Pest Megyei Hírlap, 1989. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-27 / 149. szám

rr.sr « MKt. rrci] 1989. JŰNItTS 27., KEDD A Nógrád Megyei Állami Építőipari Vállalat váci munkahelyre FELVESZ ács, kőműves, kubikos, vb.-szerelő és PEVA-szerelő szakmunkásokat. Érdeklődni lehet a NÁÉV személyzeti és munkaügyi osztályán: Salgótarján, Munkás út 8. Telefon: (32)-10-911. 43-as mellék vagy a váci munkahelyen, telefon: (27)-11-405. Csecsemőotthon szak­képzett gondozónőket keres Bp. XIII., Be­rettyó u. 9. Telefon: 499-322^ ____________ A Herceghalmi Kísér­leti Gazdaság felvétel­re keres a központi raktárába: raktárveze­tő-helyettest. A mun­kakör betöltésére szakirányú végzettség­gel rendelkezők jelent­kezését várják. Jelent­kezni lehet a Herceg­halmi Kísérleti Gazda­ság személyzeti veze­tőjénél és a gépüzem vezetőjénél. Cím: Her. ceghalmi Kísérleti Gazdaság Hercegha­lom, 2053. Telefon: 26­40-223. ________________ F ővárosi Csecsemőott­hon 2 műszakos mo­sodájába magas kere­seti lehetőséggel fel­vesz centrifugázót. ka­landerest vasalót, szá­rítót, szennyesruha-át­vevőt. Felveszünk to­vábbá: csecsemőgon­dozónőket szakácsot, takarítónőket fűtőt. — Cím: Bp. XII.. Rege U 1—4. Tel.: 559-777. Az országos tevékeny­ségi körű Environ Kft. ceglédi telephelyére kiemelt kereseti lehe­tőséggel felvesz telep­vezetőnek vegyész- v. gépészmérnököt, pénz­ügyi gyakorlattal ren­delkező adminisztrá­tort, vegyipari szak­munkást, lakatost, raktárost, segédmun­kást és papíripari fel­dolgozásban jártas szakmunkást. Jelent­kezés személyesen a Kossuth Mgtsz, Ceg­léd, Kőrös u. 19. alatti központjában, 1989. jú­lius ll-én és 14-én 8 és 14 óra köpött. Angol érdekeltségű ve. gyes vállalat azonnali belépéssel félvesz la­katos, hegesztő, esz­tergályos szakmunká­sokat. 40 órás munka, hét. 13—16 000 Ft/hó ke­reseti lehetőség! Mun­kahely: Öcsa. Némedi úti major. Jelentkezni lehet: a fenti telephe­lyen 6—15 óráig, vagy a 26-78-077-es telefon- számon. Gödi magán kereskedé­sembe ügyes eladót felveszek. Telefonszá­mom: (27)-13-957. Felvételre ' keresünk szerkezeti lakatost, autószerelőt. Jelentke­zés: Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Fő­építés vezetősége Buda­keszi Kirendeltség, Budakeszi, Pf.: 45. 2092 __________________ K isszövetkezet lelvesz kőműves szakmunká­sokat vagy brigádokat. Magas kereseti lehető­ség. Érdeklődés: tel. 66-55-93. du. 12—16 óráig. __________________ H ermes ÁFÉSZ keres budakalászi nagyke­reskedelmi raktártele­pére számítógép iránt érdeklődő, gépírni tu­dó adminisztrátorokat. adatrögzítő-admi­nisztrátori munkakör­be. raktárvezető-he­lyettest, raktárost, tar­goncakezelőt, segéd­munkást. Fizetés meg­egyezés szerint! Je­lentkezni lehet szemé­lyesen a 11-es út Lu­pa-szigeti elágazásánál lévő telephelyen Kele­men József telepveze­tőnél (telfon: 26-20-325) vagy Budapest XIII., Béke u. 137. Fejér La­josnál (telefon: 409- 598). A Skála Budapest kereskedelmi leányvállalat FELVÉTELRE KERES: szakképzett PÉNZTAROSOKAT, szakképzetlen ELADÓKAT (a könyvosztályra). Jelentkezni lehet: az áruház személyzeti és munkaügyi osztályán. Cím: Budapest XI„ Kőrösy József u. 4. Telefon: 868-057. öntőt keresek vagy se­gédmunkást betanítok öntőnek. Jelentkezés: Szűcs Ferenc kisipa­ros. Vecsés, Malom u. 31. szám. 'M Felveszünk karbantar­tási munkára, duna­keszi állandó munka­helyre csőszerelő és lakatos szakmunkáso­kat: Újpesti Lakáskar­bantartó Javszer Vál­lalat 22. részleg. Je­lentkezés személyesen:. Budapest III.. Magyar1 Lajos u. 4.. telefon: 884-153 Dunakeszi Hűtőipari Vállalat » éven felüli szakmai és üzemvezetői gyakorlattal. felsőfokú tartósítóipari végzettséggel rendelkező, 45 év alatti munkatársat keres termelési főmérnökhelyettes munkakörbe. Elbírálásnál környékbeli lakosok előnyben. írásbeli pályázatokat Dunakeszi Újtelep. 2121. személyzeti vezető részére kérjük. Apróhirdetések Élelmiszer szakmában szakképzett, középfokú férfi munkaerőt kere­sünk kereskedelmi ügyintézői munkakör­be. Bérezés megegye­zés szerint. TSZ Tej Egyesülés. Törökbá­lint, tel.: 667-559. Grecz Gyuláné Felvételre keresünk Pébégáz Ellátási Üzem­igazgatóságunk buda­örsi ellátási üzemébe felsőfokú műszaki szakképzettséggel rendelkező munkavál­lalót művezetői mun­kakörbe. Bérezés és egyéb juttatás a kol­lektív szerződés sze­rint. Alkalmasság ese­tén lakás biztosítása, vevőkijelöléssel Buda­örsön. Jelentkezni le­het személyesen a bu­daörsi ellátási üzem vezetőjénél vagy a 668-071 -es telefonon. Keresünk magas kere­seti lehetőséggel édes­ipari (darabos- és os­tyatermék) technoló­gus! és vezetői gya­korlattal termelőszö­vetkezetünk élelmi­szer-ipari főágazatához főágazatvezetőt. Ke­resünk továbbá édes­ipari üzemünkbe, ma­gas kereseti lehetőség­gel, teljesítménybéres és két műszakos alkal­mazással. fóti munka­helyre édesipari szak- és betanított, valamint tmk-lakatos és vil­lanyszerelő munkáso­dat. ; A Fővárosi Vízművek üzembiztonsági főosz­tálya őrzésvédelmi fel­adatok ellátására munkatársakat keres 24—48 órás munka­rendben történő fog­lalkoztatásra. Jelent­kezés személyesen: Bp. IV., Váci út 121. Telefon: 693-470. Felveszünk csőszerelő és kőműves szakmun­kásokat dunakeszi ál­landó munkahelyre, valamint gáz- és fű­tésszerelőt Budapest és vidéke munkahely­re: Újpesti Lakáskar­bantartó Javszer Vál­lalat 22. sz. részlege, Budapest III., Magyar Lajos u. 4. Jelentkezés személyesen.________ Középfokú vegyész képzettségű munka­társat keresünk nyu­gati licenc alapján be­induló fémgalvanizá- lási technológiához. — C VEM ISZ., Cegléd, Batthyány u. 11. Ér­deklődni lehet Mo- tyovszky Mihály el­nöknél. Tel.: 10-791. Fizetés: megegyezés szerint. ________________ V izsgázott kazánfűtőt azonnali belépéssel al­kalmaz a Ceglédi Vá­rosgazdálkodási Válla­lat. Jelentkezés a Fű­tőmű 2. sz. telepen: Cegléd, Beloiannisz utca 32. szám. A Herceghalmi Kísér­leti Gazdaság (Herceg­halom 2053) a központi alkatrészraktárába legalább középfokú végzettséggel rendel­kező, gyakorlott rak­tárost keres. Jelentke­zés személyesen a gazdaság személyzeti iöosztályán lehet. Felveszünk meiyiuró sza k m un kások at, mélyfúrási gépkezelő­ket (motorszerelőket, mezőgazdasági gépsze­relőket) kezdőket is villanyszerelőt. vala­mint kútfúrási betaní­tott munkásokat fúrá­si gyakorlattal cseh­szlovák exportmunká­ra. Vízügyi vagy geo­lógiai szakközépisko­lát végzett Cegled környéki kezdő mun­kavállalót ceglédi te­lephelyre. Jelentkezni lehet: VIKUV ceglédi üv. munkaügy. Cegléd. Rákóczi út 72. 2700. A Duna Menti Regio­nális Vízművek szol­gáltatási osztálya ki­segítő diszpécsert ke­res nyugdíjas vagy részmunkaidős (kb. 800—1000 óra/év) elfog­laltsággal, azonnali be­lépéssel. Képzettség: közép- vagy felsőfokú mérnök, gépész, elekt­romos végzettség. Fi­zetés : megállapodás szerint/ fizikai állo­mányban műszakpót­lékkal. Munkarend: 12 óra szolgálat, 24 óra szabad. Jelentkezés a Vác. Híradó út 3. alatt a szolgáltatási osztá- lvon. A Herceghaimi Kí­sérleti Gazdaság (Her­ceghalom 2053) most felújított. szakosított sertéstelepére, állat- egészségőr szakmun­kást keres. Jelentkez­ni lehet Tóth Károly üzemigazgatónál. A Humán Oltóanyag­termelő és Kutató In­tézet gödöllői telephe­lyére azonnali belé­péssel felvesz: angolul tudó gépírónőt, vil­lanyszerelőt. elektro­műszerészt, gépész- technikust, vegyipari szakmunkásokat (fér­fi) 3 műszakra, raktá­rosokat. A jelentke­zőktől részletes önélet­rajzot az intézet mun­kaügyi osztályára kér­jük. Cím: Gödöllő, Táncsics Mihály út 82. 2100._______________ MÁB üllői bedolgozó részlege (Üllő, Állo­más U. 21. 2225) MAG forgácsoló üzemébe felvételre keres jó ke­reseti lehetőséggel esz­tergályos szakmunká­sokat, horizontosokat, karusszeleseket is. Szövetkezetünk ecseri telepére felvesz ma­róst, köszörűst és szerszámkészítőt. Bé­rezés : megegyezés szerint. Érdeklődni le­het: Politoys ISz. ecseri telepe, Ecser. Ady E. u. 2. vagy te­lefonon (Maglód 192) a telep vezetőjénél. Vizsgázott kazánfűtőt azonnali belépéssel al­kalmaz a Ceglédi Vá­rosgazdálkodási Válla­lat. Jelentkezés a Fű­tőmű 2. sz. telepén: Cegléd. Beloiannisz utca 32. Még mindig tart a hitelakció! Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet rendkívüli akciója budapesti és Pest megyei lakosok részére, Áruházban Előleg nélkül, hosszú lejáratra, Részletre, ruházatot is, Zavartalanul, kényelmesen vásárolhat, S zines televíziót, fagyasztóládát, E rtékes műszaki cikkeket, Bútort, szőnyeget, PVC-padlókat, E nergomat mosógépet, Továbbá márkás videomagnókat. Még mindig budapesti, Pest megyei lakosoknak, előleg nélkül, gyorsított ügyintézéssel, hosszú lejárattal, részletre! Budapest XX., Kossuth Lajos u. 33. (a Boráros térről a 23-as busszal). A Mechanikai Labora­tórium Dunakeszi Gyáregysége felvételre keres: közgazdasági szakközépiskolai vég­zettséggel számviteli munkakörbe — gya­korlattól függően — bérezés megegyezés szerint. 2 fő NC fúrós munkakörbe (2 mű­szakra — bérezés gya­korlattól függően 45— 59 Ft). Óra -f műszak- pótlék -f- munkaköri pótlék. 6 fő öntödei viaszkészítő betanított munkást (2 műszak, bér 40 Ft). Öra +• mű­szak + munkaköri pótlék. 2 fő öntödei viaszkeverő csoportve­zetői munkakörbe — vegyész szakképzett­séggel (2 műszak, bér 50 Ft), öra -f műszak­pótlék -j- munkaköri pótlék. Jelentkezés: a gyáregység munka­ügyi osztályán. Cí­münk: Dunakeszi Re­pülőtér ________________ A Dunamenti Mgtsz MŰFÉM ágazata női, férfi betanított mun­kásokat keres. Jelent­kezni lehet: Erdövöl- gyi János ágazatveze­tőnél. Cím: Dunamen­ti Mgtsz, Göd. Tolbu- hin u. 33. (2131). Tele­fonszám: (27) -45-122, 17-es mellék. Pest Megyei Bíróság pénzügyi gyakorlattal rendelkező munkatár­sat keres. Jelentkezni lehet a 637-693-as tele­fon szám on. Műanyag üzemünkbe adminisztratív vezetőt keresünk az alap­anyag-. késztermék- raktár és a bérelszá­molási munkák irá­nyítására. Mérlegké­pes könyvelői, illetve felsőfokú közgazdasá­gi végzettséggel 5-10 év gyakorlattal. MI- KÖV műanyag részleg. Táborfalva. Kecskemé­ti út 3. 2381. Telefon: Táborfalva 66. 300 négyszögöles zárt­kert Csemő-Zöldha- lom, betonúihoz közel, ugyanott Csepel ni varrógép is eladó. Ér­deklődni: Cegléd, Bocskai u. 5. Eladó Nagy Koroson családi ház. üzemelő pékműhellyel és teljes berendezéssel. Érdek­lődni a helyszínen, a Nagykőrös. Kossuth L. u. 35 szám alatt Eladó kompresszoros sörhűtő és csapoló be­rendezés. játékautoma­ta, 20o 1-es hűtőszek­rény kávédaráló. Dé- csi Sándorné. Cegléd, Dugovics u. 22. Robur, rendszámos utánfutó (500 kg teher­bírású). 1200-as Lada. motor. váltó eladó. — Cegléd. Kép u. 1. Egyszáztíz négyzetmé­teres központi fűtéses családi ház plusz 300 négyzetméteres. köz­ponti fűtéses gazdasá­gi épület eladó. Göd felső Stromfeld Aurél utca 53. Érdeklődni: 16 órától. _________________ 40 0 negyszogOi telex terméssel is eladó. — Monor Zalka Máté u 7 _sz___________________ E ladó Mononerdőn, központbán. kétszin­tes, szép ház nagy kerttel, garázzsal. Csa­ládi háznak vagy nya­ralónak is alkalmas. Jutányos ár. adómen­tes. Nyár u. 14. Levél­cím : Horváth András, Vecsés. Ságvári u. 36. 2220 ______________ O lcsón tíi-ado döU négy­szögöl nobbitelek az öregszőlőben. Érdek­lődni: Cegléd. Kőrisía U 22._____________ N agykoroson, a Kása Dénes-féle ház eladó a Kölcsey u. 19/D alatt. Nagy kerttel, azonnal elfoglalható, közel a központhoz- Érdeklőd­ni’ S70mb^on 9— 1?-jo Nagykörös. Szolnoki út 48 szám alatt 2 szo­bás 76 négyzetméteres társasházi lakás, reális áron. fizetési könnyí­téssel eladó. Érdeklőd­ni a helyszínen, egész nao Kovácséknál ______ E ladó aasznált akac- oszlop és szőlőkaró. BL—12-es dízelmotor, szivattyúval öntöző­csővel Érdeklődni: Izsó Ferenc. Csemő, Lúgos* dűlő 4 Cegied. Rákóczi út 45. IV 8. sz alatt kétszo­bás gázfűtéses, oar- kettás lakás készpén­zért eladó. Érdeklődni kedden és pénteken du. 5-től 8 óráis a helyszínen_________ E ladó Korostetetien. Törtei: út 12. számú ház melléképületekkel. Érdeklődni lehet az Új utca ?9 szám alatt Eladó Kötőgép: Dia­mant iO/100-as motori­zált mintázó fejes, színváltós síkkötőgép eladó. Érdeklődni a (26)-11-965-ös telefon­számon. naponta reg­gel 7-től 9 óráig. Tiszakécskén félkész családi ház eladó. Gáz, víz. villany a telken. Érdeklődni: Nagykő­rös, Kőrisía presszó. tel • 51-457 ______ E ladó Nagykőrös köz­pontjában telephely­engedélyezett, 60 négyzetméteres mű­hely, 3 fázisú ipari árammal. Nagykőrös, Helmeczy u. 2. (Delta Fémmegmunkáló Gmk.)______________ D unakeszin 2 szoba, komfortos ház, 200 n.- öl telken, jó közleke­déssel eladó. 214-870, Szúnyoghné._ G yömrő központúban 2 szoba, komfortos családi ház melléképü­letekkel. azonnal be­költözhetően eladó. — Érdeklődni: Molnár, Gyömrő, Frangepán u. 7 szám. Pécelen 2 éve épült 3 szobás, központi fűté­ses családi házat «te­tőtér beépíthető) elad­nánk vagy elcserél­nénk Örs vezér tér környékén 2 és fél—3 szobás, garázsos taná­csi lakásra 4- kp.-re. II. emeletig. Érdeklőd, ri: Maró esek László, Pécel, Széchenyi u. 17/A. Este 7 óra után és hétvégén.___________ S ürgősen eladó két­szintes családi ház, háromszobás, étkező- konyhás. garázzsal. — Pécel, Levendulás út 5.. sportpályánál, Haj­nal út folytatása. Budapesti, másfél szo­bás. galériás, közpon­ti, tanácsi lakásomat ceglédi vagy Cegléd környéki 2 szobás, OTP-s öröklakásra cserélném. Érdeklőd­ni: Jászkarajenő, Kos- suth L. u. 116. Eladom vagy elcseré­lem kétszobás, össz­komfortos lakásomat Vác környékére, meg­egyezés szerint. Vác, Haraszti Ernő utca 3. (Horváth). KÖZLEMÉNYEK Újdonság! Újdonság! Csak a Top Travel- nél! Vízumot Postán Szolgálat! Kérje díi mentes tájékoztatónkat! Top Travel Orszá­gos Vízumszolgálat. Bp.. Lékai J. tér 9. 1124 Itt nem kell több reklám — vízumot postán ’ Isztambuli utazás! 1939. július 1—6-áÍg autóbusszal. tranzútszá 11 ássál, félpenzióval múzeumi belépővel, kirándulásokkal, Rodos­tóba. Ázsiába. Ar: 3600 Ft + 120 DM. Jelent­kezés: Globus Utazási Iroda, Bp. XIII., Szent István park 2. Tel.: 401-443. Visszanyerheti tandíját, ha nálunk tanul vezetni! A Pest Megyei Autóközlekedési Tan­intézet a személygépkocsivezetői tanfolyam: hallgatóinak — akik sikeresen megfelelnek a:- első elméleti és gyakorlati vizsgán — havon­ta folyamatosan sorsolást rendez. Nyere­mény: a tandíj! Tanuljon nálunk vezetn várjuk jelentkezését! Az 1989. május 31-ér megtartott május havi sorsoláson Pintér Im­re. Budapest. Rajk László u. 10. sz. alat* lakosnak kedvezett a szerencse. Pest Megye; ATI. Budapest, Mester u. 76. Telefon: 136-620 139-633. 339-752, 339-908. Tisztelt fuvarozók! A Pest Megyei Autó- közlekedési Tanintézet személyszállítók éí- teherfuvarozók (autómentők) részére tanfo- .yamot szervez Budapesten és Pest megyé­ben egyaránt, kihelyezett formában vagy ál­talunk biztosított tanteremben. Kedvező tan- díjfizetési feltételek, gyors lebonyolítás! Te­lefon: 136-620. 339-908, 339-752. Cím: Budapest Mester u. 76. 1095. Szaktanfolyam, továbbképzés — akkor Pest Megyei ATI! Targoncavezető, nehézgépkeze­lő könnyűgépkezelő. TIR. ADR, 16 órás kö­telező továbbképzés, szakoktatói stb. szak- tanfolyamok szervezését, lebonyolítását az ön igényei szerint végzi a Pest Megyei ATI te. lephelyeinek kihelyezett formában vagy ál­talunk biztosított tanteremben. Tandíjfizetés, kedvező feltételekkel! Telefon: 136-620, 339- 908. 339-752. Cím: Bp.. Mester u. 76. 1095. Az Alsó-Tápió-menti ÁFÉSZ (Sülysáp, Ma- lom u. 26.) 1989. augusz-tus 1-jétől szerződése? vállalkozásba adja a 11. Sz. Tüzép (Maglód Marx K. u. 1.) üzletét. A versenytárgyalás 1989. július 31-én 10 órakor az áfész központi irodájában lesz (Sülysáp, Malom u. 26.). Tá­jékoztatást az áfész kereskedelmi főosztá­lya ad. Redőnyös! Göd alsó, Kodály utca 18. (2131), a strand közelében. — Telefonszáma: (27) -45- 181. ________________ S zentendrei és váci üzletekbe felveszek ápolt külsejű, kultu­rált eladónőket, lehe­tőleg kereskedelmi gyakorlattal. Jelentke­zéseket „Jó kereseti tehetőség PMH 221 809” jeligére a kiadóba. Rö­vid életrajz mellékelé­sével.__________ L ovastanya várja ven­dégeit Kecskemét-Ka- tonatelepnél. Ajánla­tunk: lovasprogramok, vendégszobák, tanya- partik a Ferkó-tanyán. A Dunamenti Mgtsz bérbe adja Vác. Bar­tók Béla út 14. szám alatti épületében fek­vő irodahelyiségeit kisszövetkezetek, tár­saságok. vállalkozások részére. Az irodahelyi­ségek telefonnal és telexszel ellátottak. — Érdeklődni Bonifert Tamás gondnoknál le­het. Dunamenti Mgtsz Göd. Tolbuhin u. 33 2131. Telefon: (27)-45­122_______________ v ari un OK agy cicin: Korszerű varrodát in­dít gmk Újlengyel Kossuth L. u. Í19/E alatt Szorgalmas gya. Korlattal rendelkezi varrónők jelentkezéséi várjuk maga9 kerese. t: lehetőség biztosítása mellett. Jelentkezés Újlengyel Kossuth L u. 119/A. A Váci Élelmiszer­kiskereskedelmi Vállalat elad két négyéves Robur dízel teher­gépkocsit Egy gépkocsi ára: 150 000 Ft. Érdeklődni lehet Vácbrt, a Beloiannisz u. 1. sz. alatt, az áruforgalmiosztály­vezetőnél (tel.: 11-633) vagy a Hattyú u. 28. sz. alatt, a szállitásvezetőnél (tel.: 11-069). A gépkocsik a Hattyú u. 28. sz. alatt megtekinthetők. A DUTÉP felajánlja szabad betonacélgyár­tó kapacitását közüle- tek és magánépítők részére. Érdeklődni: DUTÉP II. Sz. Iparte­lep, Kecskemét. Kis­kőrösi út 6. Telefon: 26-902. Calif ormai tenyészgi­liszták 20-30 filléres db áron eladók. Tel.: 17 óra után. 801-166. Biogiliszta, kedvező szerződéssel eladó. — Pénzes Gézáné, Balas­sagyarmat, Rákóczi u. 79. vagy a 83-03-as te­lefonon, 18 óra után. Vidéki varrónők, fi­gyelem ! Rendkívüli kereseti lehetőség, házhoz visszük a mun­kát. Férfiing-, nadrág­varráshoz értőket ke­resünk. Azonnali kez­dés. Folyamatos mun­ka. Tel.: 120-385. Bp VI., Szondi u. 63. Igényes alapossággal elkészített számitógé­pes horoszkóp 100 Ft- os reklámáron (-|- pos­taköltség). Fisch. Po- máz Móricz Zs. u. 18. 2013. Tel.: 06-(26)-25- 266. telefonüzenet: 530- 996. Az idei nyár divatja — a Fantázia üzletekben Hölgyeknek Férfiaknak különféle színű és fazonú pólók — hagyományos és — sportos és modern elegáns, vonalvezetésű .. . , .... , fürdőruhák ,°,,d U"U ln®*k — szandálok — szandálok ÖLTÖZKÖDÉS, DIVAT, FANTÁZIA! Várjuk ruházati és cipőboltjainkban, áruházainkban: Vácon, Dunakeszin, Szentendrén, Érden, Gödöllőn, Monoron, Cegléden, Nagykőrösön, Ráckevén, Szigethalmon. A Pest Megyei Ruházati Kereskedelmi Vállalat új neve: SOÜtLSZLOS FANTÁZIA KERESKEDELMI VÁLLALAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom