Pest Megyei Hírlap, 1989. április (33. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-24 / 95. szám

4 Wfíiian 1989. ÁPRILIS 24., HÉTFŐ Jő partnerre találtak a pedagógusokban Comenius követői Dunakeszin £ Divatos szóval gyarapodott mostanság kifejezési esz- $ köztárunk. Már szinte mindenhez hozzákapcsoljuk az £ igencsak tág jelentéstartalmú szót: komplex. A dunake- | szí 2. számú általános iskola például a városi tanáccsal f és a helyi úttörőelnökséggel közösen a tehetséggondo- á záshoz illesztette a fogalmat. Kiútkeresés 1943 Nem lehetett szólni Szárszóról Gondolatban már régóta ké­szültek erre, csupán az anya­gi feltételek kedvező alakulá­sára vártak. Természetesen nem ölbe tett kézzel. Zupán hászlóné igazgató, Lengyel István művész tanár, Lip- niczky Ferenc matematika— fizika szakos pedagógus, Tóth Istvánná, a városi tanács mű­velődési osztályának vezetője és Bársony Zoltánná közmű­velődési felügyelő különböző üzemeket, intézményeket ke­restek föl. Támogatást kértek elképzeléseik megvalósításá­hoz. Négyszázezer forintra volt szükségük ahhoz, hogy ezen a nyáron — kísérletképpen — alkotó tábort szervezzenek. Szerényen úgy fogalmazták meg önmaguknak: ha sikeres lesz az akciójuk, ez a hagyo­mányteremtés kiindulópontja lehet Elképzelésük több he­lyütt meghallgatásra talált. A megyei tanácsnál, a népfront­nál, a pedagógiai intézetnél, s az ÁISH-nál, a városi tanács­nál. Az Alagi Állami Tangaz­daság húszezer forinttal já­rult a költségekhez. Országos hírnév Érthető ez a segítőkészség, hiszen eddigi tevékenységük­kel már bizonyítottak. A vá­ros vezetői jó partnerre lel­tek a pedagógusokban. Abban a törekvésükben is, hogy az idetelepülőket érzelmileg lakó­helyükhöz kössék. Dunakeszi történetében, építészetében ugyanis kevés a jellegzetes vo­nás. Éppen ezért tudatosan kell megteremteni azokat a le­hetőségeket, amelyekkel az efféle szálakat sokasítják, erősítik. A gyártelepi — 3. számú — általános iskola tanárai, ta­nulói már évek óta komoly munkát fektetnek a helytörté­neti, néprajzi anyagok gyűj­tésébe, s feldolgozásába. A Körösi Csorna Sándor Általá­nos Iskola e név felvételével a lakótelepi gyerekek számára állított eszményképet. Körösi Csorna Társaságot szerveztek, A festőművész hosszú ideig Visegrádon élt. Ott, ahol a Dunát szerető ember teljes ké­pet kaphat a folyó állandó vál­tozásairól. Szívügyének tartot­ta, hogy a természet e „csodá­ja” úgy maradjon, ahogy azt magának kialakította. Nem volt túlságosan barátkozó tí­pus, környezetével sok konf­liktusa volt különcsége miatt; így visszahúzódóvá vált. Képek a pincében Talán ezzel hozható össze­függésbe, hogy soha nem akart önálló kiállítást. Legtöbb ké­pét szinte féltékenyen őrizte. Hirtelen halálával nemcsak al­kotó lendülete szakadt meg. Ügy tűnt, hogy művei is a fe­ledés homályába merülnek. Egyik legközelebbi barátja, Mtfce Károly Gödön élő tanár, akit két évtizedes kapcsolat fűzött a művészhez, nem fe­ledkezett meg róla. Neki kö­szönhető. hogy a műteremből a pincébe került képeket nem tette tönkre az idő. Megvalósí­totta régi tervét: emlékkiállí­tást szervezett Gödön. Székely István munkáit a múlt hónap végén csodálhatta meg a kö­zönség a József Attila Műve­lődési Házban Székely István festő-grafi­kus művész Erdélyben. Gyer- gyószentmiklóson született, 1926-ban. Már gyermekkorá­ban tapasztalhatta a kőműves- mester édesapja alkotás okoz­ta örömét Az emlék végigkí­sérte egész későbbi életútját. rendszeresen írnak ki pályá­zatot, amely a nagy magyar­ságkutató életéhez, munkás­ságához kapcsolódik. Éppen a múlt héten tartották meg a már hagyományossá vált Körö­si Csorna-emléknapokat. Isko­lagalériájuk pedig már több mint harminc sikeres tárlatot rendezett. A körzeti állami zeneiskola és a fóti Fáy—Vörösmarty Tár­saság összefogásával született meg a zene és festészet című rendezvénysorozat, amely má­sodik esztendeje vonzza a kö­zönséget. Olyannyira, hogy már országos hírnévre tettek szert. A legutóbbi esemény­ről március 8-i lapszámunk­ban tudósítottunk: Zenés já­ték száz személyre címmel. Jeles személyiségek A városi könyvtár igazgató­ja — Csonka Mária — és munkatársai — számtalan új ötlettel gazdagítják-frissítik a település kulturális-szellemi életét. Ezek egyike például a Könyvtári beszélgetések cím­mel futó sorozat, amelynek már kialakult a törzsközönsé­ge. ötven-hatvan érdeklődő jön össze egy-egy alkalommal. Májusban pedig ismét szá­mos színes programot kínál­nak majd a dunakeszi ifjúsági napok, s az immár két évtize­des múltra visszatekintő, az Megújulni szándékozó társa­dalmunkban nemcsak a kü­lönböző nevelési-oktatási in­tézmények, de maga a megyei pedagógiai intézet (PMPI) is keresi a helyét. Kutatják a feladataik jobb ellátását bizto­sító módszereket, eszközöket, kapcsolatokat. Ehhez kérik a megyében dolgozó tanárok, tantestületek segítségét. Írják meg, mit várnak napjainkban és a közeljövőben a pedagógiai Tizenöt évesen került a He­rendi Porcelángyárba, ahol ki­tanulta a porcelánfestő-szak­mát. Itt fedezték fel igazi te­hetségét és négy év múlva az Iparművészeti Főiskola „Ki­vételes tehetség” megjelölésű növendéke lett. Nagy nevű mesterei: Konecsni György, Hincz Gyula és Borsos Miklós, akik a fiatalember igyekezetét mindvégig kitűnő érdemjegy­gyei honorálták. A főiskola el­végzése után sokáig a főváros­ban dolgozott, majd a Nyír­ségbe, végül a Dunakanyarba, Visegrádra költözött. Itt a táj festőjeként 1987-ig dolgozott. Hirtelen halála után a nyugta­lan természetű ember a viseg­rádi kistemetőben kapott örök nyugalmat A Dunakanyar változásai Gazdag téma-, vibráló szín­világ és tájszeretet jellemzi képeit. Szinte belélegezhető a tiszta levegő, amit megörökít, a víz tükrén csodálatosan csil­logó napfény szinte perzsel. Lenyűgöző a természeti jelen­ségek produkálta különleges, már-már valótlan színek vará- zsos megjelenése. Nyugalmat, a táj és az ember pillanatnyi békéjét sugározzák képei — ahogy kitekintett a dunai táj­ra. Szerette a csendes hegyol­dalban lévő, a kívülálló szá­mára megejtő hangulatot köz­vetítő egyszerű, kicsiny műter­mét, amely sok hétköznapi vajúdásnak, belső boldogság­nak, de a szenvedéseinek is színhelye volt. Életének utolsó ősszel sorra kerülő művészeti napok rendezvénysorozata. Látható tehát, hogy minden művészeti ágban kínálják a kultúrát e városban — gondol­va a felnövekvő nemzedékre is. Ilyen hagyományokból ered a diákok nyári alkotótáborá­nak gondolata. Június 21. és július 1. között kilencven 10—18 év közötti fiatalt tud­nak fogadni a 2-es számú ál­talános iskola hálóteremmé alakítandó osztályaiban. Pest megyeiek jelentkezését várják még április 30-ig. A részvéte­li díj kétezer-ötszáz forint. A Nagy Oktatás Nyolcféle szakból lehet vá­logatni: számítástechnika, ko­sárlabda, színház, kerámia, szobrász, fafaragó, tűzzománc és orosz nyelv. A foglalkozá­sokat jeles személyiségek, mű­vészek, s felkészült tanárok vezetik. Közöttük Balczó And­rás öttusázó, Makovecz Imre építész, Zombori Ottó csilla­gász, Dinnyés József zenész, Würtz Ádám grafikus, Nagy- Bandó András humorista. A komplex alkotótábornak nevet is adtak: Comenius. A kiváló cseh pedagógus 1650-től 1654-ig a sárospataki kollé­giumban tanított. A középkor vallásos eszményeinek helyé­be az embert állította — mint a legtökéletesebb teremtményt. A test és a lélek egységét hir­dette. Az 1628-ban írt A Nagy Oktatás című művében a tu­dományos pedagógia alapjait rakta le. Lám, Dunakeszin akadnak mai követői. Vennes Aranka intézettől. Milyen szolgáltatá­sukat kellene bővíteni, vagy esetleg miféle újat bevezetni, milyen szakmai, módszertani tanácsadással tudnák a nevelő­oktató munka mindennapjait könnyebbé tenni? A PMPI munkatársai kérik, hogy az észrevételeket és javaslatokat április 30-ig juttassák el inté­zetükbe; Farkas Lajosné igaz­gatóhelyettes címére. Budapest Pf. 334. 1502. éveiben többször megjeleníti a Dunakanyar változásait Egy sorozaton dolgozott, amely a Dunakanyar Intéző Bizottság megrendelésére készült, a bős —nagymarosi vízlépcső építése előtti, közbeni állapot meg­örökítésére. S az'tán a végered­mény ... Tudta, hogy ez az utolsó le­hetőség a visegrádi—nagyma­rosi folyószakasz eredeti szép­ségének ábrázolására. Ezen dolgozott hosszú évekig a sú­lyos betegséggel dacolva. Utol­só képén már megjelenik az ember erőszakos beavatkozása a természetbe. A mesterséges földnyelv, ami idegen, ami A mai, a kibontakozást ke­reső világunkban minden ész­revételre, tanulmányra, elve­ket, emlékezéseket összefoglaló könyvre érdemes figyelni, el­olvasni, hogy a múlt hibáiból tanulhassunk. Ugyanis a tör­ténelem mindig időszerű. Bár a történelem soha nem ismét­lődik, de azért lehet — és szükségszerű — belőle tanulni. Ilyen esemény volt annak ide­jén az 1943-as balatonszárszói konferencia, amelyen az akko­ri kiútkeresők összejöttek, hogy megbeszéljék: milyen úton haladjon tovább az or­szág az 1942—1943 fordulóján történt katonai események után, amikor is — köztudott — a második világháborúban a német csapatok súlyos vere­séget szenvedtek a sztálingrádi csatában. Ez késztette 1943 nyarán Magyarországon a reá­lisan gondolkodó politikai erő­ket, hogy keressék a kiutat a második világháborúból való kiválásra, s latolgassák a há­ború utáni kilátásokat, lehető­ségeket. A népi írók könyvkiadójá­nak és a református egyház ifjúsági szervezetének, a Soli Deo Glóriának a felhívására Balatonszárszón mintegy hat- százan jöttek össze, hogy ha­zánk népi demokratikus ki­bontakozásáról eszmét cserél­jenek. A széles körű vitafóru­mon a kommunista Nagy Ist­ván gondolataitól a „harmadik utas” Németh László elbeszé­léseiig különböző világnézeti és politikai álláspontok fogal­mazódtak meg. E történelmi jelentőségű eseményre joggal emlékeztek meg 1988 júniusá­ban, ahol történészek, írók és tudósok cseréltek eszmét az akkori időkről, Magyarország helyzetéről, a tanulságokról. Ennek az anyagát jelentette meg a Kossuth Kiadó; így most könyv formában is hozzá­férhetővé vált az 1988-as kon­ferencia teljes anyaga. A kötetből megtudhatjuk, hogyan képzelték el hazánk jö­vőjét a korabeli politikai és szellemi elit képviselői, terveik mennyire voltak reálisak, mi­lyen hasznosítható tanulságo­kat vonhatunk le belőle. A fájdalmat okoz a tájnaík, a szemlélőnek egyaránt. A nagy lélegzetű vállalkozás félbeszakadt. De képei üzene­te ma talán aktuálisabb mint valaha. Székely István a vál­tozásokat próbálta élethűen követni, és azt az utókor elé tárni. Sokan nem ismerték a képeit. Mégis, furcsa módon, a kiállítás megnyitása előtti napon ismeretlen személyek eltulajdonították négy alko­tását. Kártérítés nincs A festmények nem vol­tak biztosítva, így a kártérítés is elmaradt. A biztosítási díj ugyanis egy hétre 10 ezer fo­rint lett volna. A művelődési háznak erre nem volt pénze más meg nem akadt, aki a költségeket fedezze. Pedig az eltűnt alkotások értéke — ma már — felbecsülhetetlen. Iski Judit kiútkeresők olyan elképzelése­ket fogalmaztak meg, amelyek 1945, illetve 1948 után felhasz­nálhatók lettek volna; ezek fi­gyelmen kívül hagyása törté­nelmi mulasztás volt. Sőt, az elgondolások jó része ma is időszerű. Juhász Gyula akadémikus megállapította, hogy a szárszói konferencia résztvevői világo­san látták: a háborúban a for­dulat megtörtént, és Németor­szág veresége csak idő kérdése. Ezért figyelmeztették a hazai hatalmat, hogy próbáljon el­szakadni a fasiszta Németor­szágtól és keresni a kiutat a háborúból. Vitányi Iván pedig arról értekezik, hogy hosszú ideig ki sem lehetett mondani Szárszó névét. A könyv maga is titkos iratnak számított. Aki birtokában volt, gondozta, őrizte. Miért volt a tiltás? Tudjuk — mint. sok másról is —, főleg az ott részt vevők személye nem volt mindig kí­vánatos a hatalom számára; gondoljunk csak Németh Lász­lóra, Fája Gézára és másokra. A kötetben szereplő többi tanulmány szerzői is különböző oldalról mutatják meg a lehe­tőségeket, elemzik az akkori helyzetet. L. Nagy Zsuzsa a Demokratikus Polgári Szövet­ség programját ismerteti, míg Vida István a Független Kis­gazdapárt háború utáni kibon­takozási elképzeléseit vázolja fel. Pintér István a két mun­káspárt és a kiútkeresés lehe­tőségeiről szól. Sipos Péter pe­dig a magyar kibontakozás út­jait vizsgálja angolszász szem­mel. Czine Mihály ismerteti a népi írók helyzetét az új Ma­gyarországon. Mai világunkban, amikor sok minden ártértékelődik a nemzetközi viszonyokban és idehaza is, fontos, hogy éljünk a lehetőségekkel. Megfogadva Veres Péter tanítását, aki 1943- ban a szárszói konferencián is a magyarság megmaradásáért szállt síkra, s felolvasta Én nem mehetek el innen című versét, amelynek utolsó sorai így hangzanak ... ide kell hoz­nunk a nagyvilágot, / ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, / ami nemes és amit érdemes. Az 1943-as szárszói konfe­renciára emlékezők cikkgyűj­teményének éppen ez a tanul­sága a ma számára. Döcögő pingvinek Mind a klasszikus, mind a mo­dern zenében nagyot alakítot­tak a gödöllőiek (Hancsovszki János felvétele) Pingvinek, döcögjetek ki! Kankános lányok, maradjatok még! Mindenki futva jöjjön be a színpadra! Ne feledjetek el meghajolni! — Röpködtek az utolsó instrukciók szombaton délután a ceglédi Kossuth Mű­velődési Központ színházter­mében, mielőtt a diákgálán felgördült a függöny. Pest megye legjobb diák­színpadai, énekkarai, előadói nyilvános főpróbát tartottak. Lelkesen készültek az április 28-án kezdődő országos diák­napok soproni fesztiváljára. Korábban már Vácott meg­mérettek a produkciók, ame­lyek közül a legsikeresebbeket válogatták ki és szerkesztették egységes műsorba. Április 28- án, pénteken mintegy százöt­ven tagú delegáció utazhat az immár hagyományos kulturális seregszemlére. A második óra csupa köny- nyedség és felhötlep derű volt. Á ceglédi Április 4. Közgazda- sági Szakközépiskola diákjai igencsak kitettek, magukért, öt műsorszámot mutattak be. Táncosaik remekeltek, ötletes­ség. báj és temperamentum áradt a negyedikesek Walt Disney-shovojából. A harma­dikos lányok ütemes vastapsra kánkánozhattak. Szellemes, jó humorú paródiával kacagtatta meg a publikumot .Katona Mó­nika, a Török Ignác Gimná­zium és Óvónői Szakközépis­kola tanulóia. Az előbb említett szereplőkkel együtt minden bi­zonnyal őt is a négynapos ta­lálkozó kerl"”ncei között em­legetik majd. Mike Károly, a kedves barát festményeivel (Hancsovszki János felvétele) Gáli Sándor F. F. KÖMYVtfrrÉKfSlTŐ KÖNYVTÁRELLÁTÓ El KÖNYVKIADÓ VAUALAT * Önnek csak választania kell, a többi a mi dolgunk! A megrendelőlap beérkezése után a kiválasztott könyveket utánvétellel azonnal postázzuk. Címünk: Téka Könyvértékesítő Vállalat, értékesítési osztály, Budapest, Pf. 204. 1391. Megrendelőlap Kizárt a Párt 95 Ft . . . pld. Tóbiás Áron: IN MEMÓRIÁM NAGY IMRE 128 Ft ... pld. A. J. Cronin: EZT LÁTJÁK A CSILLAGOK I—II. 182 Ft . . . pld. Jót és jól takarékosan (Szövetkezeti füzetek 3.) 32 Ft . . . pld. Moldova György: KI ÖLTE MEG A HOLT TENGERT? 63 Ft . . pld. VONAL (szabás-varrás) 178 Ft . . pld. Rákosi Viktor: KORHADT FAKERESZTEK 98 Ft . . pld. MITOLÓGIAI ENCIKLOPÉDIA l-ll. 1000 Ft . . pld. MÚLT ÉS JÖVŐ 89 Ft . . pld. Vaszari Gábor: MONPTI 100 Ft . . pld. Név: * y b * i ; 1 Személyi szám: * b Cím: A művész aktuális üzenete Négy festményt elloptak Módszerek, eszközök

Next

/
Oldalképek
Tartalom