Pest Megyei Hírlap, 1989. április (33. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-01 / 77. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYE AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS XXXIII. ÉVFOLYAM, 77. SZÄM Ára: 4,!I0 forint 1989. Április l, szombat Szilárd alap a kapcsolatok fejlesztéséhez Tassano tárgyalásai Budapesten Luis Barrios Tassano uru­guayi külügyminiszter — aki csütörtök délután érkezett hi­vatalos látogatásra Budapest­re — pénteken a Külügymi­nisztériumban megbeszélést folytatott Várkonyi Péter ma­gyar külügyminiszterrel. Németh Miklós miniszterel­nök az Országházban fogadta Luis Barrios Tassano uruguayi külügyminisztert. A találkozón a felek kölcsönösen ismertet­ték országuk gazdasági hely­zetét, és azzal kapcsolatos el­képzeléseiket. hogy milyen vá­laszt kell adni a világgazdasá­gi kihívásra. Ezzel összefüg­gésben szóba került a politikai reformok megvalósítása, illet­ve a politikai intézményrend­szer átalakítása is. A rendkívül élénk eszme­csere során megvitatták a társadalmi-gazdasági átalaku­lás kedvező, illetve kedvezőt­len következményeit és a problémák megoldásának al­ternatíváit. A felek arra a kö­vetkeztetésre iutottak, hogy Magyarországon és Uruguay- ban hasonló gondok érzékel­hetők a világgazdasági kihívás következtében és a megoldást is több vonatkozásban hasonló módon keresik. A mindkét fél által hasz­Tassano és Németh Miklós találkozása nosnak ítélt megbeszélésen megállapították: a kétoldalú viszony fejlesztéséhez szilárd alapot nyújthat a gazdasági együttműködés bővítése. Meg­van a szándák, s a lehetőség arra, hogy emeljük a keres­kedelmi kapcsolatok szintjét mégpedig oly módon, hogy vi­szonylagos kiegyensúlyozott­ságra törekedjünk. A tízmillió lakosú Magyarország jelenleg évente mintegy tízmillió dol­lár értékű árut vásárol Uruguayiéi, míg a hárommil­lió lakosú Uruguay csak egy­UNNIPRE KÉSZÜL AZ ORSZÁG Megemlékezések Pest megyében Az elkövetkező napokban Magyarország felszabadulá­sának 44. évfordulóját ünnepli az ország. A Parlamentben ma adják át a Magyar Népköztársaság Kiváló és Érdemes Művésze kitüntetéseket, a Pesti Viga­dóban pedig a Jászai Mari-, a József Attila-, a Liszt Ferenc-, az Erkel Ferenc-, a Balázs Béla-, és a Munkácsy-díjakat. Magyarország felszabadu­lásának 44. évfordulója alkal­mából Csehák Judit, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, szociális és egész­ségügyi miniszter mond ünne­pi beszédet, amely április 3-án a magyar televízióban és rádióban hangzik el. Az ünnep napján, kedden reggel, a Gellérthegyen, kato­nai tiszteletadással felvonják a nemzeti zászlót és a mun­kásmozgalom vörös lobogóját, a Kossuth téren pedig az ál­lami zászlót. Délelőtt megko­szorúzzák a Szabadság téren a szovjet hősi emlékművet, valamint a Hősök terén a ma­gyar hősök emlékművét. Az évforduló alkalmából kitüntetési ünnepséget ren­deznek az Országházban, ahol az Elnöki Tanács által ado­mányozott elismeréseket ad­ják át. A Pest megyei központi megemlékezésre Dabason, a Gyóni Géza Általános Isko­lában kerül sor április 4-én, 10 órakor. A vendégeket Ádo- ri Károly, a városi pártbizott­ság első titkára üdvözli, az ün­nepi köszöntőt Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a megyei párt- bizottság első titkára mond­ja. A megemlékezésen kor- mánykitüntetésekst, MSZBT- kitüntetéseket, illetve KISZ KB-elismeréseket adnak át. Budaörsön, április 1-jén, 15 órakor megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékművet. Ceg­léden e napon 9.30-kor lesz ünnepség a felszabadulási em­lékműnél, ahol Podmaniczky István, a városi pb titkára tart megemlékezést. Dunakeszin délután háromnegyed 4-kor a helyi felszabadulási emlék­műnél emlékeznek meg az év­fordulóról, az ünnepi beszédet Rudolf Jónás, a Dunakeszi Hű­tőház igazgatója mondja. Ér­den 15 órakor a temetőben ta­lálható szovjet hősi emlékmű­nél Pató Simon tanácselnök méltatja az ünnep jelentősé­gét. Nagykörösön 16 órakor az Arany János Művelődési Központban tartanak megem­lékezést. Ráckeve körzetének lakói a kiskunlacházi műve­lődési központban 15 órakor tartják az ünnepi megemléke­zést, amelyen Kornhoffer Já­nos, a Központi Bizottság munkatársa mond beszédet. Százhalombattán háromnegyed 4-kor az óvárosi szovjet hősi emlékműnél rendeznek koszo­rúzást. A szentendreiek 16 óra­kor a felszabadulási emlékmű­nél találkoznak. Az ünnepség szónoka Miakich Gábor, a vá­rosi pártbizottság titkára lesz. Szigetszentmiklóson 15 órai kezdettel a szovjet hősi em­lékműnél tartanak ünnepsé­get, ahol Tavaszi József, a Pest megyei párt-végrehajtóbizott­ság tagja mond beszédet. A Pest Megyei Rendőr-főkapi­tányságon 1-jén 15 órakor, a megyei tanácson pedig 15.30- kor kerül sor ünnepi megem­lékezésre, ez utóbbi szónoka dr. Kocsis Péter általános el­nökhelyettes lesz. Gödöllőn az ünnep napján, 10 órakor, a szovjet hősi em­lékműnél rendezett koszorú­zással emlékeznek az évfor­dulóra. A váciak délután 15 órakor a Konstantin téren tar­tanak koszorúzást, ahol Lábai László, a városi pártbizottság első titkára mond ünnepi be­szédet. Nagykátán áorilis 4-én 18 órakor a Szabadság téren tar­tanak megemlékezést, amely­nek szónoka Farsang István, a városi pártbizottság első titkára lesz. millió dollár értékű magyar terméket importál.' Világos te­hát. hogy elsősorban a ma­gyar kivitelt kell növelni. A külügyminiszter felhívta Né­meth Miklós figyelmét arra. hogy Uruguay szorosan kap­csolódik Argentínához, Brazí­liához és a többi dél-amerikai országhoz. Ez lehetőséget nyújt arra. hogy — esetleges közös vállalkozások révén — a vi­szonylag kicsiny uruguayi piacnál nagyobb régióban vál­janak értékesíthetővé a ma­gyar árucikkek. A nap folyamán Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács el­nöke hivatalában fogadta Luis Barrios Tassanót. Az uruguayi külügyminisz­ter és kísérete a délutáni órák­ban elutazott Budapestről. A vendégeket a Ferihegyi reoü- lőtéren Várkonyi Péter ma­gyar külügyminiszter, vala­mint Juan Oddon, Uruguay budapesti nagykövete búcsúz­tatta. Az Elnöki Tanács ülést tartott A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A testület az Országgyűlés által a közelmúltban hozott, a gazdasági társulásokról szóló törvénynek megfelelően, mó­dosította a magánkereskede­lemről szóló 1977. évi 15. tvr. egyes rendelkezéseit. A jog­szabály-módosítás kihirdeté­seikor. lép hatályba, a végre­hajtást a kereskedelmi mi­niszter rendelete szabályozza. A testület határozott Petőfi- bánya lakott területnek köz­séggé alakításáról, továbbá az április 4-e alkalmából adomá­nyozandó kitüntetésekről. Az Elnöki Tanács személyi kérdésekben határozott, bírá­kat mentett fel és választott, majd kegyelmi ügyekben dön­tött. Párttansískozés A munkásőrségről Az MSZMP KB nemzetközi, jogi és közigazgatás-politikai bizottsága Grósz Károly főtit­kár elnökletével pénteken tar­totta soros ülését., A bizottság áttekintette a munkásőrség helyzetét, ki­emelte annak fontosságát, hogy a testület a törvényes előírások alapján eredménye­sen teljesíti hivatását. A bi­zottság a munkásőrség továb­bi korszerűsítésére vonatkozó javaslatait a Központi Bizott­ság egyik soron következő ülé­se elé terjeszti. ÁLLÁSFOGLALÁS A KISZ TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAIRÓL Az MSZMP Központi Bizott­sága álláspontja az, hogy Az ifjúság részvétele, köz­reműködése nélkülözhetetlen a társadalmi megújuláshoz, a gazdasági-politikai mo­dellváltás megvalósításához. A fiatalok élet- és munkakörül­ményeinek javításában, Önálló egzisztenciájuk megteremtésé­ben, közéleti szerepük érvé­nyesítésében érdemi változást csak a következetesen végig­vitt gazdasági, politikai refor­mok hozhatnak. Az MSZMP meghatározó szerepet akar be­tölteni egy demokratikus, ha­tékonyan működő és jólétet biztosító szocialista társadalom létrehozásában, az ahhoz veze­tő reformokban. Ennek érde­kében a fiatalokkal szoros kap­csolatot, politikai szövetséget alakít ki. A párt megújulásá­nak is lényeges feltétele, hogy minél több fiatal támogatását nyerje meg. E célok érdekében az MSZMP-nek új, az ifjúság számára vonzó programra és annak megvalósítására van szüksége; ennek keretében ki kell alakítania új ifjúságpoli­tikáját. Az MSZMP érdekelt olyan ifjúsági szervezetek létrejötté­ben, amelyek politikai tömeg­szervezetekként, a fiatalok ér­dekeinek képviselőjeként a szocializmus ügye mellett el­kötelezett, a párttal politikai­stratégiai szövetséget vállaló fiatalokat tömörítik. Lehetővé teszik tagjaik részvételét a közéletben, küzdenek érde­keik érvényesítéséért. Valósá­gos bázissal, befolyással ren­delkeznek a fiatalok körében. Lehetőséget teremtenek önte­vékeny és önálló közösségek létrehozására, demokratikus működésére. Együttműködnek minden jelentős társadalmi, politikai tényezővel, állami szervvel. A dokumentum ugyanakkor leszögezi: a gazdasági reform­nak feltétele a politikai intéz­ményrendszer átalakítása is. Ezután emlékeztet arra, hogy a szocialista társadalom működésének eddigi gyakorla­ta nem tudta megteremteni Magyarországon a demokrácia olyan intézményrendszerét, melyben az érdekek sokféle­sége kifejeződhet és képvise­letet nyerhet. „Az MSZMP álláspontja az, hogy a demokratikus hatalom- gyakorlás a társadalom által Tisztelgés a hősi halottak emléke előtt Koszorúzás a solymári temetőben Hazánk felszabadulásának 44. évfordulója alkalmából pénteken országszerte koszorú­zás! ünnepségeken emlékeztek meg a magyar földön elesett katonáikról. Magyar párt- és állami vezetők, a társadalmi szervezetek képviselői, a ha­zánkban működő diplomáciai képviseletek vezetői és kato­nai attaséi rótták le kegyele­tüket a felszabadító harcok­ban hősi halált halt katonák, sírjainál, emlékműveinél. A Budaörsi úti amerikai hő­si emlékműnél az amerikai himnusz elhangzása és a ka­tonai díszszázad tiszteletadása után gyászindulók hangjai mellett rótták le kegyeletüket a magyar földön elesett ame­rikai katonák emléke előtt. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa nevében Bíró Imre kanonok, az Elnöki Tanács tagja, Czibe- re Tibor művelődési mi­niszter és Kovács László kül­ügyminiszter-helyettes kószo- rúzta meg az emlékművet. Az Amerikai Egyesült Álla­mok nagykövetsége nevében Donald Kursch ideiglenes ügy­vivő, Ruth M. Anderson ezre­des, véderő- és légügyi attasé és Sean E. Maxwell alezredes, katonai attasé helyezte el a tisztelet és megemlékezés ko­szorúit. A solymári katonai temető­ben ünnepélyes külsőségek kö­zött — katonai tiszteletadás mellett — koszorúzták meg az ausztráliai, a kanadai, a fran­cia, a brit, a lengyel és az új- zélandi hősök végső nyughe­lyét. A nemzeti himnuszok el­hangzása után az Elnöki Ta­Solymáron a brit nagykövetség is koszorúzott nács és a Minisztertanács ne­vében Bíró Imre kanonok, az Elnöki Tanács tagja, Czibere Tibor művelődési miniszter, Kovács László külügyminisz­ter-helyettes helyezte el a ke­gyelet virágait az elesett kato­nák emléke előtt tisztelegve. Ausztrália nagykövetsége képviseletében Douglas Alan Tognsend, Kanada diplomáciai képviseletének nevében Derek Fraser nagykövet, a Francia Köztársaság nagykövetsége képviseletében Christiane Ma- litchenko nagykövet és Chris­tian Abzouzi ezredes, a véderő­attasé, a brit nagykövetség ne­vében Leonard Vincent App­leyard nagykövet és Frederic Nicolas John Davies ezredes, véderő- é~ katonai attasé, a Lengyel Népköztársaság nagy- követsége nevében Jerzy Piát­kowski ideiglenes ügyvivő, Wladyslaw Jura vezérőrnagy, katonai és légügyi attasé, Henryk Bosak tanácsos, a kon­zuli osztály vezetője, Űj-Zé- land nagykövetsége nevében Peter Gal Harborne brit taná­csos koszorúzott. Virágot helyeztek el az em­lékmű talapzatán a Honvédel­mi Minisztérium nevében: Bi­kán Károly vezérőrnagy, Bu­dapest helyőrségparancsnoka és Szegedi László ezredes, a HM MNVK külügyi osztályá­nak vezetője. A Pest megyei állami és tár­sadalmi szervezetek nevében Petrik János, a Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságá­nak titkára, valamint Romhá- nyi András, a Hazafias Nép­front Pest Megyei Bizottságá­nak titkára koszorúzott. ellenőrzötten, a közvetlen és képviseleti demokrácia révén, a többpártrendszer keretei között érvényesüljön. Kezde­ményezi, hogy ennek feltéte­lei létrejöjjenek és alkotmá­nyos garanciát kapjanak” —■ szögezi le az állásfoglalás, majd arra figyelmeztet, hogy az átmenet csak szerves tár­sadalmi folyamatok eredmé­nyeként mehet végbe. Komoly társadalmi veszélyt jelenthet a folyamatok destabilizálódása, ellenőrizhetetlenné válása, anarchikus viszonyok kialaku­lása. Fokozatos átmenetre, a politikai folyamatok kiszámít­hatóságára, a bizalmatlanság oldására van szükség. Egy­aránt kárt okozhat az esemé­nyek kierőszakolt felgyorsítá­sa vagy mesterséges fékezése. A társadalomban megjelent politikai mozgalmak részéről a helyzet megkívánta felelős­ségre és önmérsékletre van szükség. Az ország előtt álló feladatok megoldásához úgy tudnak hozzájárulni, ha a kri­tikai megnyilatkozások mel­lett a fejlődést célzó progra­mokat dolgoznak ki. „Az MSZMP kinyilvánítja, hogy kész két- és többoldalú megbeszéléseket folytatni a hatalom gyakorlásának új módjáról minden törvényes keretek között működő szer­vezettel. Az együttműködés feltétele az alkotmány, a tör­vények megtartása, a társa­dalmi fejlődés szocialista út­jának elfogadása, nemzetközi szövetségi kötelezettségeink tiszteletben tartása, törekedve a két katonai tömb egyidejű felszámolására.’’ A megbeszélések előkészíté­sére a Központi Bizottság munkacsoportot bízott meg. Az érdemi tárgyalások tárgy­köréül javasolja: az új alkot­mány előkészítésével és tar­talmával összefüggő vélemé­nyek egyeztetését, a választá­si rendszer kidolgozásával és a választásokon való együtt­működéssel kapcsolatos kérdé­sek megvitatását, valamint a gazdaság stabilizálására és a szociális biztonság megterem­tésére vonatkozó nézetek ösz- szehangolását. A megbeszélé­sek elvezethetnek egy állandó konzultációs fórum létrehozá­sához. Mindez megteremtheti annak lehetőségét, hogy meg­alapozódjon a nemzeti össze­fogás, s hogy koalíciós part­nerként különböző politikai tényezők részt vehessenek a hatalom gyakorlásában. Ugyanakkor létezhetnek al­kotmányos keretek között el­lenzékként megjelenő mozgal­mak, pártok. Az MSZMP ezek­kel is párbeszédre törekszik, vitázik, és amiben szükséges, politikai harcot folytat. Az állásfoglalás körvonalaz­za a párt jövőbeni szerepét, leszögezve: az MSZMP nyíltan hirdeti, hogy társadalmunkban meghatározó szerepet kíván betölteni. Ehhez alapot ad po­litikai ereje, a demokratikus szocialista fejlődés képviselete, társadalmi bázisa, történelmi tapasztalata. Az MSZMP meg­határozó szerepét politikai eszközökkel, mindenekelőtt programjával, meggyőzéssel, tagjai személyes munkájával, magatartásával kívánja bizto­sítani. Ahhoz, hogy a párt a társa­dalmi változások élén halad­jon, mindenekelőtt önmagát kell megújítania. Ez csak a politikai versenyhelyzetre való felkészüléssel lehetséges. En­nek érdekében világosabbá kell tenni hosszabb távra szóló stratégiai céljainkat, és ki kell munkálnunk egy rövidebb időszakot felölelő politikai, választási programot. Ki kell munkálni a párt ál­láspontját a hatalomgyakorlás új módjáról, a népképviseleti és önkormányzati szervekhez, az állam intézményeihez fű­ződő viszonyáról. A politikai intézményrendszer mélyreható átalakulásában meghatározó szerepe lesz az új alkotmány­nak és a választójogi törvény­nek. „Pártunk felhívja tagjait és felkér minden cselekvésre kész erőt az országban, hogy felelős vitákkal, tettekkel, tár­sadalmi összefogással legye­nek részesei társadalmunk megújulásának’’ — fejeződik be az MSZMP KB március 29-ei állásfoglalása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom