Pest Megyei Hírlap, 1988. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-02 / 1. szám

PEST 'S GYET VtlÁC PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST NÉGYEI BIZOTTSÁGA ÉS 1 MEGYEI TANACS LAPJA XXXII. ÉVFOLYAM, 1. szAm Ara: 1,80 forint 1988. JANUAR 2., SZOMBAT MA: Omnia fért aetas (3. OLDAL) Vesztegzár egy pesti szállóban (3. OLDAL) Heti rádió- és tclevíziémelléklet (0. OLDAL) Tüzet okozott a petárda (8. OLDAL) Németh Károly újévi köszöntője Munkára hívjuk honfitársainkat A Műcsarnok kiállításán Kádár János látogatása 5 Németh Károlynak, az í Elnöki Tanács elnökének #az újévi köszöntője tegnap hangzott cl a Kossuth rá­cióban és a televízióban. Kedves hallgatóim! Honfi­társaim! 1988 ELSŐ NAPJÁN őszin­te tisztelettel köszöntőm va- lamennyiüket. A párt és az állami vezető testületek jókí­vánságait tolmácsolva boldog, békés, eredményes új eszten­dőt kívánok önöknek és né­pünk minden barátjának. Boldog új évet kívánva test­véri érzésekkel köszöntőm a határainkon túli magyarokat is; a környező államokban élőket csakúgy, mint azokat, akiket sorsuk messzi távolok­ba, a világ különböző tájaira vezetett. Esztendő, veszendő. Így mondták a régi öregek. És közben arra gondoltak, hogy gyorsan szalad az idő. De mondogatták azt is, hogy messzi az esztendő, ami az előző bölcsesség fordítottját jelentette. Azt, hogy egy év hosszú idő. Előre nézve ész­szerűen kell hát beosztanunk mindazt, amink van. Az új év első napján egy­szerre érezhetjük mindkét szólásmondás igazát. Munka közben úgy tűnik, mintha gyorsabban haladna az idő. Az elmúlt esztendőben volt tennivaló, feladat bőven. Né­pünk munkájának eredmé­nyeként emelkedett a nemzeti jövedelem; az ipari, mezőgaz­dasági vállalatok, szövetkeze­tek egy része növelte teljesít­ményeit, javította gazdálkodá­sát. Visszatekintve az elmúlt évre, nyugodt lelkiismerettel állapíthatjuk meg: a munká­nak, a küzdelemnek volt ér­telme és eredménye. Az új év kezdetén előre is kell tekintenünk. Az 1988-as esztendő számunkra többel jelent, mint az évek megszo­kott változását. Felgyülemlett gondjaink megoldásának, meg­méretésünknek fontos idősza­ka előtt állunk. Azok a cé­lok, amelyek a párt Központi Bizottságának a múlt évi jú­liusi állásfoglalásán alapul­nak és a kormánynak az Országgyűlés által jóváha­gyott munkaprogramjában, valamint az idei népgazdasá­gi tervben öltenek testet, az eddigiektől eltérő igényeket, nagyobb követelményeket tá­masztanak valamennyiünkkel szemben. Emelkedett a minőség mér­céje, és ez fokozott összpon­tosítást, egyéni és közös erő­feszítést, újfajta gondolkodást, cselekvő magatartást követel. Jobb, hatékonyabb munkával juthatunk túl a jelenlegi ne­hézségeken. Van közösen vállalható programunk, amelynek való­ra váltásával sikeresen foly­tathatjuk a szocialista Ma­gyarország építését, megte­remthetjük az ismert és fe­szítő szociális gondok meg­oldásának anyagi feltételeit, eredményesen szolgálhatjuk népünk anyagi és szellemi gyarapodását. Feladataink széles körű vi­tában, az egymással is ütkö­ző vélemények nyomán főt - málódnak nemzeti program­má. Közös, egybehangzó ál­láspontunk — amely progra­munknak is fontos része —, hogy a gazdasági reform to­vábbvitelének, a szocialista demokrácia kiteljesítésének, a politikai intézmény; endszer fejlesztésének útjár halad­junk. Olyan szoc. ista re­formtörekvések ezek, ame­lyeknek megvalósításában bízvást támaszkodhatunk né­pünk nagy többségére. Épít­hetünk a Szovjetunióban, és más szocialista országokban végbemenő társadalmi-gazda­sági megújulás tapasztalatai­ra és a korszerűbb együtt­működésben rejlő lehetősé­gekre. Programunk valóra váltásá­ra munkára hívjuk minden honfitársunkat, akiknek szív­ügye szocialista hazánk jele­ne és jövője. Tisztelt hallgatóim! Az évezrednél is hosszabb idő, amióta népünk itt, a Kár­pát-medencében él, gyakran próbára tette a magyarságot és a vele azonos sorsot vál­laló nemzetiségieket. Sokszor kijutott nekünk a harcból, a küzdelemből, a helytállásból — olykor a puszta létünkért. Nagy történelmi leckék ta­nulsága: ha egy nép nem adja meg magát és képes a tapasztalatokból okulni.' ha tehetségét szorgalommal ötvö­zi, erőit egyesíti, akkor ott­honteremtő, országépítö mun­kája meghozza a maga gyü­mölcsét. A NEMZET TEREMTŐ akaratát, életerejét tanúsítja az a tény is, hogy hazánk a szocialista országok nagy csa­ládjához, a társadalmi hala­dás élvonalába tartozik. Igaz, hogy új világunk építésében lassabban haladunk, mint ko­rábban gondoltuk, de nincs okunk kishitűségre, ha a meg­tett útra gondolunk. Jó ala­pokra építkezhetünk, hiszen a fájdalmas hibák és tévedések ellenére a magyar nép az el­múlt évtizedekben történelmi­leg is maradandót alkotott. Ha őszinték vagyunk önma­gunkhoz, ha képesek va­gyunk reálisan megítélni a mögöttünk sorakozó évtizedek tapasztalatait, és az eredmé­nyeket a lehetőségekhez, nem pedig a vágyainkhoz mérjük, ha az élét új kérdéseire he­Az év első napján az or­szág valamennyi élelmiszer- boltjában és áruházában lel­tároztak, s ez a feladat az ár­változások miatt a szokásos­nál nagyobb munkát jelentett a kereskedelmi dolgozóknak. Munkatársaink ellátogattak Budakeszire, Törökbálintra, Budaörsre, Gödöllőre és Du­nakeszire, hogy írásban és képekben beszámoljanak a tapas zta 1 átokról. Gödöllőn az áfész 110-es számú, Szabadság téri áruhá­zában. reggel 7 órakor húzták fel a redőnyt. lyes válaszokat adunk, akkor a célok vállalásában és az értük teendő erőfeszítésekben is kialakul a társadalmi ösz- szefogás. Napjainkban ennek próbaköve a kibontakozási program végrehajtásában, való felelős, cselekvő részvétel. Az idei évkezdéshez erőt és a folytatáshoz reményt ad, hogy 1987-ben a népgazdaság helyzete valamivel kedvezőb­ben alakult, mint a megelőző két esztendőben. De tudnunk kell, hogy mindez még nem elegendő a program végrehaj­tásának megalapozásához. Töprengésre azonban nincs idő. Gondjaink megoldásával, feladataink teljesítésével nem várhatunk további évekig. Tettekre, cselekvésre van szükség. Megnyugtató és bizodalmnt keltő számunkra, hogy az új esztendőben kedvezőbbek lesznek munkánk nemzetközi feltételei. A szovjet—amerikai rakétaegyezménnyel, a két nagyhatalom vezetőinek to­vábbi haladást ígérő tárgya­lásaival megnőttek, a fegy­verkezési hajsza visszaszorí­tásának, a népek-országok közötti bizalom erősödésének, a békének az esélyei. Jóleső érzéssel gondolhatunk arra, hogy a nemzetközi légkör enyhüléséhez a Magyar Nép­köztársaság is hozzájárult. A jövőben is mindent m ^te­szünk annak érdekében. gy egy biztonságosabb Vila.,, an élhessünk, dolgozhassunk. ABBAN A REMÉNYBEN, hogy közös akarattal meg­oldjuk az előttünk álló fel­adatokat, kívánok sikerekben gazdag új esztendőt, békét, boldogulást és jó egészséget kedves honfitársaimnak. — Mindenki itt volt időben — mondja Borsi Istvánná, az áruház igazgatója, s nyomban azt is hozzáteszi, hogy megrö­vidítették a szilveszteri mu­latságot, mert számítani kel­lett az utána következő 11— 12 órás műszakra. A múlt év utolsó napjá.h az iparcikkeket leltározták, január elsején pe­dig — az új árakat feltüntet­ve — az élelmiszereket. Decemberben a szokásos ün­nepi forgalom mellett a vár­ható árváltozások miatt egyes cikkekből különösen nagy volt a kereslet. Így például Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára csütörtökön a Műcsarnokba látogatott, és megtekintette a Művészet és forradalom című kiállítást. Kíséretében volt Ra­dies ’Katalin, a KB tudomá­nyos, közoktatási és kulturá­lis osztályának vezetője. Az MSZMP főtitkárát Né- ray Katalin igazgató és Ha­vas Valéria igazgatóhelyettes fogadta és kísérte a műcsar­noki .tárlaton, amelyet a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója ■ alkalmából rendezett szovjet kultúra nap­jai . keretében nyitottak meg. A. Műcsarnok kezdeménye­Pctöfi Sándor szűkebb ha­zájában. Bács-Kiskunban me- gyeszerte tisztelegtek a 165 évvel ezelőtt szilveszter éjsza­káján született költő emléke előtt. Gyertyákat gyújtottak a Petőfi-emlékhelyeken, Duna- vecsén, Kecskeméten. Kis- kunfélegvházán, Kunszent- miklóson. Szabadszálláson, Szalksze- tmártonban, s meg­koszorúzták az őt ábrázoló szobrokat, a róla elnevezett középületeket. A központi ünnepséget de­cember 31-én, a késő délutáni órákban rendezték meg. a ha­gyományokhoz híven Kiskő­rösön, a szülőháznál. A gyer­tyák, fáklyák, reflektorok fé­nyétől megvilágított, nádfede­egyes mosószerek teljesen el­fogytak. Az emberek sok szí­nes tévét és hűtőszekrényt vá­sároltak, s volt olyan nap, amikor negyven mélyhűtő ké­szülék talált gazdát. A leltározás nagy munka, hiszen több mint 20 millió fo­rint értékű az árukészletük, s e?ek egy részénél az új árat is fel kell tüntetni. A cikkek nevét sem mindig könnyű megtalálni a listán. Így pél­dául a szaharin vegyi termék címszó alatt, szerepel, a csa- varhúzó pedig kézi működte- (Folytatás a 3, oldalon.) zésére és a Szovjetunió Kul­turális Minisztériumának tá­mogatásával létrejött, nagy si­kerű kiállítás felvonultatja az orosz-szovjet progresszív mű­vészet 1905-től az 1930-as évek elejéig született jelentős alkotásait. E művek jelentős hatással voltak az egész világ modern művészetére. A tárlatlátogatást követően Kádár János é.s vendéglátói kötetlen véleménycserét. foly­tattak a kiállításról, a művé­szeti életyől, a Műcsarnok munkájáról, terveiről. A beszélgetésen jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjet­unió budapesti nagykövete. les, fehér falú épület előtt tar­tott n. gygyűlés szónoka — Nagy István, a Kiskőrösi Vá­rosi Tanács főelőadója — szólt a Petőfi-kultusz • ápolásának újabb eredményeiről. Gazda­godtak a gyűjtemények, új ál­landó kiállítás nyílt a szülő­ház melletti irodalmi mú­zeumban. sikeres volt az or­szágos Petőfi Társaság által meghirdetett képzőművészeti Január elsejétől a magán- vállalkozások is rendelkezhet­nek önálló bankszámlával. Az intézkedés az adóreform be­vezetéséhez kapcsolódik. Az úgynevezett pénzforgalmi jel­legű bankszámlát valameny- nyi csoportos vállalkozás és azok az egyéni vállalkozók kötelesek megnyitni, akik ál­talános forgalmi adót vagy vállalkozói adót fizetnek. A vállalkozás nyereségéből tar­talékolt összegeket ugyancsak kötelező bankszámlán elhe­lyezni. Ez azonban nem je­lenti azt, Hogy a teljes pénz­forgalom kizárólag a bank­számlán keresztül bonyolód­hat le. A készpénzfizetés le­A Közép-Duna-völgyi Víz­ügyi Igazgatóság befejezte a Ráckevei (Soroksári)-Dunán levő vízi állások felülvizsgála­tát. A Minisztertanács rende­leté szerint ezeknek a stégek­nek szabályszerű telepítését ellenőrizték, és megvizsgálták, hogy fennmaradásuk okoz-e környezetvédelmi gondokat, vagy nehezíti-e a hajózást és az időnként szükséges vízügyi munkákat. A stégek fennma­radását a vízi állások tulaj­donosainak kellett kérelmez­ni. A kérvények benyújtásá­nak határidejét többször is módosította a vízügyi igazga­tóság, s még a legutolsó pót- határidőn túl is elfogadott ilyen beadványokat, nagy tü­relmet tanúsítva ezekben a sok állampolgárt érintő ügyek­ben. A vizsgálatokból kitűnt, hogy a december 1-jei helyzet sze­rint a Ráckevei (Soroksári)- Dunán összesen 6460 vízi ál­lás található. Ebből 624 olyan stég, amelyre valamilyen fel­építmény, főként kis házikó épült, s ezért fennmaradásuk alaposabb környezet- és víz­minőség-védelmi vizsgálatot ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csütörtöki ülésén állást foglalt a központi államigazgatási szervekhez tartozó háttérintézmények át­fogó felülvizsgálatáról, szerve­zeti korszerűsítéséről. A fe­lülvizsgálat célja , a munka hatékonyabbá tétele, a költ­ségvetési támogatások mérsék­lése, a működési költségek csökkentése. A Miniszterta­nács kijelölte az ezzel kap­csolatos feladatokat. A kormány tárgyalt saját, valamint bizottságai és a KNEB 1988 első félévi munka- tervéről. A Fővárosi Tanács elnöke tájékoztatta a kormányt ar­ról. hogy Budapesten 1937-ben ezerrel több--lakás készült el, mint ami a tervben szerepelt, s a lakások 99 százalékára már ki is adták a lakhatási ■engedélyt. pályázat, két alkotással gya­rapodott a Petőfi-verseket fordító szerzőknek emléket ál­lító kiskőrösi szoborpark, 1987-ben több mint tízezren zarándokoltak el az ország és a világ különböző részeiből a költő szülőházához. A másfél száznyi érdeklődő részvételével tartott ünnepi megemlékezés után megko­szorúzták Petőfi szülőházát. hetőségét a jogszabályok to­vábbra sem korlátozzák. A magánvállalkozások szabadon választhatnak, hogy melyik arra felhatalmazott pénzinté­zettel kötnek bankszámlaszer­ződést. Minden vállalkozásnak csak egyetlen ilyen jellegű bankszámlája lehet. Ez a bankszámla szükség szerint alszámlákra bontható, ameny- nyiben az elhelyezett össze­gek különböző célt szolgálnak. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőr­zési Hivatal a visszaigényel­hető általános forgalmi adót a bankszámlára utalja át. A bankok az elhelyezett össze­gek után a jövőben kamatot fizethetnek. igényel. így további sorsuk attól függ. hogy a felépítmé­nyes stég mögötti parton vaji- nak-e, vagy építenek-e olyan szociális létesítményeket, ame­lyek a lakók szennyvizének a környezetre ártalmatlan elhe­lyezését biztosítják. Ezért most a felépítményes vízi állások tulajdonosai átmenetileg csak 1988 végéig szóló fennmara­dási engedélyt kaptak, s majd az 1939. évi egyedi felülvizs­gálaton dől el e stégek vég­leges sorsa. A felépítmény nélküli vízi állások ügyét az tette bonyolulttá, hogy a ké­relembenyújtási határidő két­éves meghosszabbításának el­lenére sem jelentkezett és nem vált ismertté 674 stég tulaj­donosa. Ezeket a vízi álláso­kat tehát el kell bontani, s ha a tulajdonosok 1938, március 31-ig nem távolítják el a sté­get, akkor a vízügyi igazga­tóság hivatalból gondoskodik a lebontásról. A felépítmény nélküli stégeknek azok a tu­lajdonosai pedig, akik kérel­müket benyújtották, megkap­ták a fennmaradási enge­délyt. Szilveszter után mindenki a helyén Leltár az élelmiszerboltokban A legtöbb üzletben • újév napján történt a leltározás és árazás. Felvételünk a dunakeszi ABC-áruházban készült. (Vimola Károly felvétele) Tisztelgés a Fetcfi-emlékhe'yeknél Gazdagodtak a gyűjtemények Bankszámlanyitási kötelezettség Magánvállalkozásoknak Sok tulajdonos nem jelentkezett Fennmaradási engedélyek

Next

/
Oldalképek
Tartalom