Pest Megyei Hírlap, 1987. december (31. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MA O o Banánfácska a Meriklontól tJjabb megrendelést kapott a Rozmaring Tsz gesztorságában működő Meriklon Gazdasági Társulás. Több dísz- és haszon- növény — egyebek között gerbera és burgonya — szaporítása mellett egyiptomi megrendelésre banánfapalántákat is szállí­tanak. Képünkön: a palántanevelő helyiségben steril körül­mények között növekednek a zsenge növények. (Erdősi Ágnes felvétele) Nagymarosi erőmű-építkezés Hajóút a Duna-parton A Bős—Nagymaros vízlép­cső építéséhez a visegrádi ol­dalon, az ideiglenes Duna- meder kialakítására augusz­tus óta már félmillió köbmé­ter földet mozgattak meg az osztrák építők. A tervek sze­rint a jövő év végén már eb­be terelik a Dunát, a jelenle­gi partrész fölött hajók köz­lekednek majd, s a szárazra kérülő: mostani mederben hozzálátnak az erőmű építé­séhez. Készülnek a leendő ví­zi erőműhöz kapcsolódó léte­sítmények js, két kis lakóne­gyed házainak alapozásán dolgoznak a kivitelezők. A Duna-parton hatvan épületet emelnek; ezekbe a jövő ősz­től költöznek be az osztrák építőmunkások. Később a ví­zi erőmű technikai személyze­te lakik majd itt, valameny- nyi ház szolgálati lakás lesz. A Latorhegyen harminc, táj­ba illeszkedő ház — tornácos, színes cseréppel borított nye­regtetős épület — sorakozik majd. Bennük a vízj erőmű elkészültéig szintén az építő­munkások laknak, azután pe­dig üdülővendégeket fogadnak a porták. A házak tőszom­szédságában egy 240 emberre méretezett, háromszintes munkásszálló épül — alapo­zásával már végeztek —, az építkezést követően ez is a vendéglátást szolgálja: szállo­da lesz. Az erőmű-beruházás keretében Nagymaros és Vác között az év végéig elkészül a szennyvízcsatorna, s új utak épülnek. A csúcstalálkozó előkészületei Vezető szovjet szakértők érkeztek Washingtonba A Fehér Ház ismertette az egy hét múlva kezdődő szovjet—amerikai csúcsta­lálkozó részletes program­ját. A bejelentés szerint Mihail Gorbacsov és Ro­nald Reagan a jövő hét keddjén, helyi idő szerint délután írja alá a közepes hatótávolságú és a hadmű­veleti-harcászati nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést. Besszmertnih külügymi­niszter-helyettes vezetésével már Washingtonban tárgyal az a szovjet szakértői kül­döttség, amely az egy hét múlva kezdődő csúcstalálkozó gyakorlati előkészítését vég­zi. A delegáció az amerikai külügyminisztérium és a Fe­hér Ház szakértőivel együtt dolgozza ki a pontos menet­rendet, a találkozó munka­rendjét és a technikai kérdé­seket. Egyebek között máris megállapodás van arról, hogy mivel a tárgyalásokat a Fe­hér Házban tartják meg, a szovjet fél a Fehér Ház hi­vatali épületében munkaszo­bát, tanácstermet kap a szük­séges menet közbeni munka- megbeszélésekre. Gorbacsov már hétfőn, de­cember hetedikén délután megérkezik az amerikai fő­városba. A főtitkárt, felesé­gét és kíséretét szállító gép az Andrews légi1 támaszpon­ton, Washington mellétt száll le, itt George Shültz külügy­miniszter üdvözli majd az el­nök és a kormány nevében. Innen a delegáció gépkocsi­val megy majd a szovjet nagykövetségen levő szállás­helyére. A nagykövetség mindössze néhány háztömb- nyíre van a Fehér Háztól. A szovjet vezetőt december nyolcadikán, kedden ünnepé­lyes fogadtatásban részesítik, katonai tiszteletadással kö­szöntik a Fehér Ház előtt. Mind Gorbacsov, mind Rea­gan rövid beszédet mond, majd megkezdik a tárgyalá­sokat. Az első megbeszélés négyszemközti lesz az elnöki irodában, csupán a tolmácsok jelenlétében, majd bevonják a megbeszélésekbe legközeleb­bi munkatársaikat, tanács­adóikat is. Erre a tanácsko­zásra abban a teremben kerül majd sor, ahol az amerikai kormány szokott ülésezni. Rövid ebédszünet után ke­rül sor a szerződés aláírásá- (Folytatás a 2. oldalon.) Elszállt az idő „Most viszont tudjuk, ab­ban a pillanatban, ahogy — éS a pénz is í aláírnánk a jelenlegi szerződést, menten tönkremennénk... Nem hiszem, hogy ezek után bárki is csodálkozna azon, hogy bár valljuk: fejleszteni kell, hozzátesszük: — nem minden aron- ’ (3. OLDAL) „Lesz játszóház, könyvszerkesztés, me­se- és történelmi játék-vetélkedő, kép­zőművészeti foglalkozás is. A Pannó­nia . Filrrivállalat rajzos- és animációsfilm-bemutatója után a nézők beszélgethetnek a rendezővel.” (5. OLDAL) Mese és játék „Tartósan átlagon felülit 83föí® mindössze hárman-négyen fái’téfiKSSE produkáltak. Így Balog, Hor­váth, Gyimesi, Kosa nevét említhetem. A többiek for­mája erősen ingadozott, náluk kimagasló produkciót követett közepes, vagy éppen gyenge előadás.” (T. OLDAL) lleiSslkÓk ”A tengerentúl és Nyugat-Európa után .m** , _ a magyar gyerekekhez is eljutottak tárpikék a törpékről készült rövidebb-hosz* szabb filmek, a Magyar Televízió és a Főmo közös vál­lalkozáséban. Az MTV kétszáz epizódot vásárolt meg, melyek közül az első hatot tavasszal mutatják be a tv-benl” ' (8. OLD AD) Országgyűlési tisztségviselők értekezlete A téli illésszak előtt Sarlós Istvánnak, az Or­szággyűlés elnökének vezeté­sével a téli ülésszak előké­születeiről tanácskoztak az Országgyűlés tisztségviselői, az állandó bizottságok elnökei, a megyei képviselőcsoportok ve­zetői hétfőn az Országházban. Dr. Markója Imre igazságügy­miniszter a jogalkotásról, va­lamint az 1980 előtt kibocsá­tott jogszabályok rendezéséről szóló törvényjavaslatok főbb gondolatait ismertette. Med- gyessy Péter pénzügyminisz­ter a Magyar Népköztársaság jövő évi költségvetésére vo­natkozó elgondolásokról, va­lamint az állami pénzügyekről szóló törvénytervezet módosí­tásairól adott tájékoztatást. Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal el­nöke vázolta a várhatóan az ülésszak elé kerülő beszámo­lójának főbb téziseit. Magyar—osztrák hegesztéstechnolégia Vegyes vállalat Gödöllőn Innoweld kft. néven ma­gyar—osztrák vegyes vállalat kezdte meg működését Gö­döllőn. A harmincmillió fo­rintos alaptőkével létesített hegesztéstechnológiai, korlá­tolt felelősségű társaságot a gödöllői MÉM Műszaki Inté­zet Korrózióvédelmi és Javí­tástechnológiai Műszak; Fej­lesztő Leányvállalata, a bu­dapesti Agrobank Rt., a Ko­máromi Mezőgazdasági Kom­binát, a miskolci Mezőgazda- sági Gépgyártó Vállalat, va­lamint az ausztriai Interweld GMBH alapította. A vegyes vállalat tagjai a FEMININUM S óhajtozni lehet egyes foglalkozások, pályák, hivatások — ahogyan- azt mondani szokták — el­nőiesedésén, csak éppen a sóhaj tozásokkal nem me­gyünk sokra. Amit az is mutat, hogy bár másfél, két évtizede kezdődött a sóhaj- tozás a pedagóguspályára kerülő egyre több nő miatt, azóta újabb foglalkozások­nál (például a jogászoknál) észlelhető ez az irányzat, anélkül persze, hogy bármi is változott volna a pedagó­gusoknál, sőt.. .1 Felerősö­dött, ha szabad így nevez­ni, a nőuralom, ma már a megyében lelni olyan köz­ségeket. ahol a tantestület kizárólag a gyengébb nem képviselőiből áll, egy szem férfi sem akad közöttük, még az igazgató sem a te­remtés koronája... Illetlenség lenne ilyen, könnyed hangnemben szólni arról, ami korántsem köny- nyed (könnyű) gondok for­rása a nevelésben, a jövő felnőttjeinek oktatásában, képzésében? A könnyedsé­get a valóság magyarázza. A mindennapos valóság­ban ugyanis körülbelül ilyen könnyedséggel inté­ződik el mindaz, ami szo­ros függvénye a pedagó­guspálya női jellege meg­határozóvá válásának. Érzékletes, arány. Buda­örsön és a város környéke településein a pedagógusok alkotják az értelmiségiek legjelentősebb csoportját. Számuk megközelíti az ezer- háromszázat, s csapatuk­ban a nők ezren vannak! Ha most azt is tudjuk, hogy a oedagógusok kiemelkedő szerepet vállalnak mind a városban, mind a községek­ben a különböző társadalmi megbízatások teljesítésé­ben, akkor máris megkér­dezhetjük azt, amit ritkán szoktak kérdésként megfo­galmazni. Ez a következő: miért veszi természetesnek a társadalom, a politikai intézményrendszer helyi mikroköre, hogy olyan nők­re rakjon többszörös terhe­ket, akik a női nem más csoportjaihoz hasonlóan zokszó nélkül teljesítik a munkahely, azután a család által rájuk rótt feladato­kat? Melléjük könnyed mozdulattal penderít továb­bi teendőket, társadalmi munkásokként számítva rá­juk a helyi politikai, álla­mi. gazdasági vezetés, míg a nem pedagógusok eseté­ben gyakran éppen az az érv, hogy van bajuk elég, ne tetézzük a gondjaikat. A pedagógusokét lehet? Ok. indok, magyarázat rengeteg hallható, tapasz­talható. s még azt sem ál­líthatjuk, hogy közöttük nincsenek méltánylandóak. így a többi között az az érv, ami szerint a családokat, a település felnőtt lakosságát senki sem ismeri jobban, mint a pedagógusok, meg­állja a helyét, igaz. Amint igaz az is, hogy gyermek- és ifjúságvédelmi kérdé­sekben ki mások lehetné­nek a legilletékesebbek, mint a pedagógusnők, hi­szen nem csak szakmájuk­nál. iskolai munkájuknál fogva részesei a többi kö­zött a veszélyeztetett gyer­mekek időbeni felderítésé­nek, hanem maguk a gyer­mekek is leginkább még hozzájuk vannak bizalom­mal, ha valakihez egyálta­lán. S mindez csupán ki­csinyke csokor a vélemé­nyekből, az indokolásokból, hiszen ugyanígy sorolhat­nánk a téves, a hamis ma­gyarázatokat is, amik sze­rint van elég idejük, nekik ez is benne van a munka­körükben. és így tovább. Érdekes, de aligha véletlen módon, ezek az „érvek” szinte soha elő nem kerül­nek. ha történetesen férfi tanítóról, tanárról és társa­dalmi megbízatásról esik szó. A latin nyelv femi- ninumiához, azaz a nőnem jelöléséhez hasonlatosan, mintha a társadalom is ki­alakította volna a maga kü­lönleges, mai fenininumját; sok olyasmit, amit már szinte szabályként köt a pedagógusnők táborához. Ilyen szabálynak látszik például, hogy míg más ér­telmiségi foglalkozásúak­nál, azok minden tízes cso­portjából (a hírlapíró gyűj­tögette ismeretek szerint) hárman, négyen vannak olyanok, akiknek valami­lyen (állandónak tekinthe­tő) társadalmi megbízatása van, a pedagógusnők eseté­ben ez az arány tízből hét­nyolc! T ermészetes lenne ez? Az orvosnő, a jogász­nő, a közgazdász, a mérnök stb. nem, de a pe­dagógusnő igen? Ki tud ar­ra felelni, miféle logika dik­tálja ezeket az arányokat, ha csak nem a megszokás, a rossz hagyomány terem­tette „logika”, azaz a ké­nyelem, az a felfogás, hogy a pedagóguspőkre mindent rábízhatnak, ők semmire nem mondanak nemet. Va­lamikor, amikor egy-egy településen, főként a ki­sebbeken. ténylegesen a pe­dagógus alkotta az értelmi­séget, még elfogadható volt az objektív helyzet terem­tette módszer és gyakorlat. Ma azonban, amikor a ki­sebb településeken is a diplomások sokféle képvi­selője van jelen, tartható-e a magunk teremtette femi- ninum fura szabálya, s ha erőltetjük, fölbecsüljük-e, valójában mi az ára?! Mészáros Ottó különleges hő-, korrózió- és kopásálló hegesztőanyagok ku­tatásában, ipari alkalmazásá­nak kidolgozásában, ezek fel- használásával gépalkatrészek és szerkezeti egységek fejlesz­tésében, a termékek nyugati piacokon való értékesítésében működnek együtt. Tervezik például a MÉM Műszaki In­tézet szabadalma alapján gyártott, különlegesen kopás­álló földmunkagépek, marko­lógépek, bányászati eszközök keményfém-alkatrészeinek kö­zös gyártását és értékesítését. Tervbe vették a gödöllői konstrukciójú mezőgazdasági gépek, talajművelő eszközök, valamint az osztrák licenc alapján gyártott különleges hő- és korrózióálló vegyipari hegesztőanyagok tőkés piaco­kon való értékesítését js. Maiysr-NDK tárgyalások A jubileumon Hétfőn Budapesten rendez­ték meg a magyar—NDK gaz­dasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság 25. ülésszakát. Marjai József, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnökhelyettese és Wolfgang Rauchfuss, a Német Demokratikus Köztársaság Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tese, a bizottság társelnökei aláírták a jubileumi üléssza­kon folytatott tárgyalások eredményeit összegző jegyző­könyvet. Grósz Károly, a Miniszterta­nács elnöke hétfőn fogadta Wolfgang Rauchfusst. A szí­vélyes, baráti légkörű meg­beszélésen részt vett Marjai József, jelen volt Roska Ist­ván hazánk berlini és Karl- Heinz Lugenheim, az NDK budapesti nagykövete. Wolfgang Rauchfussnak a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa a két ország egvüttműködése terén kifejtett kimagasló tevékenysége elis­meréseként a Magyar Népköz- társaság aranykoszorúval dí­szített Csillagrendjét adomá­nyozta. A kitüntetést Marjai József nyújtotta át a Parla­mentben. Az NDK Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese hétfőn el­utazott Budapestről. A vendé­get Marjai József búcsúztatta a Ferihegyi repülőtéren, ahol jelen volt Roska István és Karl-Heinz Lugenheim is. Óriás szelep hőközpontnak Több más termék, így a hajszárítók és hajsütővasak készítése mellett a lakótelepi házak és azok hőközpontjai számára gyár­tanak különféle szelepeket, mérőket Vecsésen, a Ferroelekt- rika Ipari Szövetkezetben. Fodor János (képünkön) tolómér­cével ellenőrzi az esztergapadon megmunkált fűtésszelepet. (Hancsovszki János felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom