Pest Megyei Hírlap, 1987. október (31. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

2 1987. OKTOBER l„ CSÜTÖRTÖK Mihail Gorbacsov Murmnszkban Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára szerdán a Szov­jetunió európai területének északi csücskében fekvő Mur- manszk kikötővárosba érke­zett. A KB főtitkárát a re­pülőtéren a területi párt- és állami vezetők fogadták. Moszkvai értesülések szerint Mihail Gorbacsov látogatása során átadja Murmanszk la­kóinak a „Hős város” címet. A Szovjetunióban ezzel a megtisztelő kitüntetéssel azo- fcat a városokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet játszottak a fasiszták elleni nagy honvédő háborúban, és jelentős eredményeket értele el a szocialista építésben. Mihail Gorbacsov mostani látogatását nyilván arra is felhasználja majd, hogy meg­ismerkedjen oz itt élő embe­rekkel, élet- és munkakörül­ményeikkel, az egész orszá­got átfogó átalakítási folya­mat itteni helyzetével. Mihail Gorbacsov csütörtö­kön nagygyűlésen találkozik a imjrmanszki dolgozókkal. Elutazott az osztrák kormányfő Nemzetközi sajtókonferencia (Folytatás az t. oldalról.) hoz és a népek közötti együttműködéshez, így Auszt­ria és Magyarország viszonya bizonyos kisugárzással lehet egész Európára — tette hoz­zá. Kitért arra is, hogy a ta­nácskozáson nagy súllyal sze­repeltek gazdasági kérdések. Ennek kapcsán utalt arra is, hogy a két ország az utóbbi évtizedben már túllépett a kapcsolatok hagyományos for­máin, s ennek példájaként említette a Bős—Nagymaros vízlépcső építésében való osztrák részvételt. A két rendszer határain túlmutató világkiállítás közös megren­dezésének szándékáról aláírt nyilatkozatot ugyancsak az együttműködés kisugárzó ere­jű jeleként értékelte. Végezetül hangsúlyozta: a mostani intenzív megbeszélé­sek igen jó alapot teremtenek a további együttműködésre. Grósz Károly bevezető nyi­latkozatában kiemelte: — Esz­Aknaveszély az öböl vizein, harcok a déli fronton Irán ismét offenzívá készül? A Perzsa (Arab)-öböl vizein több zónát változatlanul aknaveszélyesnek hirdetnek, itt brit és amerikai kuta­tóegységek igyekeznek lokalizálni az úszó fegyvereket. Ennek ellenére két, amerikai hadihajók kísérte konvoj indult útnak, egyik az öbölből a Hormuzi-szoros felé, a másik ellenkező irányba. Több forrás jelzése szerint Irán újabb nagyszabású offenzivát készít elő a száraz­földi frontokon. A.z öböl vizein akadozik a hajóforgalom, a katonai jelzé­sek alapján a hajózási szer­vek több aknaveszély miatt „nem ajánlott” zónáról érte­sítették a térségben tartózko­dó járműveket. A bizonyta­lanság ellenére az amerikai flottavezetés úgy döntött, en­gedélyezi két konvoj útját. Az egyik a Kuvaitban feltöltött folyékony földgázt szállító ha­jó, illetve immár szokásos ha- dikíséréte. Öt amerikai hadi­hajó, közöttük a Guadalcanal helikopterhordozó a Hormuzi- szorostól az ellenkező irány­ba, az öböl belsejébe tart ke­reskedelmi hajókat kísérve — de ez utóbbiak közül egyik sem átlobogózott kuvaiti tar­tályhajó. Ezzel szemben e cso­portban halad, öböl menti for­rások szerint, legalább két, láthatóan katonai felszerelést szállító teherjármű. Üticéljuk ismeretlen, akárcsak az, hogy e mostani amerikai védőkísé­ret a korábban kizárólag az Egyesült Államok zászlaja alatt haladók védelmére meg­hirdetett akció kibővítése, vagy csupán az alkalom kí­nálta egyedi megoldás. Kedd éjjel az Arab Emír­ségek partjainak magasságá­ban gépfegyver- és rakétatá­madás ért egy Szaúd-Arábiá- ba tartó görög tartályhajót. Egy könnyű gyorsnaszád szál­lította a támadókat, ebből ar­ra következtetnek, hogy iráni akció volt. A görög hajó ki­sebb sérüléseket szenvedett. Órákkal korábban az iraki lé­gierő az iráni partok közelé­ben erőteljes csapást mért Irán egyik 238 ezer tonnás óriás-tartályhajójára, melyen nagy tűz keletkezett. A hetek óta jelentős aktivitásit kifejtő iraki légierő e napon a szá­razföld belsejében is tömeges bevetésen vett részt. Egyebek között Teherán külvárosában egy hadianyaggyárat bombáz­tak, valamint erőműveket, ipartelepeket. Teheráni közlés szerint számos polgári sze­mély halt meg emiatt. Irán válaszul Bászra lövetését ren­delte el, itt is károk kelet­keztek. Felderítési adatok alapján elemzők arra következtetnek, hogy Irán újabb nagyszabású offenzivát készít elő a front déli részén, vélhetően Bászra körzetében. Az iszlám gárdis­ták 15—20 hadosztályát irá­nyították ide az elmúlt hetek­ben, s további erősítés is vár­ható. Elemzők arra következ­tetnek, hogy az Irak elleni új offenzíva október-november környékére várható, az esős időszak bekövetkeztével. Tegnap történT mecseréink nyíltak, őszinték, fölösleges formalizmustól men­tesek voltak. Beszélgetéseink egyik legfontosabb témakörét a nemzetközi kérdések alkot­ták. A legnagyobb egyetértés­ben kutattuk az együttműkö­dés útjait, formáit és úgy érez­zük, hogy Helsinki szelleme mindnyájunk számára újabb mozgásteret ad. A kulturális kapcsolatok témakörét érintve nagyra ér­tékelte azt a fogadókészséget, amely osztrák részről tapasz­talható a magyar kultúra ér­tékei iránt, s hangoztatta: a magyar fél szándéka is az, hogy nemcsak nemzetközi té­ren, vagy a gazdaságban, ha­nem a szellemiekben is erő­södjenek az együttműködés szálai. Grósz Károly utalt arra, hogy tavaly 2,5 millió osztrák turista látogatott Magyaror­szágra, s csaknem 400 ezer magyar utazott Ausztriába. — Szeretnénk, ha tovább bővülne az idegenforgalom, ezért tájé­koztattuk vendégünket arról, hogy a jövő év január elsejé­től szabaddá válnak az utazási lehetőségek a magyar állam­polgárok számára. Rámutatott: az objektív kö­rülmények mellett saját mun­kánk gyengesége is hozzájárult a kereskedelmi forgalom csök­kenéséhez. A tárgyalások so­rán azt kértük, osztrák partne­reink segítsenek abban, hogy a kereskedelmi kapcsolatok kedvező feltételek között bo­nyolódhassanak le. Kérdésekre válaszolva Franz Vranitzky szólt arról, hogy a kisebb európai államok ren­dezett és stabil kétoldalú kap­csolataik révén már önmagá­ban is hozzájárulhatnak a nemzetközi légkör javulásá­hoz. Példaként említette az európai atomfegyvermentes elképzeléseket, miként fogal­mazott: a legközelebbi ilyen övezet maga az Osztrák Köz­társaság. Reményét fejezte ki, hogy a két katonai tömbhöz tartozó államok, valamint a semleges országok konzultációi alapot teremthetnek majd az előrelépésre. Grósz Károly ehhez kap­csolódva hangsúlyozta: — Ha a kis országok ridegebb nem­zetközi viszonyok közepette is részt vállalhattak az enyhülé' sí folyamat kibontakoztatásá­ban, akkor most, a közeledés időszakában erre még nagyobb lehetőségük van. Mindenek­előtt azzal szolgálhatják e fo­lyamatot, hogy hozzájárulnak a gyanakvás légkörének elosz­latásához. A kis országok pél­dát mutathatnak ebben, hi­szen lehetőségeik e tekintet­ben jobbak, mint a nagyhatal­maké. Kijelenthetem önök­nek, a Szovjetunió vezetése részéről tapasztaltam: igény­lik aktív közreműködésünket a párbeszédben. ★ A sajtókonferenciát köve­tően a késő esti órákban el­utazott Budapestről az oszt­rák szövetségi kancellár. Franz Vra-nitzkyt katonai tisztelet- adással, ünnepélyesen búcsúz­tatták a magyar és osztrák zászlókkal fellobogózott Keleti pályaudvaron. Magyar vezetők távirata KÍNA NEMZE Várkor, yi Péter előadása a külpolitikai tanácsban Folytatódik az F Több mint hetven felszóla­lás hangzott el már az ENSZ- közgyűlés ülésszakának álta­lános politikai vitájában. A vitán kívül hét államfő mon­dott beszédet a tagállamok küldöttei előtt. A kialakult összkép azt mutatja, hogy a vita résztvevői az elmúlt éveknél valamelyest derűlá­tóbban ítélik meg általában a világ helyzetét, s különösen kedvező fejleménynek tekin­tik a Szovjetunió és az Egye­sült Államok között létrejött elvi megállapodást a közepes hatótávolságú rakétákról. A felszólalók az eddiginél gyor­sabb ütemet sürgetnek a le­szerelés megvalósításában, nagyobb szerepet kívánnak adni az ENSZ-nek. A közel-keleti problémák fontos szerepet kapnak a vi­tában. Simon Peresz izraeli külügyminiszter azt mondot­ta, hogy „az arabok és az iz­raeliek mérsékelt elemei most minden eddiginél köze­lebb kerültek a megértéshez” a rendezés elveit illetően, s most sürgősen ki kell hasz­nálni a meglévő lehetősége­ket. ★ Várkonyi Péter külügymi­niszter, aki az ENSZ-közgyű- lés ülésszakán vesz részt, a külpolitikai tanács meghívá­sára előadást tartott a tekin­télyes amerikai intézmény New York-i központjában. A nagy érdeklődéssel foga­dott előadás „Folyamatosság és megújulás” címmel a ma­gyar társadalmi és gazdasági fejlődés programjával foglal­kozott. Managua kész az együttműködésre Dániel Ortega nyilatkozata A nicaraguai kormány kész minden segítséget megadni ah­hoz, hogy a gudtemalai béke- terv megvalósítását ellenőrző nemzetközi bizottság a helyszí­nen el tudja látni feladatát — hangsúlyozza a nicaraguai kor­mány közleménye, amelyet kedden hoztak nyilvánosságra Managuában. A közleményt Dantei, Ortega államfő irta alá. A nemzetközi ellenőrző bi­zottságot' augusztus 22-én ala­kították meg Caracasban. Tag­jai a közép-amerikai államok, a Contadora csoport (Mexikó, Venezuela, Kolumbia, Pana­ma), s az őket támogató Limai csoport (Argentína, Peru, Bra­zília, Uruguay) külügyminisz­terei, valamint az ENSZ és az Amerikai Államok Szerveze­tének képviselői. A közleményben Ortega hangsúlyozta: az öt közép- amerikai ország csők akkor tudja hatékonyan támogatni a bizottság munkáját, ha minden szükséges lépést megtesznek azért, hogy a testület legké­sőbb november 5-én a hely­színen meg tudja kezdeni te­vékenységét. A sandinista népi hadsereg — a kormány által meghirde­tett egyoldalú tűzszünet értel­mében — az ország atlanti­óceáni partvidékén felfüg­Csehák Judit Tclaáóan Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese kétnapos látogatást tett Tolna megyében. Felkereste a Paksi Atomerőművet, meg­tekintette az atomerőmű rendelőintézetét, ahol a vállalat dol­gozóinak családtagjait is ellátják. Meglátogatta az atomerő­mű által fenntartott műszaki szakközépiskolát, és a támoga­tásával ez év szeptemberétől működő energetikai üzemmér­nöki szakot kereste fel. Kétnapos Tolna megyei látogatásá­nak befejezéseként a Minisztertanács elnökhelyettese rész+ \'ett a város közművelődési és egészségügyi intézményeinek kerekasztal-beszélgetésén. Sfr'r»’fA5'Cr>r»!0 Jegyzőkönyv aláírásával fejeződött be a ■ »SilíUÍClíGífl szocialista országok kulturális miniszter- helyetteseinek értekezlete szerdán Keszthelyen, a Festetics- kastélyban. A kultúra anyagi-műszaki-technikai bázisának időszerű kérdéseivel foglalkozó kétnapos konferencián tíz or­szág képviseltette magát. A résztvevő államok gazdaságirá­nyítási rendszerében bekövetkezett kisebb-nagyobb módosítá­sok már éreztetik pozitív hatásukat a szakterü’etet á'fogó munkabizottságok tevékenységében, és e kedvező változások további érvényre juttatása még inkább szélesítheti a kívánt együttműködést. ií J ■ ■ I£ * ' • A_l. Németh Károly, az Elnöki Tanács UuVEfZlÖ lílVffE'y ni elnöke a Ciprusi Köztársaság füg­getlenségi napja alkalmából táviratban üdvözölte Szpirosz Kip- rianu elnököt! Az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak távirat­ban üdvözölte Ibrahim Badamosi Babangida vezérőrnagyot, a Nigériai Szövetségi Köztársaság elnökét, a fegyveres erők főparancsnokát az ország nemzeti ünnepe alkalmából. gesztette katonai tevékenysé­gét. Az egyoldalú tűzszünet október 3-ig érvényes, s ha ad­dig az időpontig az itt tevé­kenykedő ellenforradalmárok nem szüntetik be a fegyveres ellenállást, akkor a nicaraguai hadsereg felújítja katonai ak­cióit. A TASZSZ jelentése szerint Daniel Ortega kedden Mana- guában, Luis Éerrera Campins volt venezuelai elnökkel foly­tatott tárgyalásai után nyilat­kozott a tűzszünetről. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, Németh Károly, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Grósz Károly, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke üdvözlő táviratot küldött Csao Cc-jangnak, a Kínai Kommu­nista Párt Központi Bizottsága megbízott főtitkárának, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének és ^ Li Hszien-niennek, a Kínai Népköztársaság elnökének, ^ a Kínai Népköztársaság megalakulásának 38. évfordu- % lója alkalmából. A távirat szövege a következő: A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa, népünk és a magunk nevében elvtársi üdvözletünket és leg­jobb kívánságainkat küldjük önöknek, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Kínai Népköztársaság Ál­lamtanácsának és a baráti kínai népnek nemzeti ünnepük, a Kínai Népköztársaság megalakulásának 38. évfordulója alkalmából. Népünk nagyra értékeli a kínai dolgozóknak a szocializ­mus építésében, a társadalmi és a gazdasági reform megva­lósításában elért sikereit, a béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításáért folytatott tevékenységét. Megelégedéssel tölt el bennünket, hogy pártjaink és or­szágaink kölcsönösen előnyös kapcsolatai eredményesen fej­lődnek. Mindkét nép érdekét szolgáló, gyümölcsöző együtt­működésünk továbbfejlesztésén fogunk munkálkodni a jö­vőben is. , Nemzeti ünnepükön önöknek és a szocializmust építő baráti kínai népnek újabb kiemelkedő sikereket kívánunk hazájuk felvirágoztatásában, a béke és a haladás ügyének szolgálatában. ★ Az évforduló alkalmából Sarlós István, az Országgyűlés elnöke táviratban köszöntötte Peng Csent, a Kínai Népköz- társaság Országos Népi Gyűlése állandó bizottságának elnö­két. Ugyancsak táviratban köszöntötte partnerszervezetét a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, a Magyar Szolidaritási Bizottság, az Országos Béketanács, a Magyar Nők Országos Tanácsa és a Magyar Vöröskereszt. * A Kínai Népköztársaság len szovjet részről megjelent moszkvai nagykövete szerdán Nyikolaj Talizin, az SZKP KB este hazája nemzeti ünnepe PB póttagja, miniszterelnök­alkalmából fogadást adott a helyettes, Georgij Razu- kínai nagykövetségen. A Ki- movszkij, az SZKP KB tít- nai Népköztársaság kikiáltá- kára, valamint számos magas sának 38. évfordulója alkal- beosztású szovjet tisztségvi- mából megtartott összejövete- selő. ★ E gymilliárdnál több ember chanizmus reformját Is. En- számára ünnepnap októ- nek módozatairól, és még bér elseje. 1949-ben ezen a számos, a reformpolitikát napon kiáltották ki a Kínai érintő kérdés tisztázásáról is Népköztársaságot, s ez az feltehetően szó lesz a Kínai esemény egy hosszú és sok Kommunista Párt közelgő áldozatot követelő küzdelmet XIII. kongresszusán, amelyet tetőzött be. A japán hódítók, ez év október 25-ré tűztek ki. majd a belső reakció és az Kína külpolitikájában is imperialista erők elléni győ- egyre több olyan nézet válik zelemben nem kis szerepet uralkodóvá, amely megegye­játszott a Szovjetunió, és ké- zik a szocialista országok al­sóbb a többi szocialista or- láspontjával, vagy nagyon kö- szág is. zel áll ahhoz, bár tagadhatat­A világtörténelmi esemény *an’ hogy néhány fontos re- után nagy lendülettel indult Sionáhs konfliktust meg meg a fejlődés, a múltbeli másképpen ítélnék meg Pe- félgyarmati örökség felszámo- ^ingben, mint Budapesten. Ez lása. Rövid idő alatt számos ftzon^an nem akadályozza azt, szén sikert értek el, ám az ho^. Kína és a szocialista eredményeket fékezte, sőt országok kozott helyreálljon a visszavetette az ötvenes évek ParJf 5* államközi végén jelentkező ideológiai ®§yuttmukodes. Kölcsönös ér­torzulás, a valóságtól való el- dekunk a tapasztalatcsere, a rugaszkodás gazdasági életben mutatkozó . , .. .. , folyamatok tanulmányozása. A legutóbbi évtizedben is- Ez irányban fejlődnek ha­egy nagy „ugrásról be- zánk és a Kínai Népköztár­s??1.h,eíu?k>tm tíZUlta! P°zltw saság kapcsolatai is. E téren előjelű es következményű fo- kiemelkedően fontos volt az lyamatrol. Arról van szó idei év; áron hazánkat it ugyanis hogy nagy energiä- felkereste Csao Ce-jang, a yaKKf)r"!:>t>a tíuí- és Próbálják KKP ügyvezető főtitkára, tobbe-keyesbe sikerre - el- kormányfő, aki Kínába szóló távolítani a torzulások okoz- meghívást adott át a magyar ta maradványokat. párt és kormány vezetőinek. Az országban a gazdasági Az évfordulón tisztelettel reform folytatásához és to- köszöntjük a kínai népet, si- vábbfejlesztéséhez szükséges- kereket kívánva a fejlődés nek tartják a politikai me- reális útján. Összehívták uz RKP K2 teljes ülését Újabb személyi változások Az illetékes miniszterelnök­helyettes és a villamosener- gia-ügyi miniszter felmentésé­ről döntött keddi ülésen az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottsága. A Nicolae Ceau­A Bmzpumvm ÉS LAKÓI A Szovjetunióban újabb bioszputnyikot bocsátottak fel ked­den nemzetközi űregvüttmüködés keretében, amelyben több szocialista ország — így Magyarország —valamint az Egye­sült Államok és Franciaország tudósai is részt vesznek. A kutatási program megvalósításába most első ízbon kapcsoló­dott be az Európai Űrkutatási Hivatal. A Kozmosz—188? jelzésű műhold fedélzetén különböző nö­vényeken (egyebek között hínárokon), állatokon (makákóma­jom, halak, kétéltűek, rovarok, férgek), valamint egysojtűe­ken, baktériumokon vizsgálják a súlytalanság és a kozmikus sugárzások hatásait, egyebek között az embrionális folyama­tokat, a mozgásmechanizmus változásait, az adaptáció jelen­ségeit. Mint a szerdai Pravda beszámolt arról, a biosznutnyik a tervek szerint két hétig kering majd s a földet érés helyére a\ leszállást követően azonnal hordozható laboratóriumot te­lepítenek az „utasok” vizsgálata érdekében. A Szovjetunió ko­rábban felbocsátott négy bíosznutnyikján a majmok csak öt vagy hét napig tartózkodtak (az amerikai bioszputnyikon ki­lenc napig keringtek). Gazenko akadémikus szavai szerint nem a rekordok megdöntése a cél, bánom a szervezetben végbe­menő folyamatok sokkal elmélyültebb tanulmányozása. En­nek eredményeit az űrutazásoknál hasznosítják majd. sescu főtitkár e1 nőid été vei megtartott tanácskozáson úgy döntöttek,. hogy október S-re összehívják a Román Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának teljes ülését. Szerdai bukaresti lap jelen­tések szerint, a politikai vég­rehajtó bizottság elégedetlen volt Gheorghe Pctrescu mi­niszterelnök-helyettes és loan Avram villamosenergia-ügyi miniszter tevékenységével, s ezért úgy döntött, hogy fel­menti őket tisztségükből. A testület álláspontja az, hogy a leváltott vezetők a jövőben nem lehetnek tagjai az RKP Központi Bizottságának, s ezért javasolja a KB-nek, hoay október 5-i ülésén zárja ki őket tagjai sorából. Az RKP KB PVB ülésén a személyi döntéseket megelő­zően jelentést hallgattak meg a rovinari és a turceni hőerő­művek, valamint más energe­tikai létesítmények felújításá­ról és üzembe helyezéséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom