Pest Megyei Hírlap, 1987. július (31. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

2 1987. JÚLIUS I., SZERDA Befejeződött a Legfelsőbb Tanács ülése Törvény bővíti a vállalatok jogait | A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa kedden befejezte ^ ülésszakát. A második napon a két ház együttes ülésen ^ fogadta el az állami vállalatról szóló törvényt, amely í elvi jelentőségű változást hoz az üzemek, gyárak, sőt az K ország népgazdaságának működésében. Parlamenti bizottság tárgyalta Szerkezetátalakítási program A tudósok, a pártmunkások, a mérnökök, a gazdasági ve­zetők csaknem egy éve dol­goztak ezen a törvényen, mint­egy fél évig tartót} a tervezet össznépi vitája, amelynek so­rán több mint 140 ezer változ­tatást, kiegészítést, pontosítást javasoltak a kollektívák és egyének. Ennek eredményeként jelentős változtatásokat eszkö­zöltek a tervezethez képest az elfogadott törvény szövegében. A törvény bővíti a vállalat jogait, az önigazgatás fejlesz­tését célozza.. Meghatározottá és stabillá válik a vállalat és az állami költségvetés viszo­nya. A termelők sorsát nem a minisztériumi utasítások ha­tározzák meg, hanem gazda­ságilag önálló termelőegysé­gekké válnak. A törvény értelmében a vál­lalat gazdálkodása az állami terven alapul, de a teljes gaz­dasági önelszámolás — a vesz­teség nélküli működés és a pénzügyi önfenntartás — el- v érvényesülnek. A dolgozói kollektíva, a választott veze­tők irányításával maga dönt a termelési és szociális fejlesz­tés minden kérdésében. A következő napirendi pont­ként a szovjet parlament tör­vényt hozott arról, hogy az or­szág életének legfontosabb kérdéseit a jövőben össznépi vitára kell bocsátani. Ezáltal tulajdonképpen az alkotmány két cikkét pontosította: a szov­jet állam alaptörvényének ötö­dik cikke ugyanis kimondja, hogy az ország életének leg­jelentősebb kérdéseit az egész nép elé kell tárni megvitatás­ra, a 48. cikk pedig az állam­polgároknak azt a jogát fo­galmazta meg, hogy részt ve­hetnek a társadalom és az ál­lam ügyeinek irányításában, a törvények és fontos döntések megvitatásában és elfogadásá­ban. Most ezeket a cikkeket konkrét eljárásjogi formába öntötték. Ezentúl szabály lesz az or­szág politikai, gazdasági és szociális fejlesztése alapkérdé­seinek, az alkotmányos jogok, szabadságjogok és az állam­polgárok kötelezettségei, s más fontos kérdések össznépi meg­vitatása. A szovjet törvényhozás ál­tal a mostani ülésszakon elfo­Az ügyész életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kér­te a lyoni bíróságtól Klaus Barbie-ra, a francia nagyvá­ros egykori Gestapo-főnökére az emberiség ellen elkövetett bűnei miatt. Piere Truche fő­ügyész kedden fejezte be öt­órás vádbeszédét, amelyben részletesen megvilágította a „lyoni hóhér” felelősségét az izieui zsidó árvaház gyerme­keinek elhurcoltatásáért. a Francia Izraeliták Országos Szövetsége lyoni székházában rendezett razziáért és a lyoni börtönök foglyaiból összeállí­tott utolsó, haláltáborokba in­dított szerelvényért. Hangsú­lyozta, hogy enyhítő körül­ményt nem talált, ezért kéri a legsúlyosabb büntetés kisza­bását. A tárgyalás szerdán a vé­5TSA K R ö Vl D E N... ■ AZ OLASZORSZÁGBAN megtartott június 14-i parla­menti választások utáni több mint kéthetes „csend” után az olasz politikai pártok fel­vették egymással a kapcso­latot, hogy valamiféle előzetes megállapodásra jussanak a parlament két házának jöven­dőbeli elnökeit illetően. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK hivatalosan is tájékoztatta a kairói vezetést, hogy elvi hoz­zájárulását adja az. MI A1 Ab­rams típusú amerikai harcko­csi egyiptomi gyártásához — jelentette kedden valameny- nyi vezető kairói napilap. gadott harmadik törvény meg­határozza, hogy az állampol­gárok milyen módon kereshe­tik igazukat a bíróságoknál a vezető beosztásban levő sze­mélyek jogsértő cselekedeteivel szemben. A törvény értelmé­ben minden állampolgárnak joga van a vezetők, illetve az általuk képviselt szervek ellen panaszt tenni, s ha az elköve­tett, vitatott cselekedet nem tíz évnél régebben történt, o bí­róság köteles azt megvizsgál­ni. A törvény előírja, hogy ilyen panaszt csak azt követően le­het tenni, miután a felügyelő szervhez benyújtott panaszra Sajtóértekezleten vonta meg kedd délután moszkvai tár­gyalásainak mérlegét Javier Pérez De Cuellar, az ENSZ főtitkára. Cuellar előzőleg Gorbacsov főtitkárral, Gromi- ko államfővel és Sevardnadze külügyminiszterrel folytatott eszmecserét, a sajtóértekezlet után pedig Nyikolaj Rizskov kormányfőhöz volt hivatalos. A világszervezet vezetője el­mondta: reméli, hogy Mihail Gorbacsov az ENSZ közgyűlé­sének őszi ülésszakán jelen lesz és személyesen mondja el üzenetét. Cuellar hozzátette, hogy felvetette ezt a lehetősé­get az SZKP főtitkárának, a szovjet vezető azonban termé­szetesen nem tudott még pon­tos információval szolgálni egyesült államokbeli utazásá­nak idejéről. Az ENSZ-főtitkár kérdésre válaszolva közölte: Gorba- csovval és Sevardnadze kül­ügyminiszterrel tartott megbe­szélésén vázolta mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket a szervezet a közel-keleti hely­zet békés rendezése, a sokat vitatott nemzetközi békeérte­kezlet összehívása érdekében kifejt. Az ENSZ főtitkára tárgyalt a szovjet vezetőkkel a Perzsa (Arab)-öbölben kialakult hely­zetről, de mint közölte: sem­dőbeszédekkel folytatódik. A vádlott Klaus Barbie pere utolsó szakaszára sem tért vissza eddig a vádlottak pad­jára. nem kaptak jogorvoslást. A bí­róságok kötelesek tíz napon belül megtárgyalni az ügyet, és vagy megalapozatlannak minősíteni a panaszt, vagy pe­dig kötelezni az érintett veze­tőt, hogy vonja vissza a jog­sértő intézkedést. A bírósági döntés ellen nem lehet felleb­bezni, a törvényességi felügye­let keretében az ügyész azon­ban törvényességi óvást nyújt­hat be az ítélettel szemben. Az állampolgár felelősségre vonaható abban az esetben, ha rágalamazási céllal indított bí­rósági eljárást valamely veze­tő ellen. A legfelsőbb tanács kül­döttei jóváhagyták az elnök­ség által a megelőző ülésszak óta eltelt időszakban hozott rendeleteket. Ezt követően az illetékes vezetők válaszoltak a küldöttek interpellációira. miféle konkrét megoldási ja­vaslat nem került szóba. Cuellar véleménye szerint egy ilyen nagy jelentőségű nem­zetközi probléma megoldásá­ról a Biztonsági Tanácsnak kell érvényes határozatot hoz­nia. Mérsékelt közeledés mutat­kozott az EGK-csúcsértekezlet második napján Párizs és Bonn között a mezőgazdasági rendtartás vitatott kérdései­ben annak nyomán, hogy Mit­terrand elnök és Kohl kancel­lár másodszor is folytatott egymással különmegbeszélést a kormányfői. értekedet mel­lett. A francia elnök szóvivője szerint „kedvező irányba ha­lad” a mezőgazdasági kérdés­körről folyó vita, „valódi po­litikai szándék mutatkozik mindkét oldalról annak lezá­rása érdekében”. Egy iráni hadihajó kedden az öbölben megtámadott egy kuvaiti konténerhajót — je­lentették kedden londoni ha­józási források. A találat következtében tűz ütött ki a 32 ezer tonnás ha­jó gépházában, a hajó legény­ségének azonban sikerült meg­fékeznie a lángokat. A Ku- vaitból Bahrainbe tartó ke­reskedelmi hajón csak kisebb Varsói Szerződés Előtérben az európai együttműködés A Varsói Szerződés tagálla­mainak külügyminiszter-he­lyettesei tegnap megbeszélést tartottak Varsóban. Áttekin­tették az európai biztonság és együttműködés kérdéseivel foglalkozó bécsi találkozó ed­digi munkáját, befejezésének kilátásait. Az össz-európai együttműködés továbbfejlesz­tését előmozdító kezdeménye­zéseket vitattak meg. Magyar- országot Bényi József külügy­miniszter-helyettes képviselte Jugoszlávia Bosko Krunics az új pártelnök A JKSZ Központi Bizottsá­gának Elnöksége keddi belgrá­di ülésén a tisztségviselők rendszeres cseréjére vonatko­zó előírásnak megfelelően a következő egyéves megbízatá­si időre Bosko Krunicsot, a Vajdasági Kommunisták Szö­vetségének küldöttét választot­ta meg elnökévé. Bosko Krunics 58 éves, szerb nemzetiségű. 1946 óta párt­tag. 1982-től a Vajdasági Kom­munisták Szövetsége tartomá­nyi bizottságának tagja és két éven át elnöke volt. 1986-ban választották meg a JKSZ KB Elnökség tagjává. Ugyanakkor a közösség költ­ségvetési problémáit — az idén várható túlköltés fedeze­tének, valamint a költségve­tési források bővítésének kér­dését — nem tudták érdem­ben megvitatni a kormányfők! Az elnöklő belga kormányfő szóvivője értésre adta: a De- lors-csomagtervet nem fogad­ják el ezen a tanácskozáson. A kormányfők csupán „elvi irányvonalakat vázolnak fel” a közösség szükségesnek ítélt középtávú fejlesztéséhez. károk keletkeztek, és saját erejéből visszatért a kuvaiti kikötőbe. Személyi sérülés nem történt. Az ÍRNA hírügynökség je­lentése szerint az iráni csapa­tok kurd fegyveres egységek­kel együtt újabb támadást in­dítottak az iraki—iráni front északi részén. Szulejmánia tartományban iraki határ menti helységeket támadtak, és több ipari célpontot meg­semmisítették. A támadás so­rán hatszáz ellenséges katona meghalt, egy iraki repülőgé­pet lelőttek. A legfrissebb iraki hadi je­lentés szerint iraki vadászgé­pek az elmúlt napokban „nagy tengeri célpontot” tá­madtak az iráni partok köze­lében, és a front északi sza­kaszán megsemmisítettek egy rakétaüteget. Ghana Kormányellenes összeesküvés terve Kormányellenes összeeskü­vést lepleztek le a hét elején a ghanai biztonsági erők. A Voice című angol nyelvű ghanai lap utal arra, hogy az afrikai ország elleni támadást volt ghanai állampolgárokból és izraeli zsoldosokból tobor­zott csoportoknak kellett vol­na végrehajtaniuk. A támadás tervében szerepelt a főváros­ban levő fontos hivatalok és létesítmények megtámadása és a kormány tagjainak meg­gyilkolása. Egy hónap alatt ez volt a második összeesküvés az acc- rai kormány ellen. Kedden a Parlamentben ülést tartott az Országgyűlés ipari bizottsága. A képviselők az ipar 1987—1990-es évekre szóló szerkezetátalakítási és egyensúly javítási programját vitatták meg. Az ülésen részt vettek az Országos Tervhiva­tal, az OKISZ, a Magyar Ke­reskedelmi Kamara és az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság képviselői is. Kapolyi László ipari minisz­ter elmondotta: a program el­készítésében részt vesznek a gazdaságirányítás társszerve­zetei, valamint a vállalaton szakemberei is. A készülő program az ipar fejlesztésének legfontosabb feladatául a szer­kezetűül tás erőteljes gyorsítá­sát. a vállalatok exportképes­ségének jelentős javítását ha­tározza meg, módosítva a kis­termelő- és a feldolgozóipar között eddig kialakult ará­nyokat. Ügy számolnak, hogy a feldolgozóipar műszaki meg­újítása, versenyképességének javítása révén mérséklődik a gazdaság anyag- és energia- szükséglete, s így lehetővé vá­lik a kitermelőiparban az el­avult módon, gazdaságtalanul folyó termelés megszűntetése. Elsősorban azokon a terüle­teken lehet gyorsabb a fejlő­dés. aha! piacképes gyártmá­nyokat állítanak elő. Ebbe a kategóriába tartozik a mező- gazdasági és élelmiszeripart gépgyártás, a szerszámgén- gyártás, a köziekedésieszköz- ipar, a híradás-, és vákuum- technikai ipar, a műszeripar, a gyógyszeripar, a gumiipar, a műanyag-feldolgozó ipar. a háztartási és kozmetikai vegy­ipar, valamint a konfekcióipar termékeinek jelentős része. El­engedhetetlen a nem jövedel­— Az utóbbi időben ritka, amikor a társadalom vala­mennyi rétege, csoportja he­lyesel egy döntést. A gazdasá­gi rendészet létrehozása ilyen volt. — Ezt tapasztaltuk mi is, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a közéletünkben bekö­vetkezett változásokat a bűn- megelőzésnek és -üldözésnek az eddiginél gyorsabban és hatékonyabban kell követnie. Példaként említhetem a kis­vállalkozásokat: elterjedésük­kel, számuk ugrásszerű növe­kedésével felerősödtek bizo­nyos negatív, a mi feladatain­kat is megsokszorozó tenden­ciák. Kezdetben elsősorban a tapasztalatgyűjtésre összpon­tosítottunk, később azonban ezek birtokában már sikere­sebben vehettük ki részünket a kiskapuk bezárásából. — A gazdasági rendészet tulajdonképpen már tavaly­előtt megalakult, akkor hat körzetre osztva az országot. A Pest megyei ügyekkel a Bu­dapesti Rendőr-főkapitánysá­gon foglalkoztak. A most lét­rehozott részleg milyen helyet foglal el az új szervezeti fel­állásban? — A gazdasági rendészet a gazdasági bűncselekmények bizonyos csoportjára irányítja a fő figyelmet, emiatt kollé­gáim a munkájuk során vi­szonylagos önállóságot élvez­nek. Szeretnénk ugyanis bizto­sítani. hogy minden energiá­jukat az általuk vizsgált és felderített ügyekre összponto­síthassák. A személyi állo­mány összeválogatásánál is a megfelelő végzettségre és a nagy tapasztalatokra voltunk elsősorban tekintettel. — A kapcsolat, gondolom megmaradt a budapesti gaz­dasági rendészettel... — Természetesen, hiszen a mező tevékenységek határo­zott visszafejlesztése. A szén- bányászatban és a vaskohá­szatban már megkezdődött a szerkezetátalakítás. A gépipar­ban tervbe vették néhány gaz­daságtalanul működő — ener­getikai és vegyipari gépgyár­tással, valamint mezőgép- és élelmiszeripari gépgyártással foglalkozó — gyáregység, te­lephely megszüntetését. Több elavult termék — daruk, le-* mezmegmunkáló gépek, szi­vattyúk, egyes szerszámgépek — gyártását is beszüntetik. A vegyiparban is erőteljessé vá­lik a szerkezetátalakítás. Le­állítják a Budapesti Vegyimű­vek kénsavüzemót, a Peremar- toni Vegyipari Vállaltait hid- roszulfát-üzemét. Megszüntetik a Villamosszigetelő és Mű­anyaggyárban a rétegelt le­mezgyártást, a Taurusnál a kerékpártömlők előállítását, és fokozatosan csökkentik a dia- gonális abroncsok gyártását. Sor kerül 170-féle gyógyszer és 120-féle kozmetikai, ház­tartás vegyipari termék gyár­tásának a leállítására Is. Az ipar közép- és hosszú távú fejlesztéséhez elsősorban a ráfordítások csökkentésével, a költségszerkezet javításával lehet biztosítani az eszközö­ket. Emellett nő a külföldi működő tőke bevonásának sze­repe, és a lakossági pénzesz­közök felhasználása is. Az ipar irányítói arra törekednek, hogy a hitelforrások odaítélé­se összhangba kerüljön a programban megfogalmazott célokkal. Az élénk vitában — többek között — felszólalt Kovács László, Pest megye 20. vk. képviselője is. megyei és a fővárosi bűnözés sajnos sok szállal kapcsolódik egymáshoz. Tények bizonyít­ják, hogy nagyon sok olyan vállalat, szövetkezet hozott már eddig is létre telephelyet, kirendeltséget Budapesten, amelyeknek a központja Pest megyében van. Ugyancsak a kapcsolatok erősítését indokol­ja, hogy emiatt nálunk rend­kívül magas a gazdasági bűn- cselekmények száma. — Milyen követelményeket állítanak az új csoport mun­katársai elé? — A legfontosabbnak a gyorsaságot tartjuk. Azt ter­vezzük, hogy a lezárt ügyek­ről tájékoztatjuk a közvéle­ményt, hiszen ezzel a meg­előzést is szolgáljuk, arról nem beszélve, hogy a lakosságtól meglehetősen sok bejelentést és információt kapunk. Ezek­re a jövőben is számítunk. Emellett megalakítunk egy önkéntes tanácsadó testületet is, amelynek tagjai nyugdíjas rendőrtisztek és gazdasági szakemberek lesznek, akiknek egyetlen feladata a gazdasági rendészet munkatársainak se­gítése lesz. — Melyek most a legfonto­sabb teendőik? — Sok feladatunk van, de ezek közül is kiemelkedik az engedély nélküli kereskedés elleni határozottabb fellépés. Közismert, hogy az így forga­lomba hozott áruk nagy több­sége a vám megkerülésével került az országba. E tör­vénybe ütköző cselekedet meg­szüntetésére a tanácsokkal kö­zösen lépünk fel. A gazdasági rendészet munkatársainak ebben nagy részük lesz — mondotta befejezésül dr. Sza­bolcsi János ezredes, rendőr főkapitány-helyettes. Furucz Zoltán EGYMÁSRA MUTOGATVA A panamai és az amerikai törvényhozás újjal mutogat egy­másra. A múlt pénteken a washingtoni szenátus határo­zatban követelte a panamai vezetéstől „az emberi jogok megsértésének beszüntetését”. Válaszul — most hétfőn — a kis közép-amerikai ország törvényhozói „persona non gratanak”, azaz nemkívánatos személynek nyilvánították az Egyesült Ál­lamok panamavárosi nagykövetét. Az utóbbi negyedszázadban az alig több mint kétmillió la­kosú csatorna-országban gyakorta csaptak magasra az Ame- rika-ellenes indulatok. Washington ugyanis a Panama-csator­na feletti ellenőrzést úgy értelmezte, hogy joga van beleszól­ni nemcsak a hajók áthaladásának adminisztratív ügyeibe, ha­nem a panamai belpolitikába is. A legendás hírű tábornok- elnök, Omar Torrijos több mint egy évtizeden át határozottan védelmezte a nemzeti függetlenséget, s így rábírta az akkori Carter-kormányzatot egy új csatornaszerződés kötésére. En­nek értelmében előírták, hogy az ezredfordulóig az Atlanti- és a Csendes-óceánt összekötő mesterséges víziút teljesen pa­namai irányítás alá kerül. Omar Torrijos 1981-ben bekövetkezett rejtélyes légiszeren­csétlensége óta Washington úgy vélte, módja van ismét be­folyást gyakorolni a belpolitikára. Torrijos halála után Pana­mában polgári politikusok kerültek az államfői székbe, ám a hatalmat a háttérből továbbra is a hadsereg, s annak erős embere, Noriega tábornok gyakorolja. Noriega, ha nem is mindenben hű követője Torrijosnak, kétségtelen, hogy ke­mény tárgyalópartner. Washington hosszabb ideje szeretne már szabadulni tőle. A közelmúltban nőtt a belső feszültség Panamában, nagy­részt a súlyosbodó gazdasági helyzet miatt. Általános sztrájk robbant ki, és sajátos párosításként a munkabeszüntetéshez felzárkózott a helyi magántőke, valamint a kormány jobbol­dali ellenzéke is. Válaszul rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Az amerikai szenátus ezt kifogásolta, s a múlt hét végén követelte a rendkívül állapot feloldását, „az emberi jogok tiszteletben tartását”, ezzel párhuzamosan nyílt támadás in­dult Noriega ellen. A panamai törvényhozóknak, a jelek szerint, a nemzeti füg­getlenség csorbítása miatti aggodalom erősebbnek bizonyult, mint a belső megosztottság Noriega ügyében. Mindazonáltal nincs kizárva, hogy a tábornok napjai meg vannak számlál­va, mert Washington benne látja közép-amerikai politikájának egyik keresztezőjét. Noriega ugyanis változatlanul jó kapcso­latokat tart fenn a nicaraguai sandinista vezetéssel. O. L. Gy. A vádbeszéddel folytatódott a Barbie-per Enyhítő körülmény nincs! Az ENSZ-főtitkár sajtóértekezlete A moszkvai látogatás mérlege Közös piaci csúcs Mérsékelt közeledés — vitákkal Az iráni erők iraki ipari létesítményeket támadtak Találat ért egy kuvaiti hajót Mától: gazdasági rendészet minden megyében Megelőzés és felderítés Néhány nappal ezelőtt ismertté vált: a belügyminiszter döntése alapján július 1-jétől valamennyi megyében megala­kulnak a gazdasági rendészetek. Szükebb pátriánkban hetek­kel ezelőtt megkezdődött a szervezés, így mától már a leg­fontosabb ügyekre összpontosíthatják figyelmüket az ezzel megbízott rendőrtisztek és más szakalkalmazottak. Helyze­tükre jellemző, hogy mindjárt a mély vízben kell megmutat­niuk, mire képesek, mert egy sor „nehéz esetnek” az aktái kerültek az asztalaikra. Hogy milyen elképzelésekkel indul a gazdasági rendészet tevékenysége, arról dr. Szabolcsi János rendőr ezredessel, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság főka­pitány-helyettesével beszélgettünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom