Pest Megyei Hírlap, 1989. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-01 / 127. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJA]. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXXIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Ára: 4.110 forint 1989. JÜNIUS 1., CSÜTÖRTÖK MSZMP KB'közbnrény ■ I | KONY V7 Nagy Imn és társai temetés (2. OLDAL) Második nap a Papiam sitiken ki országgyűlési bizottságok éjszaka átdolgozták a törvénymódosításokat Szűrös Mátyás elnökletével szerdán folytatta mun­káját az Országgyűlés kedden megkezdődött ülésszaka. Az Országgyűlés elnöke bejelentette, hogy először a me­zőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény módosításáról szóló; a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról szóló, valamint az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény módosí­tásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalja a parlament. Szűrös Mátyás ezt követően bejelentette, hogy a vendégpáholyban foglal helyet Sztanko Todorov, a Bol­gár Népköztársaság nemzetgyűlésének elnöke és az ál­tala vezetett küldöttség. Ebből az alkalomból külön kö­szöntötte a bolgár vendégeket. HÜTTER CSABA: Reformszellemű változások a mezőgazdaságban MEGYEI REFORMKOROK TALÁLKOZÓJA Ä címzettek vették a lapot felelősséggel és a kockázattal együtt. A miniszter ezután áttért a földről, illetve az erdőről és a vadgazdálkodásról szóló törvé- nyek módosításának indoklá­sára. A történelmi visszapil­lantás után részletesebben szólt a tulajdonviszonyok kér­déséről. — Az erdőkre vonatkozó előírások még kötöttebbek — mondotta a miniszter. — Erdő­tulajdon szerzését az állami szervek részére is csak abban az esetben engedi meg, ha az erdő a feladataik ellátásához nélkülözhetetlen. Erdők létesí­tése magánszemélyek számára gyakorlatilag kizárt. Ezért ar­ra teszünk javaslatot, hogy az állami és szövetkezeti tulaj­donban lévő földek, ingatlanok elidegenítése — akár magán- személy részére is — teljesen szabad legyen. Az elnök ezt követően beje­lentette: a három törvényja­vaslatot két olvasásban, álta­lános és részletes vitában tár­gyalja a parlament. A törvénymódosítások felet­Szünetben a folyoson ti vitában elmondta vélemé­nyét Viola Károly (14. vk., Ócsa) Pest megyei képviselő is. (Folytatás a 3. oldalon.) Ez történt Szűrös Mátvás elnökletével szerdán folytatta munkáját az Országgyűlés kedden megkezdődött ülésszaka. A mezőgazdasá­gi termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény módosí­tásáról szóló; a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról szóló, valamint az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatokat tár­gyalta a parlament. Mivel a törvényjavaslatok több ponton egymáshoz kapcso­lódtak, ezért az Országgyűlés azokat együttesen tárgyalta. A há­rom törvényjavaslathoz kapcsolódóan Hütter Csaba mezőgazda- sági és élelmezésügyi miniszter tartott expozét. A vitában részt vettek: Solymosi József (Tolna m., 4. vk.), a mezőgazdasági bizottság előadója; Südi Bertalan (Bács-Kiskun m., 12. vk.) ; Czaltig Zoltán (Fejér m„ 11. vk.); Németh Kálmán (Györ-Sopron m., 12. vk.); Varga János (Tolna m., 6. vk.); Miklós Zoltán (Nógrád m„ 3. vk.); Kiss István (Bács-Kiskun m., 18. vk.); Tornai Endre (Veszprém m., 11. vk.); Zahorecz József (Békés m., 10. vk.); Tóth László (Csongrád m., 12. vk.); Kiss István (Bács-Kiskun m., 18. vk.); Szabó István (országos lista); dr. Tallósy Frigyes (Budapest, 24. vk.); Fodor Sándor (Fejér m., 5. vk.); Zarnóczi József (Budapest, 27. vk.); dr. Ba­logh Károly (Györ-Sopron m., 11. vk.); Tanaszi János (Hajdű- Bihar m., 17. vk.); Viola Károly (Pest m., 14. vk.); Csipltó Sán­dor (Bács-Kiskun m., 20. vk.); Bánffy György (Budapest. 4. vk.); Török Sándor (Szolnok m., 13. vk.) ; dr. Séra János (Ko­márom m., 10. vk.); Weibl Elemér (Veszprém m., 8. vk.) ; Ba­logh András (Borsod-Abaúj-Zemplén m., 22. vk.); dr. Mezey Károly (Szabolcs-Szatmár m., 18. vk.); Tóth János (Budapest, 37. vk.); vass Józsefné (Békés m., 13. vk.); Tornai Endre (Veszprém m., 11. vk.). Az általános vita lezárása után csak a mezőgazdasági szö­vetkezetekről, valamint a földről szóló törvény módosításáról kezdtek részletes vitát. Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló törvényjavaslat részletes vitáját a képviselők többsége elutasí­totta. A két törvényjavaslat feletti vitában rész vettek: Győrffy László (Vas m., 7. vk.), Tallóssy Frigyes (Bp., 24. vk.). A vita befejeztével Szűrös Mátyás felkérte a mezőgazdasági, illetve a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottságot, hogy együttes ülé­sén vitassa meg a törvényjavaslatok vitájában elhangzott módo­sító indítványokat. Ezzel az Országgyűlés ülésszakának máso­dik napja befejeződött. Manapság, amikor a szo­katlan egyre megszokottabbá válik, nem lehet csodálkozni azon sem, hogy az MSZMP Pest Megyei Bizottsága rend­hagyó módszert választott a megyei reformkörök fórumá­nak megrendezésére. Lapunk múlt csütörtöki számában je­lent meg a meghívó a már megalakult, az alakulóban lé­vő reformkörök és az érdek­lődők részére. Ilyen előzmé­nyek után elképzelhető lett volna, hogy üresen ásítozó szoba fogadja a rendezőket, de a címzettek „vették a la­pot”, s csaknem zsúfolásig megtelt a pártbizottsági te­rem. Az is szokatlan volt, hogy nem nyomtattak előre prog­ramismertetőket — szigorú rendbe sorakoztatva a napi­rendi pontokat. A tegnapi fó­rum résztvevőinek a kezdés előtt öt perccel tulajdonkép­pen fogalmuk sem volt, miért gyűltek össze. Kimondva-ki- mondatlanul az is a levegő­ben volt, hogy a „nagyobb testvér” leereszkedő gesztusa ez az összejövetel. Pólyák László, a pártszer­vezési csoport embere azon­ban sikeresen oszlatta el a kialakult ellenséges hangula­tot. Javasolta, hogy az össze­gyűlt reformcsoportok mutat­kozzanak be, ismertessék plat­formjukat, de azt is hozzátet­te, ha bárkinek jobb elképze­lése van a fórum témájáról, ám legyen, kötelező program ugyanis nincs. Megmagyaráz­ta a meghívás szokatlan for­máját is. Nem tudták hová kellene címezni a személyre szóló meghívókat, nem is­mernek valamennyi reform­kort. Ugyanakkor a megyei pártbizottság nemcsak tudo­másul veszi a reformkörök létét, hanem javaslataikat. „szellemi terméküket” a mun­kájában hasznosítani is akar­ja. A szokatlan hangnem némi zavart is okozott. Az egyik reformkori vezető kikérte ma­gának a „felülről jött” szerve­zést, hiszen platformjuk sze­rint a „horizontális” kapcso­latteremtésre kell összponto­sítaniuk. A többség azonban úgy vélte, abból semmiféle kár nem származhat, ha a megyei pártbizottság épületében is­merkednek egymással a szét­szórt reformkörök. Egy másik felszólaló azt kifogásolta: arra sem méltatták őket, hogy a te­remben levő hosszú asztalokat szembefordítsák, hogy láthas­sák egymást a felszólalók. Pó­lyák László elnézést kért és javasolta, hogy a szünetben rendezzék át a szobát... Még a szünet előtt elkezdő­dött a bemutatkozó. A tápió- menti, a fóti, a dunakeszi, a százhalombattai, a szentendrei, a ceglédi, a váci reformkörök képviselői ismertették röviden a megalakulásuk körülményeit és a platformjukat. Az aszó­diak és a dunavarsányiak vi­szont tanulni jöttek, s tapasz­talatokat gyűjteni a közeljövő­ben megalakítandó csoportjuk működéséhez. Persze a fórum alkalmat adott a kemény kritikákra is. Többen kifogásolták Grósz Károly tv-interjújában el­hangzottakat. Mások az elit csoportok hatalma ellen emel­tek szót. A váci képviselő vi­szont azzal is beérné, ha párt­tagként felemelt fejjel járhat­na. Erre rímelt az a felszóla­lás, mely szerint talán nem is lépett volna be a pártba, ha tudja, hogy ennyi bűnt követ­tek el a vezetői az ötvenes években. Helyesléssel találko­zott az a hozzászólás is, hogy a reformkörök jelentik az utolsó mentsvárat az MSZMP- nek abban, hogy hatalmon maradhasson. Ezért is lenne fontos — vélték —, ha a szét­szórt reformcsoportok megyei reformkörökké alakulnának. A százhalombattaiak gya­korlatiasabb mederbe terelték a beszélgetést; javasolták, gon­dolják végig, vitassák meg — a közelgő megyei pártértekez­letre való tekintettel —. mi­lyen szintű megyei pártbizott­ság legyen, egyáltalán kell-e megyei pártbizottság? A vita a szünet utánra maradt. Őszin­tén sajnáltam, hogy a lapzárta miatt tovább nem maradhatok, így azt sem tudhatom, végülis áttolták-e az asztalokat, de az az érzésem, akkor már az nem is volt fontos ... Mátrai Tibor Botanikuskonferench Vácrdfóton Legközelebb Tbilisziben A természetvédelem és a tu­dományos kutatás szempontjá­ból nagy jelentőségű konferen­cia színhelye a Magyar Tudo­mányos Akadémia ökológiai ELPOLITiKAI KRÓNIKA ^K, , , Wmf&i Wm y? "y „ § 2 A létszámcsökkentéssel együtt a .környezetpolitikai céloknak jobban megfelelő szervezeti formát alakítottak ki a Környe­zetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumban. O A gyer­mekek veleszületett anyagcsere-betegségéről, az úgynevezett cisztás fibrózisról kezdődött mintegy 400 résztvevővei 3 napos kongresszus az Európai Gyermek Gasztroenterológiai és Táp­lálkozási Társaság rendezésében Budapesten. 9 A magyar -jogszabályok továbbra is áttekinthetetlenek, ezért a külföldi tőkebefektetők nehezen boldogulnak — jelentette ki több osztrák vállalkozó a tőkebefektetések lehetőségeiről tartott budapesti tanácskozáson. 9 A Művelődési Minisztérium vé­leménye szerint, ha a feltételek megvannak, szeptembertől az orosz helyett megkezdődhet egy másik idegen nyelv köte­lező oktatása az általános iskolákban. 9 öt kommunista fel­kereste az MSZMP XVI. Kerületi Bizottságát, ahol alapító­nyilatkozatuk benyújtása mellett közölték elhatározásukat, hogy egy új típusú és működésű reform-alapszervezetet hoz­nak létre. 9 Az ÉDOSZ székházában megalakult a több mint félszázezer tagot képviselő Tanácsi Ipari és Szolgáltatási Dol­gozók Szakszervezete, a TIDOSZ. 9 Június végén háromna­pos konferenciát tartanak a hazai ifjúsági szerveződések. 9 A leninvárosi alternatív szervezetek azt követelik, hogy a te­lepülés kapja vissza az 1970-ig használt Tiszaszederkény ne­vet. 9 Románia budapesti nagykövetének címzett levélben ítélik el a falurombolást és a nemzetiségi kisebbségek jogai­nak lábbal tiprását a FIDESZ tatai csoportjának tagjai. 9 Nyílt levelet írt Glatz Ferenc művelődési miniszternek a Kecs­keméti Tanítóképző Főiskola hallgatói tanácsa a főigazgató­választásról. és Botanikai Kutatóintézete Vácrátóton. A Botanikus Ker­tek Nemzetközi Szövetségének európai és mediterrán szekció­ja ugyanis ezúttal a harma­dik találkozóját hazánkban tartja. A rendezvényre • hu­szonkét országból több mint nyolcvan kutató érkezett, a legtöbben a Szovjetunióból, Lengyelországból, Csehszlová­kiából, Angliából, Spanyolor­szágból, Olaszországból, Hol­landiából és Belgiumból. A konferencián előadások hangzanak el a védett és veszé­lyeztetett növényekkel kapcso­latban, s várható, hogy a pén­teki zárónapon olyan megál­lapodást. fogadnak el, amely szorgalmazza a további kuta­tásokat, és felkéri a tudomá­nyos szakembereket, hogy kez­deményezzék a kormányok környezetvédelmi hatóságai­nál az eddiginél eredménye­sebb fellépést a növényvilág károsítóival szemben. A leg­rosszabb a helyzet a trópuso­kon, de hazánkban is vannak megoldásra váró feladatok. A konferencia résztvevői megállapodtak abban, hogy kö­vetkező találkozójukat Tbili­sziben tartják. Munkában a fotóriporterek serege Dr. Hütter Csaba expozéját mondja A három törvényjavaslathoz kapcsolódóan Hütter Csaba me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter tartott expozét. A három törvény módosítá­sát, korszerűsítését a társadal­mi fejlődés, a gazdasági meg­újulás követelményei tették szükségessé — mondta expo­zéja bevezetőjében a minisz­ter. A szövetkezeti mozgalom fejlődésének három évtizedes, sok társadalmi, politikai és gazdasági csatától kísért tör­ténelmi múltjának összességé­ben kedvező tapasztalatait úgy summázta a miniszter, hogy azok jól érzékeltetik az ön- rendelkezésben, a vállalkozás lehetőségében, a szövetkezeti tagság élet- és munkakörül­ményeiben végbemenő válto­zásokat. Hangsúlyozta ugyan­akkor: az időközben bekövet­kezett megtorpanás megaka­dályozásához már korábban is több előremutató reformra lett volna szükség. — A beterjesztett törvény- javaslat — mondotta 'ezután — minden eddigi módosítástól el­térő sajátossága, hogy a tulaj­donlás alapkérdésében a ma­gyar gazdasági reformhoz il­leszkedő, reformszellemű vál­tozásokat tartalmaz. A szövet­kezetek, a szövetkezeti tagság számára létkérdéssé vált a tu­lajdonhoz és a szövetkezeti formaválasztás szabadságához fűződő jogok maradéktalan ér­vényesítése; hogy az alapvető jogok eredendően tegyék lehe­tővé a demokrácia tényleges érvényesülését. A törvénymó­dosítás valódi tartalmat ad a tagság és a szövetkezet vagyoni kapcsolatainak, a jogokkal, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom