Pest Megyei Hírlap, 1987. december (31. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

1987. DECEMBER 1„ KEDD Vezető szovjet szakértők érkeztek Washingtonba Moszkvai vélemények a csúcstalálkozóról (Folytatás az l. oldalról.) ra. Este Reagan elnök és fe­lesége ad díszvacsorát Mihail Gorbacsov és felesége tiszte­letére a Fehér Házban. Szerdán, december kilence­dikén a szovjet vezető látoga­tást tesz az amerikai törvény- hozás épületében, a Capito- liumban, ahol találkozik a két ház vezetőivel és tagjaival. Ezt követi majd a második megbeszélés Reagan elnökkel, majd a külügyminisztérium épületében Shultz külügymi­niszter látja ebéden vendégül Gorbacsovot. Délután folyta­tódnak a tanácskozások, este a szovjet nagykövetségen Gorbacsov lesz Reagan házi­gazdája díszvacsorán. Szerdán reggel a szovjet vezető előbb George Bush ál- elnökkel találkozik munka­reggelin, majd újabb, záró­megbeszélést tart Reagan el­nökkel. A két vezető közös ebédje után kerül sor a tár­gyalások befejezésére, a záró­beszédekre. Mihail Gorbacsov ezt követően még az ameri­kai üzleti körök vezető kép­viselőivel találkozik és eluta­zása előtt sajtókonferenciát is tart az amerikai főváros­ban a jelenlegi tervek szerint, így várhatóan csak a késő esti órákban utazik el Wa­shingtonból. A tárgyalásokról — a mű­szaki személyzettel együtt — a világsajtó mintegy 5000— 7000 munkatársa tudósít majd, részükre a Fehér Ház közelében nyitnak sajtóköz­pontot egy szállodában, illet­ve az egyik minisztérium épületében. A két küldöttség szóvivői a sajtóközpontban tartanak majd tájékoztatókat. Reagan elnök egyébként vasárnap a késő délutáni órákban visszatért Washing­tonba. Az elnök néhány na­pot kaliforniai birtokán töl­tött. A tervek szerint Reagan a héten több beszédet is mond a csúcstalálkozóról és az új szerződésről. A Fehér Ház előzőleg azt közölte, hogy az első beszédet csak kedden mondja el. va­sárnap azonban jelezték, hogy már hétfőn is szólhat a jelzett témákról az ultrakon­zervatív politikai csoportosu­lás, a Heritage-alapítvány tagjai előtt elmondandó be­szédében. A washingtoni szovjet nagy- követség közlése szerint ked­den vezető szovjet szakértők­ből állá küldöttség érkezik az amerikai fővárosba. A szakértők sajtótájékoztatókat tartanak, ismertetik a Szov­jetunió álláspontját számos világpolitikai és gazdasági kérdésben, és rendelkezésre állnak maid a Szovjetunió belső életével kapcsolatos kérdések megválaszolására is. Különböző amerikai béke­szervezetek, egyházi szerveze­tek és más csoportok a csúcstalálkozó küszöbén nagy­szabású béketüntetést tervez­nek a Fehér Ház előtt. A Híd a békéért — csúcstalálkozó 87-ben nevű akció szervezői több ezer embert várnak a szombati gyűlésre, nemcsak az Egyesült Államokból, ha­nem Nyugat-Európából is. A szervezők emberekből álló hi­dat — emberláncot akarnak kialakítani a Fehér Ház s az attól néhány háztömbnyire lévő szovjet nagykövetség épülete között. Nemcsak a közeledés barátai szervezkednek megmozdulá­sokra. Amerikai zsidó szerve­zetek azt tervezik, hogy egy nappal Mihail Gorbacsov ér­kezése előtt, december hato­dikén felvonulást tartanak a Fehér Ház és a Capitolium, az amerikai törvényhozás épülete között a Szovjetunió­ban élő zsidók kivándorlásá­nak előmozdítása érdekében Mihail Gorbacsov közelgő washingtoni látogatása nyom­ta rá a bélyegét Gennagyij Geraszimov szovjet külügyi szóvivő hétfői tájékoztatójá­ra, az utolsó sajtóértekezletre azelőtt, hogy a szóvivő maga is Washingtonba utazik. Vele tart első helyettese, Borisz Pjadisev, akit az orosz, angol és francia nyelven megjelenő Mezsdunarodnaja Zsizny (Nemzetközi Élet) folyóirat főszerkesztőjévé neveztek ki, de megtartja funkcióját a külügyminisztériumban. A közvéleménykutatás meg­állapította, hogy a moszk­vaiak 80 százaléka nagy ér­deklődéssel, 15 százaléka ér­deklődéssel. 5 százaléka pedig közömbösen várja a találko­zót. A túlnyomó többség úgy vélte, hogy a szovjet—ame­rikai kapcsolatok javulnak vagy máris javultak. A meg­kérdezettek 85 százaléka vé­lekedett úgy, hagy az ameri­kai vezetés nem, vagy nem egyértelműen törekszik a bé­kére. Ennek ellenére a han­gulat derülátó. 53 százalékban nagy, 40 százalékban közepes eredményeket várnak a moszkvaiak a találkozótól. Geraszimov hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniában ked­vezően fogadták Mihail Gor­bacsov és Margaret Thatcher megbeszéléseinek hírét. Mihail Gorbacsov visszaút- járól a szóvivő annyit mon­dott, hogy az út hosszú, el­képzelhetők megállók. Viktor Karpovnak, a kül­ügyminisztérium fegyverzet­korlátozási és leszerelési fő­osztálya vezetőjének az ame­rikai hadászati védelmi kez­deményezésről mondott sza­vaira kitérve hangsúlyozta: szovjet vélemény szerint ma nem lehetséges olyan átfogó rendszer létrehozása, amely tehetetlenné és elavulttá ten­né a hadászati nukleáris ra­kétákat. A Szovjetunió ezért Nem céljuk a nullamegállapodás Év végi brüsszeli Euroeszmecs Hétfő reggel az Eurocso- port és a katonai bizottság tanácskozásával megkezdődött Brüsszelben a NATO szokásos év végi tárgyalássorozata. A tárgyalások központjában az Eurorakéták visszavonása utáni helyzet értékelése és megvitatása áll. Hétfőn tanácskozásra ültek össze a brüsszeli NATO-köz- pontban az Eurocsoport (a NATO európai tagországai) hadügyminiszterei. Ezzel egy időben megbeszélést kezdett a NATO katonai bizottsága, amely a tagországok hadse­regeinek vezérkari főnökeit egyesíti. A NATO-központ magas beosztású diplomatáinak tá­jékoztatása szerint a tanács­kozások központjában a kö­zéphatótávú rakéták vissza­vonása utáni katonai és poli­tikai helyzet értékelése áll. A főparancsnok bejelentette: a következő hónapokban előter­jeszti tervezetét e fegyverek modernizálására és fejleszté­sére. A szerdáig tartó tanácsko­zásokat a jövő hét végén — a NATO év végi tanácskozá­sainak befejezéseként — a tagországok külügyminiszte­reinek ülése követi. Ez már a Gorbacsov—Reagan találko­zó után lesz. nem kívánja a maga csillag­háborús rendszerét létrehozni. Az, hogy az amerikai fél ilyen programra költi a dol­lárjait, valóban belügy. Nem belügy viszont az, hogy ez­által megkezdődik a világűr fegyverekkel való betelepíté­sének folyamata, s nem belügy az sem, hogy az Egyesült Ál­lamok megsérti-e a rakétael­hárító rendszerekről kötött szerződést vagy sem. Moszk­vai megfigyelők szerint Kar­pov szavait tehát nem lehet a szovjet álláspont megválto­zásának jeleként magyarázni. Bécs Újabb NATO-VSL találkozó Hétfőn Bécsben újabb ta­lálkozót tartottak annak a konzultációsorozatnak a kere­tében, amelyet a NATO és a Varsói Szerződés tagállamai­nak képviselői folytatnak az európai fegyveres erők és ha­gyományos fegyverzetek kor­látozásával kapcsolatos jövő­beni tárgyalások mandátumá­nak kidolgozása céljából. A találkozón folytatták a tárgya­lások céljaival és e célok el­érésének módszereivel kapcso­latos elképzelések egyezteté­sét. Megtörtént a francia—iráni diplomatacsere Kötélhúzás után béke Látványos fordulat a fran­cia—iráni viszonyban: a két ország nem emelt vádat a kölcsönösen vizsgálóbíró elé idézett diplomaták ellen és feloldotta a két nagykövetség közel fél éve tartó rendőri zárlatát. A francia miniszter­elnökség közleménye szerint gyors ütemben folyik a töb­bi vitás kérdés rendezése, s a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása. A fordulat egy nappal a két francia túsz Libanonból való hazatérése után következett be és immár világos, hogy az egész a kölcsönös normalizá­lási erőfeszítések egybefüggő rendszerét alkotja. Vahid Gor- dzsit. az iráni nagykövetség tolmácsát még júniusban meg­idézte a tavaly szeptemberi párizsi merénylethullám ügyé­vel foglalkozó vizsgálóbíró. Gordzsi a diplomáciai mentes­ségre hivatkozva nem jelent meg a francia bíró előtt és június 30. óta nem mozdult ki a .nagykövetségről.. A kötélhú­zásból diplomáciai szakítás lett. Most elkezdődött a. kibékü­lés: két libanoni túsz szabad­sága fejében Gordzsi is visz- szanyerte szabadságát. Karacsl repülőterén hétfőn délelőtt megtörtént a fran­cia—iráni diplomatacsere. A Paul Torri teheráni francia konzult szállító repülőgép az éjszakai órákban indult el Te­heránból, de a rossz idő miatt néhány óráig az iráni Bandar Abbász légikikötőjében veszte­gelt. Vahid Gordzsi, Irán pá­rizsi nagykövetségének 'volt tolmácsa Párizsból a ciprusi La maca érintésével érkezett Pakisztánba. A francia külügyminiszté­rium szóvivője kijelentette, hogy a francia túszok kisza­badulásával kezdődött folya­matnak el kell vezetnie a diplomáciai viszony teljes rendezéséhez Iránnal. Ez ter­mészetesen magában foglalja a három utolsó francia túsz kiszabadulását is. Figyelembe véve, milyen befolyást gyako­rol Irán a túszügyre, úgy vél­jük, hogy a kapcsolatok hely­reállítása nem történhet meg enélkül — mondta a szóvivő. Hozzátette még, hogy már a közeljövőben várható a köl­csönös pénzügyi követelések rendezése. Hamarosan megál­lapodnak az érdekképviseleti irodák szintjében is. Francois Mitterrand elnök is nyilatkozott, méghozzá a Sri Lankán gyilkolnak a szingaléz soviniszta csoportok Heves összecsapások Jafhánél A tamil szeparatisták és az indiai, valamint Srí Lanka-i biztonsági erők közötti har­coknak legkevesebb 27 halá­los áldozata volt vasárnap — jelentették hétfőn helyi hiva­talos katonai források. A mintegy 20 ezer főt szám­láló indiai békefenntartó ala­kulatok folytatták a tamil szeparatisták üldözését az or­szág északi és keleti vidékén. Jaffna térségében továbbra is heves összecsapások zajlanak. Jaffnában a kormányellenes csoportok két tagja kézigrá­nátot dobott egy csoportra, amelynek tagjai éppen a kor­mánytól kapott élelmiszer- adagjukat vették át. Öt sze­mély a helyszínen meghalt, többeket kórházba szállították. A kormányt aggodalommal tölti el az ország déli részén tevékenykedő szingaléz sovi­niszta csoport, a Dzsanata Vimukti Peramuna is. A cso­port tagjai a közelmúltban 30 vezető politikai személyiséget gyilkoltak meg, valamennyien a kormányzó Egyesült Nem­zeti Párt tagjai voltak. A szélsőséges elemek elleni sike­res fellépés biztosítására és a pártaktivisták védelmére Zöld Tigrisek elnevezéssel külön­leges kiképzésben részesülő csoportot hoztak létre mint­egy 500 fő részvételével. televízióban, de láthatólag sokkal tartózkodóbb volt a három utolsó francia túsz sorsát illetően. Kijelentette, hogy teljes szívéből kívánja a régóta raboskodó túszok ki- szabadulását, de ez a támasz­tott feltételektől, magyarán az emberrabló iszlám szerve­zetek követeléseitől függ. Ezek a feltételek régóta elfo­gadhatatlanok. Ha elfogadha­tóvá válnak, annak csak örül­hetünk — mondta. Az állam­fő ezúttal már óvakodott nyi­latkozni a Gordzsi-ügy érde­méről, mint júliusban tette, helyette arra szorítkozott, hogy az iráni nagykövetségi tolmács távozása és a nagy- követségek körüli rendőri zárlat feloldása bevezetheti a diplomáciai viszony felújítá­sát a két ország között. Az Algán Köztársaság elnöke: Nadzsibullah A megbékélés programja Az Afgán Köztársaság el­nöke Nadzsibullah lett. Az af­gán nép legfelsőbb képviseleti szerve, a Lója Dzsirga hétfőn egyhangúlag választatta meg őt a tisztségbe. Elnöki minőségében elhang­zott első beszédében felaján­lotta, hogy kész előfeltételek nélkül tárgyalni a kor­mánnyal szembenálló csopor­tok vezetőivel a fegyveres harc beszüntetéséről, a béke megteremtéséről és a hata­lom megosztásáról. Bejelen­tette: ha véglegesen és garan­táltan megszűnik a külső be­avatkozás az ország belügyei- be, a szovjet csapatok tizen­két hónap alatt elhagyják Afganisztánt. A visszavonás­ra javasolt időtartam csök­kenthető, ha az afgán fegy­veres szervezetek betartják a tűzszünetet, biztosítékot ad­nak békés szándékukról és csatlakoznak a jövő építésé­nek folyamatához. Egyúttal közölte azt is, hogy a kor­mány által januárban egyol­dalúan meghirdetett tűzszü­net hatályát újabb hat hó­nappal jövő év július 15-ig meghosszabbítják. A Lója Dzsirga hétfőn be­fejezte kétnapos tanácskozá­sát. Az elnökválasztás előtt a társadalom rétegeit és cso­portjait képviselő csaknem ezerötszáz küldött kisebb mó­dosításokkal szentesítette az ország — módosított nevén az Afgán Köztársaság — új alkotmányát. A különböző politikai pár­tokat és társadalmi szerveze­teket tömörítő Hazafias Front végrehajtó bizottsága — mér­legre téve a lehetséges je­löltekkel szemben támasztott politikai, egyéni és vallási kö­vetelményeket — Nadzsibul- lahot javasolta az ország élé­re. A szavazás egyhangú volt, ellenjelölt nélkül. Az elnök közölte, hogy a szovjet katonai kontingens ha­zatérésére vonatkozó új ütem­tervet az ENSZ égisze alatt folyó afganisztáni—pakisztáni közvetett tárgyalások követ­kező fordulóján hivatalosan is előterjeszti a kabuli vezetés. A kormányellenes szerveze­tekről szólva aláhúzta, min­den erejével azon lesz, hogy meggyőzze őket: a nemzeti megbékélésnek nincs alterna­tívája. A lengyel népszavazás eredménye Társadalmi konzultáció volt A vasárnapi lengyelországi népszavazáson feltett két kér­dés nem kapta meg a szüksé­ges többséget — közölte hét­főn Jerzy Úrban kormányszó­vivő. A gazdasági reformra a vá­Tmorísta b indák vérengzése Port-au-Prince-bsn Választások helyett puccs Haitin sajátos katonai pucs- csot hajtottak végre vasárnap — jelentette ki a TASZSZ hírügynökségének telefonon adott nyilatkozatában René Theodore, a Haiti Kommu­nisták Egyesült Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára. A kommunista vezető értéke­lése szerint Namphy tábornok juntája nyíltan szövetségre lépett a megbuktatott dikta­túra híveivel, és — az ország­ban kialakult. bizonytalan helyzetet kihasználva — a hadsereg gyakorlatilag átvette a hatalmat. Szűnni nem akaró lövöldö­zés, gránátok sorozatos rob­banása, égő házak és válasz­tási helyiségek, utcán heverő holttestek — ilyen képet fes­tettek a hírügynökségi jelen­tések Haiti fővárosáról, Port- au-Prince-ről vasárnap, az aznapra tervezett általános választások napján. Port-au-Prince-ben, Haiti fő­városában 25 ember meghalt, több mint 70 pedig megsebe­sült a terrorista bandák tá­madásaiban. Az előző diktá­tor titkosrendőrségének tag­jai a hadsereg közreműködé­sével meghiúsították a válasz­tást. A képen: a terrortáma­dások egyik sebesült áldozata. A tavaly elűzött diktátor hírhedt titkosrendőrségének tagjai, a Tonton Macoute-ok — a hadsereg hallgatólagos közreműködésével — lehetet­lenné tették, hogy a Karib- tengeri szigetországban 29 év után ismét szabadon szavaz­hasson a lakosság az államfő személyéről és az új törvény­hozói testület összetételéről. Hírügynökségi források sze­rint a fővárosban 25 ember meghalt, több mint 70 pedig megsebesült a terrorista ban­dák támadásaiban. Az utcára kivezényelt katonaság semmit nem tett a vérengzés meg­akadályozására. Az országot irányító kor­mányzó tanács vezetője, Hen­ri Namphy tábornok sajátos logikával a szavazás megszer­vezésével és lebonyolításával megbízott ideiglenes választá­si tanácsot tette felelőssé a történtekért, és vasárnap este bejelentette, hogy feloszlatja a kilenctagú testületet. lasztásra jogosultak 44 száza­iéira, a politikai reformok megvalósítására 46 százaléka mondott igent. A népszavazási törvény szerint a jogosultak több mint felének kell a kor­mány javaslatát elfogadniok ahhoz, hogy kötelezővé váljék. A választáson az arra jogosul­tak 67,3 százaléka vett részt. Urban szerint a népszavazást társadalmi konzultáció,. jelie- gúnek tekintik, és kidolgozzák az előterjesztett kormányprog­ram alternatíváit. LÉGI KATASZTRÓFA Megtalálták hétfőn reggel az eltűnt dél-koreai utasszállító gép roncsait a thaiföldi—bur- mai határ közelében, Bang­koktól mintegy 200 kilométer­re nyugatra — jelentette be a thaiföldi légierő szóvivője. A dél-koreai légitársaság (KAL) Boeing 707-es gépe va­sárnap nem sokkal azelőtt tűnt el, hogy Bangkokban le kel­lett volna szállnia üzemanvag- felvétel céljából. A gép Bag­dadból repült Szöul félé, fe­délzetén 95 utassal és 20 fős személyzettel. A szerencsétlenség oka egye­lőre nem ismert. Helyi lako­sok beszámoltak arról, hog' robbanást hallottak, látták zu­hanni a gépet, s azt is, hogy a Boeing kigyulladt. A men­tési munkálatokról és esetle­ges túlélőkről még nem ér­keztek hírek. A gép utasai — égy indiai és egy arab személy kivételé­vel — valamennyien dél-ko­reai állampolgárok voltak, többségükben Közel-Keletre? hazatérő építőmunkások, de köztük volt Dél-Korea Iraki főkonzulja is. — Tegnap történ! — Szűrös Mátyás látogatása sP *“S8wr Bizottságának titkára hétfőn Fejér megyébe látogatott. Szé­kesfehérvárott, a megyei pártbizottság székházában a megye vezetői tájékoztatták a megye társadalmi, politikai, gazdasá­gi életéről, eredményeiről, feladatairól. Az eszmecserét köve­tően a Központi Bizottság titkára a székesfehérvári Könnyű­fémmüvet kereste fel. Megtekintette az öntödét és a henger­művet. majd a délutáni órákban időszerű politikai kérdések ről tartott tájékoztatót az MSZMP megyei oktatási igazgatósa gán. Választmányi Ülés tartott hétfőn a Magró Űj­* sagirok Országos Szövetségének választmánya a Magyar Sajtó Házában. A testület megvitatta és elfogadta az elnökségnek a sajtónyilvánosság kiterjesztésé­ről szóló állásfoglalását és jóváhagyta a Magyar Sajtó című lapnak, a szövetség folyóiratának továbbfejlesztésére kidol­gozott javaslatot. Az ülésen részt vett és felszólalt Berecz Já­nos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára. Ansfölsi Vendek A MaSyar Szocialista Munkáspárt nilgUUlU VC«Sil.-öGA Központi Bizottságának meghívá­sára november 16—29. között Domingos Miguel Juniornak, az MPLA-Munkapárt osztályvezetőjének vezetésével angolai pártküldöttség tett látogatást hazánkban. A delegáció, melyet Lukács János, a Központi Bizottság titkára is fogadott, a ma­gyar párt-, társadalmi és tömegszervezetekkel kapcsolatos po­litikájának tanulmányozására érkezett Magyarországra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom