Pest Megyei Hírlap, 1988. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-02 / 1. szám

meg ret 1988. JANUÁR 2., SZOMBAT Legyen fegyverektől és rettegéstől mentes a világ Újévi köszönték, üzenetek Szerte a világon államfők, vezető politikusok kö­szöntő beszédeit sugározta szilveszter estéjén, újév reggelén a rádió- és televízióadók regimentje. Sikere­sen megvalósult tervekről, elképzelésekről, az egész világ dolgát magában foglaló történelmi eseményekről esett szó, mindarról, ami a múlt esztendőben gyöke­redzik, de kiteljesülése, kibontakozása a most elkezdő­dött évre vár. Mit hoz az év? Nem az egymást követő naptári hó­napokon múlik, hanem azon, hogy a gyorsan telő idővel, a teendők megvalósításával hogyan sáfárkodnak, akik­nek a kezében nemzetek sorsa van. Az elmúlt év a mélyreható változások, az átfogó dönté­sek, a feszült ütemű munka éve volt, az átalakítás első szákaszának befejező éve — állapította meg újévi üzene­tében Mihail Gorbacsov. En­nek a szakasznak á legna­gyobb eredménye az ország­ban kialakult új politikai éjs erkölcsi légkör. A központi bizottság januári és júniusi ülései, a vállalati törvény összenépi vitája meghatároz­ták a társadalom forradalmi átalakításának fő irányait. Az elmúlt, 1987. év elsősor­ban a nagy októberi szocia­lista forradalom 70. évfor­dulójának éveként marad meg a szovjet emberek emlé­kezetében — állapította meg bevezetőjében az SZKP KB főtitkára, aki beszédében az óévet értékelte a társadal­mi, gazdasági élet és a külpo­litika szempontjából, majd szólt az új év legfontosabb feladatairól. Az új évben két kulcsfon­tosságú, egymással összefüggő feladat áll a szovjet nép előtt: a társadalom további demokratizálása és a gyökeres gazdasági reform — hangsú­lyozta a szovjet vezető. Ja­nuár 1-jétől életbe lép a vál­lalati törvény, a dolgozói kö­zösségek többsége áttér a tel­jes gazdasági elszámolásra, pénzügyileg önfenntartó, s emellett önirányító lesz. A szovjet emberek az em­beriség békés jövőjével kap­csolják össze az ország fej­lődésének távlatait. A fegy­verektől és rettegéstől men­tes világ megteremtéséig még sok a tennivaló. Fontos, a célhoz vezető lépések történ­tek már. Az 1987-es év bizo­nyos értelemben fordulópon­tot jelent: megkezdődött a nukleáris fegyverek leszámo­lásának történelmi folyamata — emlékeztetett rá Gorba­csov. A szovjet vezető végezetül köszöntötte a szovjet népet, a szocialista országok népeit, a Szovjetunió barátait, s azt kívánta, hogy az új év legyen új sikerek éve a munkában, győzedelmeskedjék a józan ész és az emberiesség, 1988 legyen a béke éve. MIHAIL GORBACSOV: Vannak kedvező előjelek Azzal reménnyel lépünk be az új esztendőbe, hogy sikerül tovább haladnunk a sokkal biztonságosabb világ felé ve­zető úton — hangsúlyozta az amerikai néphez intézett, a szovjet televízióban péntek este sugárzott üzenetében. Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára. Gorbacsov rámutatott: a Szovjetunió kész a hadászati támadófegyverzet csökkentésé­ről folyó tárgyalások eredmé­nyes befejezésére, úgy, hogy már az éb első felében alá lehessen írni az ezzel kapcso­latos szerződést. Ugyanakkor sürgette, hogy haladéktalanul tűzzék napirendre az európai fegyveres erők és hagyomá­nyos fegyverzet radikális RONALD REAGAN: csökkentése kérdését. Készek vagyunk együttműködni más, egyebek között regionális problémák megoldásában is — jelentette ki a szovjet ve­zető. A szovjet—amerikai kap­csolatok elmúlt évének mér­legét megvonva az SZKP KB főtitkára kiemelkedő jelentő­ségűnek, s az új esztendő szempontjából kedvező előjel­nek minősítette a közepes hatótávolságú és a harcászati­hadműveleti rakétákról szóló szerződés washingtoni aláírá­sát. A szovjet vezető végül az újév alkalmából békét és bol­dogságot kívánt minden ame­rikai családnak. Történelmet a Lehetséges, hogy tavaszi találkozónk idejére készen áll a szerződés a hadászati fegyverek ötvenszázalékos csökkentéséről — jelentette ki Reagan amerikai elnök a szovjet néphez intézett tele­víziós üzenetében. Reagan rö­vid beszédét és Mihail Gor- bacsovnak az amerikai nép­hez intézett üzenetét három nagy amerikai televíziós háló­zat sugározta teljes egészében újév napján. A múlt hónapban Washing­tonban aláírtuk a szerződést a közepes hatósávolságú nuk­leáris eszközökről, amelyben megállapodásra jutottunk az amerikai és a szovjet nukleá­ris fegyverek egy teljes osz­tályának felszámolásáról — mondotta. — Ez történelmet alakító lépés volt a két fél nukleáris fegyvereinek csök­kentése felé,' de csak a kez­detet jelentette. A szovjet és az amerikai küldöttek most arról tárgyalnak Genfben, hogy ötven százalékkal csök­kentsük a hadászati fegyve­reket. Reagan azonban a nukleá­ris fegyverektől mentes világ megteremtésének lehetőségé­ről szólva kijelentette, hogy ma mind a Szovjetuniónak, mind az Egyesült Államok­nak módjában áll védelmi pajzs létrehozása a ballisz­tikus rakéták ellen. Bölcsességgel, reménykedve szovjet—amerikai csúcstalál­kozón aláírt leszerelési meg­állapodás fontos lépés a nuk­leáris leszerelés irányában. elősegíti a Kelet és a Nyugat közötti feszültség csökkenté­sét. A miniszterelnök szerint országának nagy szerepet kell játszania a nemzetközi életben a béke és a haladás érdekében. Kim ír Szén, a Koreai Né­pi Demokratikus Köztársa­ság elnöke kész arra,, hogy találkozzék Dél-Korea ve­zetőivel — ezt maga a KNDK vezetője jelentette be pénte­ken elhangzott újévi üdvözle­tében. Közölte, hogy a talál­kozó elősegítené az Észak és Dél közötti jég olvadását és előmozdítaná az ország bé­kés egyesítését. A találkozón szó lenne a nyári olimpiai játékok megrendezéséről is. Kim ír Szén beszédében sür­gette a Dél-Koreában találha­tó amerikai atomfegyverek el­távolítását. Legyen 1988 a stabilizáció éve — írta újévi üdvözleté­ben a vietnami államfő. A kambodzsai államtanács elnö­ke hasonló üzenetében a for­radalmi folyamat továbbvite­lére szólított fel. Vo Chi Cong, a VSZK Ál­lamtanácsának elnöke a viet­nami néphez intézett hagyo­mányos újévi üdvözletében megállapította: az elmúlt idő­szakban Vietnamnak sok sú­lyos nehézséggel kellett szem­benéznie. Üzenetet intézett országa népéhez Heng Samrin, a kam­bodzsai államtanács elnöke is. Az elmúlt évet sikeresnek értékelte a kambodzsai forra­dalmi párt kongresszusi hatá­rozatainak végrehajtásában. Jósé Eduardo dos Santos, az MPLA elnöke, angolai állam­fő az országa népéhez inté­zett újévi üdvözletében kifej­tette: reméli, hogy Angola és Dél-Afrika képviselői tárgya­lóasztalhoz ülhetnek és véget vethetnek a 12 éve tartó há­borúskodásnak. A televízió­ban elhangzott elnöki üdvöz­letben kifejtette, Angola kész a tárgyalásokra, miután ki­vonták az ország területéről a dél-afrikai csapatokat. Fel­szólította országa népét, hogy erősítse egységét a haza és a forradalom védelmében. Az esztendővel, amelyet bú­csúztatunk, elégedettek lehe­tünk — mondotta újévi kö­szöntőjében Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a bol­gár államtanács elnöke. — A gazdaság magas fejlődési üte­met ért el 1987-ben. Megvan a lehetősége annak, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés üteme 1988-ban még maga­sabb legyen. A bulgáriai át­alakítás a szocializmus álta­lános megújulásának része. Csehszlovákia idén folytat­ja a gazdaság és a társada­lom mélyreható átalakítását, a szocialista demokrácia el­mélyítését — erről beszélt új­évi köszöntőjében Gustáv Husák, csehszlovák köztársa­sági elnök, a CSKP KB el­nökségének tagja. Folytatják a gazdasági reform előkészí­tését és fokozatos bevezetését. II. János Pál pápa csü­törtökön este hálaadó misét pontifikáit Rómában a XVI. században épült II Gesu je­zsuita templomban. A kato­likus egyházfő kijelentette, az év utolsó napja jó alkal­mat ad az elmélkedésre a tör­ténelem 1937-ben íródott új fejezetéről. Damaszkusz Szovjet diplomata tájékoztatója Négynapos szíriai látogatá­sát befejezve, pénteken eluta­zott Damaszkuszból Karen Brutyenc, az SZKP KB nem­zetközi osztályának helyettes vezetője, a szovjet vezetés kü- lönmegbízottja. Brutyenc a washingtoni szovjet—amerikai csúcstalálkozóról tájékoztatta szíriai vendéglátóit, és megbe­szélést folytatott velük a kö­zel-keleti helyzetről, az iraki— iráni háborúról, továbbá a kétoldalú kapcsolatokról. A szovjet politikus több ízben tárgyalt Abdel Halim Haddam szíriai alelnökkel. ENSZ BT Új tagállamok Január 1-jétől öt új tagál­lama van a Biztonsági Ta­nácsnak: Algéria, Brazília, Jugoszlávia. Nepál és Szene­gál. Az ENSZ közgyűlése a múlt év októberében válasz­totta őket a testület tagjává. Megbízatásuk két évre szól. A további öt, nem állandó tag — Argentína, Japán, az NSZK, Olaszország és Zambia — megbízatása 1988 végéig érvényes. Ugyancsak január 1-jétől Sir Crispin Tickell brit ENSZ-képviselő a Biztonsági Tanács elnöke. Magyar párt- és á'hmi vezetők üdvözlő távirata Évfordulót ünnepelt Kuba A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe, a forradalom győ­zelmének 29. évfordulója alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke és Grósz Károly, a Minisztertanács elnöke kö­zös táviratban üdvözölték Fidel Castro Ruzt, a Kubai Kom­munista Párt első titkárát, a Kubai Köztársaság Államtaná­csa és; Minisztertanácsa elnökét. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa ugyancsak táv­iratot küldött a kubai partnerszervezetnek a kubai forrada­lom győzelmének évfordulója alkalmából. S:j lóérte '<ezhtei tartott Strauss bajor kormányfő Bonn felkészül a találkozóra Kohl kancellár szerint új fejezetnek kell kezdődnie a szovjet—nyugatnémet kapcso­latokban, ezeket új, magasabb szintre kell emelni. Erről Friedhelm Ost bonni kor­mányszóvivő beszélt csütörtö­kön, azután, hogy Franz Josef Strauss bajor kormányfő moszkvai tárgyalásainak ered­ményeiről tájékoztatta a kancellárt. Strauss Münchenben sajtó- értekezletet is tartott, ahol kijelentette: Gorbacsov főtit­kárt nem a fegyverkezési verseny foglalkoztatja, mi több, a bajor kormányfő azon meggyőződéséről szólt, hogy a Szovjetunió szándéka a leszerelés és kész további leszerelési lépésekre mind a hagyományos, mind pedig a nukleáris fegyverzetek terén. Tankhajókat támadott az iraki légierő Incidensek a Kormuzi-szorosban Az óév utolsó és az új év első napján sem szüneteltek á harci cselekmények az ira­ki—iráni frontokon. Bagdadi bejelentés szerint aj 'aki légierő .gépei decem­ber 31-én 47 bevetésben vet­tek részt, és megtámadtak két tankhajót az iráni" pártok mentén. Iráni hajók a Hor- muzi-szorosban feltartóztattak egy 12 egységből álló szállító­konvojt, majd ellenőrzés után továbbengedték azt. A londoni Lloyds Társaság statisztikái szerint 1987-ben jelentősen megnőtt a Perzsa (Arab)-öbölben megtámadott hajók száma az előző évekhez viszonyítva. Ezen a vizen pél­dául 1986-ban 80 hajót ént támadás, 52 tengerész halt meg. Tavaly már 178 hajón keletkeztek károk és a vesz­teséglistán 108 tengerész sze­repel. Az iraki—iráni háború kezdete, azaz 1981 óta 447 ha­jó sérült meg az öbölben. A Perzsa-öböl térségében tesz szemleutat az új ame­rikai hadügyminiszter, Frank Carlucci. Vasárnap kezdődő útján felkeresi az amerikai flottának a térségben állomá­sozó egységeit, tárgyalásokat folytat Szaúd-Arábiában, Ku- vaitban, Bahreinben és Ománban. A megbeszélések középpontjában az olajszállí­tó hajók elleni támadások problémája áll majd, Washington jelenleg mint­egy harminc hadihajót, nagy­számú repülőgépet tart a tér­ségben, de ezek csak az ame­rikai zászló alatt közlekedő teherhajókat kísérik. Mivel az elmúlt hetekben rendkívül megnőtt az iráni támadások száma Szaúd-Arábia hajói, illetve az amerikai tulajdon­ban levő, de más zászlók alatt közlekedő hajók ellen, az öböl menti országok sze­retnék elérni, hogy az Egye­Francois Mitterrand fran­cia köztársasági elnök az óévet búcsúztató rádiós és tv- szózatában a bölcsesség és re­mény jeleként méltatta a tör­ténelem első nukláris leszere­lési megállapodását és az óév legbiztatóbb fejleményének nevezte. A nemzeti egység megőrzésére és világos dön­tésre buzdította honfitársait a jövőre esedékes elnökválasz­táson. Az atomkorszak kezdete óla először fordul elő — mondot­ta Mitterrand —, hogy a vi­lág -két legnagyobb hatalma leszerelést határozott el. Bi­zonyos, hogy ügyelni kell a szükséges egyensúlyokra. Az elnök megemlékezett ar­ról is, hogy öt év múlva el­tűnnek a határok az EGK 12 állama között. Ahhoz, hogy az itt élő 320 millió ember a tör­ténelem alkotója lehessen, Mitterrand szerint haladékta­lanul mozgósítani kell minden erőt egy félelmetes politikai akarat körül — amit, tette hozzá — a 12-ek vezetői az utóbbi időben nemigen mu­tattak. Az elnök ezzel kapcso­latban azt kívánta, hogy Franciaország ismét adjon új lendületet a közösségnek. Takesita Noboru japán kor­mányfő az új év alkalmából tartott sajtóértekezletén ki­fejtette, hogy a washingtoni ilMi mCsAK RÖV TŰZ ÜTÖTT KI péntek haj­nalban egy kilencemeletes, háromszáz szobás bangkoki szállodában. Az eddigi jelen­tések szerint a szerencsétlen­ségnek tizenhárom halálos és harminchat sérült áldozata van, valamennyien külföldiek. A vendégek többsége Hong­kongból és Szingapúrból érke­zett az óév búcsúztatására a thaiföldi fővárosba. VIETNAM nyolc személy — köztük két, azonosíthatóan a vietnami háború során eltűnt amerikai — földi maradvá­nyait ' szolgáltatta vissza az Egyesült Államoknak — je­lentette be az amerikai kül­ügyminisztérium. Phyllis Oak­ley, a minisztérium szóvivő­jének közlése szerint, a ma­radványok visszaadására John Vessey nyugalmazott tábor­nok, elnöki megbízott augusz­tusi, Hanoiban tett látogatása nyomán került sor. Vessey út­ja során 1800, a háború óta eltűnt amerikai sorsáról kí­vánt részleteket megtudni. sült Államok flottája ezeknek is nyújtson biztonságos kísé­retet. Washington egyelőre nem vállalkozik erre, s gya­korlatilag elutasította azt a szovjet javaslatot is, hogy hözzanak létre ENSZ-flöttát a hajózás szabadságának bizto­sítására. ’ Carlucci ’ elutazása előtt a Pentagon azt jelezte, hogy amerikai részről most nem akarják megnövelni a Perzsa-öbölben, illetve annak közelében lévő flottaegyságek számát. Ami Kohl kancellár és Mi­hail Gorbacsov találkozóját illeti, a bonni kormány szó­vivője szerint Kohl üdvözölte az SZKP főtitkárának készsé­gét a találkozó megtartására a nem olyan távoli jövőben. Bonn az idei év első felére javasolta a találkozót, és Se- varadnadze szovjet külügymi­niszter várhatóan január 18-án az NSZK-ba utazik. SZUPER VASÚT ötmilliárd rubeles költséggel gyorsvasút épül a Szovjetunió­ban, amely Moszkvát köti ösz- sze a népszerű fekete-tengeri üdülőhelyekkel, a Krímmel és a Kaukázussal. Jevgenyij Szot- nyikov, a vasútvonal főterve­zője, a Moszkovszka.ja Prav­dának nyilatkozva hangsúlyoz­ta, hogy a terv szerint a Moszkva—Szimferopol vonalon 1996-ban halad végig először a .szupervonat, míg Szocsiba és Klszlovodszkba 1999-ben fut­nak be az első szerelvények. A jelentős beruházás — csak­nem százmilliárd forint — az előzetes számítások szerint na­gyon rövid idő, négy-öt év alatt megtérül, ugyanis lehe­tővé teszi a rendkívül zsúfolt régi vonalszakaszok, s a lé­giközlekedés tehermentesíté­sét, és lerövidíti az áruszállí­tási időt is. Szimferopol így öt, míg Szo- csi nyolc órányi vonatozásra lesz Moszkvától. A szerelvé­nyek 15—'20 percenként köve­tik egymást, mindkét irány­ban egyszerre 200 vonat köz* lekedhet majd. A szupervasút a terv szerint szakaszonként épül fel. Moszk­vából kiindulva. A pályatest először Őreiig készül el, itt lesz az új szerelvények próba- üzemeltetése is, s az évezred végére .jutnak el az építők a végállomásokra. Segítség a pakisztáni határ menti városnak Behniszer-szállítmónyok Hostba Újabb élelmiszer-szállítmány jutott el az afgán fővárostól 150 kilométerre délkeletre fek­vő Hostba, ahonnan néhány nappal ezelőtt verték ki az ellenforradalmárokat az afgán kormányerők a szovjet csapa­tok támogatásával. A kabuli rádió jelentése szerint mintegy 150 tehergép­kocsiból álló oszlop érte el a várost, közel 1500 tonna élel­miszert és közszükségleti cik­ket szállítva a lakosságnak. A kabuli rádió közölte, hogy a következő öt napon mintegy tízezer tonnányi se­gélyszállítmányt juttatnak még a pakisztáni határtól mindössze 21 kilométerre ta­lálható város lakosságának. A hét legnagyobb afganisz­táni ellenforradalmár-szerve- zet szövetségének képviselő­je Pakisztánban cáfolni pró­bálta, hogy az afgán kor­mányerők és a szovjet csapa­tok benyomultak volna Host­ba. Azt bizonygatta, hogy a város környékén még heves harcok folynak, és az oda ve­zető főút továbbra is az el­lenforradalmi erők ellenőrzé­se alatt áill. ELTUSSOLT BRIT BALESET Harold Macmillan brit miniszterelnök kormánya eltussolta azt a balesetet, amely 1957. október 10-én a windscale-i (mos­tani nevén sallafield-i) atomerőműben történt. Az északnyugat-angliai atomerőműben katonai célokra ál­lítottak elő plutóniumot. A reaktorban keletkezett tűz követ­keztében radioaktív anyagok kerüllek mintegy 500 négyzet­kilométernyi területen a levegőbe. .Jóllehet a baleset nem kö­vetelt halálos áldozatot, a térségben élő, vagy az akkor ott tartózkodó emberek közül azóta többen haltak meg fehérvé­rűségben. A baleset összes vonatkozását feltáró jelentést most a köte­lez«» — harminc évig tartó — titkosság leteltével hozták nyil­vánosságra. Annak idején attól féltek, hogy az ügy feltárá­sa ártana a brit—amerikai nukleáris együttműködésnek, és megrendülne a lakosságnak az atomerőmüvekbe vetett hite. Harminc évvei ezelőtt a jelentésnek csak egy átírt, enyhített változata került a közvélemény elé. A most nyilvánosságra került iratok szerint a baleset az atomerőmű berendezéseinek konstrukciós hiányosságai, valamint a termelési folyamat helytelen szervezése miatt következett be. Fatch-n"p az arab negyedben Jeruzsálemi tüntetések Szórványos tüntetések vol­tak péntekén Jeruzsálem ara­bok lakta részében. Az izraeli hatóságok itt is, akárcsak a többi megszállt területen, je­lentős katonai erőt vonultat­tak föl, így akarván elejét venni a palesztin tiltakozó megmozdulásoknak. Ezek fel­lángolásától azért is tartottak, mert pénteken volt az úgy­nevezett Fatah-nap. 23 évvel ezelőtt ezen a napon hajtotta végre első Izrael elleni harci akcióját az El-Fatah, a Pa­lesztina! Felszabadítási Szer­vezet legjelentősebb osztaga.

Next

/
Oldalképek
Tartalom