés, hogy az ország alkotmányából törölje a BKP vezető szerepét megfogalmazó törvényt. Nyilatkozott a panamai érsek Noriegát hazájának adják ki Alexander Dubtek lett a csehszlovák parlament elnöke A parlament által jóváha­gyott 1990. évi gazdaságpoli­tikai program feladattervéről tájékoztatott az Országos Tervhivatal. A program egy­idejűleg célozza a válság súj­totta gazdaság működőképes­ségének fenntartását, vala­mint a kibontakozás feltéte­leinek megteremtését. Ezt úgy érhetjük el, ha a terme­lésben és az értékesítésben megerősödik a világ gazdasá­gi folyamataihoz való szerke­zeti alkalmazkodás, megőriz­zük az ország nemzetközi fi­zetőképességét, a szűkös erő­források mellett is kiemelt gondot fordítunk a humán szférára. Alapvető előrelépés törté­nik a vállalkozások feltételei­nek javításában. így például létrejön a Vállalkozási Ala­pítvány, és befektetési társa­ságok, külön hitelek is segítik a tőkéhez jutást. A vállalko­zások mozgásterét bővíti az árak, az importok további li­beralizálása, a felesleges jog­szabályi kötöttségek kiiktatá­sa. A konvertibilis behozatal például az idei 40 százalékkal szemben körülbelül 70 száza­lék körül engedélyezett. Az infláció elszabadulásá­nak megakadályozására köz­ponti piacszervező'intézkedé­sek is történnek: számos in­tézmény kezdi meg működé­sét. így például az interven­ciós import, az árutőzsdék működtetése, a piaci szerep­lők számának növelése, de ha­sonló hatás várható el — az érdekképviseleti szervekkel, létrehozott megállapodáson belül — a bérek teljesítmé­nyekhez igazodó alakításától is. Az ország nemzetközi fize­tőképessége megőrzésének feltétele, hogy a konvertibilis fizetési mérleg hiánya ne ha­ladja meg az 550 millió dol­lárt., A rubelexport lehetősé­gének egyes ágazatokban va­ló 30—40 százalékos visszafo­gása a gép- és könnyűipari vállalatok jó néhányát rendít­heti meg. A piacváltás lehető­ségeit az exportfejlesztő pá­lyázat, a Területfejlesztési Alap, az állami tőkejuttatás egy része, a Felszámolási és Szanálási Alap, a Vállalko­zási Alapítvány pénzeszkö­zei, a privatizációra szánt központi források, a külföldi működő tőke és kölcsönök is bővítik. A tartósan fizetés- képtelen, illetve életképes, megvalósítható stratégiával nem rendelkező tevékenysé­gek és vállalatok felszámolása azonban elkerülhetetlen. A közösségi fogyasztást 1990-ben jelentősen tovább kell mérsékelni, ami legna­gyobb mértékben a védelmi kiadásokat érinti. A lakosság reáljövedelme és nemzeti fo­gyasztása 1990-ben az előző évinél kevesebb lehet. A bel­földi fogyasztás nő, valószínű­leg visszaesnek azonban a külföldi vásárlások. A fogyasztói árszínvonal — döntően a termelői árak nö­vekedése miatt — a számítá­sok szerint 19—20 százalékkal emelkedik. Az alapvető javak körében az átlagosnál na­gyobb áremelkedés lesz, főleg az év elején bekövetkező ár­változások miatt, a lakás, a közüzemi- és egyes postai szolgáltatások, a személyszál­lítás, az alapvető élelmiszerek és — a fűtési szezont' köve­tően — a háztartási energia- hordozók körében. A nominálkeresetek összes­ségében átlagosan körülbelül 17 százalékkal emelkedhet­nek. Ezen belül jelentős köz­ponti bérintézkedésekre kerül sor az egészségügyi és oktatá­si dolgozóknál. A vállalati szférában az átlagosan 16 százalékos bérnövekedés az önkorlátozást biztosító kölcsö­nös garanciák beépítésével lehetséges. A bér- és árválto­zások hatására, a reálbérek további 2—2,5 százalékos csökkenésével kell számolni. Szociálpolitikai intézkedések­re viszont az Országgyűlés az előző évinél lényegesen na­gyobb összeget hagyott jóvá. Riasztja a rendőrséget Elektronikus „hosszú póráz” A bűnesetek száma a világ minden részén évről évre nő, s ekként gyarapodik az elítéltek — többnyire börtönbüntetésre ítéltek — tömege is. Sok országban már komoly gondot okoz a börtönben tapasztalható helyhiány, oly annyira, hogy az elítéltek csak jelentős idő elteltével kezdhetik meg börtön- büntetésük letöltését. Különösen sok helyet foglalnak el az előzetes letartóztatásba helyezettek, akiket az ítélet megho­zataláig sokszor akár szabadlábra is lehetne helyezni, ha nem kellene tartani tőle, hogy kereket oldanak. Ez utóbbi problémát, úgy tűnik, rövidesen megoldja a fej­lődő technika. Amerikai szakemberek ugyanis olyan elektro­nikus karkötőt konstruálták, amelyet azoknak az előzetes ie***,: A tartóztatásban lévő személyeknek a csuklójára erősítenek fel — íevelretetlen módon ,■ akiket' a tárgyalásig kiengednek a börtönből, hogy addig is otthon lakhassanak. A karkötőbe ellenörzőjelet kibocsátó kicsi rádióadó van beépítve, mely — bizonyos körzeten belül — azonnal riasztja a rendőrséget, ha nem a pontosan beállított irányból jönnek, vagy kimaradnak a jelek. E rendszernek egy olcsóbb változata az, amikor a kis rá­dióadó csupán a lakás telefonkészülékében elhelyezett vevő­egységre „dolgozik rá”, s onnan vezetékes kapcsolat áll fenn a rendőrséggel. Ebben az esetben a megfigyelés alatt tartott személy mintegy 100 méternyit el is távolodhat a telefonké­szüléktől, s azt túllépve hangjelzés figyelmezteti a visszatérés­re, két percet hagyva neki arra. MEGSZÁMLÁLNAK MINDENT.. MINDENKIT összeírás — fillérekért S A Biblia negyedik fejezetének címe Numeri, azaz Népszáro- S lálás. „£s szólt az örökkévaló Mózeshez Szinaj sivatagában, a § találkozás sátrában, a második hónap első napján, a második évben, miután kimentek Egyiptom országából, mondván: Al­ii litsátok össze Izrael fiai egész községének számát családjaik, g atyáik háza szerint, a nevek számával, minden férfit fejenként- g Húszévestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat Izraelben, g számláljatok meg őket seregeik szerint te és Áron.” Népszámlálásról a Biblia más helyen is említést tesz, Jézus születésével kapcsolato­san. Lukács evangéliuma sze­rint ugyanis Jézus szülei, Jó­zsef és Mária, akik názáre- tieic voltak, az Augustus csá­szár által elrendelt összeírás idejére utaztak Betlehembe, ahol fiuk született. Igaz, egy másik változat, éspedig Máté evangéliuma szerint az utazás éppen fordítva történt, azaz Betlehemből menekültek Ná- záretbe, a Heródes által el­rendelt gyermekgyilkosságok miatt, és gyermekük végül is Názáretben született meg. Hogy melyik változat a he­lyes, azt a tudomány mind a mai napig nem tudta tisztáz­ni, egy azonban mindenkép­pen következtetésként vonha­tó le; időszámításunk kezdete körül a népszámlálások már megszokott társadalmi ese­ményekké váltak. Hasznos és,, fontos eleme a modern társadalmaknak is, sőt előfeltétele a demokrati­kus választásoknak. Magyar- országon először 1870-ben tar­tottak összeírást, a mostani lesz a tizenharmadik, illetve a háború után az ötödik. Az 1988. évi 22. törvényerejű rendelet értelmében az 1989. december 31. és 1990. január 1. közti állapotot rögzíti. Januárban már kopogtatnak — A lakosság 80 százalékát alap, 20 százalékát reprezen­tatív kérdőív szerint írják össze, utóbbi valamivel több kérdést tartalmaz — mondja dr. Kiss György, a Pest Me­gyei Tanács igazgatási osztá­lyának vezetője. — A kérdő­íveknek három csoportja lesz, az első személyi kérdőív, amelyen az alapkérdések a személyi adatokra, nemzeti­ségre, anyanyelvre, iskolai végzettségre, munkahelyre és — most először — az ingá­zásra keresnek választ. A rep­rezentatív rész a melléktevé­kenységre, lakásváltoztatásra, termékenység-történetre, tes­ti, értelmi és érzékszervi fo­gyatékosságra vonatkoznak. A kérdőívek második cso­portja a lakásállományt vizs­gálja, az általános kérdések a tulajdonviszonyt, jelleget, típust, alapközművességet, la­kókat, ottlaikásuk jellegét ku­tatja, a reprezentatív rész a rendeltetését, alapterületét, felszereltségét, minőségét is. A harmadik csoport az in­tézeti háztartásokat — diák­otthonokat, szociális férőhe­lyeket, csecsemőotthonokat, munkásszállókat — ezek ren­deltetését, üzemelési módját, fenntartását veszi számba, és természetesen az ott bejelen­tettekről kitöltetjük a szemé­lyi kérdőíveket is. — Mikorra várhatjuk az összeír ókat? — A népszámlálás január 2-án kezdődik, s február 3-án a lapok központi adatfeldol­gozásra való leadásával feje­ződik be. Az összeírők az Ál­lami Népességnyilvántartó adatbázisa szerint körzeten­ként jegyzéket kapnak. Pest megyében 7698 körzet van, ezekre 2846 összeíró és 528 fe­lülvizsgáló jut,, akik a javításo­kat, pótlásokat, kontrollálást végzik. Emellett gondoskod­tunk tartalék összeírókról és felülvizsgálókról is. Az összeírás minden ma­gyar és minden tartózkodási engedéllyel itt tartózkodó kül­földi állampolgárra vonatko­zik, valamint minden lakás­ra, amit lakás céljára hasz­nálnak, akkor is, ha nem fe­A kormány ígérete: további reálbércsökkenés

Next

/
Oldalképek
Tartalom