Pest Megyei Hírlap, 1987. szeptember (31. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-01 / 205. szám

PEST MEG YEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MA: AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXXI. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Ára: I.JÍO forint 1937. SZEPTEMBER 1., KEDD Kádár János fogadta Lubomír Strougalt Magyar-csehszlovák tárgyalások Grósz Károly megbeszélései a Parlamentben Grósz Károlynak, a Minisz­tertanács elnökének a meghí­vására hétfőn baráti munka­látogatásra hazánkba érkezett Lubomír Strougal, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság kormányának elnöke. A magas rangú vendéget és kíséretének tagjait Grósz Ká­roly, Marjai József miniszter­elnök-helyettes és Várkonyi Péter külügyminiszter fogadta a nemzeti zászlókkal díszített Ferihegyi repülőtéren. Jelen volt: Ondrej Durej, Csehszlo­vákia budapesti és Kovács Bé­la. hazánk prágai nagykövete is. A vendéglátók és a vendé­gek kölcsönös üdvözlése után úttörők virágcsokrot nyújtot­tak át Lubomír Strougalnak, aki ezt követően a repülőtér­ről szállására, a kormány ven­dégházába indult. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára a déli órákban a Központi Bi­zottság székházában fogadta Lubomír Strougalt. A szívé­lyes, elvtársi légkörű találko­zón véleményt cseréltek a két országban végbemenő társa­dalmi-gazdasági megújulási és reformfölya.matok tapasztala­tairól. az időszerű feladatok­ról, valamint a magyar—cseh­szlovák kapcsolatok — első­sorban a gazdaságot érintő — dinamikus fejlesztésének le­hetőségeiről. Áttekintették a nemzetközi élet néhány fon­tos kérdését, különös figyel­met fordítva az európai biz­tonság és együttműködés erő­sítésére. Grósz Károly és Lubomír Strougal délelőtt megtartott négyszemközti megbeszélését délután újabb szűk körű esz­mecsere követte a Parlament­ben. A két kormányfő sze­mélyes találkozója után ple­náris tárgyalást tartottak a magyar vezetők és csehszlo­vák vendégeik. Kádár János az MSZMP KB székházában fogadta Lubomír Strougalt. A találkozón jelen volt Grósz Károly, valamint Csehszlovákia budapesti és hazánk prágai nagykövete (A csehszlovák vendégek tiszteletére adott díszebéd po­hár köszöntőit, valamint a tár­gyalásokról szóló közleményt lapunk 2. oldalán ismertetjük.) Grósz Károly és Lubomír Strougal tárgyalásaik eredmé­nyeit összegezve megállapítot­ták, hogy a munkalátogatás hatékony eszmecserére adott módot. A konstruktív, nyílt légkörű megbeszélések tapasz­talatai elősegítik azoknak a feladatoknak az elvégzését, amelyeket a két testvérpárt főtitkárainak. Kádár Jánosnak és Gustáv Busáknak tavaly megtartott találkozóján hatá­roztak meg. A mostani talál­kozón főként azokat az alap­vető kérdéseket vitatták meg, amelyek révén az együttmű­ködés valamennyi területén dinamikusabban fejleszthetők a kétoldalú kapcsolatok. A kormányfők egyetértettek ab­ban, hogy a jövőben rendsze­ressé kell tenni a hasonló jel­legű munkatalálkozókat, ame­lyek mindkét fél számára hasznosak. A két kormányfő megbeszé­léseit a nap folyamán meg­tartott partnertárgyalások egé­szítették ki. Lubomír Strougal kíséretének tagjai a kapcsola­tok egyes ágainak kérdéseit vitatták meg magyar kollé­gáikkal. Baráti munkalátogatásának befejeztével Lubomír Strougal hétfőn este elutazott hazánk­ból. A magas rangú vendéget Grósz Károly, Marjai József és Várkonyi Péter búcsúztatta a Ferihegyi repülőtéren. Jelen volt Kovács Béla és Ondrej Durej. A repülőtéren a vendégek és a vendéglátók kölcsönösen búcsút vettek egymástól, majd úttörők virágcsokorral ked­veskedtek a csehszlovák kor­mányfőnek. Lubomír Strougal különrepülőgépe este 6 óra után szállt fel Ferihegyről. Több hónapig tart Szolidaritási akciósorozat Budapesten tegnap az új­pesti Ady Endre Művelődési és Munkástovábbképző Köz­pontban tartott nagygyűléssel megkezdődött a több hónapig tartó országos szolidaritási ak­ciósorozat. Jakab Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke nyitotta meg a nagy­gyűlést, majd Duschek Lajos- né, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke mondott beszédet. Egyebek között hangsúlyozta: ma már mind többen ismerik fel a világban, hogy a béke fenntartása, egy atomháború megakadályozása nem csak a politikusok dolga. Továbbtanulnak a kokat munkások piac a „főnök”, s a bevétel szabja meg a fejlődés lehetőségét. A termelőszö­vetkezet pedig visszaadja a befizetett nyereség egy ré­szét, s ez lehetőséget teremt az ésszerű fejlesztésre. S az sem zavarja a gazdaság vezetőit, hogy egy budapesti irodából irányítják a termelési folyamatot.” (3. OLDAL) EraorUlW mán „Ezek után az is egyurr ^ természetesnek tűnt, B gyöngék IS erősek amikor megszűnt az egyenlősdi. Ha valakinek fizetéskor vastagabb volt a borítékja, tudták, megdolgozott érte. Egy idő után nem csodálkoztak azon sem, ha valaki italozás miatt írás­beli figyelmeztetést kapott.” (5. OLDAL) FScrrraEracwPmU «A Bp. Honvéd megszolgált tor- nimmmmnmSMWOWw nagyőzeimével zárult Chemolim­lehetőség pex Kupáról a sikeres bemutat­kozás hangsúlyozása mellett mindenképpen él kell mon­dani, hogy a játékvezetés színvonala sok kívánnivalót hagyott maga után. Talány marad, hogyan kerülhettek olyan bírók egy rangos mezőnyű nemzetközi torna fe­kete ruhásai közé, mint a Horváth—Szabadi kettős.” (7. OLDAL) Hasúnk „Néhány évvel ezelőtt, amikor a finn mezőgazdasági szakemberek- SegítségéveE ben felmerült a terv, hogy meg­kísérlik egyes fűszemövényfajták termelését — a már hagyományos jó kapcsolatokra alapozva —, kísérleteik elvégzéséhez a Szilasmenti Tsz szakembereinek segítsé­gét kérték.” (8. OLDAL) Oktatási intézményt avattak Gyomron Megkezdődött az új tanév Lázár György ünnepi beszéde a politikai főiskolán Hétfőn országszerte befejeződtek az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanévnyitó ün­nepségei. Szeptember 1-jével mintegy 3 és fél ezer általános, több mint 580 közép- és 270 szakmunkásképző iskolában kezdődik el a ta­nítás. Az ünnepségeken 150 ezer első osztályos kisdiákot köszönthettek. Velük együtt 1 millió 296 ezer gyermek vesz részt az alapfokú okta­tásban. A gimnáziumokban és a szakközépis­kolákban 212 ezer fiatal gyarapíthatja tudá­sát, míg a szakmunkásképző intézetekbe 180 ezren jelentkeztek. Diplomakiosztó és tanévnyitó ünnepséget tar­tottak hétfőn az MSZMP Központi Bizottságá­nak Politikai Főiskoláján is, ahol Lázár György, az MSZMP főtitkárhelyettese üdvözölte az ün­nepi esemény résztvevőit s tartott évnyitó be­szédet. Ugyanakkor Pest megye számos oktatási in­tézményében került tegnap sor évnyitó ünnep­ségekre. Közülük kettő érdemel különösebb fi­gyelmet, mert ezekben a diákok jobb körül­mények között kezdhetik el a tanulást. Kcre­pestarcsa négy tanteremmel gyarapodott, Gyöm- rön pedig 12 tantermes új iskolát avattak, ame­lyen jelen volt Nagy Sándcrné, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának titkára, Winkler Erika, a KISZ Pest Megyei Bizottságának tit­kára, dr. Szászik Károly, a monori pártbizott­ság első titkára, Kovács Benő, a Monori Ta­nács elnöke, Bata János országgyűlési képvi­selő (12. sz. vk.), dr. Novak István, a megyei tanács osztályvezetője, valamint a vonzáskör­zet és a nagyközség gazdasági, társadalmi és politikai életének számos vezetője. Az ünnepségen az iskola építéséért Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést kapott Gellér Nándor, az Építőipari szövetkezeti Közös Vál­lalat igazgatója, hárman pedig vállalati Kiváló Dolgozó elismerést vehettek át. Az avatást a tanulók műsora színesítette. A jelenlévőket Nyi­las Tibor, a gyömrői nagyközségi pártbizottság titkára köszöntötte, majd dr. Stark Antal, mű­velődési minisztériumi államtitkár mondott ün­nepi beszédet, amelyet — a kerepestarcsai meg­nyitóval együtt — lapunk Ötödik oldalán is­mertetünk. Az MSZMP Központi Bízott- r sága nevében Lázár György üvözölte a politikai főiskolán az ünnepi esemény részt­vevőit. Beszédében felhív­ta a figyelmet arra, hogy a világban zajló folyamato­kat egyetlen ország sem hagyhatja figyelmen ki­VEZÉRSÍK T erepet tévesztett volna egy nagyon szép, de kevesek által művelt tudomány, a filozófia, s oda keveredett a termelés mindennapos gondokkal teli asztalához? Erről ugyan nincsen szó, de két­ségtelen, van filozófiai sík­ja, elvontsága annak a megállapításnak, amely a vezérigazgató-helyettes szájából hangzik el a mű­szaki konferencián, s amely szerint tevékenysé­güknek mind erőteljesebb jellemzője az, hogy egyre több kérdésre kell vála­szolni, egyre kevesebb ta­pasztalat birtokában. A műszaki konferencia szinte tökéletes illusztrációja az előbbi megállapításnak. Egy jelentős összegű ex­portüzlet megkötésének le­hetőségeiről van szó. való­ban rengeteg kérdőiellel és kevés tapasztalattal. Ilyen üzletet ugyanis még nem kötöttek sem a műszaki jellemzők, sem a szállítá­si feltételek oldaláról néz­ve, s persze ennek a két fő tényezőnek (a vezérsík­nak, ahogyan a véleményt nyilvánítók egyike fogal­maz) seregnyi más vonza- ta van, a szükséges alkat-, részek beszerezhetőségétől egészen az eddig nem csi­nált pontosságú munka el­végzésére alkalmas mun­kaerő előteremtéséig. A végső kérdés, amivé összesűrűsödik a tanácsko­zás, roppant egyszerű, megkössék, ne kössék meg a vállalkozási szerződést? Van, aki a dolgot a vak­sötétbe tett ugrásnak tart­ja, hiszen nincsen tapasz­talat, a másik erre azzal felel,, hogy ilyen logika alapján nem is lesz so­ha... Emlékezetünk vi­deóján itt kimerevíthetjük; a képet, s kezdhetjük a töprengést, hogyan is van j ez az egyre több kérdésre . adandó válasz, egyre keve­sebb tapasztalat birtoká­ban, s különleges avagy éppen tipikus az eset, a helyzet? Iparcsoportonként, ipar­áganként (és még inkább vállalatonként) ugyan je­lentős eltérésekkel, de a megye ipara termelésének egyötödét szállítja rubel, illetve nem rubelelszámo­lású piacokra. A könnyű­ipari üzemek részesedése ennél tetemesen magasabb, ugyanakkor ;—, gs a közvé­lekedésre rácáfolva — az élelmiszer-ipari cégeké alacsonyabb, de az ilyen eltérések ismeretében sem elsietett a megállapítás: néhánv vállalattól, szövet­kezettől eltekintve, való­jában (épnen az, egyötödös arány következtében) a termelők java számára nem életfontosságú a kivi­tel, nem múlik tíagn a.len­ni vagy nem lenni. Ami íev. önmagában ta­lán nem is hangzik fényé- , getően, hiszen, ha ilyen az arány, akkor ilyen, jó len­ne ugyan a több export, de... A baj ott van, hogy a viszonylag csekély kivi­teli hányada a teljes ter­melésnek, akaratlanul is (sőt, esetleges észrevétle­nül) védőernyőt feszített és feszít ki a termelők fö­lé. Nem tudják ennek kö­vetkeztében, árújuk (tevé­kenységük) valójában mit ér a nemzetközi kereske- délembén. a határokon túli piacokon milyen követel- : mények érvényesülnek, milyen műszaki jellemző, ár, szállítási határidő tesz versenyképessé stb. A bel­földi értékesítés nagy sú­lya egyben azoknak a ta­pasztalatoknak a nagy sú­lyát is jelzi, amelyek egy különleges (védett) hely­zetre vonatkoznak, ame­lyek ismétlődően a hiányt (áru- és szolgáltatási hiányt éppúgy, mint fej­lesztési lépések hiányát) tükrözik, holott a nem­zetközi kereskedelemben most már hosszú ideje a túlkínálat a jellemző szin­te minden árufajtánál és szolgáltatásnál. Ezeknek a tapasztalatok­nak az egészségtelenül nagy aránya egyben azzal jár (kivéve azokat a vál­lalatokat a megyében, amelyek termelésüknek fé­lét. kétharmadát exportál­ják. mert ilyenek is van­nak), hogy hamis, jobb esetben téves következte­tésekre hagyatkoznak a döntést hozók, azaz az egyre több kérdésre még akkor sem kellő a felelet, amikor némi tapasztalat a rendelkezésre áll, nem hogy akkor, amikor hiá­nyoznak ezek a gyakor­latból szerzett ismeretek. K ényelmességről, sze­mélyek törekvéseihez, képességeihez kötött jelenségről lenne szó csu­pán, azaz (amint erre a közhangulat mutat) igyek­vő. jobb képességű embe­rekkel mozgattatva a ve­zérsíkot, egyenesbe kerülne (a vezérsíkhoz illő képes beszédnél maradva) a re­pülőgép? Az alapvető baj az, hogy nincsen vezérsík! A fejtegetésünkben emlí­tett okok, jellemzők kö­vetkeztében a termelők nem vagy nem kellő mér­tékben érzékelik azt, hogy nemzetközi értelemben ve­zérsíkká az idő vált a ter­mékek és szolgáltatások (a hozzájuk kapcsolódó fej­lesztések) piacán. Az idő­tényező valóságos szerepé­nek fel nem ismerése azután olyan téves dönté­sek sorozatát hozhatia lét­re. amelyekről csakis utó­lag derül ki, hogy rosz- szak. ám akkor már ke­servesen nagy árat kell fi­zetni ezért a tapasztala­tért. Mészáros Ottó Dr. Stark Antal avatóbeszé­dét tartja, mögötte Nagy Sán- dorné vül. Az az ország, amelyik nem ismeri fel a változások jelentőségét, vagy csak nagy késéssel kezdi meg az új kö­vetelményekhez való alkal­mazkodást, menthetetlenül lejjebb kerül v a fejlettség rangsorán, kiszorul a nem­zetközi munkamegosztás fő áramlataiból, és egy sor tár­sadalmi konfliktussal kerül szembe. Ez a mai kor igazi kihívása, ezzel kell nekünk is szembenézni, erre kell vá­laszt adnunk. De nem akár­milyen, hanem szocialista választ, amely összhangot te­remt társadalmunk humaniz­musa és a gazdasági raciona­litás szigorú követelményei között. Ez a feladat úgy old­ható meg, ha következetesen és ingadozás nélkül végigjár­juk azt az utat, amelyet a XIN. kongresszus elvi útmu­tatására alapozott ez év jú­liusi központi bizottsági állás- foglalás, a gazdasági-társa­dalmi kibontakozás program­ja jelöl ki — hangsúlyozta. A kibontakozási program, a kitűzött célok és követel­mények társadalmi fogadtatá­sa kedvező — állapította meg Lázár György. — Az országos méretű párbeszédben a meg­nyilatkozók túlnyomó többsé­ge szerint a párt őszintén, ön­kritikusan szembenézett a nehézségekkel, a fejlődést gátló tényezőkkel, reális programot adott a sabilizáció és a kibontakozás számára. Voltak és vannak azonban más vélemények is. A vitát tovább folytatva, türelmes és meggyőző szóval, az értelem­re és az érzelmekre ható ér­vekkel azokat is meg kell nyerni a program aktív tá­mogatására, akik má még bi­zonytalankodnak. Társadalmi céljaink eléré­séhez éppen napjainkban nagy szükség van a politikai tudatformáló munkára. Ah­hoz, hogy megőrizhessük szo­cialista vívmányainkat, telje­sebben kihasználhassuk rend­szerünk előnyeit, sikerre vi­gyük termelési szerkezetünk megújítását, leküzdjük a tör­ténelmi örökségből és az adottságainkból fakadó hát­rányokat, meghaladhassuk a közepes gazdasági fejlettség szintjét, sok mindent fel kell adni abból, amit megszok­tunk, sok mindent meg kell újítanunk — hangsúlyozta a párt főtitkárhelyettese. — Az ilyen helyzetet csak akkor viselik el az emberek, ha meg vannak győződve arról, hogy az átmeneti nehézségek vállalásának van értelme, ha bíznak a párt és a kormány programjának sikerében. Ezért van szükség a korábbinál is aktívabb politikai munkára, a meggyőző szóra, a párt tö­megkapcsolatának szüntelen ápolására, szövetségi politi­kánk állandó erősítésére; olyan közgondolkodás, politi­kai légkör, közszellem kiala­kítására, amelyben a helyze­tünkből fakadó nehézségek nem a cselekvést bénító, ha­nem tettekre sarkalló szerepet töltenek be — hangsúlyozta egyebek mellett Lázár György.

Next

/
Oldalképek
Tartalom