Pest Megyei Hírlap, 1988. február (32. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-01 / 26. szám

PEST MEGVET VILÁG PfíOLETÁRJftI, EGYESÜLJETEK! * m AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI T1NICS LAPJA XXXII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Ára: I.J’tí forint 1988. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ Ritka meleg januárt búcsúztató hét vége lég van elegendő üres kocsi Eszperantó grammatika Tőszavak nyelve Űj nyelvet talált ki egy odesszai mérnök, összesen kétszáz tőszóval, csupa olyan­nal, amelyik egyetlen nemzet­közi nyelvben sem szerepel. A tízezer szavas új nyelv az aliundi elnevezést kapta. A kétszáz tőszó variációiból áll. Szavai rövidek, általában legfeljebb öt-, illetve hatbetű­sök. Képzési módjuk a kínai nyelvéhez hasonló. A nyelv­tant viszont az eszperantóból vette kölcsön az odesszai nyelvalkotó. Az aliundi szerkezete meg­felel a nemzetközi kommuni­kációban használatos rendsze­reknek és ezekben is jól hasz­nosítható. A számítógépes nyelv és a nemzetközi nyel­vek között kiválóan lehet al­kalmazni afféle köztes nyelv­nek, mert minden nyelvtani kategóriára megfelelő készlet­tel bír. Számítógépi tár­nyelvnek is minden humán információra jól lehet majd felhasználni a rendkívül nagy tárolókapacitású komputerek új nemzedékénél. Szentendrei műember Sarkköri ruhában Az élelmiszer-kínálat idei prognózisa Az olcsóbb termékeket keresik Az áremeléseket követően a vártnál kisebb mértékben csökkent a kereslet a hús- és készétel-konzervek iránt. E termékekből elegendőt tudnak biztosítani, ellentétben a főze­lék- és gyümölcskonzervekkel. A kereskedelem az égetett szeszes italok forgalmának csökkentésére törekszik. Célja, hogy az alacsonyabb szeszfokú borok és sörök felé terelje át a forgalmat. Burgonyából, zöldségből és gyümölcsből az év első felében a tárolt áruk alapozzák meg a kereskedelem kínálatát. A ke­reslet kielégítésére tavasszal importtal javítják a burgonya­kínálatot. A belkereskedelem a rendel­kezésre álló importkeretet el­sősorban alapvető cikkek be­hozatalára fordítja. A déligyü­mölcsök közül ezért citromból vásárolnak nagyobb mennyisé­get, banán, narancs azonban várhatóan kevesebb lesz, mint amennyi elkelne az üzletek­ben. A vasárnapi műszak alait 170 nagyméretű konténert rakott vagonokra Józsefvárosban a Mohr-daru és kezelője, Stubán József. A cím feletti képen: Hertelendy Gábor tolatásvezető irányításával összerendezűdtek a pakurával teli tartálykocsik a DKV vasútállomásán. § Immár nemcsak a megváltozott árak, hanem az év első ^ hónapjának tapasztalatai alapján is prognosztizálhatja ^ a kereskedelem az év folyamán várható igényeket, s a i termelőkkel folytatott tárgyalások, valamint az import­ig lehetőségek ismeretében tervezheti az idei áruellátást. Bede Józscfné több száz szál­lítólevelet rendezett el a Jó­zsefvárosi pályaudvar belföldi városközi részlegében (Hancsovszki János felvételei) Január utolsó vasárnapján a tavaszias időben sok ezren dolgoztak a földeken a mező- gazdasági nagyüzemekben és a háztáji gazdaságokban is. A repülőgépes szolgálat gépei permeteztek és műtrágyáztak. Az enyhe tél a kártevőknek is kedvez, ezért megkezdték a futrinkalárva elleni védeke­zést. Volt, ahol hozzáfogtak az egyébként márciusban szo­kásos fatelepítési és -ápolási műveletekhez. A meteoroló­giai előrejelzések szerint na­gyobb hideg, hosszú tél nem ígérkezik, ezért meggyorsítot­ták a műhelyekben a téli gépjavítások ütemét: a korai kitavaszodáshoz igazodva el­sőként a kora tavaszi mun­Az élelmiszer-kereskedelem várható alakulásáról Spilák Ferenc kereskedelmi minisz­kákban részt vevő gépeket, eszközöket hozzák üzemképes állapotba a mezőgazdasági nagyüzemek. Vasárnap több tsz-ben tar­tottak határszemlét. Megálla­pították a szakemberek, hogy az őszi kalászosok kellően megerősödve várják a ta­vaszt. A kiskertek tulajdonosai is dolgoztak a jó időben: össze­gyűjtötték és elégették a le­hullott leveleket, tisztították a fák törzsét, hogy a kéreg között megbújt kártevők báb­jait megsemmisítsek. Bízva a korai kitavaszodásban, sokan már mákot is vetettek. A szőlőkben is sokan se­rénykedtek az enyhe télben. terhelyettes elmondta: a ke­reskedelem a tavalyihoz ha­sonló élelmiszer-forgalommal számol, ám számít arra is, hogy az igények egyre inkább eltolódnak az olcsóbb termé­kek felé. Az alapvető élelmiszerek kö­zül lisztből és kenyérből nö­vekvő forgalom várható, cu­korból viszont valószínűleg kevesebbet fognak vásárolni. A prognózis szerint megnövek­szik ugyan az igény az olcsóbb húskészítmények iránt, de vál­tozatlanul keresik majd a ve­vők a drágább húsokat is. A zsiradékok közül egyre inkább az étolaj- és a margarinfo­gyasztás kerül előtérbe. Tejből és tejtermékekből az áremelkedések ellenére janu­árban ugyanannyi fogyott az üzletekben, mint az elmúlt években. Rizsből is lesz ele­gendő, a második félévben azonban előreláthatóan továb­bi importra lesz szükség. Megelevenedett a határ is s Itt-ott eső áztatta a földet, máshol a nap is kikandikált a ^ szürke felhőtakaró mögül. A % hőmérő higanyszála lcgfel- jebt> csak a tartósan ködös S helyeken és éjszaka süllyedt a S fagypont alá. Ilyen volt ez a ^ januárt búcsúztató hét vége, ^ amelyre korántsem Illik rá az ^ átlagos jelző. Igaz, az utóbbi s; esztendőkben megtanulhattuk, i hogy telente nem az évszak X megszokott arculatút mutatja 5 a természet. Tavaly és két év­ii vei korábban olyan kemény hideg tört ránk, hogy néhol ^ napokra megbénult az élet. Most meg'.’ Tavaszelőt idéz a S napsütés, alaposan becsapva az S állat- és növényvilágot. Néha az ember is szívesen hinné, hogy már márciust, áprilist írunk. De ha a nap­tárra néz, rá kell jönnie, más most a soros. Mögöttünk a január, s ki tudja, mit tar­togat még február. Akiknek dolga az időjárás figyelése, szorgalmasan húzzák a strigu­lákat az évszak állagánál melegebb napok rovatába. Ilyesféle statisztikát — ha csak képzeletben — vezetnek a vasutasok is. Okkal, hiszen minden hó- és fagymentes óra tízezer forintokat marasztal a kasszában. S ha több marad, mint amennyire számítanak, tálán több jut olyan dolgok­ra is, amelyekre eddig alig- alig tudtak költeni. Hogy mást ne említsünk, a szobi vona­lon tizenöt-húsz éves kocsik szállítják az utasokat... Zavartalanabb a közlekedés tehát a vaspályákon, mint ta­valy ilyenkor volt. Múlt év ja­nuárjában — ki ne emlékez­nék arra a néhány hétre? — keményen küzdött ember és gép a hideggel. Gyakran szi­szifuszi munkával lehetett csak elindítani a vonatokat, s voltak olyan országrészek, ahol néhány napig állt a for- (Folytatás a 3. oldalon.) Az antarktiszi sarkkutatók ruháját viselte néhány héten át az Építéstudományi Intézet szentendrei mikroklíma-labo­ratóriumának műembere, ame­lyet az emberi hőérzetek mo­dellezésére alkottak meg. A vizsgálatra az ÉTI és az er­furti Orvosi Akadémia higié­nés intézete közötti együttmű­ködés alapján került sor. Azt kutatják, hogy lehetne töké­letesíteni a sarkvidéken dolgo­zók ruháját, hol kell a jelen­legi öltözék szigetelésén vál­toztatni. Miután felöltöztették a sark­kutatók szokásos öltözékébe, valóságos sanlcköri körülmé­nyeket — mínusz 25 fokot és 5 m másodperc sebességű szelei teremtettek. A műember tes­tének tizenhat részén levő elektródák közvetlenül egy számítógépbe táplálták be a test hőleadásának változásait. A kísérlet jól sikerült, és szá­mos hasznos tapasztalattal já­rul hozzá ahhoz, hogy a sark­kutatóik a jövőben még kom­fortosabb és melegebb ruhát hordhassanaik. Amint arról szombati la­punkban hírt adtunk, me­gyénk Nagykőrösön és Száz­halombattán látta vendégül a Bács-Kiskun megyeieket. Szombaton délután Százha­lombattán a kecskeméti Szó- rakaténusz játékműhely ját­szóházat szervezett a gyer­mekeknek. Képünkön Pólya László tanítja a finn hetes fo­nást. A szomszéd megye bemutat­kozásának rendezvénysoro sa­láról részletes tudósításunk az 3. és a 7. oldalon. MA: A pokolgépesek faä'gywsmsi Sét akarja, de nem akar olyan alkudozásokat, amelyek lélegzetvételnyi szünethez juttatják a terroristákat és megtépázott so­raik átrendezésére adnak alkalmat. De ha a szándék valóságos, a kormány kész a dialógusra.” (2. OLDAL) FBBUsS ..Valamelyest javult a korrupt cselekmények felderítése, de az ilyen ügyletek leleplezése rendkívül nehéz; hiszen az ilyes­mihez nem szokás tanút hívni, s fényképen sem örökí­tik meg. Talán a morális eszközök segíthetnek valamit, és a tisztességesebb ellenőrzés.’’ (3. OLDAL) Errftp SetÜnt „A kötetből választ kapunk arra __ ,. is, hogy az úri középrétegek mi­ff ként kerültek közelebb a hatalom­hoz. Bethlen István miként konszolidálta az ellenfor­radalom utáni helyzetet, hogyan igyekezett elfogadtad ni Európával Horthyt és a darutollas tisztjeit, hogyan igyekezett megteremteni látszatdemokráciát. L. Nagy Zsuzsa, az 1920-as trianoni magyar békeszerződés kö­vetkezményeiről fest reális képet..(5. OLDAL) „A sérült elmondta, hogy , előző nap munkahelyi MegSB&HTtSB vezetőjénél szórakozott lakásszentelőn. Este negyed tíz tájban távozott onnan két kollégájával. Ekkor találkozott egy hölgyismerősé­vel, aki megállt mellette gépkocsival, ö beszállt, és az asszony felajánlotta, hogy hazaviszi Rádra.” (8. OLDAL) Vendégek Bács-Kiskunból Félfékenységhél A törvényes védelmeken

Next

/
Oldalképek
Tartalom