Pest Megyei Hírlap, 1987. június (31. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

2 1987. JÜNIUS 1., HÉTFŐ M/f, YFt. A berlini tanácskozás sajtóvisszhangja Építő hozzájárulás y A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületé ^ nagy és eredményes munkát végzett kétnapos berlini í ülésén. Rögzítette a nukleáris leszerelés, az európai ka- g tonai enyhülés és bizalomerősítés gyakorlati lépéseire g vonatkozó közös álláspont — állapította meg vasárnapi & hírmagyarázatában a Pravda. Az SZKP központi lapja a berlini tanácskozáson elfoga­dott két dokumentum, a köz­lemény és a katonai doktríná­ról szóló okmány jelentőségé­ről szólva rámutat, hogy ezek­ben a hét európai szocialista ország vezetői összegezték az emberiség fejlődésének meg­határozó ■ tényezőit, s megerő­sítették az új politikai gon­dolkodásmód szükségességét. A közlemény, abból kiindul­va, hogy egy atomháborúnak nem lehet győztese, meghatá­rozó fontosságú feladatnak nyilvánította a háború veszé­lyének örök időkre való elhá­rítását. a fegyverkezési hajsza megszüntetését, a leszerelés — elsősorban a nukleáris lesze­relés — gyakorlati intézkedé­seinek elkezdését. Ugyanakkor Hans-Dietrich Moszkvában szombaton dél­előtt plenáris üléssel folytat- :ta munkáját a nemzetközi orvosmozgalom a nukleáris háború megelőzéséért VII. kongresszusa. Ezt követően üléseztek a munkacsoportok, kollokviumokat és nyitott fórumokat is tartottak az egészségügyi dolgozók idősze­rű feladatairól, a nukleáris fegyverek veszélyeiről, az atomkor más kérdéseiről. A magyar küldöttség képvi­selői — köztük Hollán Zsuzsa akadémikus, a mozgalom al- elnöke, a magyar tagozat el­nöke, küldöttségünk vezetője 'és Hutás Imre egészségügyi, minisztériumi államtitkár — szombaton találkoztak a moszkvai fórumon akkreditált újságírókkal. A kötetlen, ba­ráti beszélgetésen kérdésekre válaszolva ismertették a ma­gyar orvosok tevékenységét a mozgalom keretein belül. Holíán Zsuzsa kiemelte, hogy a moszkvai kongresszus nagyon jó légkörben zajlik, ezt tá'maszják alá az őszinte és nyílt eszmecserék a politi­kai helyzetről, a baráti talál­kozók. A keleti és nyugati or­szágokat képviselő orvosok álláspontja nagyon is közel áll egymáshoz a nemzetközi helyzet kulcskérdéseit illetően, s a felszólaló politikusok, vallási vezetők is a nukleáris világégés megakadályozásáért szálltak síkra, a küldöttségek támogatásukról biztosították a nemzetközi tanács békefelhí­vását. A nyíltság (glasznoszty) nagyon sok orvost vonzott Moszkvába, akik saját maguk kívántak meggyőződni az or­szágban folyó átalakítás ered- méhyeiről. Mihail Gorbacsov javaslatai meggyőzik az em­bereket arról, hogy a szovjet vezetés valóban békére törek­szik — mondta Hollán Zsu­zsa. Genscher nyugatnémet kül­ügyminiszter szombaton a berlini javaslatok ajapos és higgadt tanulmányozását aján­lotta a nyugati szövetségnek abból a célból, hogy feltárha­tók legyenek bennük a pozitív értelmű kapcsolódási lehetősé­gek A miniszter a Saarländi­scher Rundfunk nevű rádióál­lomásnak nyilatkozva hangsú­lyozta : benyomása szerint Berlinben a résztvevők olyan kérdésekre összpontosították figyelmüket, amelyek fontosak á Nyugat számára is. A nyugatnémet napilapok általános megítélése szerint a berlini tanácskozás több le­szerelési kérdésben az ismert korábbi álláspontot rögzítette, de a kölcsönös bizalomerősítés szempontjából mindenképpen megfontolást érdemel a kato­A szombati kongresszusi felszólalók a fegyverkezési hajsza, a nukleáris háború orvosi vonatkozásairól, a nuk­leáris kísérletek moratóriumá­ról, a világűr kérdéseiről, a nukleáris fegyverek elterjedé­séről, az atomkor pszicholó­giájáról tartottak előadásokat. Ismertették a mozgalom ed­digi történetét, illetve felvá­zolták a jövőjét is. A TASZSZ szovjet hírügy­nökség washingtoni beszá­molója szerint lázas munka folyik a Pentagonban, hogy részletesen kidolgozzák a Per­zsa-öbölben tartózkodó ameri­kai, elsősorban haditengeré­szeti és légierők növelésének terveit. Az AP hírügynökség úgy értesült, hogy 90 harci géppel a fedélzetén az öböl vizeire vezénylik a Constellation re­pülőgép-hordozó hajót, vala­mint a legkorszerűbb légvé­delmi rendszerrel felszerelt Edgies cirkálót. Az amerikai hadügyminisztérium képvise­lői különböző diplomáciai csatornákon arra kérték a környékbeli arab államok ve­zetőit, hogy az amerikai üzemanyag-feltöltő repülőgé­pek használhassák ezen or­szágok repülőtereit. Az amerikai katonai jelen­lét növelésének veszélyeire hívja fel a figyelmet a Reu­ter hírügynökség volt kor­mányzati személyiségek véle­ményét idézve. Elmo Zumwalt nyugállományú tengernagy, a haditengerészet volt vezérka­nai doktrínák kérdésének, va­lamint a fegyveres erők és a fegyverzet aránytalanságainak megvitatását szorgalmazó ja­vaslat. Az európai fegyveres erők és hagyományos fegyverzetek 25 százalékos csökkentését cél­zó budapesti programot kö­vető új lépésként értékeli a berlini javaslatokat a londo­ni Financial Times. Az Obser­ver arra hívja fel olvasói fi­gyelmét, hogy a Varsói Szer­ződés tagállamai készek meg­felelő csökkentésekkel kikü­szöbölni a fegyveres erők ele­mei terén kialakult egyenlőt­lenségeket, amennyiben a Nyugat is hasonló intézkedé­sekkel válaszol. A brüsszeli Le Drapeau Rouge értékelése szerint a berlini javaslatok azt bizo­nyítják, hogy a Varsói Szer­ződés következetesen tovább­fejleszti leszerelési stratégiá­ját. Az amerikai lapok, a rádiós és televíziós híradások szom­baton rövid jelentésekben szá­moltak be a berlini ülésről, az ott kiadott kommünikéről. A The New York Times jelen­tésében kiemelte: a Varsói Szerződés államai készek a közvetlen tanácskozásra a NATO tagjaival arról, hogy miként kezeljék a két katonai szervezet fegyveres erőinek szerkezetében mutatkozó el­téréseket. Ezt a lap fontos fej­leménynek minősíti. A The Washington Post je­lentésében ugyancsak a köz­vetlen tárgyalásokra vonatko­zó felhívást emelte ki. Hivatalos amerikai állásfog­lalás a Varsói Szerződés tag­jainak újabb javaslatáról a hét végén nem hangzott el. ri főnöke és Stansfield Tur­ner, a CIA korábbi igazgató­ja a hírügynökségnek nyilat­kozva úgy vélekedett, hogy a Pentagon tervei könnyen irá­ni katonai válaszlépéseket válthatnak ki, s ezek újabb amerikai erők odaküldését eredményezhetik. Szakértők rámutatnak arra, hogy Irán, bár ellenséges a viszonya Washingtonnal, eddig nem támadott meg amerikai hajókat, de Reagan csütörtöki kijelentései után joggal te­kintheti az Egyesült Államo­kat hadviselő félnek. Ennek pedig beláthatatlan következ­ményei lehetnek. A KATONÁKNAK nem áll szándékukban, hogy gátat emeljenek a fegyverzet-ellen­őrzési döntések útjába. Ügy véljük azonban: azért fizetnek bennünket, hogy ráébresszük a politikusokat e döntések kö­vetkezményeire. Wolfgang Al­tenburg tábornok, a NATO ka­tonai bizottságának elnöke összegezte a minap ilyen — megnyugtatónak éppenséggel nem nevezhető — nyíltsággal az észak-atlanti tömb kato­nai tervezőbizottságának ülé­sén lezajlott tanácskozások, főként a rakétavita hangula­tát. A politikusok persze nem szorulnak ilyenfajta figyelmez­tetésre, és — szerencsére — ők mondják ki a döntő szót. Vi­szont igaz, hogy a rejkjavíki „csomag” felbontása, az euro- rakéták kiemelése óta az egyik legtöbbet vitatott téma Nyu- gat-Európában: mi legyen a válasz a közép-hatótávolságú nukleáris eszközök teljes fel­számolását ‘szorgalmazó szov­jet javaslatra. Amikor pedig — főként Bonnban — a kö­zepesnél kisebb hadműveleti- harcászati rakéták terén meg­levő szovjet fölény lett a ki­fogás, Moszkva megerősítette: kész e két kategória együttes felszámolására. Nemcsak a po­litikai szóhasználatban, hanem a közgondolkodásban is gyö­keret eresztett tehát a „kettős zérómegoldás” fogalma. Gyorsan peregnek ezekben a i napokban az események. Rö­■A HÉT VÉGÉN TÖRTÉNT« Nagykövetek búesúlátogatásai ftL1yaS cialista Munkáspárt főtitkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Lázár György, a Minisztertanács el­nöke és Sarlós István, az Országgyűlés elnöke búcsúlátogatá­son fogadta Euclides Vázquez Candelát, a Kubai Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét,_aki végleg elutazott Budapestről. Kádár János, az MSZMP főtit­kára, Lusonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Lázár György, a Minisztertanács elnöke és Sarlós István, az Országgyűlés el­nöke ugyancsak búcsúlátogatáson fogadta Ernst Friedrich Jungot, a Német Szövetségi Köztársaság magyarországi rend­kívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki végleg elutazott Budapestről. Pártközi kancsolatok Befejezte magyarországi láto­r Ql uwtl gatását Mohamed Ibrahim Nugud, a Szudáni Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára. A szudáni testvérpárt vezetőjét fogadta Németh Ká­roly, az MSZMP főtitkárhelyettese. Megbeszéléseket folytatott Kótai Gézával, a Központi Bizottság tagjával, a külügyi osz­tály vezetőjével. A tárgyalások során áttekintették az MSZMP és a Szudáni Kommunista Párt együttműködésének kérdéseit. Síkraszálltak a közel-keleti kérdéssel foglalkozó nemzetközi konferencia összehívásáért, amely megfelelő keretül szolgálna a válság igazságos és tartós rendezéséhez a palesztinéi arab nép önrendelkezési nemzeti jogainak szavatolásával. Moszkvai nemzetközi orvoskongresszus Kollokviumok, nyitott fórumok Növekvő katonai jelenlét a Perzsa-öböl vizén Lázas munka a Pentagonban Ülésezett az SZKP KB Politikai Bizottsága Mulasztások a Szokohvot felmentették Dmitrij Jazov az új honvédelmi miniszter Dmitrij Jazov hadseregtá­bornokot nevezte ki a Szov­jetunió honvédelmi miniszte­révé a legfelsőbb tanács el­nöksége. Elődjét, Szergej Szo- kolovot, a Szovjetunió mar- sallját nyugállományba vonu­lása miatt felmentették tiszt­ségéből. Dmitrij Jazov 1923-ban született, orosz nemzetiségű, 1944 óta tagja az SZKP-nak, 1941-től szolgál a szovjet had­seregben. 1956-ban végezte el a Frunze Katonai Akadémiát, majd 1967-ben a szovjet, fegyveres erők vezérkari aka­démiáját. A nagy honvédő háború idején különböző pa­rancsnoki beosztásokban har­colt a volhovi és leningrádi frontokon. A háborút köve­tően parancsnoki posztokon és törzsekben szolgált. Had­sereg majd hadseregcsoport parancsnoka lett. Dmitrij Ja­zov az elmúlt időszakban a honvédelmi miniszter sze­mélyzeti ügyekben illetékes helyetteseként dolgozott. Az SZKP Központi Bizottságá­nak póttagja, a legfelsőbb ta­nács küldötte. Élénk tevékenység várható e héten a bécsi utótalálkozón. Hétfőn újabb tanácskozást tartanak a VSZ és a NATO képviselői a hagyományos haderők csökkentéséről tár­gyaló fórumról, kedden pedig várhatóan az NDK magas ál­lású képviselője ad majd tá­jékoztatást Bécsben a VSZ Po­litikai Tanácskozó Testületé­nek berlini üléséről, javasla­tairól. Az osztrák fővárosban egyébként folytatódik a1 záró- dokumentum szerkesztése. E rendkívül bonyolult munkát jelentősen megkönnyíti, hogy azt immár a semleges és el nem kötelezett országok kép­viselőinek vezetése alatt han­golják össze az egyes bizottsá­gokban. így Finnország a le­szerelési, a katonai biztonsági ügyek, Ausztria az államközi kapcsolatok szerkesztőbizott­ságában koordinál. A második kosár, a gazdasági együttmű­ködés kérdéseiben Svájc, a harmadik kosár, a humanitá­rius kapcsolatok területén Svédország dolgozik az állás­pontok közelítésén. Jugoszláv A Szovjetunió honvédelmi minisztériumának beszámoló­ját vitatta meg szombati ülé­sén az SZKP KB Politikai Bizottsága. A beszámoló alap­ján a testület azt vizsgálta, miként fordulhatott elő, hogy Mathias Rust, az NSZK ál­lampolgára csütörtökön egy repülőgéppel • megsértette a Szovjetunió légterét és Finn­ország felől Moszkvába re­pült. A vita során megállapítot­ták, hogy az egyik hamburgi repülőklub tulajdonát képező repülőgépet a rádiótechnikai eszközökkel már akkor ész­lelték, amikor a Szovjetunió határa felé tartott. Szovjet vadászgépek kétszer is ráre­pültek a nyugatnémet gépre. Mindazonáltal — mutatott rá a politikai bizottság — a honi légvédelem parancsnok­sága megengedhetetlen gon­datlanságról és határozatlan­ságról tett tanúbizonyságot, amikor nem alkalmazott har­ci eszközöket a légteret meg­sértő repülőgép továbbrepülé- sének meghiúsítása érdeké­ben. Ez a tény azt bizonyít­koordinátora van a bécsi talál­kozó utáni időre vonatkozó döntéseknek, végül ugyancsak svájci képviselő irányítása alatt foglalkoznak a földközi­tengeri térség ügyeivel. ★ A bécsi utótálálkozón részt vevő 35 ország képviselői, köz­tük sok küldöttségvezető, a magyar delegáció meghívására vasárnap Sopronban tettek ki­rándulást. A diplomaták és családtagjaik összesén mintegy 150-en megismerkedtek a vá­ros és környéke nevezetessé­geivel. AIDS-KONFERENŰA Több mint ötezer résztvevője lesz annak a nagyszabású nem­zetközi tanácskozásnak, amely hétfőn kezdődik Washington­ban az AlDS-betegség kutatá­sában elért legújabb eredmé­nyekről. A tanácskozáson meg­vitatják a gyilkos kór felderí­tésének, kezelésének, megelő­zésének legújabb tapasztalatait, a vírus kutatásának új ered­ményeit. a bet gség terjedésé­nek eddig ismert adatait. Az Egyesült Államok azt ter­vezi, hogy nemzetközi együtt­működést javasol az AIDS-ku- tatásában. ja, hogy súlyos hiányosságok mutatkoznak az ország légte­rének védelmén őrködő harci ügyelet munkájának szervezé­sében, nem megfelelő az éberség és a fegyelem, a honvédelmi minisztérium ré­széről súlyos mulasztások ta­pasztalhatók a csapatok irá­nyításában. Az említett légtérsértés megakadályozása terén elkö­vetett hanyagság és szerve­zetlenség miatt a politikai bizottság szükségesnek látta Alekszandr Koldunovnalc, a honi légvédelmi erők főpa­rancsnokának tisztéből törté­nő felmentését. Az SZKP KB Politikai Bi­zottsága ismételten hangsú­lyozta : határozottan emelni kell a fegyveres erők harcké­szültségének és fegyelmének színvonalát, hozzáértően kell irányítani a csapatokat, bizto­sítani kell azt, hogy azok ál­landóan készek legyenek a szovjet állam szuverenitása ellen irányuló bármilyen kí­sérlet meghiúsítására. A testület tudomásul vette, hogy a Szovjetunió ügyészsé­ge vizsgálja a légtérsértés összes körülményeit, felelős beosztású személyeknek az említett esetben tanúsított magatartását, továbbá a Né­met Szövetségi Köztársaság állampolgárának felelősségét. NSZK-hsli határsértő Egyelőre ismeretlen az indíték Bonni bejelentés szerint a szovjet külügyi szervek a hét elején lehetővé teszik az NSZK moszkvai nagykövetségének, hogy kapcsolatba lépjen a szovjet hatóságok őrizetében levő nyugatnémet határsértő pilótával. A 19 éves Mathias Rust május 28-án Helsinkiből felszállta behatolt a Szovjet­unió légterébe, s a határsértés után Moszkvában ereszkedett le egymotoros, Cessna 172 B. típusú gépével. Az NSZK hírközlése előtt is­meretlenek a határsértés indí­tékai. A vasárnapi lapok azon­ban beszámoltak arról, hogy Mathias Rust, a Hamburg mel­letti Uetersen repülőklubjának tagja ebből a helységből in­dult skandináviai repülésre. Az NSZK-hoz tartozó Sylt- és Feröer-szigetek érintésével az izlandi Reykjavíkba, onnan pe­dig a Shetland-szigetek közbe­iktatásával a norvégiai Ber- genbe, majd Helsinkibe re­pült. Itt Stockholmot tüntette fel következő úticéljának. Az utótalálkozó résztvevőinek soproni látogatása Készül a bétsi zá 'Jegyzet TO VABBFEJLES1TETT videsen kezdődik a velencei tőkés csúcstalálkozó, amelyen a világgazdaság mellett a vi­lágpolitika is terítékre kerül. Júniusra várható a NATO vá­lasza a szovjet leszerelési ja­vaslatokra. Ma azonban vi­lágszerte a Varsói Szerződés Politikai Tanácsadó Testületé­nek berlini üléséről beszélnek, amely egy nappal követte a NATO említett brüsszeli ülé­sét, és érdemi válaszokat adott az ott felmerült kétségekre. A Nyugat olyan új javaslatokat, megközelítéseket ismert meg, amelyeket a rájuk elsőként reagáló Bonn — Genscher kül­ügyminiszter szavai szerint — „alapos és higgadt tanulmá­nyozásra érdemesnek” minősí­tett, mert bennük a Nyugat számára is fontos dolgokról van szó. Sakknyelven szólva nem va­lamiféle időhúzó lépésismétel­getés történt az NDK főváro­sában, hanem a VSZ fóruma nyugati érveket és észrevétele­ket is megszívlelve foglalko­zott mind a rakétacsökkentés­sel, mind pedig a hagyomá­nyos fegyverzettel. Az előbbi területen úgy foglalt állást, hogy haladéktalanul egyez­ményt kell kötni az Európában levő összes amerikai és szovjet közép-hatótávolságú rakéta felszámolásáról; egyidejűleg fel kell számolni (a kisebb ha­tótávolságú) szovjet és ameri­kai harcászati rakétákat Euró­pában és tárgyalni kell a Szov­jetunió keleti részén és az Egyesült Államok területén le­vő ilyen eszközök leszerelésé­ről a tavalyi budapesti felhí­vás szellemében sokoldalú tár­gyalások útján kell megoldani az európai harcászati nukleá­ris eszközök kérdését. Azt is sürgette a VSZ PTT, hogy állapodjanak meg a fő veszélyt jelentő hadászati tá­madófegyverzet radikális csök­kentéséről, a Szovjetunió és az USA 5 év alatt 50 száza­lékkal csökkentené ilyen arze­nálját; javasolták a berlini ülésen az 1972-ben elfogadott és a rakétavédelmi rendszere­ket korlátozó ABM-szerződés- ben foglaltak megerősítését (ami az űrhadviselés amerikai tervei ismeretében igencsak fontos lenne); végül a berlini közlemény szerint el kell érni a nukleáris fegyverkísérletek teljes betiltását, ami gátolná a nukleáris fegyverzet további korszerűsítését. A második témakörben, a hagyományos fegyverzet terén — mint az első visszhangokból leszűrhető — Berlinben to­vábbfejlesztették a múlt évi budapesti felhívásban foglalta­kat, és a PTT folyamatos, ám az egyensúlyt minden szakasz­ban fenntartó csökkentést in­dítványozott. Máris sokat emlegetik Nyu­gaton a berlini közlemény egyik kulcsmondatát a VSZ tagállamainak szándékáról. Szó szerint idézzük: „figyelem­be véve a két fél európai erői­ben történelmi, földrajzi és egyéb tényezők által előidézett aszimmetriát, készségüket fe­jezik ki az egyes elemek vo­natkozásában kialakult egyen­lőtlenségek felszámolására, a fölényben levő fél által vég­rehajtott megfelelő csökkenté­sek útján.” Csak a rosszindu­lat mondathatja ezek után, hogy a Szovjetunió elutasít bi­zonyos csökkentéseket, de nem fogad el itt sem egyoldalú le­szerelést. A VSZ céljainak és szándé­kainak pontosításaként rögzí­tették a berlini ülésen külön dokumentumban a Varsói Szerződés katonai doktrínáját, amely tevékenységének alap­ja és kizárólag védelmi jel­legű. A VARSÓI SZERZŐDÉS te­vékenységének 32 esztendeje bizonyította, hogy fontos tá­masza a szocialista országok védelmi szervezete a világbé­kének. Ugyanakkor lényeges eleme annak az európai és egyetemes biztonsági rendszer­nek is, amelynek erősítésén a berlini ülés résztvevői mun­kálkodtak. Sz. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom