Pest Megyei Hírlap, 1987. augusztus (31. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-23 / 197. szám

1981. AUGUSZTUS 33.. VASÁRNAP • * ' Ünnepi évadnyitó társulati ülés, koszorúzás Thália első magyar temploma Százötven éves a Nemzeti Színház Kevés intézményünket kényszerített olyan keser­vesen kátyús-göröngyös útra a históriai sors, mint a Nemzeti Színházat. De azért mégis — vagy éppen ezért — ünnepeljük meg kivételes kegyelettel szüle­tésének másfél százados évfordulóját, mely tegnap g volt. Mint oly sok történelmi ér­tékű kezdeményezésnek, a Nemzeti Színház alapításá­nak is Széchenyi István volt az egyik titáni szorgalmazó­ja. Mellette Fáy András, Döb­bentei Gábor. Földváry Gá­bor bábáskodott nagy erély- lyel, de a közös szándékot szenvedélyes nézetkülönbsé­gek keserítették a tekintetben, hogy hova is emeljék Thália templomát a nemzeti műve­lődés üdvére. A vasakaratú alispán Széchenyi, Pest vármegye közgyűlésének megbízásából, igen gondos tervet munkált ki a megvalósítás pénzügyi mikéntjéről, de kötötte ma­gát ahhoz az eltökéltséghez, hogy a nemzet színháza a lé­tesítendő állandó híd közelé­ben, ama területen emeltes­sék, ahol ma a Tudományos Akadémia palotája áll. Igen ám, de hol volt akkor még a híd! Csaknem másfél évtized múlva kezdték építeni, hol­ott a színház létesítésének szándéka már sokkal előreha­ladottabb szakaszba lépett. Aligha vétünk Széchenyi emléke ellen, ha utólag el­mondjuk, hogy Földváry Gá­bor Pest megyei alispán el­képzelése sokkal életképe­sebbnek bizonyult. Holott ja­vallata az építés helyét ille­tően mély megrökönyödést váltott ki a liberális mágná­sokból és köznemesekből. Maga Széchenyi dúlt felhábo­rodással szemétdombnak ne­vezte az ajándékterületet, s még Vörösmarty Mihály is rosszallóan vélekedett róla. Igaz, ami igaz, a megbot­ránkozásnak volt némi alapja a korabeli helyszín és a hoz­zá kapcsolódó állapotok is­meretében. Grassalkovich An­tal herceg nem tartozott ugyan a liberális mágnások közé, de jóakaratú és honsze­rető ember lévén, telket aján­dékozott a leendő Nemzeti Színháznak, mégpedig a Hat­vani kapun kívül, ahol a Miskolcra—Kassára vezető országút kezdődött. Ez a hely ma a főváros egyik legforgal­masabb pontja, szemben az Astoriával, telezsúfolva újsá­gos-, könyves-, gyümölcsös-, ha mburgerespavilonokkal. Na de akkor! Kívül a vá­rossorompón, por, sár, pi­szok, bűzlő árkok, gyanús le- bujok a Grassalkovich-ura- dalom fatelepe körül. A kora­beli városi élet csavargói, tol­vajai, mindenre kapható lum­pen naplopói ittak, vereked­tek errefelé. Mégiscsak isten­kísértés erre a fertőzött föld­re építeni a nemzeti színját­szás magasztos palotáját! Hanem a gyakorlati élethez jobban értő, közigazgatási erélyben rátermett és céljai­ban vasakaratú Földváry Gá­bor szembeszállt mindenki­vel. Hajthatatlanságával és ügyes diplomáciájával még az Országgyűlés huzavonáját, sőt a nagv hatalmú József nádor rosszallását, is közömbösítette, közben Dedig szinte forinton­ként koldulta össze a százez­reket a Zitterbarth Mátyás pesti építőmester által készí­tett terv kivitelezésére. Kezük munkájával A megszállottságig önfelál­dozó alispán maga tette meg az első kapavágást 1835. szep­tember 28-án mindenféle ün­nepi hűhó nélkül, és ettől kezdve csupa idegtépő harcok sorozatává lettek a munkála­tok. S csodák csodája, ahogy kezdett alakot ölteni a szín­ház. környékén úgy nőtt a rend. szűnt meg a korabeli alvilág. Az akkor százezer lakosú Pest polgárai a kezük munkájával pótolták a hiány­zó pénzt, és a rendet, szor­galmat kedvelő népesség el­A régi, az első Nemzeti Színház épülete maradhatatlan szokása lett, hogy sétáin érdeklődéssel né­zegette, miként halad teátru­munk építése. Nekiláttak a város szakipa­rosai a munkának, és ha a tervezett határidőre, 1837 húsvétjára nem is, de nyár végére elkészültek a munká­val. Asztalosok, kárpitosok, bádogosok, festők dolgoztak versengve, a szabó céh a ru­hákat, a csizmadia céh a láb­beliket készítette el ingyen a színházavató bemutatóra. Vol­tak, akik lelkesedésükben messze erejük fölött vállaltak áldozatot, olyannyira, hogy nagylelkűségük miatt házuk eladására kényszerültek, de panaszszót egy sem hal­latott. Vörösmarty előjátékával Hihetetlen változáson ment át a várossorompón túli kör­nyék a színház megnyitásá­ra. ZászlódiSz, virágokból font girlandok, fénylő rend mindenütt. Maga a nézőtér a fulladásig megtelt, kint pedig fegyelmezett áhítattal fogta körül az épületet a sokada- lom, amikor megkezdődött az Árpád ébredése című előjá­tékkal az avató díszelőadás 1837. augusztus 22-én, estéli 7 órakor. A szerző: Vörös­marty, aki kezdetben berzen­kedett a felépítendő színház helye ellen. Most boldog volt és meghatott, miként Széche­nyi konok ellenkezése is fel­oldódott az általános öröm láttán. És a színészek? Róluk il­lene a legszebb szavakkal ír­ni. Koplalással, rongyosko­dással, hajléktalansággal, be­tegeskedéssel, nyomort enyhí­tő segélyfillérek feláldozásá­val járultak hozzá az első Nemzeti Színház felépülésé­hez. S mekkora nevek: Me­gyeri Károly, a Lendvay há­zaspár, Kántorné, Déryné, Laborfalvy Róza, Szerdahelyi József, Szentpétery Zsig- mond... ök és utódaik 1908-ig ját­szottak a Nemzeti Színház el­ső épületében. A másodikat, a volt Népszínházát 1964-ben bontották le. 1966 őszétől a hajdani Izabella, ma Hevesi Sándor téren lévő egykori Magyar Színházban működik a Nemzeti Színház társulata. Gerencsér Miklós ★ A másfél évszázados jubile­um alkalmából ünnepi évad­nyitó társulati ülést tartott szombaton a budapesti Nem­zeti Színház. Az elnökségben, illetve a nézőtéren a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, Budapesti és VII. Kerületi Bizottsága, a Művelődési Minisztérium, a Fővárosi Tanács és a Pest Megyei Tanács, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége, a Színházi Dolgozók Szak- szervezete, a Magyar Szín­házművészeti Szövetség, a társ színházak vezető képvise­lői és munkatársai, a Nemzeti Színház egykori és mai nagy művészegvéniségei, a társulat tagjai, valamint a színház dolgozói foglaltak helyet. Malonyay Dezső igazgató köszöntője után Köpeczi Béla művelődési miniszter mondott beszédet. Kifejezte meggyőző­dését, hogy szüksége van az országnak egy olyan színház­ra, amely példamutató módon ápolja a magyar dráma ügyét. Köpeczi Béla kiemelte: ah­hoz, hogy a Nemzeti Szín­ház megfelelhessen az elvárá­soknak, szüksége van a kor követelményeinek megfelelő működési feltételekre is. A kor­mány kötelezettséget vállal ar­ra, hogy felépíti az új Nemze­ti Színházat, így az eddig gyűjtött összeg sem vész el. Az értékét megőrizzük — hangoz­tatta a miniszter. Vámos László, a Nemzeti Színház művészeti vezetője az ünnepi társulati ülésen külön köszöntötte Bessenyei Feren­cet, aki ismét a színház köte­lékébe lépett, továbbá az új tagokat, Ruszt József rende­zőt, Suka Sándor és Szirtes Gábor színművészt, valamint azokat, akik a színház 100 éves jubileumán a társulat tagjai voltak: Gobbi Hildát, Lu­kács Margitot, Varga Mátyást, Pataki Jenőt és Makai Mar­gitot. A társulati ülés záróak­kordjaként Malonyay „ Dezső bejelentette, hogy a Művelő­dési Minisztérium a színház vezetőségét, társulatát és dol­gozóit a jubileum alkalmá­ból másfél millió forinttal ju­talmazta. Az ünnepi ülést követően megkoszorúzták az egykori pesti Magyar Színház emlék­kövét a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán. A Nem­zeti Színház volt Blaha Lujza téri épületének emlékkövénél ugyancsak lerótták kegyele­tüket. A színház jelenlegi otthonában emléktáblát avat­tak, s elhelyezték a megem­lékezés koszorúit. Szájtátva Különszámtan A valaki, aki megosztja velem töprengését, ceglédi lakos, mérnök, ám műsza­ki ember létére nagy ba­rátja a művészeteknek. De mert műszaki, nem akar, nem tud mindentől elvo­natkoztatni, számol tehát. Olyan csacskaságokat, va­lójában mit és miért dotál, azaz támogat tetemes anyagiakkal az állam a művészetek ilyen-olyan ágai közül. Mint mondja, viszonylag szerencsés hely­zetben van családjával, mert olykor itt helyben is láthat színházi előadásokat, mehetnek Kecskemétre, Szolnokra, Budapestre, de persze csak azért, mert van egy jó öreg Skodájuk. Színházi előadás után ha­zajutni ugyanis vonattal vagy autóbusszal még Ceg­lédre sem könnyű mutat­vány, a falvakról nem be­szélve. Természetesen a színházjegy árát meg kell toldania az üzemanyag költségével, ami valamikor nem volt különösebben nagy tétel, napjainkban azonban már az... Ezért azután — mint mondja —, kétséget éb­reszt benne a hallott és olvasott tény, ami szerint most már egymüliárd fo­rint felett van az az ösz- szeg, amellyel az állam a színházakat támogatja. Kik részelnek ebből a pénzből? Természetesen azok. akika kultúra minden más terü­letéhez is a legkönnyebben férhetnek hozzá, a nagy­városok lakói. Amíg tehát az egyikre szinte rátuk­málják a dotációt, a má­siknak azt mutatják, co­ki... S azért töpreng ezen, mert olvasta, milyen nehéz helyzetbe jutott a film­gyártás. ö nem csodálkozik ezen, hiszen a filmkészítés a negyedét kapta csak an­nak az állami támogatás­nak. mint amit a színházak elkönyvelhettek. Holott ő ázt is olvasta, hogy a film a legdemokratikusabb mert a legtöbbekhez szóló művészet, azaz hinné 6, akkor... Hallgat csak szájtátva az ember, mi mindent képe­sek összeolvasni, s össze­vissza beszélni némelyek, s még ez is hagyján. de hogy különszámtant csinál­janak ...» Jól néznénk ki. ha sokan vetemednének ilyesmire. Mi lenne akkor az — illúziókkal?! MOTTÖ Négy évtized tapasztalatai Közigazgatás, önkormányzat Érdemes elolvasni Berényi Sándor hosszú című könyvét, mert rendkívül sok olyan tapasztalatot tartalmaz, amelyet napjainkban is hasznosíthatunk. A magyar népi demokratikus állam közigazgatása — 1944—1945 — című munkát a Kossuth Könyvkiadó adta közre a Négy évtized sorozatban. Az immár népszerű sorozatban olyan művek jelentek meg eddig, mint Szabó Bálint Üj szakasz az MDP politikájában, Simon Péter A magyar parasztság sorsfordulója vagy M. Szabó Miklós A magyarországi felszabadító hadműveletek című munkák, ame­lyek a felszabadulás utáni Magyarországot mutatják be. Ez az újabb kötet a felsza­badulás utáni magyar köz- igazgatás fejlődésének tükre, egyben részletesen vizsgálja a magyar államiság újjászületé­sét, a népi demokratikus poli­tikai rendszer létrejöttét, mint a magyar közigazgatás reor­ganizációjának meghatározó tényezőjét. Az új történelmi feladatokat csakis új közigaz­gatási formában, demokrati­kus körülmények között lehe­tett megvalósítani, vagyis szükség volt a közigazgatás reformjára, a politikai és tár­sadalmi élet teljes átalakí­tására. A nép kezébe vette a hatalmat A kötet dokumentumokra támaszkodva, azokat idézve eleveníti fel a népi önkor­mányzat időszakát, amikor a régi rendszer romjain, a bur- zsoá magyar közigazgatás át­szervezésével megalakultak a népi önkormányzati intézmé­nyek, szervezetek, mint a nemzeti bizottságok, föld- igénylő bizottságok és külön­féle népi bizottságok, amelyek különböző rétegek érdekeit képviselték, gondolunk itt az Országos Gazdasági Tanácsra, a Magyar Művészeti Tanács­ra, az Országos Építési Ta­nácsra; a népbiróságokra, a népügyészségekre, az újonnan alakult fegyveres testületekre. A szerző könyvében fakszi­milében közli Erdei Ferenc — aki akkor belügyminiszter volt — A népi önkormányzat útján című cikkét, amelyben Erdei, hangsúlyozta: erősíteni, segíteni és összehangolni kell a helyi népi önkormányzatok kezdeményezéseit és szervez­ni, elősegíteni összekapcsoló­dásukat egy megújult állam- szervezetben. Erdei azt is han­goztatta, hogy az önkormány­zatnak és a decentralizált köz- igazgatási szervezetnek nagy múltja van a magyar történe­lemben. Mégpedig a várme­gyékre gondolt, de hozzátette, mégsem azt kell megvalósíta­ni, hanem a népi lelkesedés­ből, kezdeményezésből fakadó, kezdeményezett demokratikus szervezeteket, amelyek meg­mutatták, hogy hazánkban SZONDA. Az Erdei Grün- wald Mihály által szerkesz­tett adás, amely szerdán a Bartók adón újra hallható lesz. a rádiózás jövőjéről szólt. Olyan technikai lehető­ségekről, amelyek az ezred­fordulóig talán valósággá válnak. Nem a tudományos kutatásban használt eszközök­ről. azok fejlődéséről, mint például a rádiószondáról, amely meteorológiai megfi­gyeléseket végez és a légköri adatokat rádióhullámok se­gítségével közvetíti a Földre — pedig már csak a szójá­ték kedvéért is említést ér­demelt volna. Nem is a rá­diócsillagászatról, nem is a radarról, hanem: a minden­napjainkban ma már minden­ki által hozzáférhető rádióké­szülékeink korszerűbb válto­zatairól. Azokról is hallhat­tunk, amelyek csak megvaló­sulatlan jóslatok maradtak mind a mai napig. így a fül­be való rádióról, az eldobható készülékről, amely csak egy sorozat időtartama alatt mű­ködőképes, s utána nem ér­demes az alkatrészeket ki­cserélni. Az ezekkel az ötle­tekkel egy időben született gondolat, a programcsatorná­kon való adás-vétel ma már szinte minden készüléken le­hetséges. A tervek szerint az RDS (Radio Data System) ki­egészítő programokat szolgál­tat, mint például automati­kus zenekeresőt, frekvencia­és időközlőt és még ki tud­ja mit, mire lesz módunk és mire igényünk. A digitális je­lek adás-vétele, a digitális rádiózás is terv, de egyelőre nem lehet tudni, hogy el­terjed-e a technikai megvaló­sítás. Nem is baj, hogy nem tu­dunk biztosan mindent előre, hiszen ez azt jelenti, hogy a meg nem valósult jóslatok he­lyett jobb ötletek születnek a kutatásban. TÁSKARÁDIÓ, a családok segítésére, felbomlásuk meg­akadályozására több intéz­mény vállalkozott az elmúlt években. Hatásuk nehezen mérhető, ennek ellenére szük­ségességük kétségbevonhatat­lan. Mentsük, ami még ment­hető! A KISZ az idén nyá­ron fiatal házaspárok részére tábort szervezett, ahol a kö­zös konfliktusmegoldást gya­korolhatták a résztvevők. A tizenhárom éve házasságban élők is hasznosnak ítélték ezt a kezdeményezést. A problé­mák tudatosítása, megfogal­mazása már önmagában hor­dozza a megoldást. Hasonló következtetésre ju­tottak az aggteleki családfalu lakói is, akik hosszabb-rövi- debb ideig az alkoholhoz me­nekültek a konfliktusok meg­oldása elől. Ez az új kezde­ményezés a B.-A.-Z. megyei művelődési központtól szár­mazik. A Nej György által szerkesztett-vezetett műsor­ban a továbbiakban hírt kap­hattunk az augusztus 29-én, vasárnap a Népstadion szo­borkertjében megrendezésre kerülő vetélkedőről, ahol csa­ládok versenyezhetnek játé­kosan a legerősebb, legügye­sebb, legegészségesebb,... család címért. A későbbiekben Nagy Sán­dor biciklizésről szóló új könyvét ajánlották a hallga­tóság figyelmébe, A fák vé­delméért felemelve újra a lantot, megtudhattuk, hogy egy 20-30 éves platánfa 100 kg szennyeződést tud megkötni egy esztendő alatt, tehát nemcsak esztétikai ér­vek szóinak a fák kivágása ellen. Végül az óbudai ifjú­sági házban ma induló egyé­ni szinésztréning egyhetes kurzusára invitáltak bennün­ket és meginterjúvolták Kán­tor Istvánt, aki vérrel fest. Lehet, hogy a fokozás kedvé­ért, esetleg csattanónak szán­va került a művei értékéről meglepő magabiztossággal mesélő festő nyilatkozata az adás végére. Ügy látszik, ha elég agresszíven ad elő va­laki valamit — legyen az bármilyen pihent agyú ötlet —, bekerülhet a rádióba. A ri­porter ironikusan megkérdő­jelezte ugyan a mondások hi­telességét, de még ez sem igazán mentség a szenzáció­hajhászás vádja ellen. Ü. I. 1945-ben fordulat állt be a társadalmi viszonyokban, a hatalmat a nép vette a ke­zébe. Helyes volt a koncepció alapeleme Berényi Sándor könyvében sorra veszi a magyar népi de­mokratikus állam szervezeteit, kimutatja, hogy abban az idő­ben milyen volt az állam jel­lege és funkciója, milyenek voltak a politikai rendszer intézményei, az állam szerve­zeti rendszere; az állam fő hatalomszervei — a közigaz­gatás, az igazságszolgáltatás, a fegyveres erők, testületek szervezetei. Leírjá, hogy mi­ként ment végbe a magyar közigazgatás reformja, hogyan működtek a szakigazgatási szervezetek, szervek, s hossza­san fejtegeti a területi—helyi igazgatás, az önkormányzat szerepét, jelentőségét. A közigazgatás fejlődésének a megítélésében lényegesek voltak a népi forradalmi szer­vek tevékenységei, a nemzeti bizottságok mellett működő forradalmi bizottságok, a már említett földigénylő bizottsá­gok, társadalmi szervek, szak­mai önkormányzatok, újjáala­kult érdekképviseletek. A közigazgatási reformterveket is ismerteti a szerző, megem­líti, hogy a Nemzeti Paraszt­párt közigazgatási reformter­vezetéből sok minden megvaló­sult. Ez Erdeinek A magyar város című művében megfo­galmazott gondolataira épült. Eszerint minden vidéknek vá­rossal kell rendelkeznie (ahol nincs ilyen város, azt ki kell fejleszteni), s minden vidék­nek csak egy városa legyen, amely valamennyi városi szükségletet kielégít. Ez ak­kor nem valósult meg, meg­maradt a járási, megyei köz- igazgatási forma. Viszont az 1970-es években újra felvető­dött Magyarországon az át­szervezés gondolata — termé­szetesen egészen más feltéte­lek között — és 1984. január elsejével a járásokat megszün­tették, s áttértek a város kör­nyéki igazgatási rendszerre. Ez bizonyítja a koncepció lényegi elemének a helyessé­gét, de ugyanakkor azt is, hogy ez rövid távon, az akko­ri körülmények között nehe­zen lett volna megvalósítható, míg napjainkban — úgy lát­szik — bevált ez a közigazga­tási reform, s jól funkcionál. A szerző részletesen elemzi a szocialista államigazgatási rendszer kialakulásának fo­lyamatát. E témakörben vizs­gálja azokat az alternatívákat, amelyek a szocialista rend­szert illetőén felvetődtek, és amelyek meghatározták a ma­gyar szocialista államigazga­tási rendszer lehetséges mo­delljeit. Még ma is tanulhatunk belőle Mindehhez csak annyit te­het a recenzens, hogy azért is érdemes olvasgatni ezt a kö­tetet. mert sok mindent tanul­hatunk belőle. Igaz, hogy nap­jainkban mások a társadalmi viszonyok, mások a lehetősé­gek, másképpen ítélünk meg sok mindent, de azért vannak olyan tapasztalatok a könyv­ben. amelyeket érdemes hasz­nosítani a mai körülmények között. A területi-helyi ön- kormányzatra gondolunk, ar­ra, hogy milyen formában le­hetne még jobban bevonni a lakosságot a mozgalmi, társa­dalmi szervezetekbe, a helyi tanácsok munkájába, a nép­frontbizottságokba. azok tár­sadalmi testületéibe. A Négy évtized sorozata tehát újabb kötettel gazdago­dott, s mi is gyarapodtunk egy újabb tapasztalattal, a fel- szabadulás utáni demokrati­kus, önkormányzati viszonyok megismerésével. Gáli Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom