Pest Megyei Hírlap, 1988. április (32. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-07 / 82. szám

VÁCI Gyermekrajz-pályázat Díjak, ajándékok A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXXII. ÉVFOLYAM. 82. SZÁM 1988. ÁPRILIS 7.. CSÜTÖRTÖK „Ültess diófát...” Közösen építik — a közösségnek Élénkülő kulturális élet Méltó emlékezés volt Dr. Pásztor Imréné, Vámos- mikola Község Közös Tanácsá­nak elnöke március végén le­velet küldött kilenc gazdálko­dóegység vezetőjének és a BM Határőrség kerületi pa­rancsnokságának : „Tisztelt Vezető Elvtárs! 1985. november 10-én megtar­tott értekezletünkön az igazga­tási területen működő üzemek, vállalatok, szövetkezetek, in­tézmények felajánlásokat tet­tek településfejlesztési cél­jaink teljesítése érdekében ... Az 1986. évi összes társadalmi munka értéke a három község vonatkozásában 5185 ezer Ft., ebből fejlesztési célú 532 ezer Ft. Az 1987. évi összes társa­dalmi munka értéke 3901 ezer Ft., ebből fejlesztési célú 1419 ezer Ft. A társadalmi munkán felül a tornaterem építéséhez az OTSH 1986-ban 300 ezer Ft-ot, a Szobi Gyümölcsfeldol­gozó Szövetkezeti Vállalat 100 ezer Ft pénzbeni támogatás­sal és 18 db vasbeton tartópil­lér legyártásával járult hozzá. 1988-ban a TOT 50 ezer Ft hozzájárulást nyújtott. Lakosságunk a TEHO-t e célra ajánlotta fel, mely évi 400 ezer Ft. önkéntes felaján­lásból 50 350 Ft. befizetés tör­tént. A lakossági társadalmi munka értéke a tornateremnél megközelíti a 100 Ft'-öt. Kérem a tisztelt Vezető Elv­társat, hogy az együttműködé­si megállapodásban erősítse meg a vegyeshasznositású tor­naterem építésére tett felaján­lását, illetve ha van kiegészí­tése, tegye meg.” Társadalmi munka Az úgynevezett vegyeshasz­nosítású tornaterem terveit kifüggesztették a tanácsterem falára. Az épület teljes mére­te, alapterülete 1570 négyzet- méter, ebből csaknem 1500 a hasznos terület. Maga a tor­naterem 18-szor 36 méteres, mellette van társalgó, három klubhelyiség — amely egybe is nyitható —, egy nagy szer­tár, amelyben elférnek a tor­naszerek, és elférnek a maj­dani színházi előadáshoz szük­séges székek is. — Idén a nagycsarnokot te­tő alá akarjuk hozni — mond­ta dr. Pásztor Imréné tanács­elnök, aki áttekintést is adott az előzményekről is. — A kul- túrházunkat annak idején el­adtuk, hogy munkalehetőséget teremtsünk a községben. Meg­született az új kultúrház terve is, de nem volt pénz a meg­valósításra. Aztán nyolcvan­ötben egy olyan tervre adtunk megbízást, amelynek kivitele­zése társadalmi munkára ala­pozható. A tervezési munkát a salgótarjáni Tervező és Épí­tőipari Szövetkezet végezte. Amikor már láttuk; hogy ér­demes indulni, pályázatokat adtunk be különböző szervek­hez támogatásért, de minde­nütt elutasították. Csökkent a fejlesztési lehetőség is. de az OTSH-tól és a szobi gyümölcs- feldolgozótól kanott összeg mellett a Vörös Csillag Téesz 531 ezer forint értékű társa­dalmi munkát végzett, az üze­mek szocialista brigádjai 866 ezer forint értékűt. Tavaly két­millió forint hitelt vettünk fel, s idén is ennyit kívánunk fel­venni. Ami pénzt lehetett, át­csoportosítottunk a tornate­remre ... A jövőnek is szol Az 1985 novemberében a gazdálkodóegységek által tett felajánlásokat most írásban rögzítették. Az együttműködé­si megállapodás megkötésére 1988. április 1-jén került sor a vámosmikolai tanácsterem­ben. A községi tanács, a vál­lalatok és a társadalmi szer­vezetek közötti megállapodás­ban a tanács vállalja, hogy 1990. november 7-éré elkészül a tornaterem, s azt átadja az iskolások, óvodások, a lakos­ság, az üzemek dolgozói, a határőrsön szolgálatot teljesí­tő határőrök számára — spor­tolás, művelődés és szórakozás céljára. A három községben hét KISZ-alapszervezet van, há­rom községi és négy üzemi. — Három-négy nap társa­dalmi munkát vállaltak KISZ- tagjainik — mondta Pertl Gyöngyi, a területi KISZ- biztottság titkára. — Hetven KISZ-tag van a három köz­Már hetek óta készültek a Juhász Gyula Általános Isko­la tanulói és a tanárok a szín­padra lépésre, amelyre Suli­pódium cimmel harmadik éve kerül sor. Ha nem is szenzá­ciós, de mindenesetre kiemel­kedő esemény ez az iskola életében. Ki-ki bemutathatja, mi az, amiben ügyesebb a többieknél. Mindezt pedig a Madách Imre Művelődési Köz­pont nagyszínpadán. Olyan hasznos játék ez, amely erősíti a közösséget és talán az iskolába járáshoz is nagyobb kedvet teremt. Ha­sonló hatást értek el a pél­dás gyorsasággal kiadott is­kolaújsággal is. Több százan voltak kíván­csiak a színpadi produkciókra. Ezek mindegyikét ötletes dísz­letek és jól kiválasztott jel­mezek színesítették. A sok műsorszám közül még így is voltak kiemelkedőek. Az Okos Katica című mesejáték min­denképpen ilyen volt a 111. b osztály előadásában. Miszlai Zoltánná arra törekedett a betanításkor, hogy mindenki, az egész osztály szerephez jus­son. Olyanokhoz, amelyek kö­zel állnak a kiválasztott gye­rek személyiségéhez is. Ezzel az előadással egyébként sike­resen szerepeltek a korábban megrendezett dramatikus ját­szókörök kulturális találkozó­ján is. Kocsi Hajnalka fuvolájával egyedül állt a nézők elé. A III. c osztályos kislány Haydn Szerenádját adta elő, amit Kiss Zsuzsanna tanított be. A ÍV. c néptáncosai is biztosak lehettek a sikerben, hiszen ők már nagyobb erőpróbán is megállták a helyüket: a terü­leti néptánctalálkozón arany­ségben, úgy gondolom, a tag­ság fele biztosan itt lesz és dolgozni fog. ÍViindenki segít Az együttműködési megál­lapodás aláírását még egy ün­nepélyes aktus követte: a jö­vendő épület alapkövének le­rakása. A helyszínen a község és a tsz pártvezetőségének tit­kára, Koczó József köszöntötte a vendégeket, majd Balogh László, a megyei tanács elnö­ke, a körzet országgyűlési képviselője beszélt — a felsza­badulás évfordulójának ün­nepségsorozatába illő — ese­mény jelentőségéről. Mint mondta, a megyei tanács tá­mogatja ezt a helyi törekvést, helyi, döntést. Az alapkőben két urnát he­lyeztek el— az egyiket a fel­nőttek, a másikat a gyerekek, az úttörők. A jövendőnek — mint ahogy a jövendőnek is épül ez a létesítmény. — Ültess diófát, mondta anyám, mert akkor bízol a jövőben — fordult a jelenlé­vőkhöz, felnőttekhez és gyere­kekhez dr. Pásztor Imréné. — Remélem, példát merítenek a mi munkánkból a jövő em­berei is... Borgó János érmet szereztek. A Tímár Sán­dor koreográfiájára készült Fehér liliomszál című gyer­mektáncot Patrik Józsefné ta­nította be. Őket és a többi szereplőt is nagy tapssal ju­talmazta a közönség, amiben ha netán némi elfogultság is volt, elnézhető. »Iakláry József karnagy A Szertartásszerűen zajlott a Vox Humana énekkar nagy- csütörtöki hangversenye a Barátok templomában. Liszt: Via Crucisa (A keresztút) téte­leiben Jézus stációit követi nyomon. Ez volt a hangver­seny fő műve. A kórus hang­ját Hajdók Judit orgonajátéka kísérte, de a mű tartalma sze­rint főszerephez is jutott. A téma és az előadás helyszíne miatt ez esetben nem beszél­A hallássérültek tanintéze­tei mind bekapcsolódtak az idei Nagy Ernő gyermekrajz- pályázat programjába. Az or­szágos felhívásra 173 pálya­munkát küldtek be a tanu­lók. A kezdeményezés alap- gondolata: az iskola alap­funkciója az életre neveles, amelyben nagy szerepe van a rajztanításnak. A két váci intézet gyerme­kei közül a következők része­sültek díjazásban: Óvodásoknál első díjat nyert Bognár Judit Önarcképe. Di­cséretben részesült Bori Ág­nes Tél című rajza. Előkészítősöknél első díjas lett Danyi Norbert Madár; második díjas Szedő Hajnal­ka A szigeten voltunk című munkája. Az alsósok csoportjában harmadik díjat kapott Nagy József Tér és forma című ké­pe. Varga Mária Ülő lánya dicséretben részesült. Felsősöknél Raffael Ignác Csendélete első díjat; Fábi­án Imre Utca este című mun­kája harmadik díjat kapott. Dicséretben részesült La jó Gyöngyi Meseillusztrációja és Hídvégi Barbara Ünnepek alatt című képe. A díjazottak ajándékot, il­letve oklevelet kaptak. Nem először szerepelnek a váci Bartók Béla Állami Ze­neiskola tanárai és növendé­kei az óvodánkban. Évről év­re rendszeres vendégeink. Már hagyomány, hogy ünne­pélyen. megemlékezésen köz­reműködnek néhány, gyere­keknek való zeneszámmal. Karácsony tájékán is ad­tak az óvodánkban hangver­senyt. A hatalmas, összenyit­ható nagytermünk, a meglévő zongora, s a rendkívül jó kap­csolat a zeneiskolával szinte kínálta számunkra ezt a le­hetőséget. A tanárok, s óvónők egyaránt lelkesedtek az ötle­tért. A szereplő gyerekek majdnem mindannyian óvodá­saink voltak, s öröm volt lát­ni, hallani, mivé fejlődtek a zeneiskolában. Rövid, vidám, a gyerekekhez közel álló da­rabokat játszottak, mit türel­mesen és élvezettel hallgattak az óvodások. Megismerkedtek különböző hangszerekkel, s az is lehet, hogy kedvet kaptak ők is a zenetanuláshoz. Most egy újabb — remélem hagyományteremtő — ese­keresztút vezénylése közben (Sintár Antal felvétele) hetünk sikerről, templomi hangverseny után egyébként se csendül taps. Liszt Ferenc két évtized alatt elkészült mű­vének fogadtatását a hallga­tóság arcáról lehetett leolvas­ni. Szuggesztív és átélhető volt. Az előadás végén mindenki adakozott az Erdélyből mene­kült magyarok javára, a külön erre nyitott perselybe. D. Z. A Váci Múzeumi Egyesület kezdeményezésére a váci Ju­hász Gyula Általános Iskola tantestülete és tanulói az is­kolájuk falán elhelyezett em­léktáblával adóztak Lipov- niczky László, a festőművész és a tanár emlékének. Az igen nagy számban megjelent ba­rátok és tisztelők jelenlétében avatta fel figyelemre méltó tanulmányával az emléktáblát Bernáth Kálmán, a műértő és hűséges pályatárs. Avatóbe­szédében az ember csendes, derűs alaptermészetét, haza­fias és erkölcsi szilárdságát, határozott, megnyerő modo­rát, a pedagógus ifjúság iránti szeretetét, szakmai felkészült­ségét, a művész élét- és tájlá­tását, a művészetek iránt ér­zett nagy odaadását emelte ki. Az általános iskola kamarakó­rusának népdalcsokra után a művész egykor volt ..nagyobb családja”, a Vox Humana kó­rusa Makiári József vezetésé­vel Kodály Zoltán Esti dalát adta elő, majd a Cohrs Gene- rosa hangjai mellett a művész lánya, Lipovniczky Zsuzsa, va­lamint az iskola igazgatónője és egyik kiváló tanulója, a Vá­ci Múzeumi Egyesület vezetői helyezték el o megemlékezés koszorúit. A példamutató kez­ménnyel gazdagodott ez a ki­tűnő kapcsolat. Olyan hang­versenyt rendeztünk, amelyen a nagycsoportos gyerekek és szüleik voltak a hallgatóság. Szüleikkel együtt örülhettek a szép muzsikaszónak. A hang­verseny délután fél 5-től 5 óráig tartott, de ez elég volt ahhoz, hogy a gyerekek szü­leikkel együtt jól érezzék ma­gukat, közös élményben része­süljenek, s szülőkben, gyere­kekben egyaránt felébredjen a zene szeretete, tisztelete. A városi zeneiskola hang­versenytermében is minden évben nagy élmény a város összes óvodájának nagycsopor­tosai részére rendezett hang­verseny. A mai világban, amikor saj­nos a rohanás, a vadság, kö­zömbösség. érzéketlenség lesz egyre inkább úrrá az embere­ken, különösen fontos, hogy minél több ilyen lelket neme­sítő, érzelmekben gazdagító élményben legyen része a kis­gyermeknek. Ha egyszer meg­érinti a nemes zene szépsége, s ebből hall egyre többet, biz­tos, hogy nem marad lelkére hatástalan. Azzal a jó érzéssel, hogy most is tettünk valamit ennek érdekében, köszönöm meg a váci zeneiskolának, s különö­sen a deákvári tagozatának lelkes munkáját. Kovács Antalné Sirály úti Napközi Otthonos Óvoda MM MozTImB Kultúr filmszínház (Lenin út 58.): április 7-től 9-ig es­te fél 6 és fél 8 órakor az 1986-ban. készült Reméljük, lány lesz című olasz—francia vígjátékot vetítik. Rendezte: Mario Monicelli, főszereplői: Liv Ullmann, Philippe Noiret és Bemard Blier. — Április 8-tól 10-ig csak délután fél 4 órakor az Aladdin és a cso­dalámpa című japán rajzfil­met játsszák. — Április 10- től 12-ig az esti előadásokon felújítják a Nyolcadik utas: a Halál című fantasztikus an­gol filmet. — Videoprogram (az épület kistermében): ápri­lis 7-től 10-ig 15, 17 és 19 órakor (felváltva) megtekint­hető: A kék katona (ameri­kai). A modern Monte Chris­to (francia), A gyors lady (an­gol) és A hatalom urai (fran­cia). deményezés a város két neves intézményének együttműkö­dése alapján jelzi kulturális életünk megélénkülését. Az ünnepség után megtekin­tettük az iskola tornatermében kiállított képzőművészeti pá­lyamunkákat, amelyeket a részvevők Blaskó János szob­rászművész és Cs. Nagy And­rás festőművész jelenlétében készítettek el. Amikor gyer­mekeink és unokáink tanul­mányait figyeljük, megdöbbe­nünk a mostohagyermek, a képzőművészet oktatásának el­hanyagolása miatt. Most pedig némi elégtétellel látjuk, hogy parlagon is nő a rozs, tehát a lehetőségek között szép a ter­més. Megható és biztató a si- ketnéma-intézet tanulóinak ak­tivitása. Ma már alig vannak a művészi technikát is helye­sen alkalmazó gyermekraj­zok. Lám, itt már a váci is­kolák tehetségeket küldtek az emlékversenyre. Daróczy Zoltán Naplemen­téje csak színekkel dolgozik- játszik, a megszokott pirosat szándékosan mellőzi, merészen és nagyon szép eredménnyel kísérletezik. A Lipovniczky- hagyomány jegyében nagy örömmel üdvözöljük Mojzes Zsófia Rőzsegyűjtöit, az elő­tér gyönyörű fáinak ragyogó megoldásával. Azután itt van Domin Patrícia litográfiája a romos templomról, amely va­lóságos bevezető tanulmány a műforma megértéséhez. Új­donság és színlátó erő, forma­ismeret és higgadt szemlélet jellemzi Dobsányi László pa- pírmozaikját. Baranyai Gábor rajza a klasszikus eszményt követve és anatómiai ismere­tekkel is felvértezve, a ma már egyre inkább hiányzó rajztudás ellenpontjaként ra­gyog elénk. És itt vannak az agyagfigurák! Szarvas Éva ős- gyíkmegoldása csak az első lépés lehet: nézzen immár a nagyobbakra is! A figura majdhogy hívja méltó alap­ját, amely szintén nagy elmé­lyülést kíván. Figyelemre mél­tó Stefanik Zoltán és Keserű Sándor egy-egy agyagfigurá­ját" friss, élményszérű, érde­kes. Amit pedig Pölcz Róbert az Árpád-emlékplakettel al­kotott, már most művészt mu­tató eleganciájával akár meg­rendelőként várhatna bennün­ket alkotóműhelyébe. Nem szokványos, arányt tartó és egységes művészi alkotás. Nagyszerű élmény volt, ki­váló szervezés eredménye. Dr. Rusvay Tibor Füstmentes világnap A váci közlekedésbiztonsági tanács és a fóti Vörösmarty Termelőszövetkezet, csatame­zői szervizében díjmentes CO- mérést végez április 7-én 7—19 óráig a személygépkocsi­kon. Ezzel is hozzá kívánnak járulni a nemzetközi füstmen­tes nap rendezvényeihez, hi­szen a kipufogó gázok egyre nagyobb mértékben szennye­zik a levegőt, és a kimutatá­sok szerint rákkeltő anyago­kat tartalmaznak. P. L. Madách Galéria A már oly sok művészt fo­gadó Madách Galéria újabb műveknek ad otthont április 7-től. Ezen a csütörtöki napon délután 5 órakor nyitják meg Honty Márta kaposvári kép­zőművész kiállítását. Elsősor­ban tűzzománcokkal foglalko­zik, de idehoz egyedi grafi­kákat — ceruzarajzokat — is, sőt mutatóba egy gobelint is. A művek téma- és formavilá­gát a népművészet ihlette. Április 24-ig látható a kiállí­tás. ISSN 01S3—2759 (Váci Hírlap) Új színfolt a pódiumon D. Z. Sikeres hangverseny veit Hangverseny az óvodában Köszönet a zeneiskolának A Aassáisj Áruház festékosztályának és ti Salgótarjáni Skála Gt. r tf tűik évüli tara szí ajánlata a csehszlovák gyártmányú, / kg-os olaj som áss c* festék* fehér, barna, és zöld színben, 70 Ft-os reklámáron kapható, április 7-étöl, amíg a készlet tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom