Pest Megyei Hírlap, 1989. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-24 / 47. szám

^fwlap 1989. FEBRUAR 24., PÉNTEK Mihail Gorbacsov beszéde Kijevben Az igazi fordulat kezdetén vagyunk A csernobili atomerőművet is leikereste ukrajnai látoga­tásának negyedik napján Mi­hail Gorbacsov. Az SZKP KB főtitkára, a legfelsőbb tanács elnökségének elnöke a három évvel ezelőtti katasztrófa szín­helyén az egyik működő ene'r- giabíokk. szakembereivel be­szélgetett. Az erőműből a szovjet veze­tő ellátogatott abba az új vá­rosba. amelyben energetikusok alkotják a lakosság zömét. A város ma még nem szerepel a térképeken. Csütörtök délután Mihail Gorbacsov Kijev egyik kultúr- központjában a város és a te­rület munkásainak, parasztjai­nak, párt- és tanácsi aktivis­táinak képviselőivel, közéleti, tudományos és művészeti sze­mélyiségekkel, veteránokkal, fiatalokkal és katonákkal ta­lálkozott. A találkozón Gorba­csov beszédet mondott. Több konkrét tettet: ez napjaink jelszava. így össze­gezte a négynapos ukrajnai program során lezajlott szám­talan beszélgetésének legfőbb tanulságát Mihail Gorbacsov. A vállainkra hatalmas fe­lelősség nehezedik. Nerp sza­bad sem eufóriába, sem pá­nikba esni, az igazi fordulat kezdeténél vagyunk. Meg kell teremteni az előrehaladás po­litikai, gazdasági feltételeit, demokráciára és igazi önigaz­gatásra van szükség. A radi­kális reform, a szellemi meg­újhodás érdekében lépésről lépésre végre kell hajtani az élet diktálta kiigazításokat. Ez a forradalom sem a gyengéké, a kishitűeké — hangoztatta. Gorbacsov elsősorban belpo­litikai témákkal foglalkozó beszédében hangsúlyozta, hogy a gazdasági problémákat és az áruellátás hiányosságait a párt nem akarja folyamatos áremelésekkel megoldani. A szovjet pártfőtiíkár ugyanakkor Az NSZK kormánya tiltakozott Lövések a berlini falnál hozzátette, az ellátás megol­datlansága, a spekuláció, az árurejtegetés immár politikai ügy. Ebben a peresztrojka szabotálását kell látnunk. Érthető, hogy sokan szeret­nék máris konkrét eredmé­nyekben mérni a peresztroj­ka hatásait Ugyanakkor ezt a folyamatot még mindig féke­zik azok, akik szerint a meg­újulási folyamat magától le­áll, kifullad — figyelmeztetett Mihail Gorbacsov. A szovjet elnök kifejtette, hogy a történelem nem bocsát meg azoknak, akik elmulaszt­ják a felkínált lehetőséget. Márpedig a szocializmus egyetlen történelmi lehetősége a társadalom átfogó demokra­tizálása — mondta beszéde végén a pártfőtitkár. Magyar felszólalás Géniben A genfi leszerelési értekez­let csütörtöki ülésén Varga István nagykövet kedvezőnek ítélte a nemzetközi helyzetet a tárgyalások gyorsabb ütemű és eredményesebb folytatása szempontjából. Felszólalásá­ban részletesen tájékoztatta az értekezlet részvevőit azokról az egyoldalú intézkedésekről, amelyek eredményeiként a Ma­gyar Néphadsereg létszáma és fegyverzete jelentős mérték­ben csökkenni fog. Küldöttségünk vezetője át­tekintette a genfi testület előtt levő kérdéseket, majd részle­tesen szólt a vegyi fegyverek teljes tilalmáról. Rámutatott: mindenekelőtt a kulcsfontos­ságú problémákra kell meg­oldást találni, ezek közül is elsősorban az egyezmény el­lenőrzésére hivatott intézke­déseket kell kimunkálni. Az NSZK kormánya szerdán hivatalosan tiltakozott az NDK- nál amiatt, hogy a hónap ele­jén NDK-határörök a berlini fal közelében tüzet nyitottak két fiatal menekülőre. A nyu­gat-berlini szenátus eljuttatta ezzel kapcsolatos eddigi vizs­gálatának eredményét Bonn- ba. Szemtanúkra hivatkozva feltételezik, hogy az egyik fia­talember lövésektől találva életét vesztette, a másik pe­dig súlyosan megsebesült A vizsgálat még folyik. Friedhelm Ost államtitkár, a bonni kabinet szóvivője közöl­te, hogy a tiltakozás céljából a kancellári hivatalba beren­delték az NDK állandó bon­ni képviseletének ügyvivőjét. Tudomására hozták, az NSZK kormánya soha sem fog bele­törődni abba. hogy ilyen és ehhez hasonló erőszakos cse­lekményeket kövessenek el a berlini fal mentén. Az ellenzéki Német Szociál­demokrata Párt (SPD) nevé­ben Hans Büchler, a parla­menti belnémet bizottság SPD-csoportjának vezetője ki­jelentette: a kelet—nyugati kapcsolatban tapasztalható új gondolkodás térhódítása ide­jén teljességgel felfoghatat­lan, hogy még mindig életük­kel kell lakolniuk szabad moz­gásra igényt tartó emberek­nek. Osztrák miniszter az áldozat Merénylet vagy baleset? Egy kisméretű osztrák utas- szállító repülőgép csütörtökön déltájban lezuhant a Bódeni- tó svájci részén, és minden jel arra mutat, hogy a benne ülő 11 személy — köztük Alfred Ballinger osztrák munkaügyi és szociális miniszter — iéle- tét vesztette. A szerencsétlen­ség idején a tó fölött sűrű köd volt, ez a nap folyamán ké­sőbb sem oszlott fel, és nehe­zítette a mentési munkákat. Az esti áriákig a tavon csak a gép kisebb roncsait találták meg, a baleset áldozatai nem kerültek elő, de túlélésükre gyakorlatilag nincs remény. A szerencsétlenség oka egye­lőre nem ismeretes. Nem tud­ni, mennyire vehető komolyan az a névtelen telefonhívás, amelyet a DP A nyugatnémet hírügynökség bécsi irodája csütörtökön délután kapott, és amely szerint az „Osztrák Néphadsereg’’ követett el me­rényletet a repülőgép ellen. A rendőrség egyik szóvivője kö­zölte, hogy mindeddig nem is­mertek ilyen nevű szervezetet. Csak rövidín...mm legális nagygyűlést tartott szerdán — hét év óta először — Lódzban a Szoli­daritás lengyel szakszervezet. A közép-lengyelországi tex­tilipari központ stadionjában 7 ezren gyűltek össze, és ott volt Lech Walesa, a Szolida­ritás elnöke is, aki rövid be­szédet mondott. SVÉDORSZÁG BEJELEN­TETTE, hogy az ENSZ em­beri jogi bizottsága elé fogja vinni az emberi jogokkal kap csőlátás romániai helyzetet. Ezt Sten Andersson svéd kül­ügyminiszter jelentette ki csü­törtökön Genf ben az emberi jogi bizottság ülésén. KÍNA ÉS INDONÉZIA csü­törtökön megállapodott, hogy normalizálják diplomáciai kapcsolataikat — jelentette be egy indonéz szóvivő. A két ország a diplomáciai kapcso­latokat 22 éve függesztette fel. CSAK ÍGY KIS SIÍRÍIMI KALAND A közelmúltban önként jelentkezett az NSZK Szövetségi Hír­szerző Szolgálatának (END) pullaehi központjában Livio Turcu, a román felderítés német nyelvű nyugat-európai országokra szakosodott részlegének vezetője. A magas rangú, negyvenegy éves titkosszolgálati tiszt átállásáról szerdal számában számolt be a Die Welt című konzervatív napilap. A nyugatnémet biztonsági körökben hagyományosan meg­bízható forrásokkal rendelkező befolyásos újság tudomása szerint Turcu legutóbb egy szolgálati útját használta fel a szökésre. Útközben hirtelen irányt változtatott, és Bajoror­szágban eltűnt. A BND íratlan szabályainak megfelelően — írja a Die Welt — a nyugatnémet hírszerzés hivatalosan ez alkalommal sem volt hajlandó megerősíteni Turcu Pullachban történt meg­jelenését. Á kiszivárgott hírek alapján azonban biztosra ve­hető, hogy a román felderítő tiszt immáron huzamosabb ideje titkos kapcsolatokat tartott fenn nyugatnémet szakmabeli kollégáival, s feltételezhetően készült az átállásra is. A Die Welt Turcu tervének mostani kivitelezését összefüggésbe hozza egy szerelmi kalanddal. A román titkosszolgálati osztályvezető olyan értesüléseket hozott magával, amelyek igen hasznos betekintést engednek nemcsak a nyugatnémet, hanem a baráti osztrák és svájci biztonsági szervek számára is a nyugat-európai román felde­rítő műveletek összekötő útvonalainak és lebonyolításának rejtelmeibe — mutat rá a Die Welt. Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke csütörtökön délelőtt látogatást tett Tőké­sítő Noboru japán kormány­főnél. A rövid, baráti légkörű megbeszélés során a japán miniszterelnök köszönetét mondott azért, hogy Magyar- ország ilyen magas szinten képviselteti magát Hirohito — Sova — császár pénteki teme­tésén. Takesita méltatta a ma­gyar külpolitika nyitottságát, aktivitását és külön szólt a magyar—dél-koreai diplomá­ciai kapcsolatok felvételéről, amelyet nagyon fontos lépés­nek minősített. A távol-keleti ország kor­mányfője kedvezően értékelte a japán—magyar kapcsolatok fejlődését és biztosította az Elnöki Tanács elnökét arról, hogy Japán a Világbankkal együttműködve kész közremű­ködni a magyar gazdaság szer­kezet-átalakítási terveinek megvalósításában. Ezzel össze­függésben emlékeztetett arra, hogy Japánnak annak idején, a modernizálás végrehajtásához szintén külföldi anyagi esz­közök bevonására volt szük­sége. Straub F. Brúnó válaszában egyebek mellett tolmácsolta Németh Miklós miniszterel­nök üdvözletét, továbbá a ma­gyar kormányfő nevében ki­fejezte reményét, hogy Take­sita a nem távoli jövőben hi­vatalos látogatást tesz Ma­gyarországon. Az Elnöki Tanács elnöke csütörtökön, a magyar—japán kapcsolatok fejlesztésében ki­emelkedő szerepet játszó ja­pán személyiségek csoportját fogadta szálláshelyén. A tá­vol-keleti ország politikai, gazdasági, kulturális és sport­életének befolyásos képviselői előtt az államfő hangsúlyoz­ta, hogy a magyar—japán kap­csolatok igen fontosak Ma­gyarország számára, Straub F. Brúnó a nap fo­lyamán udvariassági látogatá­son fogadta Komijama Jusiro volt posta- és távközlési mi­nisztert, az Interparlamentá­ris Unió márciusi budapesti t-nácskozásán részt vevő ja­pán küldöttség vezetőjét. A nap krónikájához tarto­zik, hogy Straub F. Brúnó megtekintette a magyar nagy- követség készülő új épületét, interjút adott az NHK tv-tár- saságnak és találkozott a to­kiói magyar kolónia tagjaival. Modzsaddedit az afgán ellenzék jelöltje Látszategység született iA PFSZ-nek mind a közel- keleti konferencia előkészíté­sében, mind pedig e fórum munkájában részt kell ven­nie — jelentette ki Eduard Sevardnadze szovjet külügy­miniszter szerdán késő este, miután Kairóban befejezte mintegy háromórás -tárgyalá­sait Jasszer Arafattal, a PFSZ VB elnökével. A nap első felében — ugyancsak az egyiptomi főváros szovjet nagykövetségén — Sevard­nadze izraeli kollégájával, Mose Arensszel tárgyalt a térség konfliktusának lehetsé­ges feloldásáról. A palesztin vezetővel foly­tatott hosszas megbeszélését követően — amely az első ilyen szintű találkozó volt a tavaly novemberben Algírban deklarált független palesztin államiság óta — Eduard Se­vardnadze megismételte: a nemzetközi közel-keleti kon­ferencia nélkül „nem lesz ren­dezés; az izraelieknek meg kell érteniük (e nemzetközi fórum) szükségességét, mert a konferencia egyben Izrael ál­lam biztonságának zálogát is jelenti, Izraelnek pedig szük­sége lesz erre a biztosíték­ra”. Az újságírók kérdéseire vá­laszolva hangoztatta: e kon­ferencia előkészítő szakaszá­ban, majd magukon a rende­zési tárgyalásokon is „mind­egyik fél részéről kompro­misszumok szükségesek” az igazságos, átfogó megoldás kidolgozásához. A „konferen­cián való részvétel izraeli el­utasítása nagyon rossz dolog” — mondotta ennek kapcsán. Jasszer Arafat megerősítet­te, hogy a PFSZ kész tárgya­lásokat kezdeni a rendezésről, az ENSZ égisze alatt, vala­mennyi, a térség válságában érintett fél bekapcsolódásával. Hangoztatta, hogy a szovjet külügyminiszterrel folytatott tárgyalásain teljes nézetazo­nosság volt közöttük a béke­tárgyalások keretéül szolgáló nemzetközi konferencia meg­tartásának fontosságában. Mose Arensz izraeli külügy­miniszter, aki szerdán Kairó­ban Sevardnadzével tárgyalt, elutasított minden olyan kez­deményezést, amely Arafat­tal történő találkozóra vonat­kozik. Jichak Samir izraeli minisz­terelnök az izraeli rádiónak Párizsból szerdán adott inter­jújában ismételten elutasította mind a nemzetközi konferen­cia, mind a PFSZ-szel történő bármiféle kapcsolatfelvétel gondolatát. Nagy érdeklődéssel várt kai­rói előadásában Eduard Se­vardnadze az egyiptomi poli­tikai élet nagy számban meg­jelent képviselői előtt aláhúz­ta: a közel-keleti helybenjárás a leszerelés ügyét is hátráltat­ja. A Szovjetunió a mostani patthelyzet feloldására java­solja, hogy — a nemzetközi rendezési konferencia előkészí­téseként — a válságban érin­tett valamennyi fél kétoldalú, akár nem hivatalos tárgyaláso­Közel kéthetes patthelyzet után csütörtökön a hét afgán ellenzéki szunnita csoport 440 tagú konzultatív testületé, a sura megállapodott abban, hogy Szebgatullah Modzsad- deditet jelölik az ideiglenes ál­lamfőnek és Rászul Szájáfot miniszterelnöknek — közölte a pakisztáni televízió. Mindketten az Afgán Mod- zsahedek Iszlám Szövetségé­nek vezetői. Modzsaddedit mérsékeltnek, míg a minisz­terelnökségre jelölt Szájáfot fundamentalistának ismerik. Hétfőn a sura különbizott­ságot állított fel, amelyet a kormány összetételének meg­határozásával bízott meg. A határidőt szerdára tűzték ki, azonban indítvány ekkorra nem született. A nézeteltérések oka, hogy a pakisztáni székhelyű ellen­zék hét csoportja közül négy iszlám államot szeretne, míg három csoport a világi állam­szervezet híve. Az iráni székhelyű nyolc síita csoport vezetői bojkot- tálják a surát, mert vélemé­nyük szerint szervezeteik ke­vés képviselői helyet kaptak volna a testületben. A koalí­ció vezetője csütörtökön úgy vélte, hogy a sura nem is hoz­hat lényeges döntéseket, mi­vel ők ellenőrzik Afganisztán területének 25 százalékát.-Nyi­latkozatát a teheráni televízió közvetítette. Megfigyelők szerint a psü- törtöki szavazás leginkább lé­lektani jelentőségű, mert a számtalan ellentét ellenére az ellenzéknek sikerült az egység látszatát kelteni. A kabuli kormány ellen harcoló ellen­zék egyetlen kérdésben egysé­ges igazán: nem hajlandó tár­gyalni a Nadzsibuliah vezette afgán kormánnyal. MERRE HALAD A MICSURIN TSZ? A vezetők egymásra mutogatnak Üres a tsz kasszája. Azaz, hogy kotyog annak némi pénz az alján. Egészen pontosan 3,2 millió forint, ami a hajdan ki­kezdhetetlen hírnevű és eredményeivel tekintélyes albertir- sai—dánszentmiklósi Micsurin Tsz esetében inkább a válság biztos jelének, semmint nyereségnek számít. Különösen azért, mert a szövetkezet már tavaly is csak vagyona egy részének kiárusításával tudott talpon maradni. Most vezetőket választ a tagság. Vadonatúj elnököt, elnökhelyettest és komplett ve­zetőséget. Ugyanarról a Micsurin Tsz- ről van szó, amelyik kockáza­tot vállalni mindig is készen állt, s amelyiknek legendás, irigyelt, vitatott beruházásai épp mostanában bizonyíthat­nák életképességüket. A kör­nyékben igencsak ismert léte­sítmények, mint például a csonthéjas gyümölcsös vagy a hűtőház, fölemésztették a tsz pénzét, s időközben a fölvett hitelek kamatai az eredeti duplájára, triplájára nőttek. Műszaki fejlesztésre már szin­te semmi sem maradt. A tsz gépparkja ennek következté­ben teljesen elavult. A kerté­szetben meghonosított új nö­vényfajok — mint a kiwi meg a homoktövis — a fekete sze­der kivételével, korántsem hozták a remélt hasznot. A Micsurin Tsz napjainkra el­adósodott, Csupán az esedékes kamattartozásai évenként 60 millió forintra rúgnak. A szövetkezet közelmúltbeli történetéről a tsz-pártbizottság titkárával. Ébert Antallal be­szélgettünk. — Melyek voltak a mostani válság közvetlen előzményei? — A hajdani egyesülés után 1986-ban került első ízben mélypontra a tsz. Akkor a ve­zetőség egy igen erélyes (cso- mag)tervet készített, aminek a lényege a többlettermelés, az új utaik keresése és a takaré­kosság volt. Egy évre rá — mi­után a társulásból a partner­gazdaságok kiváltak — a csont­héjas gyümölcsös a szövetke­zet saját gondozásába került. Éppen amikor az országban elfagyott a kajszi, s nálunk teljes termést adott a kert. Természetesen magas áron dobhattuk piacra a gyümöl­csöt. Az a több tízmillió fo­rintos nyereség, amit az ül­tetvény 1987-ben hozott a konyhára, időlegesen elfedte a nemrég még élesen jelentkező gazdasági problémákat. És 1988 már közel sem volt szerencsés kimenetelű esztendő. Az aszály, a fagy és saját hanyagságunk miatt kerültünk veszélyes hely­zetbe. — Tett-e valamit a tsz párt- bizottsága a hanyagság, a sze­mélyi hibák {elszámolásáért? — Látva a szövetkezet ha­nyatlását, 1988 júliusában a tsz újjáalakult pártbizottsága lajstromba vette a különféle hanyagságokat, remélve, hogy ezeket még talán ki lehet ja­vítani. A mák, a cirok, a nap­raforgó elgazosodott. Szégyen­letes képet festett a korábban mintaszerű gazdaság határa. Senki sem volt kíváncsi a dol­gozók, a munkahelyi kollektí­vák véleményére, ennek kö­vetkeztében az emberek érzé­ketlenné váltak a közösségi ügyek iránt. Lazult a munka- fegyelem, egyre nőtt a veze­tők iránti bizalmatlanság. No­vember elején a párttagság követelésére a pártbizottság intézkedési tervet készített, majd pártvizsgálatot indított. December 7-én megválasztot­tuk a vizsgálatot végző hat­tagú bizottságot. — Tulajdonképpen mivel fog­lalkozott a vizsgálat? — Pártvizsgálatot akkor kell tartani, ha a határozatok nem (esetleg nem a megfelelő mó­don) valósulnak meg, vagy akkor, ha a vezetők között el­lentétek alakulnak ki. A Mi­csurin Tsz-ben mind a két ok megvolt, és a múlt év végé­re igen-igen megromlott a munkahelyi légkör is. Japán együttműködne a magyar gazdasággal Straub F. Brúnó Takesitánál A PFSZ kész tárgyalni az ENSZ égisze alatt Új szovjet rendezési javaslat kon tárja fel a lehetséges érint­kezési pontokat. Megfigyelők szerint a bilaterális kapcsolat- felvételre vonatkozó kitétel — amely értelemszerűen vonatko­zik a legközvetlenebbül érin­tett két félre, Izraelre és a PFSZ-re is — új, az eddiginél is gyakorlatiasabb, rugalma­sabb szovjet megközelítést je­lez. Az izraeli kormánynak azt is tudnia kell — mondotta Se­vardnadze —, hogy a nemzet­közi konferencia és a PFSZ- szel való párbeszéd elfogadása egyúttal lehetővé tenné, hogy országaink (a Szovjetunió és Izrael) újabb lépést tegyenek előre a teljes körű diplomáciai kapcsolatok helyreállításának útján. A nemzetközi rendezési fó­rumhoz vezető, egyelőre még akadályokkal teli utat illetően a szovjet külügyrhiniszter in­dítványozta: az előkészítő sza­kaszban az ENSZ BT állandó tagjai, valamint a konfliktus­ban érintett felek folytassanak egymással két- és többoldalú ném hivatalos tárgyalásokat. Sevardnadze csütörtök dél­után befejezte négynapos hi­vatalos egyiptomi látogatását és kőrútjának következő állo­mására, Bagdadba utazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom