Pest Megyei Hírlap, 1988. december (32. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-01 / 286. szám

PEST MEGYEI XXXII. ÉVFOLYAM, 286. SZÁM VllfiG PROlETÁRJfií, EGYESÜLJETEK! rn: 1,80 forint 1988. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK A TOT a mezőgazdaság megújulásáról A termelés alapja a nagyüzem MA SxáxmsISSárŰ >>A Pénzromlás pedig rohamos, kuporgatott O szalmazsákban forintjaink vásárlóereje egy év alatt közel ötödével is csökkenhet. Mivel a kö­zelmúltig nem létezett olyan takarékossági forma, mely megfelelő kamatával pénzünk értékállóságát garantál­ná, ezért sokan elvásárolták vagyonkájukat: luxusautó­ra, hétvégi telekre költötték ezreseiket.” (3. OLDAL) A művelődés , £« S, ££& számé esnustesiciasa ja a megfelelő szek­rényajtót, s előveszi az ide vonatkozó helytörténeti anyagot. Átnyújtja a fiúknak, mintha csak egy tegnapi újságot kértek volna tőle.” (5. OLDAL) Bfasféhrntenigí ->A francia partner négy vál- "asveiymeni o lalata közreműködésévei íét­Válíatikoxás rehozott közös vállalkozásban legalább 50 százalékos részvételt vállalt a nagyszabású munkálatokból, majd ezt követően a kastély közös hasznosításából.” (8- OLDAL) A TGB kibővített vitája Elmaradott térségekről Szerdán a Parlamentben ülést tartott a kormány Terv- gazdasági Bizottsága. A ta­nácskozás után Kunos Péter, a testület titkára, Craveró Róbert, az Országos Tervhiva­tal elnökhelyettese és Ferenczi József, a Minisztertanács fő­tanácsosa tájékoztatta az új­ságírókat. A TGB annak a miniszter- tanácsi programnak az idő­arányos teljesítését tekintette át, amelyet a gazdaságilag el­maradott térségek fejlesztésére dolgoztak ki két évvel ezelőtt. Elsősorban Borsod-Abaúj- Zemplén, Szabolcs-Szatmár és Nógrád megye érintett, ezért b megyék tanácsi és pártvezetői is részt vettek az ülésen. Az 1936-ban elfogadott kor­mányprogram 3 milliárd fo­rintot irányzott elő a VII. öt­éves terv időszakára e térsé­gek fejlesztésére. 1987 elején a megyei tanácsok elkészítették saját középtávú programjai­kat, s így a 3 milliárd forintos központi támogatás további 17 milliárd forinttal egészült ki. Megnyitóünnepség Nagykovácsiban Andersen kis utódai Az apróságok érdeklődéssel lapozgatják az új könyveket Grósz Károly vendégei Véleménycsere Grósz Károly, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára szerdán finn gazdasági szakér­tői csoportot fogadott. A dele­gációt Pertti Sorsa, a finn pénzügyminisztérium főigaz­gatója vezeti. A szakértők Grósz Károly és Mauno Koi- visto köztársasági elnök leg­utóbbi megbeszélésein létre­jött megállapodás nyomán lá­togattak hazánkba. Tárgyalá­saik célja, hogy ismertessék a finn gazdaságpolitika tapasz­talatait, tanulmányozzák a magyar gazdaság helyzetét és gazdaságpolitikai törekvéseit. A szívélyes légkörű megbe­szélésen . finn vendégek tájé­koztatást kaptak hazánk hely­zetéről, az MSZMP előtt álló legfontosabb feladatokról, kü­lönös tekintettel a gazdasági stabilizációval és kibontako­zással kapcsolatos tervekre. Megvizsgálták azokat a terüle­teket, amelyeken a két nép ro­konságán és barátságán, a köl­csönös érdekeken alapuló, ha­gyományosan jó együttműkö­dés új, módszerek alkalmazásá­val tovább bővíthető. Elutazott Szűrös Mátyás Athéni látogatás A Görög Kommunista Párt Központi Bizottságának meg­hívására Szűrös Mátyásnak, az MSZMP Központi' Bizott­sága titkárának vezetésével magyar pártküldöttség utazott szerdán Athénbe, hogy részt vegyen a GKP megalakulása 70. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségen. Gö­rögországi látogatását köve­tően a pártküldöttség a Cip­rusi Dolgozó Nép Haladó Pártja (AKEL) meghívásának eleget téve Ciprusra látogat. A termelőszövetkezetek év­ről évre kölcsön felvételére kényszerülnek, mivel árbevé­telük szezonális. Kiszolgálta­tott helyzetüket jellemzi az a vélekedés, mely szerint a köl­csönszerződés biankó csekk, a visszafizetendő összeget a hi­telező bank szabadon határoz­za meg. Persze ez erős túlzás, de tény, hogy a szerződésből nem hiányzik az a záradék, mely szerint a banknak a ka­matot bármikor joga van mó­dosítani. Csontos János, a pá- tyi Zsámbéki Medence Terme­lőszövetkezet főkönyvelője még olyan esetre is emlékszik, amikor ez a „módosítás” a kamat csökkentését jelentette. — Rég volt — teszi hozzá sietve —, az utóbbi évekre in­kább az emelés a jellemző. A legutóbbi kamatemelés azt je­lenti, az ötmilliónál magasabb kamatösszeget még félmillió­val kell megtoldanunk. Mit te­hetnénk — tárja szét a karját —, a szerződést a záradékkal együtt írtuk alá. Persze, adódik a kérdés, hogy vajon joga van a ban­koknak egyoldalúan és vissza­menőleges hatállyal emelni a kamatokat? — A kérdés nagyon aktuá­lis — mondja Abonyi Kálmán, a Budapest Bank Rt. megbí­zott főosztályvezetője. — A sajtóban tévesen úgy jelent meg, hogy a bankok vissza­menőleg emelték két százalék­kal a kamatot. Erről tulajdon­képpen nincs szó, a „visszame­nőleg” csak annyit jelent, hogy október közepén jelentet­í A Termelőszövetkezetek Or- Ä szágos Tanácsának elnöksége Szabó István vezetésével szer­ig dán Budapesten ülést tartott. ^ A tanácskozáson részt vett < Kovács Imre, az MSZMP KB y gazdaságpolitikai osztályveze- / tője. A testület az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának felkérésére véleményt mon­dott arról, hogy miképpen, milyen koncepció figyelembe­vételével újulhat meg az ag­rárpolitika. A testület szerint a társadalmi-gazdasági fejlő­dés külső és belső körülmé­nyeinek megváltozása, a gaz­dasági reform véghezvitele, az ágazatban szaporodó gondok, s a versenyképesség megte­remtése elodázhatatlanná te­szi az agrárpolitika megújítá­sát. A szocialista gazdaság szervezésének új modelljét kell kialakítani, amiben a kereslet—kínálat ütköztetése, a piaci viszonyok válnak át­fogó gazdaságkoordináló té­nyezővé. A szocialista piac- gazdaság modelljébe kell be­illeszteni az agrárgazdaságot is, figyelembe véve annak természeti, gazdasági, társa­dalmi sajátosságait. A gazda­sági fejlődés megalapozásához az agrárgazdaság a továb­biakban is képes hozzájárul­ni — mutatott rá az elnök­ség —, ám ehhez a termék- szerkezet változtatására, a termékek feldolgozottságának növelésére és az áru minő­ségének javítására van szük­ség, nemkülönben a jövede­lemtermelő képesség fokozá­sára. A testület leszögezte: a to­vábbiakban is csak a nagy­üzemi gazdálkodás lehet az alapja a mezőgazdasági ter­melésnek. A továbblépés azonban immár új szövetke­zeti törvényt kíván. Szorgal­mazni és bátorítani kell a mezőgazdasági üzemek élelmi­szer-ipari tevékenységének fej­lesztését, és lényeges a tudo­tük be a kamatemelést, októ­ber elsejei időponttól. — Egyáltalán szükség volt erre az emelésre? — A refinanszírozási hitel kamatainak növekedésével pénzügyi igényeket közvetít a Magyar Nemzeti Bank. Most az a cél, hogy a vállalatok és a szövetkezetek kevesebb hi­telt vegyenek igénybe. A ke­reskedelmi bankok természete­sen a kamat továbbadásával tudják erre szorítani a gazdál­kodó egységeket. — A termelőszövetkezetek­nek, ha akarják, ha nem, bizo­nyos összeget igénybe kell venniük — a termelési sajá­tosságaikból adódóan. Nem le­hetne az esetükben kivételt tenni? — Valamennyi ágazat hitel- felvételei azonosak, méltá­nyosság nincs. Amúgy is ne­hezítené az elbírálást, hogy ke­vés a tiszta profilú, csak me­zőgazdasági termékeket előál­lító termelőszövetkezet. De vajon valóban „pénzügyi igényeket” akart közvetíteni az MNB, vagy csak a keres­kedelmi bankok hasznát akar­ta megnyirbálni és ezt a lab­dát adta tovább a kétszintű bankrendszer alsóbb lépcsője a kamatok felemelésével? A válaszra néhány napot várni kell, mert mint a Magyar Nemzeti Bank bankfőosztály­vezetője, Dorozs Béláné el­mondta. revizori vizsgálatot kezdeményeztek á kamat eme­lése ügyében három banknál, s ennek eredménye dönti el, történt-e jogsértés. M. T. mányos-műszaki feltételek ja­vítása is. A termelőszövetkezeti gaz­dálkodás stabilizálásához új árrendszer kialakítása szük­séges. A TOT véleménye: az agrárpolitika sikeres megva­lósításának lényeges feltétele az ágazati irányítás és az érdekképviselet megújítása is. A kialakult szövetkezeti, szak- szervezeti és kamarai jellegű érdekképviselet védje erőtel­jesen a termelőszövetkezetek és a szövetkezeti tagok érde­keit. A beszámolóhoz kapcsoló­dott a TOT szövetkezetpoliti­kai főosztályának előterjesz­tése, amelynek témája: a szö­vetkezetek megújulásának szükségessége, annak lehető­ségei és feltételei a mezőgaz­daságban. Az elnökség a szö­vetkezeti parasztság vélemé­nyét tolmácsolva egybehang­zóan annak a meggyőződésé­nek adott hangot, hogy a szövetkezet a jövő mezőgaz­A Kommunisták Magyaror­szági Pártja megalakulásának hetvenedik évfordulójához kapcsolódva tegnap délután a Pest megyei pártbizottság székházában elméleti konfe­renciára került sor. Pártmun­kások, aktivisták, tisztségvise­lők kaptak meghívót arra a rendezvényre, melyen Törté­nelmi kihívások, útkeresések és válaszok címmel a KMP politikájának hogyanjára mu­tattak rá az előadók. Az elméleti konferenciát Hámori Csaba, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának el­ső titkára nyitotta meg. Beve­zetőjében utalt arra, hogy erőt, öntudatot meríthetünk mai munkánkhoz a történelmi táv­latból felvetett kérdésekre adott válaszokból. Ezek a vá­laszok ma is időtállóak. Ugyanakkor a szükséges ta­nulságot is levonhatjuk az ak­kori kudarcokból, a sikerte­lenségből. A KMP megalakulásának történelmi körülményeiről Kende János, az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének tu­dományos munkatársa adott áttekintést. Rámutatott arra, hogy a Kommunisták Magyar- országi Pártja programjának csíráját jelentette a szovjet kormány 1918. november 3-i 9 A gyógyulás vagy az előrelépés reményében dön­tött úgy a monori Mező­gép Vállalat vállalati ta­nácsa, hogy megbízza a cég vezetőit a részvény- társasággá szerveződés előkészítésére? — Ha gyengélkedésről van szó, meg kell említenem, hogy — bár még nem látjuk tisz­tán idei eredményeinket’ — veszteségről nem kell beszél­nünk — válaszol Kálmán András, a vállalati tanács el­nöke. — Gondjaink a pilla­daságának és társadalmának hatékony, és a szövetkezeti tagság által változatlanul igé­nyelt formája. A működés feltételeit objektívebb, a me­zőgazdasági és szövetkezeti sajátosságokat jobban kifeje­ző, a felgyülemlett feszültsé­geket és ellentmondásokat feloldó szövetkezetpolitiká­nak kell megteremtenie és garantálnia. Ennek kapcsán hagy hangsúlyt kapott az ülé­sen a szövetkezeti önállóság és önkormányzati autonómia garantálásának, a tagi, tulaj­donosi pozíció újraélesztésé­nek, az életképességhez elen­gedhetetlen ár-, részesedési és adórendszer kidolgozásá­nak és alkalmazásának szük­ségessége. Az elnökség legközelebbi, decemberi ülésén ismételten visszatér a témák megtár­gyalására, majd a vitaanya­got a januárban megtartan­dó szövetkezeti konferencia elé terjeszti. üzenete a monarchia népeihez. A párt erejét és fellépésének sikerét az is adta, hogy szi­lárdan megvethette lábát a haladó értelmiség körében. A népi demokrácia és szo­cialista fejlődés kérdéskörrel Balogh Sándor, a történelem- tudomány doktora, a Párttör­téneti Intézet igazgatója foglalkozott. Kitért arra a sö­tét korszakra, mely a Tanács- köztársaság megdöntése után Magyarországra köszöntött. Ezt követően részletesen ele­mezte a felszabadulás után következő időszakot, a magyar népi demokrácia megszületésé­nek napját, mely 1944. decem­ber 21—22-től, az Ideiglenes Nemzetgyűlés új törvényhozó határozatától datálódik. Párt­történeti tényekre, kutatások­ra alapozva világított rá az 1947-es augusztus 31-i válasz­tásokra, amikor a KMP a pár­harcból a legnagyobb pártként került ki győztesen. A törté­nelmi eszmefuttatás, a ténye­ken alapuló elemzés hibáink, gyengeségeink, lépéstéveszté­seink feltárása minden bi­zonnyal a résztvevők döntő többségét közelebb vitte — a megfogalmazott tanulságok alapján — a ma problémáinak megoldásához. natnyi hitelpolitika miatt adódnak: ez ugyanis arra ösz­tönzi a bankokat, hogy von­ják ki pénzüket a vállalatok­tól. Nekünk viszont szüksé­günk van hitelekre, ugyanis termékeink — komoly, sok műveletet Igénylő berendezé­sek — átfutási ideje lassú, ezért amíg egy-egy munkada­rabunkat átadjuk, kölcsönök­ből kell fizetni a bért, a költ­ségeket. E költségek kamatai azonban számunkra roppant mapasak, előnyösebb egyéb források felkutatása. Könyvtárosok, pedagógusok, pszichológusok, szociológusok, festő- és előadóművészek — na és főszerepben a gyerekek — vettek részt tegnap délelőtt a megyei gyermek- és ifjúsági könyvnapok megnyitóünnepsé­gén, Nagykovácsiban. Az általános iskola torna­termében Piavas Judit előadó- művész tolmácsolásában Pab­lo Neruda: A könyvhöz című versével vette kezdetét az egész napos program. Majd a gyerekek által már jól ismert Horváth—Benedek duó gitár­9 Mit várnak a rész­vénytársasági forma beve­zetésétől? — Azt várjuk, hogy mű­ködő tőkét vonhassunk be a termelésbe. Erre vonatkozóan már tájékozódtunk előzőleg, s azt tapasztaltuk, számíthatunk arra, hogy vevőre is találnak részvényeink. 9 Néhány esztendeje igen sok szó esett az önök budapesti, Forgách utcai gyáráról, mely önállósodni kívánt. Mi lesz a sorsuk? — Részvénytársasággá ala­kultak, akárcsak a többi, pél­dául a rákoskeresztúri és a monori egységünk. A vállalat által bevitt vagyon elegendő ahhoz, hogy működjenek gyá­raink, de részvényeket kell kibocsájtaniuk. A részvények többsége továbbra is a válla­lati központ tulajdonában ma­rad. T. B. E. és furulyamuzsikávaí szóra­koztatta a közönséget. Ezután Bárdos Istvánná, a HNF Pest Megyei Bizottságának munka­társa kiosztotta a Hazafias Népfront, az Üttörőszövetség Pest megyei elnöksége, vala­mint a Pest Megyei Művelő­dési Központ és Könyvtár ál­tal meghirdetett Andersen meseíró-pályázatra érkezett munkák nyerteseinek a díja­kat. Elmondta: örömmel ta­pasztalták, milyen nagy a gye­rekek meseírókedve. Közel százötven dolgozat érkezett a megye számos településéről. Elsősorban a kilenc-tizennégy évesek mutattak nagy aktivi­tást. A pálmát a nagykátai diákok vitték el: ők hatvan mesét küldtek a pályázatra. A munkák nagy száma miatt ju­talomban részesíteni csak a hat legjobb pályamunkát tud­ták, a többieknek könyveket és emléklapokat adtak át el­ismerésül. Az első hat helyezést a kö­vetkezők érték el: Szabó Ju­dit dömsödi nyolcadikos, Mi- zset Eszter nagykátai harma­dikos, Szegedi Regina nagy­kátai nyolcadikos, Takács Gyöngyvér százhalombattai hatodikos, Szegedi Tamara nagykátai hatodikos és Rozbo- na Beáta százhalombattai ha­todikos tanulók. A két első dí­jat nyert mesét Havas Judit tolmácsolta az ünneplő közön­ségnek. A megnyitóünnepség után a gyerekeknek tizenegy külön­böző kiscsoportban tartottak irodalmi és játékos foglalko­zásokat, vetélkedőket. A szer­vezők gondoltak a felnőttek­re is. Reform és művelődés címmel Varga Csaba író és szociológus előadását hallgat­hatták a vendégek. A. P. Lehet, hogy jogsértő a kamatemelés? Revizori vizsgálat indult Elméleti konferencia Történelmi kihívások V. E. Három kérdés - három válasz Mezőgép: rész, vény, részvény A részvény szóból valaha a rész volt a legfontosabb: részt venni egy gazdálkodóegység vállalkozásaiban, saját tőkémmel segíteni céljainak elérését abban a reményben, hogy a haszon osztásánál én is jelen lehetek. Ma viszont sokan a vény tagot emelik ki a szóösszetételből, értvén így a részvény szó alatt egy beteg, gyengélkedő szervezet meg­mentésére szolgáló receptpapírt. A tapasztalat sugallja eme értelemmódosulást: mostanában mintha elsősorban a gon­dokkal küszködő vállalatok alakulnának át részvénytársa­sággá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom