Pest Megyei Hírlap, 1987. június (31. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

PEST VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MEGYEI MjfJP W %zH,uta AZ MSZMP FEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXXI. ÉVFOLYAM, 127. SZÄM Ára: 1,110 fúr int 1987. JÚNIUS 1., HÉTFŐ MA A SSit „A szovjet államférfi újból » LfcaU , , szenvedélyesen leszögezte, nélküle Vllógert hogy az értelemnek kell gyqzed^lnjSbpednie. A Szovjetunió képviseli az emberi­ség jöVőjájTjA béke és a leszerelés eszméi el kell hogy jussanak .®/világ minden szegletébe, s az értelem dia- \ dalát keiyTiogy szolgálják.” (3. OLDAL) Jt Jfflnjf/tfráftf Szabó Zoltanne, a helyi tanacs j elnöke meglepetést tartogatott gyee^keknelt ez alkalomra: Páty község ta­nácsa ötvenezer forintos alapítványt létesített, amely összeg kamatait gyerekeknek szánták. Azoknak juttat­ják majd, akik néprajzi, honismereti tevékenységükben kimagasló eredményeket érnek el.” (5. OLDAL) Megyei megnyitó Érden Üdvözlet az olvasónak A könyvhéti slágereket elkapkodták Corongós, szeles, hűvös időben, ám mégis nagy érdeklődés mellett került sor szombaton késő dél­után az ünnepi könyvhét Pest megyei megnyitójára Érden, a városi könyvtár udvarán. Az eseményen részt vett a megye és a város kulturális és politi­kai életének számos veze­tője, köztük Bárd András, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának osztályveze­tője is. Dr. Nagy Margit, a városi tanács elnökhelyettese beve­zető szavai után Jókai Anna író mondott közvetlen han­gú megnyitóbeszédet, s kö­szöntötte az irodalmat, a könyvet szerető közönséget valamennyi író nevében. Sa­ját gyermekkorára emlékezett vissza, amikor néha még ki is kapott a szüleitől azért, mert sokat olvasott. Ma már nem szidják meg ilyesmiért az iskolásokat, de sajnos rájuk és a hasonló módon könyve­ket bújó felnőttekre még ma is csodálkozva néznek, ha a televízió, a video helyett in­kább a betűt választja. Manapság sokkal nehezebb eljutni az íróknak a közön­séghez — fejtegette —, hiszen a napi hajszában köztudot­tan kevesebb idő jut az olva­sásra, mint régen. S ez így van annak ellenére, hogy a statisztika évről évre fejlő­dést mutat. Ám ez a fejlődés mindig forintértékben tük­röződik és az árak pedig emelkednek. A valóság megis­meréséhez a kötetszám és a címek szolgáltathatnak igazi adatokat. Mivel az sem mind­egy, hogy mit olvasnak az emberek abban a kevés idő­ben, amelyet manapság a mű­velődésre hajlandóak fordíta­ni. Példaként az úgynevezett „aluljáró-irodalmat” említet­te: Ennek kínálatát látva, szé­gyellj azt, hogy író. Ha már ilyen szűk marokkal mérjük a lírára, prózára szánt órákat, maradandó műveket kell a ke­zünkbe venni. Olyanokat, ame­lyeket nehéz perceinkben le­emelhetünk a polcról, s ame­lyekben találhatunk néhány vigasztaló jnondatot, mert az igazi könyv segít bennünket az élet továbbgondolásában. Sokan keresték fel, és vá­sároltak könyveket a meg­nyitó napján is a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat sát­rainál Az ünnepi és mégis oly köznapian emberi beszédet követően a Mente-Folk együt­tes adott műsort, majd a könyvtár belső termében Po­gány ö. Gábor művészettörté­nész megnyitotta Budai Ti­bor grafikusművész kiállítá­sát. S míg a megjelentek egy része a képekben gyönyörkö­dött, a többiek dedikáltatták a könyvheti újdonságokat: Jó­kai Anna és Szepes Gyula új könyvét, Káka Rozália az ér­di bukovinai székely népdal­kor lemezét és Harmat Béla az érdi kiadású Üj Helikon című antológiát. Sajnos, az elmúlt esztendők tapasztalata itt, Érden is beigazolódott. A Művelt Nép könyvsátraiban már a nyitás pillanataiban el­fogytak a kurrens könyvek. A nap befejezéseként a Ma­gyar Rádió közvetítette in­nen, a könyvtárból élő adás­ban Üdvözlet az olvasónak cí­mű, irodalmi rejtvényműsorát, amelyben felléptek: Aczéí An­na, Avar István, Balázsovits Lajos, Farkas Zsuzsa, Kohui Magda, Kozák András, Ven- czel Vera és Vitai Ildikó. A műsorvezető Kertész Zsuzsa, a szerkesztő-rendező Dorogi Zsigmond volt. Kö. Zs. Kisebbeknek és nagyobbaknak (alán az esztendő legszebb napja volt a tegnapi. Az országban és a megyében sokszínű programmal várták az ünnepeiteket a nemzet­közi gyermeknapon. A kamara­erdei ifjúsági park családi hét­végéjén ez alkalommal a főszerep legkisebbeknek jutott, akik kö­zött jó néhány budaörsi és török­bálinti tsöppség is volt. Pátyon, az immár Orlutav Gyula nevét vi­selő általános iskola rendezvényén szovjet pionírok is felléptek ma­gyar pajtásaik előtt. Zsánibékon a CsUlagerdöre kirándulók a sport- versenyek mellett akár palacsin­tasütésben is összemérhették ere­Társadahni összefogással állították helyre az egykori paraszt házat Raffay Béla köszöntötte a megjelenteket, mellette (balról jobb­ra) Nagy Sándcrné és Balázs Gézáné „Ide ötven kép kell!” — mondta Andre Kertész, ami­kor megmutatták neki a szi getbecsei házat. E rövid kije. lentés beleegyezés és igére volt egyben. S három év el­teltével megnyithatta kapuit i szigetb'ecsei André Kertes: Fotómúzeum. Szombat délelőtt sűrűn hul­ló esőben, esernyők alá hú­zódva gyülekezett a megnyit« közönsége. A művész egyko­ri játszópajtásai, modellje közül alig-alig él már valaki mégis az egész falu személye: ügyének érzi a múzeumot. Há­lásak, hogy a világhír, a; óriási távolság sem feledteti« André Kertésszel Szigetbecsét gyermekkorának boldog hely­színét, s Magyarországra láto­gatva sohasem mulasztotta e felkeresni a kis Duna ment: települést. A múzeumavatóra gyüleke­zőket, köztük Katona Istvánt az MSZMP Központi Bizott­ságának tagját, a Magyar Fo­tóművészek Szövetségének el­(F oly tat ás az 5. oldalon.) Az első magyar fotóművészeti múzeum André Kertész képei Szigetbecsén futakeszí — gyalogolva „A futóknak 5,2 kilométert kellett megtenniük a Budakeszi—Makkos- _ mária turigtaház—Budakeszi útvo­nalon. A résztvevők között jó néhány gyerek gyalog tette meg a távot. Ezt egyébként a szabályok nem til­tották” a OLDAL) Mtalvánv- »-Ezek . mint pénzt helyettesítő esz- közök, bármely postahivatalban levelezőlap készpénzre válthatók, vagy postai küldeményként feladhatók. A címlet szerinti ellenérté­ket a címzettnek a postai kézbesítő vagy bármely pos­tahivatal készpénzben kifizeti.” (8. OLDAL) Ez a nap a gyerekeké volt jfiket. Gödöllőn a művelődési köz­pont színháztermében a Rodeo együttes szerepelt, műsorukba be­vonva a nézőket is. A ház mel­letti füves téren sárkányröptetesi versenybe nevezhettek be az ép­pen elkészült papírsárkányok gaz­dái, míg az Alsóparkban lovas- hintók gördültek sétakocsikázók- kal. Ráckevén igazi majálissal ün­nepelték a gyerekeket, volt cél­lövölde, körhinta és ökörsütés. Az ünnepi könyvhét Pest megyei megnyitása alkalmából került megrendezésre Budai Ti­bor grafikusművész kiállítása az érdi könyvtárban (Hancsovszki János felvételei) : f;jí ír. , ..v>'V >. Sátorban és esőben. Május 28. és 31. között a Pusztavacs melletti nagyréten rendezték meg az országjáró diákok Pest megyei találkozóját. Bár igazi kempingező­időről aligha beszélhettünk, százhúsz középiskolás diák felverte sátrát, mint ez képünkön is látható, és bekapcsolódott a négy nap változatos programjaiba. (Riportunk a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom