Pest Megyei Hírlap, 1988. augusztus (32. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-29 / 206. szám

1988. AUGUSZTUS 29., HÉTFŐ Emlékek Péteri múltjából Az épület ismerős, de az előtte álló fa ágait már megtépázták az elmúlt évtizedek. Komoly tekintetű férfi, s lágy vonású fiatal nő néz reánk a képről. Vajon kinek az ükanyja, szépanyja? A napokban nyílt meg Péteriben az a néprajzi állandó kiállítás, amely a település múltjának tárgyi emlékeit mutatja be. A Ferihegy Mgtsz egykori irodájában társadalmi ösz- szefogással készült el az a bemutatóterem, ahol a község szlovák ajkú lakosságának történetét ismerteti meg az érdeklődőkkel a tárlat. Egyedülálló és környezetbarát Túlszárnyalták a svájci csúcsot « Rohamléptekkel terjed a mű- í anyag alapanyagú termékek / előállítása. Hazánkban is mind jj nagyobb teret nyer népgazda- ^ sági hasznosításuk. Üjabban í mint kiváló cipőgyártási alap- 2 anyag iránt növekszik a íel- y használói érdeklődés. Minden y bizonnyal ez utóbbi késztette £ a Pest Megyei Műanyagipari ^ Vállalatot arra, hogy Zsámbé- < kon lévő gyáregységükben az g NSZK-beli Battenfeld cégtől y olyan gépsort vegyenek, amely y, alkalmas a granulálható PVC Z habosítására. Az új gépsor telepítését megelőzte egy tágas üzem­csarnok építése. A vállalat sa­ját erőből megkezdett beruhá­zása mintegy 90 millió forin­tot emésztett, fel. Már az el­múlt év novemberében állt az üzemcsarnok, s a közelmúlt­ban fejeződtek be a Batten- feld-gépsor szerelési és pró­baüzemelési munkálatai. Mogyorósi János igazgató és Paxián Márton főművezető társaságában végigjártuk a gyáregység területét. Mielőtt betértünk volna az új üzem­csarnokba, a gyáregység igaz­gatója elmondta, hogy létesít­ményük meghatározó profilja az alapanyaggyártás és -fel­dolgozás. — Az úgynevezett termo- kaucsuk-granulátum elsődle­ges igénylője a cipőipar — mutatott a terméket tartalma­zó zsákokra Mogyorósi János. — Idei tervünkben mintegy ezer tonna kiszállítása szere­pel. — Szerves és szervetlen színezőanyagokat egyaránt al­kalmazunk. Ebben a festék- bemérö helyiségben minden egyes alapanyaghoz a vevő kívánsága szerint készíthetjük el a lágyabb és a keményebb színeket. A festékanyagokat a Sandos svájci cégtől kapjuk. Az alapanyaggyártó üzem­részben valóságos porfelhőben dolgoznak. A zajártalom ellen fülvédöt használnak a mun­kásak. Az új üzemcsarnokban lé­nyegesen tisztább és csende­sebb a légkör. A Battenfeld- berendezésekkel párhuzamos oldalon egy régi gépsoron po- lisztirolt darabolt az oda te­lepített masina. — Évente ezer tonna po- Iisztirólt kapunk a Szovjet­unióból — mondja a mind nagyobb mennyiségben fel­használt anyagokról Mogyoró­si János. — Ezt a termokau- csukba keverjük be. Elmond­hatom, hogy a habosított PVC-t készítő Battenfeld- üzemrészünk és az abban meghonosított technológia nemcsak vállalatunknál, de országosan is egyedülálló. Nagy előnye, hogy jól kezel­hető anyagot állít elő és egy­ben környezetbarát is. Jelentősek a zsámbéki gyár­egység nemzetközi kapcsolatai. Osztrák, nyugatnémet, olasz és svájci cégek termékeik leg­jelentősebb vásárlói. A gyár­egység idei árbevételi terve 870 millió forint, ebből a dön­tő hanyagot, mintegy 570 mil­liót az alapanyaggyártás adja. A többi egyéb műanyagipari termékek értékesítéséből szár­mazhat. Közéjük tartoznak az Ikarusnak szánt hangszigetelő lemezek. Paxián Márton figyelemre méltó adatokat közölt: — A telepítéskor jelen lévő szakemberek elmondták, hogy a gépsor napi teljesítménye 24 tonnára tehető. Szerintük ez a csúcs! Sikerült bebizo­nyítanunk, hogy műszakon­ként már most is 12—13 ton­na gyártására vagyunk képe­sek. Tehát a napi mennyiség elérheti a 35—40 tonnát is. Működési alternatívák Változások a Budaflaxnál Október 1-jétől részvénytár­saságot és korlátolt felelőssé­gű társaságot alapít a Buda- flax Lenfonó és Szövőipari Vállalat. A korábbi. sikeres gazdálkodás és széles körű te­vékenység ellenére a vállalat nyeresége az utóbbi években folyamatosan csökkent, és a vállalatnál maradó alapok egy­re kevesebb fedezetet nyújtot­tak a műszaki-technológiai fejlesztésekre, a dolgozók anyagi ösztönzésére. A szervezetkorszerűsítés gondolata a Budaflaxnál már korábban is felmerült. Kez­detben a tröszti forma kiala­kításának lehetőségére gon­doltak, de a vállalkozási for­mák választékának növekedé­se után most a Pénzügykutató Rt-nek adtak megbízást a mű­ködési alternatívák kidolgozá­sára. Az elkészült elemzés alapján döntött úgy a vállalat vezetése, hogy október 1-jétől a vállalat egységei részvény- társasággá, a kereskedelmi részleg pedig korlátolt fele­lősségű társasággá alakul át. Sok múlik azon, hogy mekko­ra lesz a habosított PVC tő­kés piaci sikere. A zsámbékiak okkal bíznak az új üzemrész jövőjében. Rajtuk nem múlik. Az ered­ményes gazdálkodáshoz meg­vannak a szakmai és a tárgyi feltételek, a többi tehát az embereken múlik ... Gy. L. Szövetkezetek Ellenőrzés Ülést tartott a Fogyasztási Szövétkezetek Országos Taná­csának elnöksége. A testület a szövetkezetek belső ellenőrzési rendszerének működéséről tárgyalt, és megvitatta az ez­zel összefüggő további tenni­valókat. Az előterjesztés szerint a belső ellenőröknek hatéko­nyabban kell segíteniük a szö­vetkezeti vezetők, a szakirá­nyításban részt vevők vala­mint a szövetkezeti üzletpoli­tika megvalósításán dolgozók munkáját. A tagok érdekeltsé­gének növelésében is nagyobb szerepet kell kapnia az ellen­őrzésnek. Az elnökség tagjai szerint a felügyelőbizottságok fokozottabb közreműködésével célszerű erősíteni a tagsági el­lenőrzés számonkérő jellegét. Ennek azonban csak akkor tudnak megfelelni az ellen­őrök, ha a szövetkezeti veze­tőktől az eddiginél is függetle­nebbek és a szövetkezeti tör­vényben részükre biztosított jogokat a gyakorlati munká­jukban is maradéktalanul ér­vényesíteni tudják. Bélyegsorozat Repüléstörténet A Magyar Posta Repüléstör­ténet elnevezéssel 5 címletből álló, összesen 29 forint név­értékű általános forgalmi (lé­giposta) bélyegsorozatot hoz forgalomba augusztus 31-én. A bélyegek Varga Pál gra­fikusművész tervei alapján, többszínű ofszetnyomással, a pénzjegynyomdában készültek. Valamennyi bélyegképen légi­posta felirat és repülőgép tí­pusjelzése található. Az 1 fo­rintos bélyeben Lloyd C II, a 2 forintoson Brandenburg C I, a 4 forintoson UFAG C I, a 10 forintoson Gerle 13, a 12 forintoson pedig WM 13 típusú repülőgép látható. Letéti jegy Új értékpapírt adnak ki A letéti jegy olyan új érték­papír, amelynek bevezetésével a kormány megteszi az első lépést a lakosság és a gazdál­kodó szervezetek bankkapcso­latait elhatároló korlátok meg­szüntetésére — tájékoztatta az MTI munkatársát Rusznák Tamás, a Pénzügyminiszté­rium jogi főosztályának mun­katársa. Letéti jegyet a pénzinté­zetek, magánszemélyek és jo­gi személyek részére egyaránt kibocsáthatnak es az korláto­zás nélkül átruházható. Ennek az értékpapírnak a kamatait a pénzintézetek szabadon ala­kíthatják, figyelembe véve a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott felső korlátot. Még nem született döntés a kamat felső határáról, ez vár­hatóan a hároméves OTP-ta- karéklevél kamata körül fog alakulni. A biztosítókat kivé­ve, valamennyi pénzintézet ki­bocsáthat letéti jegyet, így eb­be az akcióba bekapcsolód­hatnak a kereskedelmi ban­kok, az OTP, a takarékszö­vetkezetek, valamint a szako­sított pénzintézetek. Az ér­tékpapír lekötési ideje három év, ám lehetőség van arra, hogy a pénzintézetek ennél rövidebb időre is kibocsássa- nak letéti jegyet. A kibocsá­tásban olyan nagyfokú sza­badsággal rendelkeznek, hogy minden egyes ügyféllel külön is megállapodhatnak különbö­ző, a befektetőnek legmegfe­lelőbb lekötési időben. Ha­sonló a helyzet az értékpa­pírcímletek meghatározásá­nál is. Várható, hogy a ban­kok a kötvényekhez hasonlóan meghatározott címletű érték­papírokat fognak kibocsátani, de arra is lehetőség van, hogy a címlet értékét a befek­tetővel közösen megállapodva határozzák meg. Várhatóan ez az értékpapír egyaránt kedvező befektetési formát kínál a lakosságnak és a vállalatoknak. A szakembe­rek arra számítanak, hogy már a kezdeti időszakban igen keresett lesz. A lakásfi­nanszírozás jelenlegi rendsze­rében azonban egyelőre nem kívánatos, hogy az OTP-nél elhelyezett lakossági betétál­lomány csökkenjen. Ez szol­gál fedezetül ugyanis az OTP által nyújtott lakossági hite­leknek, amely egyik legfon­tosabb forrása a lakásvásár­lás, a lakásépítés finanszíro­zásának. Ezért a Magyar Nem­zeti Bank más pénzügyi ter­vező szervekkel együttműköd­ve közösen meghatározza az év során kibocsátható, a la­kosság által is megvásárolha­tó értékpapírok mértékét. Ezt a keretet a pénzintézeteknek figyelembe kell venniük a le­téti jegy kibocsátásánál. Népszavazás után Döntés: év végén Ráckeve — 1984-ig nagy­község, később városi jogú nagyközség — valamennyi címváltásáról beszámoltunk, nemrégiben arról is, hogy népszavazás alapján várha­tóan várossá válik e szép Duna-parti település, társköz­ségeivel, Makáddal, Lórévvel és Szigetbecsével közös taná­csot alapít. Gombó Pál: J3eiÁo(c azaS B aj van vele bizony. Minden szinten szin­te minden. Ezt az újságcikkekből tudom, melyeknek hiszek, hiszen értelmiségiek írták, sőt, többnyire újságírók, írók, akiknek fejét majd szétveti a tudás, sőt a többet tudás. Azt írják például, mert ők jól informáltak, hogy nem ám példátlan eset a jogi karnál ama felvételi tételek el- és kiadásának ese­te, hanem példás, mert nem tudják bizonyí­tani, de igenis tudják, hogy számos helyen számos egyetem számos esetében dúl a ki­vételezés, a protekció, a megvesztegetés, kü­lönben például hogyan lehetne az, hogy azok­nak, akik elérik a felvételi pontszámot, azok­nak sem mindegyike jut be az egyetemre. Ar­ra a roppantul világos következtetésre jut, hogy ennek oka a numerus clausus, azaz a zárt szám, mert aszongya a hivatal, hogy aszondi, ennyi hely van és kész. Ez a nu­merus clausus, mint ma már mindenki előtt nyilvánvaló, pont olyan, mint egy monopó­lium, amely a felvételt nyerőknek esélyt nyújt, hogy el is végezzék az egyetemet, a felvételt irányítóknak pedig, aszerint, hogy a diploma mennyi anyagi jövedelmet ígér. arra, hogy kiárulják a tételeket, meg akár a helyet is, vagyis a korrupció melegágya, mint min­den monopólium. Nna. Már-már kétségbeestem, mikor a cikkek­ben azt olvastam, hogy készen áll immár er­re a panacea, csak publicista éss2el kell él­ni, ugye emberek, mert hát a dolog egysze­rű, mint mészárosnak a taglózás, meg kell szüntetni a felvételi vizsgákat, meg a nume­rus clausust. Fel kell venni ama egyetemek­re (is) mindenkit, aki leérettségizett. És az­tán majd ott, bent első-második évben kihul­lik a rostán, aki kihullik, érvényesül a nagy képesség, tudás, természetes kiválogatódás, amelyről már Darwin is annyi szépet és jót írt Harc a létért címszó alatt. Arról ugyan a cikkekben nem esik szó, hogy mi lesz a ki­esőkkel, de hát tudvalevő, hogy az az egy-két év jogi (vagy orvosi) képzés csak növeli te­szem azt a leendő manikűrösnők felkészült­ségét, pláne most, amikor az AIDS leküzdé- • sében nekik is feladatuk van. Ott ültem immár meggyőzve a briliáns nyi­tottság elmélettől, amikor egyszerre, miként a méhcsípés, belémmart a logika. Hiszen, ha a felvételit romlott erkölcsünk, és a pénz ha­talma, meg a hatalom pénze imigyen meg­fertőzte, mi a biztosítéka annak, hogy kihul­lani az érettségizettek közül az éretlenek fognak? És nem azok, akiknek pénzük, pro­tekciójuk stb. van? Megjelent szemem előtt a tanár, aki immár nem a felvételi tételekért kap holmi juttatásokat, hanem a vizsgázta­tásért az első, vagy a második évben. Te­szem azt Főherceg elvtárs, vagy Maszek Ür fiától azt kérdezi, melyik ama kontinens, amely egy kisázsiai királylánytól kapta a ne­vét? Mire a gyerek azt válaszolja: Ázsia, ami úgy helyes, mert Európa, ha úgy vesszük az eurázsiai kontinens része. Míg a bérben és fizetésben alig dúskáló munkásember fiától- lányától azt kérdezi, hogyan hívják latinul az ájtatos manó máját? De sőt, később, amikor a középiskolákban dúló Harc a ' bennlétről olvastam, ami ugyanis egyes, például nyelvi osztályokba va­ló felvételért főijük, immár arra gondoltam, hogy ha az érettségi egymagában jogosít a továbbjutásra, vajon mi a biztosítéka annak, hogy már akkor megfelelő borítékért nem ál­lapítják-e meg, hogy eme gyerek IQ-ja, azaz intelligencia kvóciense 180 százalék, amazé meg csak 69, mert a pszichológusok sem erkölcsö­sebbek, legföljebb más tudományúak, mint a pedagógia illetékesei. És ha az egyik gye­reknek előre kiadják, hogy a kérdőíven a vá­laszok sora a, b, c, b, a, míg a másik csak nézi, hogy ha az egyik csapból percenként száz liter víz folyik, a másikból 66 és fél, a harmadikból pedig 8,i akkor hány perc alatt telik meg egy 6X3 méteres kerti fürdőmeden­ce, amit 6 százalék hibaforrással épített a kőműves? Csak ül és számolgat, hogy vajon az a, a b. vagy a c válasz a helyes. De sőt még az általános iskolákban sem más a hely­zet, mert ha teszem azt, az iskolaév kezdete­kor az iskola még épül, és a gyerekek hat 'hétre kirándulásokra mennek, akkor az év további részére ki kerül nyelvi osztályba va­lahol, ki kerül az elmaradottak oktatásába másfelől, arról is döntés születik, mely befo­lyásolható így meg úgy, és az eredmény meg­felelő befolyástól függ, ami olyan emberi ke­zekben van letéve, amelyek egyike eme be­vételközpontú világban netán borítékot szo­rongat. V agyis szerény logikám szerint, ha az er­kölcsök olyanok, amilyeneknek írástu­dóink festik őket, a be- és feliskolázás szinte minden szinten hálapénzes esély dolga, miként az orvosi ellátás az SZTK-ban. De hadd fűz­zem hozzá a magam eszével, ha strukturális reformmal nem is lehet segíteni a dolgon, de netalán mégsem olyan nyereségelvű, a „szin­te” szó ad reményt. Akadnak még, akik nem árusítják, hanem kiadják a tételeket, akik az IQ-t tudományuk szabályai szerint mérik, akiket tisztességesen felvesznek, és ha ta­nulnak, gondolkodnak, majd maguk Is értel­miségiek lesznek, vagy munkások, parasztok, sőt vállalkozók, akik nem az oktatásban te­vékenykednek. Végeredményben valaha ré­gen is nemcsak a főhercegek gyerekei jár­tak egyetemre, hanem Galilei és Kopernikusz is. Struktúra ide, struktúra oda. Az idei év június második napján tartott tanácsülés az­óta hivatalossá nyilvánította a népszavazás eredményét, kötelezte magát arra, hogy az á’lamigazgatási egyesülést — ezt a hivatalos nevet kap­ja — létrehozza. A nagyközségi tanács el­küldte hát pályázatát a Pest Megyei Tanacs Végrehajtó Bizottságára, ahol az egyesü­lés, a várossá válás tervét, a pályázat valamennyi szándé­kát elfogadták, s támogatá­sukról biztosítva továbbküld­ték az Építési és Városfej­lesztési Minisztériumnak. A minisztérium feladata lesz a pályázat előkészítése a gyakorlati megvalósításra, ezt megelőzően azonban még több politikai fórumon is megvi­tatják Ráckeve tervezetét. Várhatóan novemberben, de­cemberben kerül a pályázat az Elnöki Tanács elé, ahol kimondják a végső szót, me­lyet a négy település lakói izgatottan varnak. Nyárutói jelek Madárvcnuíás A Dél-Alföld 22 000 hektá­ros pusztaszeri tájvédelmi kör­zetében készülődnek a nagy útra a költöző madarak. Bú­csúznak a gólyák is. A szo­kottnál korábban kényszerül­tek elhagyni fészkeiket, mert az emlékezetes augusztus 3-1 szélviharos ítéletidő megtépéz- ta,. ledöntötte otthonukat. Sze­rencsére a fiókák már meg­erősödtek, s így nem esett ba­juk. Most már csapatokba ve­rődve járják a vadvizeket, a réteket, ahol élelmet találnak. Gyakorta fölszállnak, köröz­nek a levegőben: a gólyaszü­lők így edzik a fiókákat, szok­tatják a kitartó repüléshez. A magyarországi gólyák nyolc­ezer-tízezer kilométert tesznek meg, míg eljutnak a téli szál­lásukra, Afrika déli Vidékeire. Ezt az utat csaknem két hó­nap alatt teszik meg. Nvárutói hangulatot tükröz a szegedi fehér-tói madárszálló is. A végeláthatatlan tólánco­lat közepén álló kis szigeten van Közép-Európa legnépe­sebb dankasirály-telepe; több mint négj'ezer fióka nfitt fel^ itt. tanult meg úszni, repülni/ A szülők és a fiókák együtt in­dulnak délebbi tájakra, a me­diterrán övezetbe. Helyükre majd az ősszel, a télen a hi­deg tengerek partjain fészkelő északi sirályfajok érkeznek, s ezek itt telelnek át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom