Pest Megyei Hírlap, 1989. szeptember (33. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

PEST mákVILÁG PR OIETÁBJílL EGYES ÜLJ ETEK MEGYEI wW KjHjLiian EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT PEST MEGYEI LAPJA XXXIII. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM Ára: 4.30 forint 1989. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK ország vesztesei összefognak Szóvivői értekezlet a Parlamentben • • Illést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csüíörtöki ülésén politikai konzul­tációt folytatott időszerű belpolitikai kérdésekről. A kormány előterjesztést hallgatott meg a menekültté nyil­vánítási eljárásról és a menekültek jogállásáról. Java­solta az Elnöki Tanácsnak a menekültek jogállásáról szó­ló törvényerejű rendelet megalkotását. A Minisztertanács áttekintette a tölgy erdők tömeges elhalásából származó kár csökkentésének lehetőségeit. A Minisztertanács csütörtö­ki ülésén élénk, sokszínű, a kormány szinte minden tagját megszólalásra késztető vita zajlott. A belpolitikai helyzet­ről szóló konzultáción a kor­mány tagjai részint saját terü­letüket, részint az általános kérdéseket illetően fejtették ki véleményüket. E szavakkal kezdte a Minisztertanács ülé­sét követő szokásos sajtótájé­koztatóját Bajnok Zsolt meg­bízott szóvivő. A hazai és a nemzetközi sajtó képviselőinek elmondta, hogy a konzultáción a belpo­litikai élet minden fontosabb területe és témája szóba ke­rült. Pozsgay Imre állammi- niszter a kerékasztal-tárgyalá­sokról adott tájékoztatást. Ki­tért az eddigi eredményekre, ismertette a tárgyalási feiada­. "IMII Ml mi. »iwwtrt— t okát, s szólt a várható továb­bi fejleményekből. Pozsgay Imre véleménye szerint a ke- rekasztal-megbeszélések nagy esélyt jelentenek arra, hogy politikai életünk fontos kér­dései ne az utcán, hanem a tárgyalóasztalnál dőljenek el. Az MSZMP tárgyaló delegá­ciójának nevében hangoztat­ta, hogy meggyőződéssel, a de­mokratizálás szándékával vesznek részt a kerekasztal- megbeszéléseken, a siker re­mélteden és érdekében. Szóba került az ülésen a kö­zelgő új tanév, s ezzel össze­függésben a pedagógusok szá­mos problémája, bérezésük ügye. Bajnok Zsolt minősítése szerint szenvedélyes, szikrázó vita folyt, s még a drámai jel­zőt sem tartotta túlzásnak. Sej­tetni engedte, hogy Glatz Fe­mm —Win«,.».. : J / i. ...... *./■ A Lufthansa légitársaság új járattal, hetenként 3 alkalom­mal — kedd, csütörtök és vasárnap — fűzi szorosabbra az NSZK és Magyarország közlekedési kapcsolatát. Ezt az indo­kolja, hogy az utóbbi időben jelentősen bővültek a magyar kereskedelmi és ipari kapcsolatok. © Vízszennyezést észleltek a Tisza szolnoki szakaszán, a jelzések szerint a Tisza Menti Vegyiművektől egy 100 köbméteres vegyszeres tartály meg­hibásodása miatt, @ A Szabad Demokraták Szövetsége állás­foglalást adott közre a kisvállalkozásról, amelyben a kialakí­tandó gazdasági berendezkedés talpkövének tekinti a magán­vállalkozást. 0 A Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma aggodalommal vette tudomásul, hogy az elmúlt tanévben je­lentősen megnőtt a nevelési-oktatási intézmények sérelmére elkövetett betörések és rongálások száma, gyakorisága. Eb­ben a helyzetben felhívja az iskolák környékének lakóit: se­gítsék az intézményeket, a közösen előteremtett, s a közös­séget szolgáló vagyon megóvásában. @ Az Ellenzéki Kerék­asztal már az átmeneti időszakban szükségesnek tartja a köz- társasági elnöki intézményről szóló törvény megalkotását, de véleményük szerint e tisztség betöltésére csak a parlamenti választásokat követően kerüljön sor. Az EK A álláspontja: az átmeneti időszakban a parlament elnöke gyakorolja az állam­fői jogkört. 9 A Kereskedelmi Minisztérium a kormány vál­lalkozást élénkítő, még áprilisban meghirdetett csomagja ke­retében eme tevékenységek folytatóit, a vállalkozókat, nem pedig a szövetségeket támogatja. © A Cigány Ifjúsági Szö­vetség többek között fellép az eddig elhangzott foglalkoztatási és marginalizációs problémák nyilvánosságra kerüléséért, megoldáséért, ugyanakkor szorgalmazza például a cigányság nemzetiséggé válásához szükséges alkotmányos jogok rögzítő, sét, a jogalkotási folyamatban. © A Független Szakszerveze­tek Demokratikus Ligája Tanácsának nyilatkozata többek kö­zött leszögezi: azonnali elidegenítési tilalmat kel! kimondani a szakszervezetek tulajdonában és kezelésében lévő teljes va­gyonra, vagyis zárolni kell a szakszervezeti vagyont. A HUNGÁRIA SEGÍTENE Dollárkártérítés Emlékezetes, hogy tavaly decemberben lezuhant az amerikai PAN-AM légitársa­ság gépe, és senki sem élte túl a katasztrófát. Az utasok között váciak is voltak. Utá­nanéztünk, mi lett a hozzátar­tozók kártérítési követelésé­vel. Érdeklődésünkre a Hungária Biztosítónál mindent megmoz­gattak, hogy kiderítsék, hol tart ma az ügy. Vezérigazga­tójukat végül is Párizsban ér­ték utol telefonon. Korábban ugyanis személyesen ő foglal­kozott az üggyel. Így a követ­kezők jutottak tudomásunkra. A nevüket határozott kíván. Sággal titokban tartó hozzá­tartozók elutasították a nagy nemzetközi tapasztalattal ren­delkező biztosítótársaság felkí­nálta segítségét. E helyett in­kább ügyvédet fogadtak és ma­gánúton akarjáfc érvényesíteni az igényüket. Amennyiben si­került olyan ügyvédet talál­niuk, aki esetleg amerikai kol­légával lép kapcsolatba, lehet­séges, hogy valóban jóval ma­gasabb lesz a kártérítés össze­ge. Közismert ugyanis a ten­gerentúli ügyvédek dörzsölt­sége, szélesebb körű tájéko­zottsági lehetősége. A repülő- társaságok általában 25-50 ezer dollárt szoktak ajánlani De ha a felelősségük bebizo­nyosodik, elméletileg akár egy­millió dollár is lehet a kárté­rítés. A Hungária Biztosító válto­zatlanul vállalja, hogy szük­ség esetén — ha kérik —, se­gít a kár rendezésében. D. Gy. renc művelődéi miniszter a közelgő tanévnyitó ünnepségen jó híreket közöl majd a peda­gógustársadalommal. A szóvivő ezután a mecseki ércbányászokkal lezajlott ta­lálkozóról szólt. Elmondta, hogy az ipari miniszter rend­kívül tárgyszerűen, de némi keserű mellékzöngével tájé­koztatta a kormány tagjait. Bajnok Zsolt emlékeztetett: a szerkezetátalakítás a gondos előkészítő munka után ma már olyan szakaszba jutott, hogy immár kész vagy csaknem el­készült javaslatok állnak ren­delkezésre a cselekvésre a gaz­dálkodási szférában is. Ózdon a partnerek bevonásával si­került a problémák enyhítésé­re, a foglalkoztatási és az egyéb gondok áthidalására ki­dolgozott javaslatokat közösen véglegesíteni. Mindez a me­cseki ügyben egyelőre nem si­került. A kormányzati, részről kudarcnak tekintett találkozó azonban nem térítheti el a kormányt attól a feladatától, hogy folytassa a szerkezetát­alakítást, s a veszteséges ter­melés terheitől fokozatosan mentesítse a gazdaságot. A Minisztertanács csütörtö­ki ülésén egybecsengtek a vé­lemények abban, hogy a meg­oldásra kidolgozott javaslatok megfelelőek, s egészében al­kalmasak a helyi foglalkozta­tási, szociális; gazdasági és egyéb gondok csökkentésére. Ugyanakkor azt is meg kellett állapítani, hogy Ozddal ellen­tétben, a mecseki szénbányák­nál a vállalatvezetés, a helyi pártszervek és a szakszervezet vezetése nem tudott olyan po­litikai feltételeket kialakítani, hogy a tárgyalások normális mederben maradjanak. A kor­mány tagjai irreálisnak ítél­ték a vállalatvezetés azon szándékát, hogy mindaddig folytatják a bányászatot, amíg nem lesz nyereséges a terme­lésük. A helyzet akkor vál­tozhatna kedvezően, ha egy­idejűleg teremtenék meg az új munkahelyeket és szüntet­nék meg a régieket. A kor­mány az ügy koordinálásával, a végrehajtás, a lebonyolítás irányításával az ipari minisz­tert bízta meg. A tárca veze­tőinek reménye, tervei szerint az eszmecserék kisebb közös­ségekben folytatódnak a me­cseki bányászok kollektívái­val, s remélhetőleg nem az indulatok, hanem a közös megoldási lehetőség keresésé­nek szándéka vezérli majd e megbeszéléseket. Bajnok Zsolt ezután a me­nekültté nyilvánítási eljárás- ról és a menekültek jogállá­sáról szóló két jogszabály-ter­vezetről szólt. A menekültként elismert személyek jogállásá­ról törvényerejű rendelet, a menekültként való elismerés­ről pedig kormányrendelet van előkészületben. Hangsú­lyozta, hogy a két különböző jogszabály átmeneti megoldás­ként születik, mert a kérdés fajsúlya indokolttá teszi, hogy belátható időn belül a mene­kültüggyel összefüggő kérdé­(Folytatás a 2. oldalon.) Horn Gyufa tárgyalása az !H-hi Horn Gyula külügyminisz­ter az NDK kormányának kezdeményezésére csütörtökön látogatást tett Berlinben. Meg­beszélést folytatott Oskar Fi­scher külügyminiszterrel és Günter Mittaggal, az NSZEP Politikai Bizottságának tagjá­val, a KB titkárával. A berlini látogatás szerve­sen illeszkedett a magyar diplomácia folyamatos erő­feszítéseibe, melyek azt céloz­zák, hogy az érintett feleket kielégítő megoldást nyerjen a hazunkban tartózkodó és az NSZK-ba áttelepülni szán­dékozó NDK-állampolgárok ügye. A berlini tárgyalásokon ki­fejtett NDK-áiiáspontra vá­laszul Horn Gyula hangsúlyoz­ta, hogy a magyar kormány változatlanul a két német ál­lam megállapodásától várja az ügy rendezését. A magyar külügyminiszter egyúttal aláhúzta: magyar részről csak oljran megoldási módozatokban vagyunk haj­landók részt venni, amelyek összhangban állnak a Magyar Népköztársaság emberi jogi nemzetközi kötelezettségeivel és humanitárius politikai gya­korlatával. A fentiek szelle­mében Horn Gyula az NDK- féllel ismertette azokat a ter­vezett konkrét magyar lépése­ket, amelyek az ügy mielőbbi megoldásához vezethetnek. A tárgyalófelek megállapod: tak a további kétoldalú koní zultációk folytatásáról. Ha a Nyugatról jött küiíöldi autójával véletlenül eltéved, s útja hazánk valatner/ kevésbé ismert tá­jára vezet, hamar felismeri* ez mintha nem az oz ország lenne, amelyet ez idegenforgalmi prospek­tusok hirdetnek. ZStyögosek az utak, a kis falvak­ban a kocsmán és a vegyesbolton kívül nem na­gyon találni mást, ami pedig von, az rozoga, el­hanyagolt Az emberek is mások. Beszédesebbek és fáradtabból«, s ha ennek at okát tudakolja a messziről jött ember, megtudhatja, hogy bizony jó korán kei! kelnie annak, oki a közeli városban akar vásárolni, vagy valamely más ügyet intézni, mert sok települést naponta alig három-négy buszjá­rat köt csak össze a külvilággal Kemény télen még az sem, legfeljebb harckocsivá! lehet bevinni a friss kenyeret és tejei (Folytatás a 3. oldalon,) * Ma ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Inté­ző Bizottsága szeptember 1-jére összehívta a Központi Bizottság ülését. A testület javasolja, hogy a Központi Bizottság hallgasson meg tájékoztatót a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások eddigi tapasztalatairól, az ott képviselendő álláspontokról. A Központi Bizott­ság e napirend keretében megvitatja a békés politikai átmenet jogi kereteit jelentő törvénytervezeteket, így az alkotmányozásról, a pártok működéséről és gazdál­kodásáról, valamint az országgyűlési képviselők vá­lasztásáról szóló javaslatokat. A testület tájékoztatót hallgat meg az október 6-án kezdődő pártkongresszus előkészítéséről is. Változások a devizagazdálkodásban ......------------------------------- ----------------------------------* l em vizsgálják a származását Jelentős változásokra ke­rül sor a lakossági devizagaz­dálkodásban. Összevonják az utazási és devizaszámlákat, és lehetővé válik, hogy a lakos­ság a tulajdonában lévő kon­vertibilis devizát elhelyezhes­se a bankokban. A pénzintéze­tek nem vizsgálják, honnan származik a valuta — tájékoz­tatták az újságírókat csütör­tökön a Pénzügyminisztérium­ban a jogszabályváltozásról. Elmondották: szeptember 18-tól már nem kezelik külön a belföldiek devizaszámláit és utazási számláit, hanem bel­földiek devizaszámlája néven egységesítik. Ezentúl az OTP és az IBUSZ mellett valameny- nyi kereskedelmi bank is be­kapcsolódik a számlavezetés­be. Továbbra sem lehet — a jogszabály szerint — fekete­piacon konvertibilis. valutát vásárolni. Az új devizaszám­lára csak a külfölditől aján­dékként kapott, illetve mar a lakosság tulajdonában lévő konvertibilis deviza fizethető be. Am a pénzintézeteknél a befizetéskor nem kell igazol­ni a valuta eredetét. Tovább­ra is elhelyezhetők termé­szetesen ezeken a számlákon azok az összegek, amelyeket belföldiek részére küldenek külföldről. Lényeges változás, hogy tel­jes egészében devizában írják jóvá ezután a külföldről szár­mazó örökséget, tartásdíjat, nyugdíjat, járadékot, külföldi ingatlanok bérjövedelmét, mű­gyűjtők műtárgy-értékesítés­ből származó nettó bevételét. Kivételt egyedül a magán- személyek áru- és szolgálta­tásexportból származó bevé­tele jelent. A devizaszámlán tartott pénzből a Magyarországon működő mintegy 300, valu­táért árusító boltban vásárol­hatnak a számlatulajdonosok. Áruvásárlási célból a devizát külföldre is át lehet utalni. Továbbra is fennmarad a vásárlási lehetőség a diploma­taboltokban, ám az erre jo­gosultak köre változatlan. A sajtótájékoztatón elmondot­ták, hogy a Pénzügyminiszté­rium és a Magyar Nemzeti Bank egyaránt javasolta a magyar állampolgárok egy ré­szét érintő privilégium meg­szüntetését. Nyúgat-Eu répá­ban nincs arra példa, hogy a belföldi állampolgárok szá­mára lehetővé teszik a vám- méntes vásárlást. Ez a ked­vezmény hosszabb tavon Ma­gyarországon sem indokolt. Ráadásul jelentősen megnöve­li a devizaszámlát vezető pénzintézetek munkáját. Ne­kik kell ugyanis kiszűrni, ki az, aki jogosult a vásárlásra, es ki az, aki nem. A devizaszámlán elhelyezett pénzért a kereskedelmi bankok — akkor is, ha azt nem kötik le meghatározott időre — ka­matot fizetnek. A kamatfelté­teleknél igazodnak a nemzetkö­zi pénzpiacokon érvényesülő ügyfélkamatokhoz. Az ezzel kapcsolatos iránykamatokat a Magyar Nemzeti Bank bocsát­ja rendelkezésükre. Ugyan­akkor a számlavezetés költ­ségeit ezután devizában fog­ják felszámítani. A pénzintézetek a számlák összevonásával kapcsolatos teendőket automatikusan el­végzik, ezért a számlatulajdo­nosoknak nem kell felkeres­niük á bankokat. Külön ügy­intézésre akkor van szükség, ha módosítani kívánják a le­kötési feltételeket. Természe­tesen továbbra is mód van arra, hogy valaki több pénz­intézetnél is nyisson számlát. Kedvező változás az is, hogy október 1-jétől a kül­földi egyéni munkavállalók jövedelmüket — a jelenlegi 80 százalék helyett — teljes egészében átutalhatják a de­vizaszámlára. A devizaszám­lák titkosak, az azokon lévő összegek kifizetését az állam szavatolja. A sajtótájékozta­tón elhangzott: bár az ország pénzügyi helyzete romlott, a kormány nem kívánja korlá­tozni vagy felfüggeszteni az utazási keretből történő la­kossági valutavásárlásokat. Változnak a vámjogszabá­lyok is, e téren bizonyos szi­gorításra kerül sor. Szep­tember 1-jétől a magánfor­galomban, eladási céllal be­hozott termékeknél megszű­nik az 5 ezer forintos vám­mentesség. Erre az intézke­désre azért volt szükség, mert a turisták eddig mintegy 200 millió forint értékben hoztak be különböző elektronikai al­katrészeket, részegységeket, amelyeket aztán belföldön ér­tékesítettek. Ha ezt a tevé­kenységet nem akadályozzák meg, az így kibontakozó ke­reskedelem tovább erősíti a feketepiacot és a deviza kül­földre áramlását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom