Pest Megyei Hírlap, 1988. február (32. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-01 / 26. szám

2 mr • .Mft YEi 1988. FEBRUÁR 1.. HÉTFŐ Súlyos összecsapások Nabluszban A tömeges tüntetés új hulláma Együttműködés a kísérleti nukleáris robbantásoknál Névadói közös nyilatkozat A szovjet tudósok megtekintették Névadóban a nukleáris kí­sérleti ellenőrző központot. A megszállás elleni töme­ges palesztin tiltakozások újabb hulláma indult a hét végén, a PFSZ VB elnöke pedig ismételten nemzetközi erők küldését sürgette a fegy­vertelen lakosság védelmére. Jasszer Arafat megállapí­totta, hogy a megszállt terü­letek lakosságának felkelése a palesztin nép lét- és önren­delkezési jogának elismerteté­séért folyik, s hogy ez a la­kosság vállalja a felkelés el­fojtását szolgáló kísérletek súlyos következményeit is. Arafat egy interjúban el­mondotta: Jichak Rabin iz­raeli hadügyminiszter javas­latot tett arra, hogy a viszo­nyok lecsendesítése fejében kiengednének börtöneikből hétezer palesztint és leállíta­nák a deportálási gyakorlatot is. A javaslatot a PFSZ el­vetette — mondotta Arafat. Ellentétben a jeruzsálemi rádióban már két hete han­goztatott reményekkel, hogy kifulladóban van a palesztin megmozdulás, a hét végén nagyarányú tiltakozási hul­lám söpört át mind Gázán, mind Ciszjordánián. A PFSZ­Norodom Szihanuk herceg egyszer s mindenkorra le­mond a demokratikus Kam­bodzsa elnöke címről, vagyis az ellenzéki koalíció vezeté­séről. Ezt a herceg Peking- ben, a francia AFP hírügy­nökségnek adott exkluzív in­terjújában közölte. Végleges­nek és visszavonhatatlannak tekintem január 30-tól érvé­nyes lemondásomat — mond­ta Szihanuk. A volt kambodzsai állam­fő. egyben azt is kijelentette, hogy nem folytatja Hun Sen kambodzsai kormányfővel NAGY FELTŰNÉST kel­tett, s a világlapok legtöbb­jének első oldalára került az a hír, hogy az ETA — a baszk elszakadásért küzdő mozgalom fegyveres, véres és gátlástalan terrorakciók egész sorát könyörtelenül végrehajtó szervezete — most két hónapos tűzszünetet aján­lott fel a spanyol kormány­nak. A javaslat szerint az ETA hatvan napon át nem hajtana végre semmiféle erőszakos akciót, feltéve, ha a hatóságok sem Spanyolor­szágban, sem Franciaország­ban nem tartóztatnak le szer­vezetükhöz tartozó személye­ket. Közben — az indítvá­nyok szerint — az algériai kormány közvetítésével, tár­gyalások kezdődhetnének a Felipe González-kabinet és az ETA képviselői között a politikai rendezésről. A helyzet tehát most for­dítottá vált. Eddig a kormány volt az, amely ismételten a terrorakciók megszüntetésére intézett felhívásokat, s ezek­re az ETA vezetői újabb meg újabb merényletekkel, pokolgépes robbantásokkal válaszoltak. Ahhoz azonban, hogy e fordulat okait reflek­torfénybe állítsuk, szükség van arra is, hogy tüzetesen szemügyre vegyük az ETA -eddigi tevékenységét. A fegy­veres szervezetet a baszkok 1959-ben hozták létre. Ez a népcsoport — amely a fran­cia—spanyol határvidéken él — történelme során szinte állandó harcban állt fennma­radásért. Már az ókorban, a rómaiak uralma idején ott voltak az Ibériai-félszigeten. Magukat egyébként a föld egyik legősibb népének tart­ják. Nyelvük, az euskera, egyetlen más nyelvvel sem rokonítható. Valaha a félszi­get középső részétől a jelen­legi spanyol—francia határig összefüggő népességet alkot­tak. Fokozatosan azonban mai helyükre szorultak vissza, s jelenleg négy francia járá­son kívül, fő tömegeik — mintegy 2,3 millióan — há­rom spanyol tartományban élnek. TÖRTÉNELMÜK során a baszkok többször tettek kí­zászlókkal felvonuló, útaka­dályokat építő és autógumi­kat égető tüntetőkkel kato­nák szálltak szembe. Nem­csak könnygázt, gumilövedé­keket vetettek be és ütlegel­ték a tüntetőket, mint tették legtöbbször, hanem éleslőszert használtak, ami egyébként szintén nem az első eset Ko­moly sebesüléssel legalább 25 ember került szombat óta a kórházakba, közülük a (cen­zúrázott) palesztin helyi saj­tóügynökség szerint 17-en lőtt sebekkel. A hadsereg szóvivő­je csak tucatnyi ilyen esetet ismert el. A legsúlyosabb összecsapá­sokra ezúttal a eiszjordániai Naoluszban és a közeli Bata­ta menekülttáborban került sor. Sok palesztint letartóz­tattak — közük hivatalosan. Nabluszt a katonai hatóságok katonai zónának nyilvánítot­ták, ahova újságíróknak tilos a belépés. A városra és a menekülttáborra, valamint két gázai táborra ismét kijá­rási tilalmat rendeltek el. A munkáspárti Jichak Ra­bin hadügyminiszter időköz­ben kijelentette, hogy az iz­kezdett tárgyalásait. A kam­bodzsai felek a múlt hónap­ban Párizs mellett ültek tár­gyalóasztalhoz és még a na­pokban is derűlátóan nyilat­koztak a tárgyalások kilátá­sairól. Szihanuk csütörtökön Pekingben fejtette ki, hogy 50 százalékos esélyt lát a si­kerre. A herceg a lemondásról szóló döntést azzal indokolta, hogy a Son Sann vezette el­lenzéki frakció, rendkívül el­lenségesen viseltetik személye iránt. sérletet arra, hogy kivívják önrendelkezésüket vagy hogy legalább szabadon, üldüzések- től mentesen használhassák nemzeti nyelvüket, s valami­lyen autonómia formájában érvényesíthessék nemzetiségi érdekeiket. De mindig az volt a jellemző, hogy a legkülön­bözőbb árnyalatú mozgalmak osztották meg soraikat. Az idők folyamáan színre lépett a baszk tőke és ezzel együtt a munkásság is: Baszkföld tengerparti sávja Spanyolor­szág egyik, iparilag legfejlet­tebb vidékévé vált. A népfrontkormány a har­mincas években biztosította a baszk nemzetiség alapvető politikai jogait. így. amikor kitört a polgárháború, a baszkok többsége a köztársa­ságpártiak oldalán harcolt a francóisták ellen. A fasizmus uralomra kerülése után, az új kormányzat véres bosszút állt a baszklakta vidékeken. A tömegvérengzésekkel pár­huzamosan, a baszk önren­delkezést megszüntették, a nemzeti nyelv használatát szigorúan büntették. AZ ILLEGÁLIS csoportok­ból létrejött a Baszk Nemzeti Párt, amely az ellenállást szervezte. A írancóista ura­lom ellen küzdő fiatalok azonban elégedetlenek voltak e párt módszereivel, s meg­alakították az ETA-t (baszkul: Euskadi ta Askatasuna — Baszkföld és Szabadsága) nevű szervezetüket, amely hama­rosan kiadla a jelszót: „ter­rort a terror ellen.” Azt val­lottá, hogy a hatósági erőszak elleni önvédelmi harcban immár a visszavágás minden formája jogossá vált. Egy­mást követték pokolgépes merényletek és más támadá­sok. Ä szervezet egy röpira- tában beszámolt arról, hogy 1967, és 1970. között 30 bom­raeli kormány kettészakadt a nemzetközi rendezési konfe­rencia ügye miatt, és hogy ez a meghatározó nézetkülönb­ség a novemberre kitűzött iz­raeli általános választásokat követően is fennmarad. Az elmúlt napokban Am- manban tárgyaló PFSZ-kül- döttség egyik végrehajtó bi­zottsági tagja, Abdullah Hu- rani, a hét végén közölte: a PFSZ nem kívánja feléleszte­ni az együttműködési megál­lapodást Jordániával, vagyis lezártnak tekinti az 1985 feb­ruárjában létrejött, úgyneve­zett ammani paktumot. An­nak eredeti célja az volt, hogy az izraeli és amerikai követelésekhez igazodva jor- dán—palesztin közös képvise­letet alakítsanak ki az Iz­raellel folytatandó tárgyalá­sokra. Botrányosan kezdődött az elnökválasztási hadjárat má­sodik szakasza a republiká­nus párt szempontjából: Michigan államban a hét vé­gén tartott párttanácskozáson kellett megválasztani az ál­lam küldötteit a párt elnök­jelölő kongresszusára. A ta­nácskozáson a küldöttek több­ségét George Bush alelnök és Jack Kemp képviselő nyerte meg magának. Pat Robertson, a televíziós prédikátorból lett ultrajobboldali politikus azonban csalással vádolta meg a győzteseket és beje­lentette: saját küldöttséget meneszt majd a New Orleans-i konvencióra. Az elnökjelöltségért ví­vott küzdelem első szakasza formailag a február 8-án lóivá államban sorra kerülő párttanácskozásokkal, illetve a New Hampshire államban 16­bát robbantott kormányépü­letekben, kaszárnyákban, 18 fegyveres rablást kezdemé­nyezett, s tagjai 11 gyújtoga­tásban vettek részt. Világ­szerte azonban azzal váltak ismertté, hogy 1973-ban egy pokolgépes merénylettel meg­ölték Luis Carrero Blanco tengernagyot, Franco-Spa- nyolország miniszterelnökét Az ETA azonban a spa­nyolországi demokratizálási folyamat idején, sőt annak győzelme után is folytatta a pokolgépes merényleteket. Sőt ezek még akkor is folytatód­tak, amikor Spanyolország kormányfője a szocialista párti Felipe González lett, s az új kabinet messzemenő lé­péseket tett Baszkföld auto­nómiájának megteremtésére. Tizennégy hónappal ezelőtt, e folyamat keretében tartot­ták meg idő előtt Baszkföl­dön a parlamenti választáso­kat. Erre azért került sor, mert a baszk tartományokban kormányzó Baszk Nemzeti Pártban szakadás következett be. A választáson indulhatott a Herri Batasuna elnevezésű párt is, amelyről közismert, hogy az ETA-val rokonszen­vez, sőt sokan a fegyveres szervezet politikai kifejezőjé­nek is tekintik. A terrorszer­vezet mégis öt héttel a sza­vazás napja előtt meggyilkol­ta Garrido tábornokot, Baszk­föld katonai kormányzóját, s egyidejűleg másutt öt pokol­gépes merényletet hajtott végre. A választások után egy hónappal pedig bombát robbantott egy hegyvidéki üdülőhelyen, ahol János Ká­roly király kísérete lakott. A VÁLASZTÁSOK azt mu­tatták, hogy Baszkföld népe megelégelte az ETA terrorját és kedvezően fogadja a Gon- zález-kormány lépéseit a baszk autonómiára. Így elő­Bagdad Hivatalos tárgyalás Az iraki nemzeti tanács (parlament) meghívására va­sárnap szovjet parlamenti küldöttség utazott Bagdadba. A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának delegációját Gaim- nazar Pallajev, a tanács el­nökségének elnökhelyettese vezeti. Hivatalos látogatás Mubarak Párizsban Hoszni Mubarak vasárnap kétnapos hivatalos látogatásra Párizsba érkezett. Az egyip­tomi elnök hétfőn Mitterrand francia államfővel, kedden Jacques Chirac miniszterel­nökkel tárgyal legújabb kö­zel-keleti kezdeményezéséről, a Perzsa (Arab)-öböl helyzeté­ről, és Egyiptom adósságtör­lesztésének átütemezéséről. án megtartandó előválasztás­sal kezdődik meg. Itt már az egyes pártok küldötteiről sza­vaznak. A republikánusok va­lamivel korábban tartották meg saját nyitányukat: előbb Hawaii államban, most pe­dig Michiganben választották küldötteket. Hawaiiban is vi­ták voltak a párttanácskozás ügyrendjével kapcsolatban, Michiganben pedig Robertson hívei már jó előre kétségbe vonták ennek törvényességét: azzal vádolták meg a párt helyf vezetőit, hogy a volt lelkész támogatóit kizárják a versenyből, s hogy titkos meg­állapodást kötöttek Bush és Kemp apparátusával. A tanácskozáson végül is Bush 37, Kemp 32, Robertson 8 delegátust nyert meg. A két győztes “ vissztíútasítöUa Robertson vádjait. szőr fordult elő, hogy nem baszk párt győzött az ottani választáson, hanem a Spa­nyolé Szocialista Munkáspárt baszkföldi szekciója diadal­maskodott, s alakíthatott koa­líciós kormányt a szocialista párti Benegas elnökletével. A 75 képviselői helyből az ETA- val rokonszenvező Herri Ba- tasuna-párt csak 13 mandátu­mot szerzett. A politikai színtéren el­szenvedett vereség arra kész­tette az ETA vezetőit, hogy újabb terrorcselekményekkel próbálják „megmutatni ere­jüket”. Azt remélték, hogy megfélemlítéssel visszaszerez­hetik azokat a híveiket, akik annak idején oly tömegesen támogatták őket a Franco- rendszer elleni küzdelemben. A terrorszervezet ezért lesúj­tott egy olyan volt tagjára is, aki elfogadta a kormány am­nesztiáját. A fiatal nő meg­gyilkolását elítélte az ETA több mint száz olyan tagja, aki élt a Madrid által felkí­nált kegyelemmel. A KORMÁNYZAT ekkor általános küzdelmet hirdetett meg a terrorizmus ellen. En­nek sikeréhez elengedhetetlen volt, hogy spanyol—francia megállapodás jöjjön létre. A terroristák ugyanis gyakran, merényleteik után, a határ másik oldalán élő baszk nemzetiségieknél találtak me­nedékre, s a francia rendőr­ség csak vontatottan tett lé­péseket felkutatásukra, sőt elfogásuk után, kiadatásuk is nehézkes, nemegyszer lehetet­len volt. A spanyol és fran­cia külügyminiszter és bel­ügyminiszter végül is 1986- ban és 1987-ben egyezményt írt alá a terroristák elleni közös fellépésről és a párizsi parlament pedig törvényt fo­gadott el a veszélyes külföl­diek azonnali kiutasításáról. Befejezte a nevadai nukleá­ris kísérleti telepen tett láto­gatását a Szovjetunióból érke­zett szakértői csoport. A kül­döttség öt napot töltött Neva- dában. Korábban amerikai szakér­tők jártak a szovjet nukleáris kísérletek színhelyén, Szemi- palatyinszkban. A szovjet és amerikai dele­gáció vezetői szombaton Las Vegasban sajtóértekezletet tar­tottak. Elmondották, hogy a látogatások mindkét fél szá­mára közelebb hozták a kí­sérleti robbantások tervezett közös ellenőrzésével kapcsola­tos gyakorlati problémák meg­értését. Nagyszabású központi ár­emeléseidéi ' ' jcl'etíteftelf ” be február elsejevei 'Lengyélor­A franciák így 1987. július végéig 73 terroristagyanús baszk személyt adtak ki a madridi hatóságoknak és se­gítséget nyújtottak a spa­nyolországi ETA-kommandók felgöngyölítésében is. A spanyol rendőri szervek 1986 végétől rendkívüli hajtó­vadászatot indítottak a me­rényletek megelőzésére. Si­került is a Herri Batasuna- szervezet irodáiban egy fegy­verraktárt felfedezniük és több fegyveres csoport tag­jait őrizetbe venniük. Lelep­lezték az ETA madridi kom­mandóját is. A kormányzó szocialista párt ezzel egyide­jűleg felhívta az orázág ösz- szes demokratikus erőit, egyesítsék erőfeszítéseiket a terrorizmus felszámolására. A párt rámutatott: a Franco- rendszer idején az ETA ak­ciói a diktatúraellenes harc­ba illeszkedtek, de a demok­rácia körülményei között tel­jesen jogosulatlanok. Felipe González. a Spanyol Szocia­lista Munkáspárt napokban véget ért kongresszusán is­mét kifejtette ezt, s rámuta­tott: pártja kész a párbeszéd­re a terrorizmus felszámolá­sáról, de nem enged semmi­féle zsarolásnak. EZEK UTÁN ÉRTHETŐ, hogy az elszigetelődött és szorult helyzetbe került ETA miért kért tűzszünetet és akar tárgyalni. Jellemző azonban, hogy e nyilatkozatával egy­idejűleg újabb pokolgépét si­került hatástalanítania az utolsó pillanatban a rendőr­ségnek. Ez — egyes spanyol kommentárok szerint — meg­kérdőjelezi az ETA tárgyalási szándékának őszinteségét. Mint felvetik, a kormány az erőszak megszüntetését tartja előfeltételnek, s továbbra is a baszk autonómia megerősíté­sének politikáját követi. A kormány a terrorizmus meg­szüntetését akarja, de nem akar olyan alkudozásokat, amelyek lélegzetvételnyi szü­nethez juttatják a terroristá­kat és megtépázott soraik át­rendezésére adnak alkalmat. De ha a szándék valóságos, a kormány kész a dialógusra. Árkus István A látogatás befejeztével ki­adott közös nyilatkozat sze­rint a felek megállapodtak abban, hogy a két országban közösen figyelnek meg leg­alább egy-egy kísérleti rob­bantást. A sajtóértekezleten a részt vevők elmondták, hogy a köl­csönös látogatások az építő szellemű együttműködés lég­körében zajlottak le: A Szovjetunió és az Egye­sült Államok képviselői no­vemberben kezdtek tárgyalá­sokat a nukleáris kísérletek korlátozásáról és végleges be­szüntetéséről. száaban. A hatósági és a sza- ■baf*éfus:'' ^Igyüíta* drágulása átlag :=36 százalék lesz, vagyis az idén a fok gyásztói árszínvonal a tavalyi­ról áthúzódó áremelésekkel együtt 42-14 százalékkal nő. Néhány termék, illetve szol­gáltatás esetében az árak emelkedése március és április elsejével lép hatályba, de a bérek reálértékének megőrzé­se érdekében már február el­sejével központi béremelésre kerül sor. Valamennyi foglal­koztatott bérét egységesen 6000 zlotyval emelik, ami a létfenntartási költségek növe­kedésének több mint a felét ellensúlyozza. Az infláció ütemével megegyező bérnöve­lésre lesz lehetőségük azok­nak a vállalatoknak, amelyek az idén megismétlik tavalyi gazdasági eredményüket, akik pedig javítanak, azok ennél is többet emelhetnek. A jut­tatások emelésével megőrzik a nyugdíjak és a szociális juttatások reálértékét is. A lakossági fogyasztási cik­kek és szolgáltatások me'lett emelkednek a termelői árok és átlag 48 százalékkal a me­zőgazdasági felvásárlási árak is. Mivel a fogyasztói árak és szolgáltatások több mint a fe­le már most szabad áras, ezek esetében a központi irányítás az árak emelkedésének csak az ajánlott felső határát szab­ta meg. Ez az élelmiszerek­nél 23, a fogyasztási inarcik- k'tknél 30. a szolgáltatásoknál 40 százalék. Ezzel együtt az inflációs spirál féken tartása végett a kormány kilátásba helyezte, hogy szükség esetén egyes termékeknél árstonnt rendel el. áremelési maximu­mot határoz meg. árboí'-'e»- tési kötelezettséget ír c’ő. A lakossági megtakarítás ösztönzésére emelik a taka­rékbetétek kamatait is. Há­romévi tartós lekötés esetében például a knréhbi 15 száza­lékról 21 százalékra. A T epgyelorsz:'"ban most bejelentett preme’és a leei-*;,- gvnhb l!)a? óta. .T,mkor n<p- év alatt átlag iao sy-W-oyr-v.o emelkedett a fogyasztói ár­színvonal. Lengyelország 1988-han. a gazdasági reform 2. szakaszá­nak első évében jóval ked­vezőtlenebb körülmények kö­zött startol, mint azt koráb­ban tervezték. Nem vezeti tovább a kambodzsai ellenzéki koalíciót Szihanuk herceg lemondott Háttér A POKOLGÉPESEK TÁRGYALÁS! AJÁNLATA Elnökválasztási hadiárat botrányos kezdettel Csalással vádolt jelöltek A mci naptól Lengyelországi áremelések

Next

/
Oldalképek
Tartalom