Pest Megyei Hírlap, 1988. augusztus (32. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-01 / 182. szám

2 1988. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ Mihail Gorbacsov fogadta a nyugatnémet külügyminisztert * Növekszik a párbeszéd intenzitása A szovjet kormány meghí­vására a külügyminiszteri konzultációkról aláírt jegyző­könyv értelmében rövid mun­kalátogatást tett a Szovjet­unióban Hans-Dietrich Gen­scher nyugatnémet külügymi­niszter, akit a Kremlben szom­baton fogadott Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitkára. Az eszmecserén mindketten hangot adtak annak a meg­győződésüknek, hogy a szov­jet—nyugatnémet viszony ala­kulása jelentős hatással van a nemzetközi helyzet egészére. A Szovjetunió és az NSZK ve­zetőinek a közeljövőben ese­dékes kölcsönös látogatásai erőteljes lendületet adhatnak a két állam közti kapcsolatok fejlesztéséhez. A két politikus nagy teret szentelt az európai kérdések­nek. A nemzetközi kérdések so­rában Mihail Gorbacsov és Hans-Dietrich Genscher véle­ménycserét folytatott a bécsi találkozó állásáról is. A szov­jet vezető a VSZ PTT varsói ülésén elfogadott határozatok­ra utalva kijelentette: a VSZ minden tagállama érdekelt a tanácskozás eredményes befe­jezésében. Genscher átadta Kohl kan­cellár üdvözletét, s a szovjet vezető hasonló jókívánságok tolmácsolására kérte meg a külügyminisztert, utalva kö­zelgő személyes találkozójuk­ra. Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet és Eduard Se- vardnadze szovjet külügymi­niszter szombati moszkvai ta­lálkozóján megelégedéssel nyugtázta a szovjet—nyugat­német politikai párbeszéd tar­talmasságát, növekvő intenzi­tását — olvasható a külügy­miniszteri találkozóról vasár­nap nyilvánosságra hozott TAS ZSZ-jelentésben. A két miniszter egyetértett abban, hogy a nemzetközi helyzet jelenlegi kedvező ala­kulása jó feltételeket teremt a nyugatnémet—szovjet kap­csolatok jelentős mértékű fej­lődése számára, a Szovjetunió és az NSZK fontos szerepet játszhat az új európai gondol­kodásmód kialakításában, elő­revivő kezdeményezésekkel léphet fel a földrész érdeké­ben. A két ország egyformán fontosnak tartja a biztonsági és a leszerelési kérdések meg­ítélésében mutatkozó, mind nagyobb kölcsönös egyetértést. Ezzel kapcsolatban a szovjet diplomácia ' vezetője felhívta nyugatnémet kollégája figyel­mét Mihail Gorbacsov új, Varsóban előterjesztett javas­lataira, a VSZ Politikai Ta­nácskozó Testületének varsói kezdeményezéseire. Genscher válaszában üdvö­zölte azt a tényt, hogy a szo­cialista országok készek je­lentősen csökkenteni európai fegyveres erőik létszámát, és hagyományos fegyverzetüket, és készek haladéktalanul tár­Jereváni tömeggyűlés sztrájkfelhívás nélkül Aláírásgyűjtő kampány Mintegy 250 ezer ember vett részt péntek este Jerevánban azon a tömeggyűlésen, amelyet a betiltott örményországi Ka- rabah-bizottság hívott össze. A több mint háromórás gyűlés szónokai elfogadhatatlannak nevezték a Legfelsőbb Tanács Elnökségének Karabah-hegyvi- dék ügyében hozott határoza­tát — erről tájékoztatta az MTI moszkvai tudósítóját hite­les jereváni forrás. A helyszíni beszámoló szerint a nagygyű­lésén újabb sztrájkfelhívások r.em hangzottak el és szeptem­berig nem terveznek további tüntetéseket sem,‘ ugyanakkor a megmozdulás szervezői alá­írásgyűjtő kampányt kezdtek az elnökségi határozat ellen. Az Armenpressz hírügynök­ség munkatársa elmondta, hegy a tömeggyűlésen felso­roltak mintegy 20 jereváni vállalatot, amelyek kollektívái állítólag elutasítják a Legfel­sőbb Tanács Elnökségének ha­tározatát. Ennek ellenére Je­revánban szombaton és vasár­nap is kómmunista műszakot taitottak az üzemekben a le­maradások behozására. Moszkvában ülést tartott a szovjet parlament nemzetiségi tanácsának Karabahhal fog­lalkozó bizottsága. A szovjet hírügynökség szűkszavú jelen­tése nem tért ki arra, hogy konkrétan milyen kérdésekkel foglalkozott a testület pénteki ülésén. gyalást kezdeni erről a témá­ról. A találkozón áttekintették a bécsi utótalálkozó munká­ját, megállapították, hogy a két ország azonosan ítéli meg a vegyi fegyverek betiltásá­nak kérdését, s üdvözölték a KGST és az EGK közötti hi­vatalos kapcsolatfelvételt. Jelentős állomásként érté­kelte vasárnap véget ért tár­gyalásait moszkvai sajtóérte­kezletén a szovjet—nyugatné­met viszony fejlődése szem­pontjából az NSZK külügymi­nisztere. Hans-Dietrich Gen­scher vasárnap hazaérkezett a Szovjetunióból. Frank Carlutci látogatása Dmitrij Jazovnak, a Szov jetunió honvédelmi miniszte­rének meghívására hétfőn hi­vatalos látogatásra Moszkvába érkezik Frank Carlucci, az Egyesült Államok nemzetvé­delmi minisztere. Moszkvában folytatódnak a szovjet és az amerikai katonai vezetés meg­beszélései, Frank Carluccinak lehetősége lesz számos szovjet katonai létesítmény megláto­gatására, a tervek szerint uta­zást tesz az országban és al­kalma nyílik megismerkedni a szovjet fegyveres erők egy­ségeivel. A tervek szerint az amerikai nemzetvédelmi mi­nisztert fogadja Andrej Gro- miko, a legfelsőbb tanács elnökségének elnöke. Az SZKP Központi Bizottságának határozatai Jövőt építő döntések, javaslatok Az SZKP Központi Bizottsága ülést tartott pénteken Moszkvában. Az ülésen Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára tartott előadói beszédet a 19. országos pártértekezlct határozatainak megvalósítása érdekében folytatott gyakorlati munka kérdéseiről. A KB határozatot fogadott el a párt- szervezetek beszámolóiról és választásairól, valamint a párt­apparátus átalakításának alapvető irányairól is. A plénum elfogadta a po­litikai bizottságnak azt a ja­vaslatát, hogy Mihail Gorba­csov vezetésével alakuljon meg a KB bizottsága azoknak a javaslatoknak az előkészí­tésére, amelyek a szovjet tár­sadalom politikai rendszerének reformjával függnek össze. A 19. országos pártértekez­let határozatainak megvalósí­tása mindenekelőtt kötelezi 8 különböző szintű pártszerve­ket, hogy tevékenységükben a konferencia döntéseinek gya­korlati végrehajtására össz­pontosítsák minden erejüket. A kommunisták kezdeménye­zőkészségére építve a KB-ha- tározat harcot hirdet a bü­rokratizmus, a fegyelmezet­lenség, a felelőtlenség és más káros jelenségek ellen, A központi bizottság jóvá­hagyta azokat a terveket, amelyeket a politikai bizott­ság dolgozott ki az ország élelmiszer-ellátásának javí­tására. Egyúttal megbízta a szovjet kormányt, a köztár­sasági minisztertanácsokat és az alsóbb szintű tanácsokat, hogy a PB terve alapján dol­gozzanak ki konkrét intézke­déseket az élelmiszer-ellátás javítása érdekében. Az SZKP Központi Bizott­sága célul tűzte a köztársasá­gi KB-k, és más, alsóbb szin­tű pártbizottságok elé, hogy A második legnagyobb vallás Muzulmánok u Szovjetunióban A hívők számát tekintve a pravoszláv után az iszlám a második legnagyobb vallás a Szovjetunióban. Mivel az isz­lám követői a Szovjetunió több ezer kilométerre kiterje­dő területén élnek, s egyes helyeken a vallás gyakorlási módja is eltér némileg — a muzulmán vallás irányítására négy, (egymástól független központ alakult ki. A közép-ázsiai és kazahsz­táni muzulmánok egyházi központja Taskentben műkö­dik. Itt találgató a közép­ázsiai muzulmánok fejének, Samszutdinhan ibn lsan Ba- bahan muftinak a rezidenciá­ja is. A központ és a köztársasá­gi alközpontok (számuk négy) irányítása alá sok mecset és más vallási célt szolgáló épü­let tartozik. Ezeket a hívők ■adományaiból tartják fenn. (Ez az összeg nem adóköte­les.) A mecsetek és egyéb épületek felújítását, restaurá­lását az állam is támogatja. Amennyiben szükség van rá, a hívők adomáinyaiból új me­cseteket építenek. A muzulmánok vallási köz­pontja több mint nyolcvan ország iszlám szervezeteivel és személyiségeivel áll szoros kapcsolatban; részt vesz a nemzetközi iszlám konferen­ciákon. A közép-ázsiai muzül- Az Altin-Abad-mecset imám-hatibja, Aripdzsan Juldasev a mánok egyházi központja ak- Korán szúráját magyarázza a 19. pártértekezlet határoza­tainak megfelelően a közeljö­vőben tegyenek határozott lé­péseket a pártbizottságok és a tanácsi szervek funkcióinak szétválasztása érdekében. En­nek keretében erősítsék a ta­nácsok felelősségét területük társadalmi-gazdasági fejlő­déséért, fokozzák önállóságu­kat. Az SZKP KB szükségesnek ítélte, hogy' mindenféle ki­egészítő rendelkezések nélkül a pártszervezetek a gyakor­latban valósítsák meg a párt­értekezletnek a pártélet to­vábbi demokratizálásáról ho­zott határozatait. A KB határozata értelmé­ben haladéktalanul jogi és szervezeti intézkedéseket kell tenni á politikai rendszer re­formja érdekében. A KB döntött arról, hogy a legfelsőbb tanács következő ülésszaka elé kell terjeszteni az államhatalmi és igazság­ügyi szervek reformjának kér­déseit. A szovjet parlament ülésére megvitatásra kell előterjeszteni a politikai in­tézményrendszer reformjának megvalósításával összefüggő alkotmánymódosítások, a vá­lasztási rendszer és a bírósá­gok tevékenysége megújításá­nak tervezeteit is. A KB' ugyancsak szükséges­nek tartja a helyi önkormány­zatról szóló törvény kidolgo­zását 1989-ben. A nemzetiségi kérdést érintve úgy foglalt ál­lást, hogy a figyelmet, a pan­gás időszakában keletkezett káros jelenségek felszámolá­sára, a népek és nemzetiségek társadalmi, gazdasági és szel­lemi igényeinek tényleges ér­vényesítésére kell összpontosí­tani, és határozottan szembe kell szállni azokkal a pereszt­rojkaellenes erőkkel, amelyek nacionalista és soviniszta ér­zelmeket szítanak. RONALD REAGAN ÜZENETE A tv-híradó stábja, amely Grósz Károly főtitkár mi­niszterelnök amerikai útjáról tudósított, magával hozta Ronald Reagannek, az Egyesült Államok elnökének a magyar néphez intézett szavait is. Az üzenet a szom­^ bat esti tv-híradóban hangzott el. — Köszönöm a lehetőséget, hogy Grósz Károly párt­Jőtitkár egyesült államokbeli útja alkalmából szólha­tok a magyar néphez — mondotta elöljáróban Ronald Reagan. — Nemcsak Grósz úr látogatása jelent szá­momra különös, örömet, hanem az is, hogy útja során találkozott az amerikai nép legkülönbözőbb képviselői­vel és az Egyesült Államok több tájára is eljutott, önök is tudják: az amerikai—magyar kapcsolatokban tekintélyes múlt előzte meg a viszony jelenlegi javu­lását. Az amerikaiak rendkívül sokat köszönhetnek a magyar bevándorlók tevékenységének. Az Egyesült Ál­lamokban a magyarok bizonyságát adták tehetségük­nek és zsenialitásuknak. Említsük meg Solti Györgyöt és Ormándi Jenőt a zenében, vagy a Nobel-díjas tudó­sok között Szent-Györgyi Albertet és Wigner Jenőt. Nem sokkal ezelőtt mély benyomást tett rám, hogy lát­tam Bartók Béla hamvainak hazatérését Budapestre. Megtiszteltetésnek veszem és büszke vagyok, hogy a nagy Bartók Bélának Amerika nyújthatott menedéket a második világháború idején. Ma azonban helyesebb ha előretekintünk. — Az Egyesült Államokban nagy érdeklődéssel fi­gyeljük azokat a bátor gazdasági reformokat, amelyek a vezetők nagyobb egyéni felelősségét célozzák, széle­sebb teret biztosítanak a magánvállalkozásnak és segí­tik az erősödő versenyt a vállalatok között. Üdvözöl­jük azt a nemrég tett bejelentést, hogy lehetőség nyí­lik közvetlen külföldi befektetésekre a magyar cégek­nél. Mindkét fél világosan felismerte a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködésben rejlő lehetősége­ket. Meggyőződésünk, hogy a piacorientált gazdaság irányában történő határozott előrehaladás jobb esélye­ket biztosít a magyarok számára. A magyar vezetők kifejtették, hogy a gazdasági reform nem lehet ered­ményes politikai reformok nélkül. Ezt a nézetet mi teljes mértékben osztjuk. — Üdvözöljük, hogy Magyarországon egyre nyíltabb eszmecsere folyik a demokratizálásról, a pluralizmus­ról, a parlament és a sajtó nagyobb szerepéről. Várjuk e fontos reformok teljes megvalósulását, mert tudjuk, hogy az emberi jogok és a demokrácia megbecsülése kulcs a békéhez és a boldoguláshoz. Kétoldalú kapcso­lataink az elmúlt években számos területen folyama­tosan fejlődtek. — Csupán ennek az évnek az első felében 30 száza­lékkal növekedett a magyaroknak kiadott amerikai vízumok száma. Ez is tisztán mutatja az üzleti és tu­ristaforgalom fejlődését oxszágaink között. Reméljük, még többen jönnek majd el hozzánk, hogy saját sze­mükkel lássák az Egyesült Államokat. Üdvözöljük azo­kat a magyar utazási könnyítéseket, amelyek következ­tében egészen biztosan sokkal több amerikai is elláto­gat majd Magyarországra a következő években. Véle­ményünk szerint még többet is lehetne tenni ezekben a dolgokban. — Grósz Károly főtitkár ígéretes periódusban tett látogatást az Egyesült Államokban. Biztos vagyok ben­ne, hogy egy sor fontos kérdésben kitűnő lehetőség nyí­lik a kapcsolatok fejlesztésére. Magyarország mindig is értékes szerepet játszott és játszhat továbbra is a szé­les értelemben vett kelet—nyugati viszonyban. Remél­jük, hogy kapcsolataink a magyar néppel tovább gaz­dagodnak,'és sikereikhez a legjobbakat kívánjuk. Kö­szönöm, és isten áldja önöket! — zárta szavait az elnök. Kelet és Nyugat ai emberi jogok érdekében Humanitárius kérdések A jövő év januárjában Moszkvában tartja meg első ülését egy új nemzetközi szervezet, a Kelet—Nyugati Emberi Jogi Konferencia (KNEJK) tanácsa — közölte a Novoje Vremja című hetilap tudósítójával Jjodor Burlackij, aki az emberi jogi és huma­nitárius kérdésekkel kapcso­latos nemzetközi együttműkö­dés szovjet társadalmi bizott­ságának elnöke. Mint elmondta: nemrégen tért vissza az egyesült álla­mokbeli Atlantából, ahol az Csak növi din... ROMÁNIA nem hajlandó a területén élő szerb kisebbség helyzetét megvitatni Jugoszlá­viával. Erről számolt be szom­baton Belgrádban Franc Se- tinc, a Jugoszláv Kommunis­ták Szövetsége (JKSZ) elnök­ségének tagjá sajtóértekezle­tén. Ez volt az első eset, hogy magas rangú jugoszláv tiszt­ségviselő nyilatkozott e kér­désről a nyilvánosság előtt. A jugoszláviai statisztika ki­mutatása szerint mintegy öt­venezer szerb él Romániában, elsősorhan Temesvár környé­kén. KÁROS LÉPÉSNEK minő­sítették a kínai—amerikai kapcsolatokra nézve Peklng- ben a washingtoni szenátus­nak azt a határozatát, amely közel-keleti fegyvereladásai­nak beszüntetésére szólítja fel Kínát. A határozat a bal­lisztikus rakéták és egyéb fegyverek térségbeli eladásá­nak haladéktalan beszünteté­sét követeli Pekingtől, vala­mint azt, hogy állítsa le a Szíriával, Iránnal, Líbiával és Pakisztánnal M9 típusú, rö­vid hatótávolságú rakéták esetleges szállításáról folyó tárgyalásait — írta a Zsemnin Zsipao vasárnap. MENGISZTU HAILÉ MA­RIAM, az Etióp Dolgozók Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, köztársasági el­nök befejezte KNDK-beli ba­ráti munkalátogatását és va­sárnap elutazott Phenjanból. A látogatás alatt megbeszé­lést folytatott Kim ír, Szén­nél, a Koreai Munkapárt KB főtitkárával, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság el­nökével. SZOMÁLIA ÉS ETIÓPIA között megállapodás jött lét­re hadifoglyok kölcsönös cse­réjéről, akiket az 1977—78-as ogadeni háborúban ejtettek foglyul. Szomáliái és etiópjai forrásokból származó értesü­lések szerint Szomália 3508 etiópot, Etiópia pedig 229 szo- málit tart fogva. A fogolycse­rére augusztusban kerül sor. új szervezetet létrehozták. Tagjai között van a Szovjet­unió főügyésze, Alekszandr Szuharjov és Fjodor Burlackij is, aki egyúttal a KNEJK V. B. társelnöke is (a másik társ­elnök Carter, volt amerikai elu­nok felesége, Rosalynn Car­te r.) Nyilatkozatában Burlackij hangoztatta: ma már a Szov­jetunióban nyíltan elismerik, hogy az emberi jogok terén korántsem állnak olyan jól a dolgok, mint azt hosszú időt át — és még a közelmúltban is — állították a hivatalból nyilatkozók. A Burlackij ve­zette társadalmi bizottság legutóbbi ülésén például úgy döntött, hogy javaslattal for­dul a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsához: hirdessen kegyel­met mindazok számára, (/.ki­ket valamilyen vallási tevé­kenységgel kapcsolatos tör­vénysértés miatt ítéltek sza­badságvesztésre. Burlackij egyúttal annak a meggyőződé­sének adott hangot, hogy a szovjet büntető tör vény könyv­ből törölni kell azokat a pa­ragrafusokat, amelyek vala­miyen vallási tevékenységet bűntettként fognak fel. Margaret Thatcher Szingapúrban Margaret Thatcher brit kor­mányfő vasárnap — úton Ausztráliába — kétnapos lá­togatásra Szingapúrba érke­zett. A nap folyamán Li Kuan Ju kormányfővel a kétoldalú kapcsolatokról és nemzetközi kérdésekről tárgyalt. tív békeharcos-tevékenységet folytat. A muzulmánok, mint a szovjet emberek általában bekapcsolódnak a békemozga­lomba, az általános leszere­lésért, a nemzetek közötti ba­rátság és együttműködés meg­teremtéséért folytatott küzde­lembe. A mecsetek és más muzul­mán vallási intézmények leen­dő szolgálói a buharai Mir- Arab medreszében és a Tas- kenti al-Buhara imám Iszlárr Főiskolán készülnek hivatá­sukra. A hallgatók a vallási tantárgyak mellett földrajzot történelmet, társadalomtant üzbég nyelvet és irodalmat, idegen nyelveket is tanulnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom