Pest Megyei Hírlap, 1987. augusztus (31. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-23 / 197. szám

Felvesz(hiJ< Jogtaná­csosi szakvizsgával rendelkező jogászt, vezető beosztásba, in év szakmai gyakorlat szükséges. Fizetés megegyezés és a 25 1983. (XII. 29.) MÉM számú rendelet alap­ján. jelentkezni lehet a 26 Uf>-41I-es telefo­non, Bretoné személy­ien vezetőnél. FELVESZÜNK középiskolai végzettséggel rendelkező PÉNZÜGYI ELŐADÓT, GEPKÖNYVELÖT. Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezés személyesen vagy írásban a számviteli osztályon. AGROKER. Budapest XV., Cservenka M. u. 107. Telefon: 834-341. FELVESZÜNK szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező minőségellenőrzési osztályvezetőt, termelési nsztályvezető- feelyettest, munkaügyi csoportvezetőt. Jelentkezés: önéletrajzzal a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár Kistarcsai Gyára személyzeti osztályán. Cim: Kerepestarcsa. Szabadság út 38. Tei efon: 633-000, 141-es m. v. 20-046. körzetszám: 28. Felveszünk szakmunkásokat az alábbi munkakörben: Autószerelő, autóvill. szerelő esztergályos Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezés személyesen vagy írásban a tmk- üzpm vezetőnél, AGROKER Budapest. XV., Cservenka M, u. 107. Telefont 635-122. Felveszünk középfokú végzettséggel és felsőfokú raktárgazdálkodást szakképesítéssel gépraktárunkba: RAKTÁRVEZETŐT Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezés személyesen vagy írásban a munkaügyi osztályon. AGROKER Budapest, XV., Cservenka M. u. 107. Telefon: 634-855 vagy 634-835. Felveszünk vizsgával rendelkező kazánfű­tőt. Fizetés megálla­podás szerint. Jelent­kezés személyesen vagy' telefonon a gaz­dasági osztályvezető­nél. AGROKER Buda­pest, XV.. Cservenka M. ú. 107. Telefon: 634-334 vágy 634-855. Pestvidéki Gépgyár felvételre kere3 nagy- gyakorlattal, gépsze- ralésben, és -javítás­ban jártas szakembe­reket, órajavító, szak­munkást, valamint targoncavezetőt. Je­lentkezés a Pestvi­déki Gépgyár mun­kaügyi osztályán, Szi­getl'.almon. ____________ S iylüs HSZ felvesz: ocsai varróüzemünk­be fiatal, szakképzett üzemvezetőt; meóst; ügyes kezű varrónő­ket, szakképzettség nélkül is. Jelentke­zés: Budapest, VI., Csengery u. 64. mun­kaügyi osztály, tel.: 318-293._____________ A Dunakeszi Városi Tanács V. B. Egyesí­tett Egészségügyi In­tézményei felvételre keres: villanyszere* lót, asztalost, viz- fű­tésszerelőt, kőmű­vest. Érdeklődni le­het: Dunakeszi, Bem u. 17. (Gazdasági Iro­xfj/amónia] Harmónia Kereskedelmi Vállalat felvételre keres alagi raktárába szakképesítéssel rendelkező: Raktárvezetőt és raktárvezető­helyettest. Munkahely: Alagi Major Állami Tangazdaság területén. . Bérezés megegyezés szerint. Budapest területéről munkahelyre történő szállítást biztosítjuk. Jelentkezés; a vállalat személyzeti osztályán VI.. Nagymező u. 3. Telefon: 225-752 A Százhalombattai Városi Tanács V. B. pénzügyi és tervosztá­lya pénzügyi és szám­viteli főiskolai vég­zettséggel és számítás­technikai ismeretek­kel rendelkező mun­katársakat keres cso­portvezetői és főelő­adói munkakörök be­töltésére. Bérezés a 11/1983. (XII. 17.) ÁBMH-rendelkezés alapján, megegyezés szerint. A pályázato­kat 14 napon belül az osztály vezetőjéhez kérjük benyújtani. Cím: Százhalombat­ta, Május 1. tér. 3. 2440. Telefon: 26/55­612. ____________________ P est Megyei Temet­kezési Vállalat pilis- vörösvári fiókjába felvesz fiókvezetőt, szentendrei kiren­deltségébe sírásókat és gépkocsivezetőt. Nyereségrészesedést, üdülési lehetőséget biztosítunk. Jelent­kezni lehet a vállalat központjában a 127- 06T-OS telefonon. MESTER-COOP Elei­miszer-ipari' és Keres­kedelmi Leányválla­lat korszerű csoma­gológéphez több mű­szakos foglalkozta­tásra segédmunkást sürgősen felvesz. Fi­zetés : megegyezés szerint. Jelentkezés: személyesen: Buda­pest. IX.. Nagyv:-.eár- telep, telefonon: Í43- 017 vagy 333-38C.H3 mellék. __________ A Budapest Környé­ki TÜZÉP Vállalat gépköny velőt felvesz! (Számítógép-isme­retekkel rendelkezők előnyben.) Jelent­kezni lehet: Budapest Környéki TÜZEP 'Vál­lalat ügyviteli osztá­lyán Gebe Jenőné osztályvezető-helyet­tesnél. Telefon: 134- 233. 138-837._________ A 203. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézet (Cegléd. Koz­ma S. u. 2.) felvétel­re keres gépész- és villamosmérnököket. Jelentkezni lehet sze­mélyesen az intézet igazgatójánál mun­kanapokon 8—15 óráig. A GDHü. Váci Kon- ténergyára felvesz acélszerkezetek ter­vezésében jártas technikusokat, gya­korlott és kezdő mér­nököket, konténerek tervezésére. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a személyzeti osztá­lyom__________________ A Vecsesi Kisegítő Iskola és Nevelőott­hon gyermekfelügye­lői munkakörbe fel­vesz három műszak­ra gyermekszeretö, legalább 8 általánost végzett jelentkező­ket. Érdeklődés: V e- csés, Vörös Hadsereg u. 137. _____ Mezőgazdasági ter­melőszövetkezet öntő. dei ágazata szinestém- öntészetben gyakorla­tot szerzett fiatal munkaszerető dolgo­zókat keres Göd alsói üzemeibe felvételre. — Keres továbbá gya­korlatias öntödei cso­portvezetőt, ügyinté­zőt. Magas kereseti lehetőség! Jelentke­zés : Duna Menti Mgtsz, öntödei Ága­zat, Göd, Tolbuhin ut­ca 33. (2131). — Tele­fon szám : 06-27-145/30 telefonszámon. Háromszobás csalá­di ház eladó Nagy­kőrös, Tabán u. 23. Házhely eladó Nagy­kőrös. Biczó G. 28. Érdeklődni lehet: Bútorüzlet . melletti fényképészetben. Nagykörös, Knézich u. 11. szám alatti ház sürgősen eladó. Érdeklődni egész nap. 8C0 négyszögöl zárt­kert eladó Nyársapát, Béke út. Érdeklődni: Nagykőrös. Szolno­ki ut 31. Rosta Kál- mánné. WN> négyszögöl zárt­kert eladó Esed d. elején Vineze tanya mellett. Érdeklődni: Nagykőrös, Gyimes u. 3. _______________ ü lőfiirdökád, eladó. Nagykőrös, Bolygó uJ_2J,________________ G arázs eladó Gyopár úti garázstömbben. Érdeklődni: Nagy­kőrös, • Arany J. 33. Szigetvári. 1 db betonkeverőgép 1 munkagép 5 q te­herbírású eladó. Ér­deklődni lehet: Nagy­kőrös, V. kér. Gal- góczy K u. 2. szám. Százszemélyes lako­dalmi sátor eladó fel­szereléssel. Nagykő­rös^ VIEL, Esedi 7. _ Tiszakécskén az üdü­lőövezet közvetlen közelében 200 négy­szögöl telek mellek- épülettel eladó. Ér­deklődni : Szabó De­zső, Tiszakécske. Ró­zsa F. u. 3. 60c0. __ R áckevén a stranddal szemben levő Sándor utcában, eladó hama­rosan lakóingatlan­ná minősülő, 250 n-öl bekerített gyümöl­csöskert. 0678 3 hrsz. Tel.: 370-142 Györkös. Eladó 2 szobás, kom­fortos családi ház, 300 n.-öles telekkel, Ka- kucs, Gavló József u. 29. szám alatt. Azon­nal beköltözhető. Ér­deklődni lehet: szom­bat-vasárnap egész nap, hétközben 17 óra után. __________________ E ladó az Öregszőlő­ben 380 négyszögöl hobbi telek. Éva tí pu­sú faházzal. Ipari áram és öntözőberen­dezés van. Érdeklődni lehet: Cegléd, Pesti út 52. Telefon: 10-438. Zil billenős lassú jár­műre vizsgáztatva, Csepel m.Qtorral sürgő­sen éladó. ÉrdeklŐdríi egész nap Nagykőrös. Nyarkútrét cl. 4. sz. alátt. _________ E ladó beköltözhető családi ház Széchenyi tér 19. és Tázerdei 6.. amely műhelynek 1« alkalmas. Továbbá mühelyberendezés. szerszámok, olajkály- ha, jégszekrény, mo­sógép. fürdőkád, szá­raz, felhasogatott tűzi­fa, faládák; bútorok. Érdeklődni: Nagykő­rös. Jókai 13.. Pépnek. Eladó 3 szoba, komfor­tos. kertes családi ház, azonnal beköltözhető. Nagykőrös. Kustár u. 16. Érdeklődni a hely­színen aug. 24.—szept. 1-jéig. Mozgássérült, ötve­nes asszony keres ha­sonló korú, leinfor­málható, otthonra, családi környezeibe vágyó. egészséges gondozónőt, kétsze- mélyes háztartásom vezetését vállalót. Külön lakószobát, fi­zetést, teljes ellátást, szabadnapot biztosí­tunk. Részletes írás­beli jelentkezést ké­rünk. Hegedüsné, Bu­dapest, Weiner 18. 1(456._____________ Ő szi telepítésre, ko­rai, bőtermő Gorella szamócapalánta utánvétellel megren­delhető. Ar 2 Ft db. Ezer db felett, 1,5 Ft. db. Srancsik Jó- zsefné dr. Balassa­gyarmat, Hunyadi u. 42. szám.__________ B érbe adó er^y 100 nm alapterületű épü­let, £00 nm udvarral, műhely, vagy raktár céljára. Hideg-meleg folyóvíz, 380 V. áram van. Vajda Imre, Pi- lisvörösvár, Puskin út 10. ____________ R edőny. Kitámasz­tói is és reluxa. Tel.: 373-194.______________ É pítkezők figyelmé­be! SO’/o-al olcsóbban juthat anyagához, termelői áron. Bélés­test, „kefni” 22 Ft. Falazóblokk 30>:20x20 18 Ft. „Ipoly” Mgtsz. Monorierdő, Csalo­gány utca 43. tornacsarnok történeté Követendő diósdi példa Aki csodát akar látni, annak Diósdra kell inenni. Mint arról már beszámoltunk: itt adták át az idei alkotmánynapi ünnepség alkalmából az új tornacsarnokot. Egy olyan létesít­ményt, amelyet Pest megye jó néhány települése megirigyel­het. A diósdi tornacsarnok nemcsak belülről, kívülről is impozáns látványt nyújt ban tervezik még birkózó- és ritmikus sportgimnasztikai szakosztályok létrehozását. A végeredmény Az intézményünk ez idáig oktatási és művelődési köz­pontja volt a településünknek, ehhez most a sport is felzár­kózott. Délelőtt a gyerekek használják a csarnokot, dél­után a minőségi sportok kép­viselőit várjuk, este pedig a szabadidősportnak lesz hasz­nos terepe. Diósdon tehát rendkívüli méretű összefogás nyomán egy óvoda és általános iskola után idén egy impozáns tor­nacsarnokkal gazdagodtak a település lakói. Azt írtuk a bevezetőben, hogy aki csodát akar látni, annak Diósdra kell menni. Nos. minden további dicséret, ,,szószaporítás:’ feles­leges. akit nem sikerült meg­győzni ez idáig, hogy valóban kisebbfajta csodáról van szó, az menjen és saját szemével győződjön meg róla. Báli István Pest Megyg* Hírlap 7 1987. AUGUSZTUS 23. Óbudai öklözök Táborozás után Kéthetes dunakeszit edzőtá­borozás után — az ÖbudaTsz SE ökölvívói már otthon ké­szülnek az őszi idényre Nagy László edző vezetésével. Itt említjük meg, hogy az Óbuda Mgtsz vezetősége — többek között — Nagy László ökölvi- vóedzőt az 1986. évben kifej­tett eredményes munkája el­ismeréséül „Kiváló Termelő­szövetkezeti Dolgozó” jelvé- nyes kitüntetésben és az azzal járó 3000 Ft pénzjutalomban részesítette. Alkotmányunk ünnepén Dunavarsányban is átadtak egy sza­badidő- és sportközpontot. Az ünnepség keretében került sor kerékpáros ügyességi versenyre is (Hancsovszki János felvételei) A 18><36 méter hasznos alap- területű csarnok belseje im­pozáns látványt nyújt már az első pillantásra. Az avatása előtti percekben még azok is meglepődtek, akik pedig nap mint nap látták, sőt, társadal­mi munkában részt vettek fel­építésében is. így kezdődődi „Gyönyörfi!”, „Csodálatos!” — hallatszott a bejáratnál, és nem túloztak a helybéliek. De nemcsak maga a létesít­mény lenyűgöző, hanem ma­ga a létrejötte is. Nagy Ist­ván, a Diósdi Tanács elnöke idézi fel a közelmúltat: — A 700 ezer forintos indu­ló „tőkénk” is társadalmi munka eredménye volt, de a továbbiakban is Önerőből, il­letve kölcsönökből folytattuk. Miután — ■ társadalmi . mun­kában — elkészültek a tervek, '85 októberében láttunk a do­loghoz. Előbb csak egyszerű tornateremre gondoltunk, majd jött az ötlet, hogy építsünk szociális kiszolgáló blokkot Is. De ha már ez is Lesz. kössük össze a kettőt, és a felső szin­ten alakítsunk ki lelátókat. (Végül ez utóbbiban marad­tunk.) — Kezdetben, de végig a munka során, összefogott a 3600 lelket számláló település apraja-nagyja. Sokat segített a honvédség, a Datacoop, az érdi PVCSV üzemmérnök­sége. ás az a társulás, amely zömében helyi kisiparosokból alakult meg a cél érdekében. A folytató* — Tavaly megtört a munka lendülete, mert az anyagi és egyéb eszközeinket a pince- beomlások elhárítására és a közvetlen életveszély meg­szüntetésére kellett fordíta­nunk. Év elején aztán a nagy hideg akadályozott bennün­ket, így csak áprilisban foly­tathattuk a munkát. Tulaj­donképpen ha jól számoljuk. 120 munkanap alatt készült el ez a hatalmas létesítmény. Az értéke végül is 13 millió forint, amely összeget társadalmi munkában a falu gazdálkodta ki. illetve a már említett cé­gei: adták össze. A létesít­ményt még mintegy 2 millió forint hitel terheli, amelyet szintén a községnek kell visz- szafizetnie. Zoltán László, a most már általános művelődési központ elnevezésű létesítmény igaz­gatója, érthetően az egyik leg­boldogabb ember volt az idei ünnepségen. Ez idáig ugyanis a 400-tnál több diák a folyosón tornázott. — Az új csarnokban a leg­ideálisabb feltételek között tarthatjuk ezután a testneve­lésórákat, mondja az igazga­tó. De — folytatja — mód lesz kézi-, kosár- és röplabda- mérkőzések vívására, vala­mint tenisz és tollaslabda űzé- sére is. Mivel együttműködé­si szerződést kötöttünk a Bp. Honvéddal, amely révén meg­alakult a Diósdi Honvéd, így ez a csarnok ad otthont az ökölvívóknak is A továbbiak­Az aszíaliteniszezők nyitánya Alkotmány Kupa A nyári szünet után ismét „beindult” megyénkben az asz­taliteniszezők versenysorozata. A nyitánynak Gödöllőn a 202- es Számú Szakmunkásképző Intézet tornaterme adott ott­hont. Itt rendezték meg ugyanis az Alkotmány Kupa ifi fiú, lány megyei asztali­tenisz-versenyt. A találkozóra kilenc sportegyesület hozta el legjobb ütőforgatóit. A küz­delmek előtt Balogh Sándor, a megyei szövetség elnöke mondott beszédet, és köszön­tötte az NB II-be feljutott Szentendre női és férficsapa­tát, az ugyancsak NB II-be ju­tott Monor SE női ütőforga­tóit. valamint az NB III-ba került Budaörs férfiegyüttesét. Eredmények. Ifi fiú egyéni: 1, Kuts Nándor (Szentendre), 2. Nagy Róbert (Szentendre)^ 3. Mo­nos Zoltán (Budaörs) és Megyés Egon (Csise). Ifi leány egyéni: 1. Mezőségi Andrea (Tatabánya), 2. Blaskovies Renáta (Nógrád), S. Zsolnai Ildikó (Temaíor) és Sztroj- ka Anita (Csise). Fiú páros: 1. Kuts Nándor—Nagy Róbert (Szent­endre), 2. Balogh Sándor—Lukasz Ernő (Tatabánya), 3. Burai Attila —Kállai Norbert (Nógrádi é3 Im­re Attila—Koreez Krisztián (Gö­döllő). Leány páros: 1. Érti Blan­ka—Kovács Klára (Temafor), 2. Klupács Andrea—Sztrojka Anita (Csise), 3. Füri Szilvia—Pál Szil­via (Monor). Vegyes páros: I. Ba­logh Sándor—Mezóségi Anita (Ta­tabánya), 2. Kuts Nándor—Füri Szilvia (Szentendre—Monor), 3. Monos Zoltán—Matz Krisztina (Bu­daörs) cs Megyés Egon—Klupács Andrea (Csise). Nagy Péter János Mrgiiívásos motocross Gyurászik győzelmével Az Eger melletti Töviskes- vülgyben rendezték meg a meghívásos extra első osztá­lyú motocrossversenyt a Marlboro Kupáért. Ez volt egyben a 250 és 500 kem-es géposztályok országos bajnok­sága is. A 41 fős mezőnyben a hazai legjobbakon kívül csehszlovák és osztrák moto­rosok is rajthoz álltak. Mind a két futamot fölényesen nyerte a kiskunlacházi Gyu­rászik László 250 kem-es Hon­dájával. Eredmények: 250 kem OB: 1. Gyurászik László (Kiskun- lacháza), 2. Nátó János (Hon­véd Petőfi SE), 3. Nátó Lász­ló (Honvéd Petőfi SE). 50) kem OB: 1. Németh Kornél (Kaposvár), 2. Halász László (Honvéd Petőfi SE), 3. Rof- rics Károly (MHSZ Pécs). zett. és a csapatunk ezüstér­mes lett. Izsák Gyula ősztől a buda­örsi gimnázium tanulója lesz. Gratulálunk az olimpiai baj­Úttörők a sakkasztaloknál Izsák-bravúr Csurgón A XXIII. és egyben az utolsó országos úttörő-sakkoUmpiát Csur­gón rendezték meg. Az úttörő egyéni kategóriában óriási megyei si­ker született, a dobogó legmagasabb fokára a törökbálinti Izsák Gyu­la állhatott, a második helyen a fóti ifj. Dudás János végzett. Izsák. Gyula most végezte a nyolcadik osztályt. — Mikor tanultál meg sak­kozni, hogyan alakult pálya­futásod? — A sakkjátékot szüleim­től és nagybátyámtól tanul­tam meg — mondotta az olim­piai bajnok. A nyolcvanas évek elején Törökbálinton játszottam, majd 1983-tól a BHG csapatához kerültem, ahol Papp Béla bácsi tanított magasabb fokon, az ö révén ke­rültem át a Statisztikához 1985-ben. Hetente négy nap járok edzésre, 15—19 óra kö­zött. — Az úttörő-olimpiai „pá­lyafutásod”? — Az első szereplésem 1934- ben volt, amikor az országos döntőn a 25. helyet szereztem meg. a következő évben a 9. lettem. Az 1986-os évben a megyei küzdelemben csak harmadik voltam, így nem ju­tottam tovább. Az idei sze­replésem volt az utolsó lehe­tőség. a megyei versenyen másodikként jutottam tovább. — Csurgó szép emlék lesz? — Azt hiszem, igen. Nagy küzdelemben vívtam ki a győ­zelmet. Az ellenfelek nagy része ismerős, így talán a tak­tika sokat segített. Az utolsó fordulóban a Veszprém me­gyei Koczka Zsolttal kellett megküzdenem, méghozzá sö­tét színnel a győzelemért. Tud­tam, csak a győzelem segíthet az elsőséghez, ha döntetlen, harmadik, ha kikapok, csak negyedik lehetek. Azt hiszem, elképzelhető, hogy mennyire izgultam. A játék elején sok időt használtam el (8 lépésre 65 percet), de úgy érzem, el­lenfelem nem találta meg gya­logelőnyös állás ellenére a nye­rést. én a 31. lépés után már jobban álltam. Letelt a 2X2 óra és jött a 2X15 perces küzde­lem. Majd az utolsó perc, és ekkor éreztem, én jobban schnellezem ellenfelemnél, itt nyerhetek, és az ő zászlaja esett le tíz másodperccel előbb. Drámai küzdelem volt. Boldog voltam, hogy a második he­lyen is mesvei versenyző vee­— Amikor befejeztem, na­gyon szurkoltam Gyulának — mondotta Dudás János. Ta­valy az úttörő-olimpián nyol­cadik voltam, most ez a má­sodik hely is nagyon szép, eh­hez jött csapatunk ezüstérme. — Mióta sakkozol? — 1984 novemberében kezd­tem el sakkozni, az első lépé­seket édesapámtól tanultam meg. A Fóti Tsz sakkcsapatá­ban igen sok versenyzési le­hetőséget kaptam. Az idei év­ben az első táblán szerepel­hettem a megyei I A baj­nokságban. A fejlődésemhez sok segítséget kaptam Tóth Györgytől, Magyar Béla bá­csitól, Karkus Károly edző­től. Karcsi bácsi készített fel a pécsi, szoboszlói, gödöllői, illetve a két országos sakk­olimpiára. de az idén már be­segített Fehér Gyula és Tom­pa János is. Solymosi László Ismét csomagküldő akció az Érdi Skála Áruházban Importált, bélelt, cipzáras posztócipő 37-estől 40-es méretűig 265 Ft, 41-estől 42-es méretűig 298 Ft. Megrendelhető levélben, az Érdi Skála Aruház cipöosziályán, cím: Érd, Diósdi u. 1. 2030, Postai utánvétellel szállítunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom