Pest Megyei Hírlap, 1987. február (31. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-16 / 39. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXXI. ÉVFOLYAM, 39. SZÁM 1987. FEBRUÁR 17., KEDD Fél évszázados jubileum előtt A jövő iskoláját építgetik Van tornaterem, tágas ebédlő és könyvtár Nem csak az ember, de egy iskola életében is for­dulópont az úgynevezett „gyökértépés”, amikor is léte áthelyeződik egy teljesen más környezetbe. A váci Köz- gazdasági Szakközépiskola az ősz folyamán iskolacseré­vel költözött át a Géza Király Téri Egészségügyi Szak- középiskola volt épületébe. Régóta várt pillanat volt ez az öt évtizede működő jó nevű, patinás iskola törté­netében. Végre megszűnt a tanulók és a tanárok három épület — az Ifjúság téri, a Palmiro Togliatti utcai iskola és a Komócsin Zoltán Kollégium — közötti fárasztó, időrabló vándorlása. Az egyetlen Az iskola helye, szerepe a megye középiskolai hálózatá­ban és a város életében nem kevés. Észak-Pest megye egyetlen közgazdasági szak- középiskolája, így vonzáskör­zete elég nagy. Népszerűsége, jó híre a megyén kívül Nóg- rád megye déli részeire is ki­terjed, ahonnét szép számmal kérik is felvételüket a diá­kok. Vác és ■ környékének üze­meit, intézményeit ez az is­kola látja el ügyviteli alkal­mazottakkal, gyors- és gép­írókkal. S nem is akárhogy! A közgazdászképzés olyan bázisát teremtette meg, hogy az onnét kikerülő fiatal szak­emberek személyében a hiva­talok nem csak számban, de minőségben is jó munkaerőt kapnak. A régen várt költözködés­sel, az új épületben való el­helyezkedés gondjaival — amit az intézmény saját erő­ből oldott meg a szülők, a ta­nulók, az iskola dolgozói és vállalatok bevonásával —. szinte egy időben került sor a Pest Megyei Tanács művelő­dési osztályának átfogó, fel­ügyeleti vizsgálatára. Az álta­lános felügyelő mellett a köz­ismereti és szaktanácsadók mindennapos vendégei voltak az iskolának. A vizsgálat tapasztalatait értékelő jegyzőkönyvből né­hány gondolatot ragadunk ki. Ez segít még valóságosabb képet kapni arról az iskolá­ról, amelynek elsőrendű célja a szakmaszeretet megalapo­zása, a tanulók szakirányú munkába állásra való előké­szítése, és a tehetséges növen­dékek továbbtanulásra ser­kentése. Már több éve ebből az isko­lából kerül ki a megye leg­jobb gyorsírója. A gépíróisko­la vizsgaeredményei is meg­haladják a megyei átlagot, Szakmai tantárgyakból több tanuló országos döntős volt, vagy az első 10 helyezett leg­jobbjai közé került. De nem­csak a szaktárgyakból szület­tek szép eredmények, hanem a közismereti, a természettu­dományi tárgyakból is. A megye legjobbjai között Vannak: történelemből, föld­rajzból, filozófiából. A me­gyei átlaggal megegyezik az eredmény: matematikából, fi­zikából, magyar nyelv és irodalomból és testnevelésből. Ebben az iskolában a lemor­zsolódások és a bukások szá­ma jóval alacsonyabb a me­gyei átlagnál. Méltán mondta dr. Bogdán Emil, a Pénzügyminisztérium osztályvezetője, hogy a váci Közgazdasági Szakközépisko­la a megyei intézmények kö­zött előkelő helyen áll. Mind­ez a szép eredmény egy har­monikus, egymást segítő és kiegészítő tantestület és isko­lavezetés együttműködésének, célirányos, lelkiismeretes munkájának nagyszerű gyü­mölcse. Egy ilyen erőt és türelmet megpróbáló nehéz időszak után beszélgetünk most Rátó- ti Józsefné igazgatóval, Pa­lásti Károlyné és Eröss Sán- dorné igazgatóhelyetesekkel az eltelt hónapok tapasztala­tairól, az iskola terveiről. — A számviteli gazdálko­dás, az igazgatás-ügyvitel, a pénzügy, és a gyors- és gép­író szakágazatokon 516 diák tanul — mondja az igazgató­nő. — Levelező tagozatunk 11 tanulócsoporttal működik. A kétéves kiegészítő szakra és az alapfokú gépírótanfolyamra 295 hallgató jár. Lényegesen könnyebb, optimálisabb felté­telek között folyik itt az ok­tató-nevelő munka. A legjobb — Az oktatás tárgyi felté­telei az iskolacserével kedve­zően és nagymértékben meg­változtak, bár még így is ma­gas — az új, tágasabb viszo­nyok között is — az egy osz­tályra jutó tanulólétszám. A tantermekben meleg van, van végre tornatermünk, szép, tá­gas könyvtárunk, ebédlőnk és saját konyhánk. Októbertől a menzai létszámkeretünk 250 lett, így kihasználtsága 100 százalékos. — Gondot fordítunk a csak­nem 6 ezer kötetes könyvtár fejlesztésére, ezen belül a szakmai jellegű irodalom bő­vítésére. Jelenleg 500 kötet­nyi szakirodalom áll az ér­deklődő diákok rendelkezésé­re. Iskolánkban a régi hagyo­mányokat megőrizve, új mód­szereket is szeretnénk beve­zetni. — Továbbra is rendezünk irodalmi esteket, folytatjuk a hagyományos iskolabálokat. A közgazdászszakképzés Vácott 50 éves múltra tekint vissza. Az alapítás évfordulójára sze­retnénk feldolgozni az iskola történetét, s a régi érettségi- jegyzőkönyvekből, muzeális értékű könyvállományunkból — amely 100 kötetre tehető — kiállítást rendezni. Hama­rosan sor kerül iskolánk név­adására. Számtalan sok élet­rajzot olvastunk, tanulmá­nyoztunk át már eddig is. — 13 szakkör és érdeklődé­si kör működik 219 taggal — kapcsolódik a beszélgetésbe Palásti Károlyné igazgatóhe­lyettes. — Az 5 szaktárgyi munkaközösség bemutató órá­kat tart. amely nagyszerű há­zi továbbképzés is. Huszon­nyolc szakmai gyakorlati mun­kahelye van az iskolának, el­sősorban a váci bázisüzemek. — Szakágazatonként tervez­zük meg a gyakorlat tartal­mát és rendjét. A vállalatok véleményezik tanulóinkat. E tanévtől a gépíróiskola első osztályos tanulóinak is szak­mai gyakorlaton kell részt venniük. Mivel a váci lehe­tőségek már majdnem telje­sen kimerültek, ezért szükség van újabb munkahelyek fel­kutatására, Szeretnénk az ügyviteli gépparkunkat minél előbb korszerűsíteni, de ezt a felsőbb szervek támogatása nélkül sajnos nem tudjuk megvalósítani. — Az audiovizuális eszkö­zök elhelyezésének, szertárak fejlesztésének lehetőségeit fel­mértük, igyekszünk kiépíteni azt — veszi át a szót a má­sik igazgatóhelyettes, Erőss Sándorné. — Szorgalmazzuk és támogatjuk a szaktanárok szertárfejlesztési elképzelé­seit. A számítástechnikai is­meretek oktatásához 7 szá­mítógéppel rendelkezünk, igaz, ezekhez -csak 3 tévénk van, és az kevés, Nincs vándorlás — Mivel a XXI. század is­kolájának alapjait — az anya­gi nehézségek ellenére is — most kell lerakni, tervezzük az egész iskolára kiterjedő videó-magnós és korszerű hangtechnikai láncolat kiépí tését. Ez megkívánja egy ön álló technikai státus megte­remtését. amelyet az új ok­tatási törvény lehetővé tesz. A számviteli gazdálkodási ága­zaton az ipari specializáció- nak megfelelő ipari könyvvi­telnek: a pénzügyi ágazaton a költségvetési szervek könyv­vitelének az oktatása folyik — mondja Erőss Sándorné. Ebben az iskolában mini­mális a nevelőtestület fluk­tuációja. Ebből az iskolából csak nyugdíjba mennek a dol­gozók. Miben rejlik a titka? — Ennek csak örülök — mondja mosolyogva, alig tit­kolt, de szolid büszkeséggel az igazgatónő. — Kollégáimmal továbbra is igyekszünk „kite­remteni” az utánpótlást. A tantestületben jelenleg is ti­zenegyen vannak olyanok akik ennek az iskolának vol­tak a növendékei. Szőrád Ágnes Bálok Szombaton a Tungsram Rt. váci gyárában, illet­ve a Madách Imre Művelődési Központban lesz farsangi mu­latság. Az utóbbi helyen a KIOSZ rendez műsoros estét tagjainak. Feladatterv készül Munkát a nyugdíjasoknak! A HNF városi bizottsá­gának időskorúak helyze­tével foglalkozó koordiná­ciós bizottsága folyamato­san figyelemmel kíséri az idős emberek életét. Elemzi helyzetüket, " javaslatokat tesz a szociális ellátás javí­tására. összefogja mindazon szervezetek tevékenységét, akiknek feladata az idő­sekről való gondoskodás. Elmúlt heti ülésükön, ame­lyen részt vett Barinkai Osz- kárné, az MSZMP Pest Me­gyei Bizottsága nyugalmazott titkára, a nyugdíjasok foglal­koztatását vonták vizsgálat alá. A városi tanács illetékes osztálya áltál készített tájé­koztatóból kiderült, hogy csök­kent városunkban a foglalkoz­tatottak száma a nyugdíjasok körében. Szűkkörűek az elhe­lyezkedési lehetőségek. Szak­munkást. lakatost, esztergá­lyost ma is több üzem alkal­mazna. Ezen munkakörökre nincs jelentkező. Konyhai ki­segítőként, bolti pénztárosként sem szívesen dolgoznak a nyugdíjasok. Szellemi munka­körökben a vállalatok, intéz­mények általában saját dolgo­zóikat nyugdíjaskorukban is foglalkoztatják. Középkáde­reknek, alkalmazottaknak kis számban tudnak állást aján­lani. Az elmúlt évben a városi tanácson jelentkezett 202 nyugdíjasból, 143 jutott állás­hoz. Bedolgozásra, rövidebb 4—6 órás foglalkoztatásra van na­gyobb igény a nyugdíjasok körében. A hozzászólások két problémát emeltek ki a tár­gyalt témában. Az egyik, hogy a vállalatok nem jelentették — bejelentési kötelezettségük nem lévén —. a városi tanács­nak a munkalehetőségeket, a másik, hogy a nyugdíjasok nem szereznek tudomást ezek­ről, Barinkai Oszkárné azt ja­vasolta a bizottságnak, hogy összegezze — városi áttekin­tésben — a helyzetet. A vál­lalatok foglalkoztassanak a mai gazdasági helyzetben is nyugdíjasokat. A rugalmas le­hetőségek. a 4—6 órás foglal­koztatás. a bedolgozás javít­hatja is a hatékonyságot, és hozzájárul az idős emberek életének megkönnyítéséhez. A kérdésben a szakszervezeti szerveknek kezdeményezően és határozottan kell eljár­niuk. A bizottság tagjai felelős­ségteljes javaslatokat tettek a jelenlegi helyzet megváltozta­tására. Papp Jánosné, a bi­zottság titkára összefoglalójá­ban arról szólt, hogy minden javaslatot, észrevételt meg­vizsgálnak, megnézik a városi lehetőségeket és feladatterv­ben összegzik a teendőket. A kérdésre lapunkban a későb­biekben visszatérünk. Pr. L. Csendes jubileum Három évtized jelentős idő az ember életében. Plá­ne ha ez szüntelen munká­val telik, közben tanulással, állandó odafigyeléssel, nap­rakész információk gyűj­tésével, elraktározásával, kapcsolatteremtéssel — itt­hon és külföldön. Harminc éve igencsak fiatal vállalati igazgatónak számított a hazai vegyipar­ban. Fiatalos lendületét nem törte meg ez a fél em­beröltő. Dr. Lenyó László, a Forte igazgatója, 1957. feb­ruár 16-án lépte át először a gyár küszöbét. Új metszésmód Űj metszési technológiát vezetett be a perőcsényi tsz gyümölcsültetvényein. Eddig évente metszették a fákat, az új módi szerint erre csak két- három évenként kerül sor, de akkor drasztikusan megnye­sik a fák koronáját. Szedi Virágzó Termelőszövetkezet Zöldség csak saját célra Egy esztendeje az MSZMP Vác Városi Bizottsága ülésén, amikor a közellátás javításá­ról esett szó, Lévák József, a sződi Virágzó Termelőszövet­kezet elnöke — noha tudta, hogy ez bizonyosan nem hoz nyereséget — vállalta, szövet­kezetében továbbra is ter­mesztenek zöldséget, burgo­nyát, paradicsomot. De azt kérte, segítsenek neki abban, hogy helyben legyen piacuk. (A Vác és Vidéke Áíész, a nagy vevő — egyebek között — a Tisza mellől hozatja áru­ját.) A zöldség, paradicsom, bur­gonya megtermett, piaca csak nehezen akadt. (A Füszért is előbb a Bosnyák térre szállí­totta be, hogy onnan kerüljön például a Váci üzletekbe is vissza, a Sződ körzetében ter­mesztett zöldség.) Máriás huncut legyen ezek után az a mezőgazdász, aki ilyen körülmények között is kitart ígérete mellett. Sződön ezért úgy döntöttek, hogy idén lényegesen kisebb területen, s kizárólag tagjaiknak, illetve a környező települések ellátásá­ra termesztenek zöldségfélét. (Csak zárójelben: ma Vácott a piacon 1 kiló krumpli 14 fo­rintba kerül...) (b. h.) Elárvulva Ennek a széknek története van. Az ifjú házaspár egy nagynénitől örökölte, ők is használták vagy húsz évig, mignem a sors közbeszólt. A gyerekeik felnőttek, ők el­váltak, lakásukat eladták. Az új, kisebb lakásba már sehogy sem illett az évek során sok­szor javított jószág. Meg aztán emlékezni sem akartak ... Az új tulajdonosnak csak útjában volt, így hát az átalakítás so­rán összegyűlt sittel a duna- parti lerakóba küldte. Most ott áll — és emlékeztet. Ifjúságra, szerelemre, s az idő — no meg az érzelmek — múlandóságá­ra. (Vimola Károly felvétele.) Programjavaslat Téli zenei estek Február 17.. kedd: 16 óra­kor játékvezetők testületének tanácskozása a tanácsháza épületében. — 16-tól 20 óráig Gondolkodók Klubja a Tech­nika Házában. — 17 órakor a HNF nőklubjában Józsa János tart úti beszámolót Ausztriá­ról. — 17.30-kor a művelődési központ 42-es termében dr. Oláh Andor előadása a rák keletkezéséről, megelőzéséről és gyógyításáról. Február 18., szerda: 14.30- tól Táncos lábak, foglalkozás a 37-es teremben, Nagy Ilona vezetésével. — Ugyanott 16 órától: Játsszunk táncot-me- sét!, vezeti: Kóréné Rózsahe­gyi Erzsébet. — A pedagógus­Egy elégedett ember Saáry Gábor kitüntetése 0 az LinoKi ranacs tool £ évtizedes lelkiismeretes $ eredményes tevékenységé £ nek elismeréséül a Munki Érdemrend arany fokozata ^ adományozta Saáry Gábor- 4 nak, a Váci Magasépítő ön f álló Közös Vállalat nyu- $ galomba vonuló igazgatójá- ^ nak. A kitüntetést a Mezö- % gazdasági és Élelmezésügyi % Minisztériumban Villányi á Miklós államtitkár adta át. Barabás Miklós utcai ott­honában a régi barát őszinte örömével gratulálok a magas szintű elismeréshez. — Meglepett, amikor kéz­hez kaptam a meghívást, és nagyon örültem, hogy negy­venegy év munkája ezzel a szép eseménnyel zárult — mondja. — Boldog és elége­dett embernek érzem magam. Azt csináltam, amihez ked­vem volt. és úgy érzem, nem eredménytelenül. Beszélgetünk az elmúlt év­tizedekről. 1967: a Pest Me­gyei Tanácsi Építőipari Válla­lat főépítés-vezetőjét megbíz­zák, hogy szervezzen építő­ipari szövetkezeti közös váila­latot. Termelőszövetkezetek adták össze az induló tőkét. Később többen kiváltak, csak a sződi Virágzó Mgtsz és a kisnémedi Aranykalász Mgtsz maradt meg az alapítók közül. Nehéz volt az indulás a Sztáron Sándor utcai kis iro­dában, de nagyon szép volt a folytatás. A Dunakanyar Áru­ház, az Észak-Pest Megyei Távbeszélő Központ, a Tech­nika Háza, a Városi Könyvtár Vácott; iskolák, óvodák, ter­melőszövetkezeti épületek so­ra a környező községekben. Saáry Gábor lelkesedését át­vette a csapat: műszakiak, számviteliek, szakmunkások egyaránt. — Soha senkivel nem kia­báltam. A szép beszédnek, a kérő szónak nagyobb a súlya, az eredménye. Munkatársaim mindig mellettem álltak. Így érhettük el, hogy e két évtized alatt valamennyi vállalt épí­tési határidőt betartottuk, ter- minuseitolódás miatt kötbért, kamatot nem fizettünk. S a két termelőszövetkezet vezető­sége úgy segített bennünket, hogy nem vont el nyereséget tőlünk, erősítette gazdasági helyzetünket. muiiaassaga ulluöu eveit a Horváth Mihály utcai, szé£> székházban töltötte el. Ennek megvalósulása is az ő dina­mikus munkatempóját dicséri. S a vállalati feladatok telje­sítése mellett jutott idő társa­dalmi munkára, sportegyesüle­tek, iskolák, egészségügyi in­tézmények támogatására. Ezt ismerte el a városi tanács a Saáry Gábornak adományo­zott Pro Űrbe kitüntetéssel, az emlékplakettel és az arany­gyűrűvel. A szakminisztérium négyszer tüntette ki Kiváló Dolgozó elismeréssel, kapott Honvédelmi Emlékérmet, ko­rábban a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. Búcsúzás előtt a, nyugdíjas­időszak terveiről érdeklődöm. A társadalmi munka élet­eleme. Tizenöt éve elnöke a Buki-szigeti Horgászegyesüief- nek, tagja a Váci Izzó SE Ba­ráti Köre Egyesülete szervező- bizottságának. S több idő jut a családdal való együttlétre, a két unokával való foglalkozás­ra. Elismeréssel szólt utódjá­ról, dr. Bánfalvi Sándorról, aki tíz évig volt a vállalat igaz­gatási osztályának a vezető­je, s most átvette a staféta­botot. a valóban megérdemelt pihenés küszöbéhez érkezett elődjétől. Papp Rezső farsangi részt a klub tagjai Rádon mulatságon vesznek helyi iskolában. Február 19., csütörtök: 17 órakor a 4-es teremben a Du­nakanyar eszperantócsoport tagjai ismerkednek az új esz­perantó könyvekkel és kiad­ványokkal. — 17.30-tól ingye­nes jogi tanácsadás a Magyar Néphadsereg helyőrségi mű­velődési prograjnja kereté­ben. Február 20., péntek: 18 óra­kor Fekete István bemutatja legújabb természetfotóit a művelődési központ 4-es ter­mében. — 19 órakor a szín­házteremben vetítik a Break II. című amerikai filmet. — 19.30-kor Kortárs Filmklub: bemutatják a Broadway Danny Rose című amerikai filmvígjátékot a Kultúr mozi­ban. Február 21., szombat: Az úttörőház elől reggel 8 órakor a pajtások a Börzsönybe in­dulnak számháborús túrára. — A víziúttörő-sportcsoport tagjai úszóedzésen vesznek részt és videofilmei néznek. Február 22., vasárnap: A Börzsöny természetjárókor tagjai 8 órakor találkoznak a MÁV-állomás előcsarnoká­ban. A mai gyalogtúra útvo­nala : Nógrád vára—Királyrét —Inóc. — 16 órakor vetítik a Boszorkányszombat című szí­nes magyar mesefilmet a mű­velődési központ színházter­mében. Sáros művelésbe adják a szőlőt Esztendők óta ráfizetéses volt a sződi Virágzó Mgtsz szőlészete, mindenekelőtt az évente mintegy 300 ezer forin­tot is kitevő munkabér miatt. Most úgy döntöttek, hogy az ültetvényt soronként családi művelésbe adják, mégpedig nagyon olcsón, négyzetméte­renként 20 fillért kitevő bér fejében. ISSN 0133—2759 (Váci Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom