Pest Megyei Hírlap, 1987. november (31. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-21 / 275. szám

12 1987. NOVEMBER 21., SZOMBAT Hírek iyin. 1987. november 21., lflil. szombat. Olivér napja. A nap kél 6.56 — nyugszik 16.04 órakor. A hold kél 7.22 — nyugszik 15.40 órakor. HOLNAP • vember 22., vasárnap. Cecília napja. A nap kél 6.58 — nyugszik 16.03 órakor. A hold kél 8.43 — nyugszik 16.23 órakor. Időnként felszakadozik a felhőzet, de még országszerte várható ismétlődő eső, zápor, a hegyekben hózápor. A na­gyobb mennyiségű csapadék a déli és keleti megyékben lesz. Az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megerősö­dik, és helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Fogadóóra Császár Ferenc megyei ta­nácstag november 23-án dél­után 15 órától a kartali ta­nácsházán megyei tanácstagi fogadóórát tart. — Választékbővítés. Jelen­tős rekonstrukciót hajtottak végre a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 3. szá­mú nagykőrösi üzemében, s annak nyomán bővítették bútoraik választékát. Dóra ne­vű kisszekrénysoruk, íróaszta­laik és mutatós virágáll­ványaik iránt egyébként mind nagyobb a kereslet. — Ütépítés. Betonutat épí-' tettek Zsámbékon, illetve társ­községében, Tökön. Mindkét utat úgy alakították ki, hogy a vízelvezetést is megoldották — lapokkal kirakott árok se­gítségével. Igen sürgős lenne azonban még két utca — a töki Táncsics és a zsámbéki Dózsa — szilárd anyaggal történő burkolása. í II ET I ELŐUEJ E L Z É S Több lesz a csapadék QilOlQi^CTQ''Ql 20 15 10 5 O-5-10-15 t • • V 1 1 ”• öir £3| ^ I &■ Szó V H- K Sze Cs P Borult, csapadékos volt az -fel- múlt hét vége időjárása. Hosszú idő után hazánk legnagyobb ré­szén jelentősebb mennyiségű eső hullott. Nagyobb értékeket az or­szág nyugati felében és az észa­ki területeken mértek. A Dunán­túl egyes részein például előfor­dultak 50 mm-t meghaladó csa­padékmennyiségek is. Az Alföl­dön is mindenhol eset az eső, de mennyisége jelentősen elma­radt a korábban említettektől. E hét elején és közepén már kevesebb volt a felhő több a napsütés, kisebb eső főként a nyugati, délnyugati országrészek­ben fordult elő. További csapa­dék az országban mindenhol hasz­nos lenne a mezőgazdaság szá­mára, de főleg keleten, délkele­ten lenne szükség kiadós esőkre. A hét végén általában borult lesz az ég. Az országban sokfelé lehet számítani ismétlődő esőkre, a hegyekben hózáporokra. A leg­Megye: 0—50 cm 50—100 cm mélységben Bács-Klskun 25—35 45—50 Borsod-A.-Z. 23—35 25—30 Fejér 35—45 55—60 Heves 25—35 30—35 Komárom 35—45 45—50 Nógrád 30—40 25—30 Pest 30—40 50—55 Szolnok 30—40 30—35 ADY ENDRE SZÁZTÍZ ÉVE született Ady Endre (1877— 1919), a legnagyobb magyar költők egyike, líránk forra­dalmi megújítója, az 1918-19- es forradalmakat előkészítő irodalmi harc megindítója és vezére. Érmindszenten született el­szegényedett kisnemesi csa­ládban, és Nagykárolyban, Zi- lahon, illetve Debrecenben ta­nult. Jogi tanulmányait abba­hagyva hírlapíró lett. Később az új irodalom orgánumainak, a Holnapnak és a Nyugatnak vált vezető egyéniségévé. 1906-tól, az Üj versek megjele­nésétől kezdve a leghevesebb viták és támadások közép­pontjába került. Líráját, for­radalmi mondanivalóját, egyé­ni stílusát a konzervatív iro­dalmi tábor érthetetlennek, er­kölcstelennek, felháborítónak bélyegezte. Üjabb és újabb kötetei szinte évenként lát­tak napvilágot (Vér és arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének, A minden tit­kok verseiből, A menekülő élet, Margita élni akar, A ma­gunk szerelme, Ki látott en­gem? A halottak élén). Hátra­hagyott versei — Az utolsó hajók címmel — 1923-ban je­lentek meg kötetben. Lottónyeremények Nem volt ötös Pályaválasztási lanácsadó a Pest Megyei Hírlapban Éleire szóló döntés előtt A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 47. játékheti lottónyeremények — az illeték levonása után — a következők: 5 találatos szel­vény nem volt, a 4 találatos szelvényekre egyenként 267 066 nek, a 2 találatos szelvények 34 forintot érnek A közölt adatok nem végle­gesek. Szilveszterkor rendkívüli járatok BKV: forgalmi változások alacsonyabb hajnali hőmérséklet —1, +4 fok között alakul. A ma­ximum-hőmérséklet 4-3, +8 fok között valószínű. A jövő hét elé- jén a csapadékhajlam csökken. Megerősödik a szél, az éjszakai lehűlés erősödik. A hét közepé­től ismét felhős, csapadékos idő­re lehet számítani. A talajnedvesség értéke a szántóföldi vízkapacitás százalékában 1987. november 19-én: Az év végi munkarendvál­tozáshoz kapcsolódó szervezési intézkedésekről tartott tegnap sajtótájékoztatót a Budapesti Közlekedési Vállalat. Amint azt Bíró Lajos, a vállalat for­galmi és kereskedelmi vezér­igazgató-helyettese elmondta, az elmúlt hónapok során mintegy 1200 vállalattal és intézménnyel vették fel a kapcsolatot, hogy felmérjék az ünnepek közötti szállítási igé­nyeket A beérkezett válaszok alapján — a diákok téli szünideje, a sza­badságolások, illetve a korábban ledolgozott munkanapok miatt — várhatóan 450 ezer fővel, a meg­szokotthoz képest 40 százalékkal csökken majd az utazóközönség száma. Ennek ellenére jármüvei­nek csupán 10—12 százalékát ve­szi ki a forgalomból a BKV, de az esetleg váratlanul fellépő uta­zási igények kielégítésére üzem­egységeiben további jármüvek áll­nak ez idő alatt készenlétben. Ezüst- és aranyvasárnap, vala­mint az azokat mégelőző szom­bati napokon a szokásosnál több járművet állítanak forgalomba a bevásárlóközpontokat érintő vo­nalakon és sűrűbben közlekedte­tik november 28-tól a BNV terü­letén megrendezésre kerülő Csil­lag Expóhoz közlekedő 100-as jel­zésű autóbuszokat. A karácsonyesti minimális * tö­megközlekedési igényeket figye­lembe véve a metró mindkét vo­nalán 15.45 órakor indulnak a vég­állomásokról az utolsó vonatok, a földalatti vonalán pedig a Mexi­kói úttól 15.41-kor, a Vörösmarty térről 16.02 órakor Indítják az utolsó szerelvényeket. Az autó­busz, villamos és trolibusz alap­járatok, valamint az átkelöhajók a belterületi végállomásokról 16 órakor, illetve a metróvonalak A pályaválasztás — a fiatalok szak-, szakma- és iskola^ választása — a fiatalok életének egyik legfontosabb mozza­nata, hiszen a döntés az esetek túlnyomó többségében egy életre szól. Ezért a helyes választás Igen komoly megfontolást igé­nyel, amelyhez figyelembe kell venni a fiatal képességeit, adottságait, érdeklődését, tanulmányi eredményét, egészségi forintot, a 3 találatosokra állapotát és nem utolsósorban a továbbtanulás reális lehető- egyenként 1088 forintot fizet- ségeit. Ehhez nyújt segítséget a PEST MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ 1988—89 című tájékoztatója, amelyet ebben az évben is A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETEKÉNT jelentet meg a Pest Megyei Pedagógiai Intézet. A tájékoztató a továbbtanulással kapcsolatos tudnivalókon túl ismerteti a Pest megyei, budapesti, a szomszédos megyei, valamint az országos középfokú továbbtanulási lehetőségeket. A Pest megyei Hírlap pályaválasztási tanácsadót tartal­mazó száma november 26-án jelenik meg. A Pest Megyei Pedagógiai Intézet ebben az évben sem küldi meg nagyobb számban az iskoláknak, könyvtáraknak, üzemeknek a pályaválasztási tanácsadót, ezért kér minden érdekeltet, hogy rendeljék meg, vásárolják meg a Pest Megyei Hírlap Pest megyei pályaválasztási tanácsadó 1988—89. című tájékoztatót tartalmazó számát. A MELLÉKLET MEGRENDELHETŐ A PEST ME­GYEI HÍRLAPHÍVATALNÄL (ClME: BUDAPEST, PF. 95, 1300). Azoknak a fiataloknak, akik a tanácsadó áttanulmányo­zása után sem tudnak dönteni, segítenek a Pest Megyei Peda­gógiai Intézet pályaválasztási csoportjának munkatársai. Cím: Budapest, XI., Karinthy Frigyes út 3., I. emelet 15. Levélcím: 1502 Budapest, Pf. 334. Telefon: 850-243. Tanácsadó szolgálat: hétfőn, szerdán, pénteken 8—15 óra között. AJe'’ls , \ Hogy hogyan? Részletes tájékoztatás hétfői és csütörtöki lapszámainkban forgalmához csatlakozást bizto­sítva indulnak. A HÉV vonalain 17 órakor indulnak a budapesti végállomásokról az utolsó szerel­vények, míg a főváros felé Szent­endréről 16.13-kor, Gödöllőről 16 órakor, Ráckevéról 15.22-kor és Csepelről 16.40-kor futnak ki az utolsó vonatok. Az üzemzárlatot követően az éjszakai menetrend szerint közlekedő járatokkal oldja meg a közlekedést a BKV, A szilveszteri, várhatóan jelen­tős mértékben megnövekedő for­galomra a rendszeres éjszakai já­ratokon túl rendkívüli járatokkal biztosítják az utazási lehetősége­ket. A 2-es metró vonalán 22.40- től 2.30-ig 7 és fél percenként, azután reggel 7 óráig 9 percen­ként követik egymást a szerelvé­nyek, míg a 3-as metró vonalán 22 órától 2.10-ig 9, illetve 7.40-ig 11 percenként indítják a metró­kocsikat. A HÉV-szerelvények szilveszter éjszakán valamennyi vonalon a munkaszüneti napokra érvényes menetrend szerint köz­lekednek. Pozsony—Moszkva Szomszédaink tévéiből .Szombat szlovák televízió 11.50: Prágai távasz »87. Felvé­telről 12.20: Vük. Magyar rajzfilm 15.00: Ritmikus sportgimnasztika- verseny a Csehszlovák Te­levízió díjáért. 16.40: Szafari. Tévéfilmsorozat. 9- rész 19.30: A Jezerka-stúdió magazin- műsora 19.30: Tv-híradó 20.00: Harapófogóban. Bűnügyi tévéjáték 21.15: Sporthíradó A közlekedésrendészet kérése Baleset tanúit keresik Budapesten november 16-án délután, körülbelül negyed hétkor a XVII. kerület, Cin- kotai út és Gyöngytyúk utca kereszteződésében egy idős asszony tisztázatlan körülmé­nyek között közlekedési bal­eset következtében a helyszí­nen meghalt. A BRFK közle­kedésrendészete kéri annak a világos színű Wartburggal közlekedő tanúnak a jelentke­zését, aki az Egyesült Vegyi­művek portájánál a balesetet bejelentette, továbbá mind­azoknak a jelentkezését, akik a balesetet, illetve a baleset után történteket látták. A sze­rencsétlenség tanúi személye­sen a BRFK közlekedésrendé­szetén (Budapest XIV., Hun­gária körút 149, III. emelet 305-ös szobában) távbeszélőn a 220-848, 130-as melléken, hi­vatali időn túl pedig a 226- 878-as telefonszámon jelent­kezhetnek. 21.30: Diszkotéka Idősebbeknek 22.10: Igaz történetek az életből 23.15: Operettekből 2. MOSOK 16.30: Kladno—Brno 1. jégkorong­ligamérkőzés 21.00: Windsori víg nők. Tévé­játék MOSZKVAI TELEVÍZIÓ (Magyar idő szerint!) 5.00: 90 perc 6.30: Zenés műsor 7.00: Balesetmentes közlekedés 7.30: Források 8.05: Dokumentumfilm 8.15: Sz. Rahmartyinov: Frelüdők 8.40: Egy munkás az átalakítás­ban 9.45: Mindenkinek külőn-kUlön 10.15: Nemzetközi népművészeti tv-íesztivál 10.55: Együttműködés 11.25: Szovjetunió—India. Köz­vetítés Delhiből 12.55: Cselgáncs-világbajnokság 13.25: Szovjet fesztivál megnyitása Indiában 15.30: Hírek 15.35: Rajzfilmek 16.25: Dokumentumfilm Mangislakról 16.45: Növények világa 17.45: Sakkvilágbajnokság 17.50: „SOS”. Film 19.00: Híradó 19.40: Az átalakítás reflektor- fényében 19.50: Tv-vetélkedő 21.50: Hírek 22.00: Sakk 22.10: Solaris. Film, 1. rész 23.30: Hírek 23.35: Sztárparádé Vasárnap BABIO ES TV MESOBABOL Szombat KOSSUTH RADIO 4.30: Jó reggelt! zenés műsor 7.30: Kopogtató 8.00: Hírek, időjárás. Lapszemle 8.30: Családi tükör 9.05: Színes népi muzsika 10.C0: Hírek. Időjárás 10.05: Ismét a javából 12.00: Déli krónika 12.30: Tenyésztés, felvásárlás, húsfeldolgozás 13.00: Klasszikusok délidőben 13.49: A magyar népdal hete 14.00: Hírek. Időjárás 14.10: Ipargazdák 14.20: Mindennapi irodalmunk 14.50: A magyar népdal hete 14.59: A világlíra gyöngyszemei 15.10: Üj zenei újság 16.00: 168 óra 17.30: A magyar népdal hete 18.15: Hol volt, hol nem volt.,, 18.25: Újdonságok 18.30: Hírek. Időjárás. Sport 18.45: Márkus László. Harangozó Márta dokumentumműsora 19.40: A magyar népdal hete 20.13: Idősebbek hullámhosszán 20.58: A szicíliai vecsernye 22.00: Hírek. Időjárás 22.10: Sporthíradó 22.25: Európa hangverseny- termeiből 23.39 : Madrigálok 24.00: Hírek. Időjárás PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Dallamkoktél 8.00: Hírek. Időjárás 8.11: Népszerű muzsika — világ­hírű előadóművészek 8.50: Tíz perc külpolitika 9.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 9.04: világirodalmi Dekameron 10.00: Szombat délelőtt 12.00 12.10 12.25 13.00 13.05 13.45 14.00 14.50 15.00 15.05 16.05 16.40 17.00 17.05 17.30 17.45 17.57 20.23 21.00 21.03 22.30 23.00 23.10 23.15 23.55 9.00 9.05 9.15 9.35 9.45 10.10 10.40 14.30 15.25 16.10 17.00 Hírek németül, oroszul és angolul A magyar népdal hete Jó ebédhez szól a nóta Hírek. Időjárás. Ütközben Miska bácsi levelesládája Időjárás- és vízállásjelentés Körkapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről Filmzene Hírek. Időjárás. Ütközben Színről színre Nagy Lajos humora Ugyanaz többször Hírek. Időjárás. Ütközben A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságaiból Közvetítés a Bp. Honvéd— Békéscsaba és a Rába ETO— Haladás labdarúgó-mérkő­zésről Könnyűzene — hangszer­szólók Offenbach: A gerolsteini nagyhercegnő örökzöld filmmelóűiák Hírek. Időjárás 168 óra A Profán együttes Pro Patria c. lemezéről Hírek. Időjárás Sporthírek A mai dzsessz Sanzon felvételeinkből TELEVÍZIÓ Tévctorna gyerekeknek Orosz nyelvlecke kicsiknek Óvodások filmműsora Röpsuli Fiatalok pályaközeiben Telesí Nas ekran Tigriseink, IV/Í. Van benne valami : Jövő idő Híradó 17.25 17.40 18.35 18.40 18.45 19.10 19.30 20.00 20.05 20.55 21.50 22.50 16.50 17.00 18.25 19.30 19.45 20.00 20.35 Vidám forgácsok. Chaplin, mint tűzoltó (1916) Sárga tengeralattjáró Családi torna Áruházak ajánlata Vakáción a Mézga család Esti mese Híradó Vers mindenkinek Mestersége: színész. Horváth Tivadar Menekülés. Bűnügyi film Lássuk a lehetetlent! Híradó 2. 2. MŰSOR Movi-krónika Egri csillagok. II/2. rész Életutak Asszonyok a folyónál öt évszázad festészete — az expresszionizmus Kutyák. Mini musical Mahler: 1. szimfónia Vasárnap KOSSUTH RADIO 6.00: Vasárnapi újság 8.25: Műsorismertetés 8.30: A magyar népdal hete 9.00: Neveletlenek 10.00: Hírek. Időjárás 10.05: öt kontinens hét napja 10.20: örökzöld dallamok 10.54: Édes anyanyelvűnk 11.00: Gondolat—jel 12.00: Déli krónika. Sport 12.15: Harminc perc alatt a föld körül 12.45: Faragó Vilmos jegyzete 12.55: A magyar népdal hete 13.20: Mit üzen a rádió? 14.00: Hírek- Időjárás 14.10: Művészlemezek 15.00: Téli könyvvásár 16.00: Hírek. Időjárás 16.05: A magyar népdal hete 17.10: Értékmegőrző 17.40: Komoly zenei lemezlovas 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Hírek. Időjárás 18.40: Remekírók hangszalagon. Miért szeretem? Casina 18.44: Plautus komédiájának rádióváltozata 19.48: „Én mindig a Callas maradok . . .” 20.50 : Félóra népzene 21.20: Balettzene 22.00: Hírek. Időjárás. Totó 22.10: Sporthíradó 22.25: Betűtenger 23.15: Hangszerek, hangszínek 24.00: Hírek. Időjárás PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Dallamkoktél 7.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 7.05: A református egyház félórája 7.35: Vasárnapi orgonamuzsika 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Okos Marci kalandjai 9.00: Hírek. Időjárás. Útközben 9.05: Rólunk van szó! 9.10: Magnósok, figyelem! 9.50: Színházi kívánságműsor 11.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 11.10: Vasárnapi koktél 12.03: A magyar népdal hete 12.18: Jó ebédhez szól a nóta 12.55: Tudósítás az MTK-VM—FTC bajnoki labdarúgó-mérkő­zésről 13.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 13.05: Érdekességek a jövő hét műsorából 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Szernentin 15.00: Hírek, időjárás. Ütközben 15.05: Táskarádió 16.00 21.00 21.05 22.30 23.00 23.10 0.15 9.00 9.05 9.30 9.45 10.20 11.10 13.55 15.00 15.50 16.35 17.05 17.40 18.15 18.25 19.00 20.00 20.10 21.00 22.10 16.15 18.15 19.00: 20.00 20.10; 21.40: Poptarisznya Hírek. Időjárás. Ütközben Társalgó Operettrészletek Hírek, Időjárás A könnyűzene legszebb melódiái Éjfél után TELEVÍZIÓ Tévétorna gyerekeknek 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal Kerek világ Vár állott. A reneszánsz Buda Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor. VIIA. Hírek A közönségszolgálat tájékoztatója Az olaj titkos története, VIII/4. Slágerbarátság *87 Emlékek a magyar játék­film történetéből. IX/8. Tájak, városok, emberek Delta Nézzük együtt — Vinkó Józseffel! Családi torna Meséről mesére A Hét Híradó Bűnös útjaim. III/3. Telesport Hírek 2. MŰSOR Tükörkép Gondolkodó Banán és Bukta Száz híres festmény A szív szorongásai Szemtől szemben — Ray­mond Barre, volt francia miniszterelnökkel SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 14.30: Mese az emberi lélekről. Tévéfilm 15.30: Nemzetközi társastánc­verseny 16.40: Filmmúzeum 18.30: Zenés szórakoztató műsor 19.30: Tv-híradó 21.50: Sporthíradó 22.25: Leningrád: Múzeum a sza­bad ég alatt. Szovjet film 2. MŰSOR 15.00: Az SZNF nagydíja. Műkor­csolya-gálaműsor. Közvetítés Besztercebányáról 16.25: Ostrava—Tinává I. labda­rúgó-liga mérkőzés 20.00: Szovjet cirkuszműsor 21.35: Naplemente délben. Magyar film MOSZKVAI TELEVÍZIÓ (Magyar idő szerint!) 5.00: 90 perc 6.30: Aerobik 7.15: A sportlottó sorsolása 7.30: Ébresztőóra 8.00: A hazámat szolgálom 9.00: Zenés műsor 9.30: Az átalakítás és a kultúra 10.30: Zenebutik 11.00: Falusi óra 12.00: Az egészség 12.45: Jeralas 13.00: Cselgáncs-világbajnokság 13.30: Nemzetközi népművészeti tv-fesztivál 14.05: Rajzfilm 14.30: Hírek 14.35: Objektív 15.15: Koncert 16.00: Nemzetközi panoráma 16.45: Sakkvilágbajnokság 17.05: Rajzfilmek 17.25: Ellenőrzés az utakon. Film 19.00: Híradó 19.40: Az átalakítás reflektor- fényében 19.50: Szovjet fesztivál Indiában 21.50: Cselgáncs-világbajnokság 22.20: Hírek 22.25 : Solaris. Film, 2. rész 23.45 : A nevetés körül.. • DCCT MFÍIVFI U Dl ÉP A Xlagyar Szocialista Munkáspárt Fest Megyei Bizottsága és a Pest Megyei Tanács lapja. Megjelenik - vasárnap kivételével — naponta. - Főszerkesztő: Sági Ágnes. - rtwl IliLul U lIlílLnr Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. — Szerkesztőség: Budapest VIII., Somogyi B. u. s POSTACÍM: BUDAPEST, PF. 311. IRANYItOSzAM : 1446. - Kiadja s _______ ■ ___________________ Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Vágner Ferenc vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 és 336-130 —--------------------------------------------—----- ; Szerkesztőségi titkárság: 335-385. FIOKSZERKESZTÖSEGEINK: CEGLÉDI HÍRLAP, Cegléd, Kossuth tér 1., pf. 19. 2701. Telefon: 11-409. — ÉRDI HÍRLAP. Érd Engels u i—3 sÓ’O T olsíon: 45-352. GÖDÖLLŐI HÍRLAP. Gödöllő, Szabadság út 2. P£. 14. 2100. Telefon: 20-796, MONORI HÍRLAP, Monor, Kossuth u. 71. Pf. 51.2201. Telefon: 157. — NAGYKŐRÖSI HÍRLAP, Nagykőrös, Hősök tere S.’ 2750. Telefon: 398. — VÁCI HÍRLAP, Vác. Lenin út 45. pf. 32. 2601. Telefon: 10-095. — A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hlrlapkézbesitő postahivatalnál, a hírlapkézbesltőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra, a lap ára: 8 oldal 1,80 Ft, 12 oldal 2,20 Ft. Előfizetési díj: egy nőnapra 43,— Ft egy negyedévre 129,— Ft. félévre 258,— It, egyéni előfizetőknek , éves előfizetés: 516,— Ft, — ISSN 0133—0659 Pest Megyei Hírlap (Index: 25 064 HUJ, ISSN 0133—3600 (Ceglédi Hírlapi ISSN 0209—5467 (Érdi Hírlapi ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlapi ISSN 0113—2651 (JI«nori Hírlap). ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlapi ISSN 0133—2759 (Váci Hírlap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom