Pest Megyei Hírlap, 1989. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-14 / 138. szám

1989. JÜNIUS 14., SZERDA Emeletes autóbuszok Az idén megalakult Tornádó Jármű és Gépgyártó Kft. a sze­ged—kiskundorozsmai gyárában a holland Smidt céggel koope­rálva, Magyarországon elsőként emeletes autóbuszokat gyárt. Még ebben az évben 14 darabot terveznek átadni, jelenleg az első két járművet szerelik. A kft. szándékai szerint hazai uta­kon is megjelenik ez a jármű. Felvételünkön: az emeletes autóbuszok szerelés közben. Kinek az érdeke? Nincs diszkó, közétkeztetés! A közelmúltban már kétszer is hírt adtunk Diszkó kontra közétkeztetés, majd Megfé­kezik-e a diszkó garázdáit címmel a fóti Dózsa étterem problémás helyzetéről, azt re­mélve, hogy a dolgok pozitív irányban változnak majd! A fiatalok örültek a vidéki viszonylatban színvonalas hét­végi szórakozóhelynek. Voltak azonban renitensek, akik rend­szeresen zavarták a falu nyu­galmát. Ezért a Fóti Tanács el­nöke korlátozni akarta a diszkó nyitvatartási idejét. Válaszul a vendéglő vezetője meg akarta szüntetni a közétkeztetést, áz­zál az indokkal, hogy neki a közétkeztetés és a szerződéses üzlet fenntartásához a szük­séges jövedelmet a hétvégi diszkó éjszakai nyitva tartása biztosítja. Szerinte nem a diszkó az oka a fiatalok ran- dalírozásainak. Ez a jelenség egyébként a környék többi falvaiban is ta­pasztalható. Június 7-én el­dőlt a vita. A Fóti Tanács szi­gorúan korlátozta a diszkó nyitvatartási idejét, s ezzel egyidejűleg megszűnt a köz- étkeztetés is. Tények. Mehet­nek a fiatalok hétvégén töme­gesen szórakozni Budapestre, ahonnan hazafelé Fótra az éj­szakai órákban buszjárat nincs, s étkezhetnek a közal­kalmazottak és a kispénzű nyugdíjasok ott, ahol akar­nak ... Kinek az érdeke mind­ez? Egy biztos; nem a lakos­ságé! P. M. Megfutamodás vagy bukás — esetleg valami más Pongrácz Gábor lelkiismerete tiszta Hozzászó/ás cikkünkhöz Kénytelenek engedményeket tenni Munkatársunk, Vicsotka Mihály a Pest Megyei Hírlap június 7-i számában riportot közölt a leányfalui református szeretetotthonban tapasztalt problémákról. A megjelent cikk kapcsán érkezett szerkesz­tőségünkbe az aiábbi levél, amelyet — bár mondanivalójával nem mindenben tudunk azonosulni — változtatás nélkül közlünk; a hall­gattassák meg a másik fél is elv jegyében. A levél tárgyilagos stílusa, önkritikus megfogalmazása arra utal, hogy a cikkben jelzett gon­dok megoldására — az otthon gondozottainak érdekében — komoly erőfeszítések történtek és történnek. Ha ezt elősegítettük, kollegánk írásának megjelentetése már nem volt hiábavaló. A Vasárnapi Hírek 1989. május 14-ei számában foglal­kozott a leányfalui reformá­tus szeretetotthonnal. A cikk megjelenése előtt két nappal felhívott Vicsotka Mihály, a cikk írója, akit tájékoztattam arról, hogy a Zsinati Iroda rö­videsen vizsgálatot indít. A határozat 1989. június 2-án született, a késedelem oka hi­vatalos külföldi utam volt. A közléstől függetlenül Vicsotka Mihály a Pest Megyei Hír­lapban is megjelentetett egy riportot az intézetben uralko­dó állapotokról június 7-én. Eközben gyakorlatilag már folyt a vizsgálat. A bizottság tagjai az ott­hon 36 lakóját hallgatták meg, vizsgálva a cikkben említette­ket. Heten az intézetből távol voltak, illetve nem kívántak nyilatkozatot tenni. Huszon­egy lakónkat egészségi állapo­tuk súlyos megromlása aka­dályozta az állásfoglalásban. Ügy éreztük, hogy az otthon lakói bizalommal és őszintén segítették munkánkat. Az eredmény: nyolcán részletei­ben és egészében azonosultak az újságcikk állításaival, hu­szonegyen teljes mértékben elégedettek voltak helyzetük­kel és elhatárolták magukat az újságcikk megállapításaitól. Heten elégedettek voltak a bánásmóddal, de kedvezőtlen tapasztalataiknak is hangot adtak. Ez tehát az eredmény, amelyet kendőzetlenül a nyil­vánosság elé kívánunk tárni. A vizsgálat alapján vélemé­nyünk az, hogy Vicsotka Mi­hály szerkesztő úr írása egy­oldalúan ábrázol, hatásában hangulatkeltő — tagadhatat­lan jószándéka ellenére is. A cikkek közvetlen hatásaként az otthon közössége rendkívül megoszlott, ellentétek lángol­tak fel ott is. ahol korábban békesség volt. Az egyébként is munkaerőhiánnyal küzdő intézet négy munkatársa mon­dott fel azzal, hogy a riport­ban leírtak érdemtelenül já­ratják le őket, s az intézet ve­zetője sem vállalta tovább az itteni munkát. Ellentétes állí­tások alapján nehéz rekonst­ruálni az objektív igazságot, s ugyanazt a tényt — lift használatának szüneteltetése, kapuk zárva tartása, koszt mi­nősége — többféleképpen is lehet minősíteni. Nyolc em­ber rossz közérzete azonban azt is jelenti, hogy szolgála­tunk színvonalán van javíta­nivaló. Hálásak vagyunk az újonnan jött vezetőknek és munkatársaiknak, hogy a ne­héz helyzetben, a felszított hangulatban vállalják az itte­ni feladatokat, tudva azt, hogy ez a munka nem mindig látvá­nyos, nem mindig hálás. Távol álljon tőlünk minden mentegetőzés, hiszen a leg­jobban mi tudjuk, mennyi fo­gyatékossága van munkánk­nak. De láttuk azt is, hogy sokféle pletyka és féligazság is cirkulál az otthon körül. Aki összefüggéseiben látja szolgá­latunkat, az tudja, hogy mo- tiválója a Jézus Krisztusban megtapasztalt szeretet, a fe­lebarát szolgálata. Ha ez a tevékenység nem áldozatválla­lással. hanem anyagi haszon­nal járna, bizonyos hogy sok­kal többen foglalkoznának ve­le az egyházon kívül is. és nem lenne annyi idős ember otthon és szeretet nélkül. Nin­csenek illúzióink leányfalui szeretetotthonunkkal kapcso­latban, és az is igaz, hogy sok­szor erőn fölüli a Szentírás­ban lefektetett mérték megkö­zelítése. Számunkra is gondot jelent a munkaerőhiány, sok­szor vagyunk kénytelenek en­gedményeket tenni. A kikerül­hetetlen dilemma megoldása mégsem az, hogy zárjuk be gondokkal küzdő intézeteinket, hanem az állandó törekvés munkánk színvonalának eme­lésére. Bizonyosan ez a cél vezérelte Vicsotka Mihály szerkesztő úr tollát is, de úgy érezzük, hogy írása intézeten belül és kívül is vihart kavart, s azoknak is kedvét szegi, akik eddig hűségesek voltak a szolgálatban. Ma Magyarországon félmil­lió idős ember sorsa vár meg- o'dásra. Számuk egyre növek­szik. Nem kívánok rosszat ne­kik, ha azt kívánom, hogy ne kerüljenek rosszabb körülmé­nyek közé, ha egyszer valaki befogadja őket, mint amelyek jelenleg Leányfalun találhatók. Hálás lennék Főszerkesztő Úr­nak, ha az audiatur et altera pars jegyében közölné sorai­mat. Teljes tisztelettel Bazsó Béla osztályvezető zsinati tanácsos jegyzőkönyvekben is. Én min­dig a testület akaratát hordo­zom. Annyit elfogadok, hogy ezt olykor agilisán teszem. — Igaz, hogy ön az MO-S autópálya építésébe bukott be­le? Tanácselnökként a meg­nyitás mellett voksolt, holott az ellenkezett a lakosság nagy részének akaratával, ráadásul mint tanácstagot külön is fel­kérték a választók, hogy sza­vazza le a munkálatokat. Ezek az ellentétek a sztrádáról tar­tott lakossági fórumon nyil­vánvalóvá váltak. Legenda vagy valóság ? — Nézze, én egy személyben vagyok állampolgár, tanácstag és Szigetszentmiklós 20 ezer la­kosáért felelős vezető. Mivel a település egyik legjobban ellá­tott körzetét képviselem, már a megválasztásomkor kijelen­tettem: nem tudok sokat ten­ni ezért a részért. Tanácsel­nökként nekem az egész kö­zösséget, a makroérdekeket kell szem előtt tartanom. A belső úthálózat felújítására igenis szükség van, ráadásul ígéretet kaptunk arra, hogy a közvéle­mény által kívánt kerülőutat az MO-s megépítésével egy időben elkészítik. Azzal jönnek most az ellenvéleményt szítók, hogy kamionok dübörögnek majd a lakóházak között. Ez azonban képtelenség. Mellesleg azon a bizonyos összevont ta­nácstagi beszámolón, amin ál­lítólag megbíztak volna az MO-s ellenzésével, talán ha 5-6 választópolgár vett részt a körzetemből. Azt a szándé­komat pedig, hogy nem kívá­nok indulni az őszi választáso­kon, már a lakossági fórum előtt bejelentettem a megyei vezetőknek. Nem az autópálya miatt vonulok tehát vissza. Meggyőződésem egyébként, hogy a tervek helyesek. Ami­kor az építkezést támogattam, 20 ezer embert képviselve dön­töttem. De hát hol a határ ta­nácstag és tanácselnök között? Nem értem, miért kezdtek ki hirtelen annyian. Megyei vb- tagnak például jó vagyok, a la­kosság viszont ellenem fordul, despotát csinálnak belőlem. — Legendákat mesélnek ar­ról, hogy az autópálya miatti tiltakozást aláírókhoz azért nem mertek csatlakozni a ta­nárok és az egészségügyi dol­gozók, mert feletteseik az ön sugallatára retorziókat ígértek be nekik. — Ebből egy szó sem igaz. — Mihez kezd majd mint ex- tanácselnök jövőre? Vannak már elképzelései? — Mindenképpen a szak­mámnak megfelelő munkakört keresek magamnak. Egyelőre még tisztázatlan, hogy hol fo­gok dolgozni, de nem félek. Egyike vagyok a közlekedési és távközlési főiskola elsőként végzett hallgatóinak; biztos, hogy el tudok helyezkedni va­lahol. Falusy Zsigmod Az a férfi viszont, akit a ta­nácsház előtt szólítok meg, azt nem érti, hogy mit nem ért Pongrácz Gábor. Ez egy mo­csár itt vidéken, magyarázza, itt mindenki mindenkivel... És mutatja, két behajlított mu­tatóujját összeakasztva, szóval, hogy mindenki mindenkivel összetart. Az elnök pedig mél­tó utóda a régi garnitúrának. Illetve rosszabb. Mert az elő­deivel legalább lehetett beszél­ni, de ez csak a magáét fújja. Középkorú asszony ér mellénk, hegyezi a fülét, bólogat. Bi­zony, bizony, mondja, nem hallgat az senkire. Annak kell lennie, amit ő akar. Persze, tu­lajdonképpen mindegy, hogy a Pongrác? vagy egy másik. Mi változik akkor? Választ nem vár, csak úgy belekérdez a le­vegőbe. Nem ijedtem meg Hogy mi változik? Ezt való­ban nem tudni. De akármi tör­ténjen is a jövőben Sziget- szentmiklóson, az úgy tűnik, most már Pongrácz Gábor köz­reműködése nélkül megy majd végbe. A település jelenlegi el­ső embere tudniillik nem kí­ván indulni az őszi tanácsi vá­lasztásokon. Döntését sokan megfutamodásnak tartják, má­sok egyenesen bukásról beszél­nek. Ő maga tagadja mindket­tőt. — Egyetlen alapvető ok ját­szik szerepet elhatározásomban — fejtegeti —, vissza szeretnék kerülni a polgári életbe. Már­pedig minél később kezdem ezt el, annál nehezebb lesz. Most 47 éves vagyok. Nyolc esztende­je vezetem a Szigetszentmikló- si Tanácsot, előtte a Csepel Au­tógyár párttitkáraként dolgoz­tam. Eltöltöttem tehát a ma­gam kétszer ötéves ciklusát a politikai munkában. Azt hi­szem, nem csak az én fejemben fordult volna meg ilyen előz­mények után a visszavonulás gondolata. Egyszóval nem a rám váró feladatoktól ijedtem meg. — Tud arról, hogy néhányon a visszahívását akarták kezde­ményezni, vagyis ha nem úgy dönt, ahogy döntött, akkor is távoznia kellene esetleg a ta­nács éléről? — Én ezt még nem hallot­tam, de bármiféle visszahívás­nak állok elébe. A lelkiisme­retem tiszta. Működésem ide­je alatt senkinek előnyt nem Borsóbetakarítás T urán Beérett a szabadföldi borsó. Kézi, illetve gépi betakarításához hozzáláttak Túrán is a Galga Menti Mgtsz-ben. A kézzel lesze­dett borsót a Bosnyák téri piacon értékesítik, amíg a géppel szedett az albertirsai hűtőházba kerül, s nagy részét innen szállítják exportra Mozi Budaörs. Szabadság. Június 6., 6 óra: A Sárga-folyó harcosa (hongkongi kaland), 17—18., 6 óra: Az ördög jobb és bal keze (ol.— NSZK vígj.), 19—20., 6 óra: Tör­vényszéki héják (am. krimi), Dunakeszi. Vörös Csillag. Június 15.—16., 3/4 6, 8 óra: A szakasz (am.), 17—18. 1/2 4, 3/4 6: Mozihá­ború vadnyugaton (szovjet vígj.), 17—18., 8 óra: Mona Lisa (ang. kri­mi), 19., 3/4 6, 8 óra: Szerelem el­ső vérig (magyar), 20—21., 3,4 6, 8 óra: Nincs kegyelem (am. kri­mi). Százhalombatta. Művelődési köz­pont. Június 17., 7 óra: Érzékek birodalma (japán), 18., 7 óra: A San Franciscó-i zsaru (am. kri­mi), 19—20., 7 óra: Három férfi és egy bébi (am. vígj.). Szentendre. Autós kertmozi. Jú­nius 15—18., 1/2 10 óra: Dirty Dan­cing (zenés am.), 19—21., 1/2 10 óra: Három férfi és egy bébi (am. vígj.). Felszabadulás. Júni­us 15—16., 5 óra és 17—18., 3, 5 óra: Törvényszéki héják (am. kri­mi), 15—18., 7 óra: Tanmesék a szexről (magyar vígj.), 19., 5, 7 óra: Angyalpor. Szigetszentmiklós. Kossuth. Jú­nius 16., 6, 8 óra: Afrikai expressz (olasz kaland), 17-én 6, 8, 18-án 6 óra: Az embervadász (am. kri­mi), 19., 6, 8 óra: Godzilla Mecha- godzilla ellen (japán kaland), 20., 6 óra: Vadon (magyar tört.), 20., 8 óra: Barabás (ol.—am.). Dabas. Autós kertmozi. 15—18^ 1/2 10 óra: Moonwalker (am. ze­nés), 19—21., 1/2 10 óra: A kém, aki szeretett engem (ang. kém-* film). Dunaharaszti. Béke. Június 15. 6, 8 óra: Az embervadász (am. krimi), 17—18.. 6 óra: Az utolsó asszony (ol.—fr.), 19., 6 óra: Isme­retlen ismerős (magy. ifj.), 21. 6, 8 óra: Godzilla Mechagodzilla el­len (japán fant.). Gyál. Dózsa. Június 16-án, 1/2 6 óra: Godzilla Mechagodzilla ellen (japán fant.), 17—18-án, 1/2 6 óraj Piedone Hongkongban (ol. vígj.), 19-én, 1/2 6 óra: Mielőtt befejezi röptét a denevér (magy. krimi). Nagykáta. Rákóczi. Június 15—i 16-án, 6 óra: Vörös zsaru (am, akció), 17—18-án, 6 óra: Pinocchio (am. rajz), 8 óra: „K” II. (Az éjszakai lányok) magy. dók., 19- én 6 óra: Volt egyszer egy Ame­rika I—II. (am. gengszterfilm). Ráckeve. Autós kertmozi. Júni­us 15-én 1/2 10 óra: Három férfi éa egy mózeskosár (fr. vígj.), 16— 18- án, 1/2 10 óra: Három férfi és egy bébi (am. vígj.), 19—21-én, 1/2 10 óra: Robotzsaru (am. sci-fi). Szabadság. Június 17—18-án, 7 órás Ifjú Sherlock Holmes és a féle­lem piramisa (ang. fant. kaland), 19- én 7 óra: Afrika expressz (öli kaland), 20-án, 7 óra: Isten aka­ratából (magy. dók.). adtam. Egyetlen cél vezetett mindig; a település fejlődésé­nek felfuttatása. Természete­sen akármikor kialakulhatnak olyan helyzetek, amelyekegye­seknek kedveznek, másoknak viszont nem vagy nem any- nylra. Megépült például a la­kótelep, aminek az ellátottsága a szigetszentmiklósi átlagnál jóval színvonalasabb. Most er­re a szintre próbáljuk felhozni a többi részt is. Addig azon­ban még sokan fognak panasz­kodni. Az emberek sajnos haj­lamosak ugyanakkor megfe­ledkezni a pozitívumokról. Az elmúlt két év alatt 2500 falusi házba vezették be a vizet ön­erőből. Mondhatná, így nem nagy dicsőség ez, ám tudnia kell, hogy a munka a hivata­los víztársulási költség prog­nosztizált értékének feléért ké­szült el. A vízzel együtt sze­retnénk a gázprogramot meg­valósítani, és esetleg a telefont, ami azért már nagy dolog len­ne. Persze az egyéni érdekek gyakran ütköznek. Jelenleg épül egy középiskolánk 280 millióért, amelyhez 105 milliós céltámogatást kapunk. Felvető­dik, hogy a fennmaradó 170 millióból mindent meg tud­nánk csinálni, s így nem kel­lene a lakosságnak költenie. Igaz, de akkor nem lenne is­kolánk. Despotizmusról beszélnek — Jó, hogy ezt az iskolát említi, hisz ön — ha jól tu­dom —* visszavonta a megbí­zást annak szervezőjétől, mond­ván, az illető az engedélye nél­kül nyilatkozott a rádiónak. — Volt egy elvi vitánk a meg­bízottunkkal. Ö ugyanis az is­kola profilelőkészítő fórumára elsősorban a szülőket akarta elvinni, mi pedig a pedagógu­sokat, iskolaigazgatókat, a kör­nyező vállalatok vezetőit. Ab­ból indultunk ki, hogy mint a termelésben, itt szintúgy az igény határozza meg a gyár­tást és nem fordítva. Ha a kör­nyék gazdasági szerveinek mondjuk közgazdász végzett­ségű emberekre van szüksége, ne egészségügyi szakközépis­kolát hozzunk létre, még ha a szülők azt is akarják. — Én azonban ezt nem azért kérdeztem, hegy igazságot te­gyek, csak mert sokak szerint az, ami a megbízottal történt, kitünően példázza az ön veze­tési gyakorlatát. Néhányon egyenesen despotizmusról be­szélnek önnel kapcsolatban. Erőszakos embernek tartja ma­gát? — Nem vagyok erőszakos, csupán következetes, ffa des- pota lennék, már rég elzavar­tak volna. Nincs saját akara­tom, ami végigkövethető a Pongrácz Gábor nem érti, miért tartják despotának. A despota csúnya szó, kényurat jelent, ő pedig csak ta­nácselnök Szigetszentmiklóson. Azt azért érzi, fűzi to­vább a gondolatot, hogy nem népszerű ember. De hát ki népszerű napjainkban? Most sikk — ebben a mai poli­tikai hangulatban — elégedetlenkedni, szidni a vezetést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom