Pest Megyei Hírlap, 1987. február (31. évfolyam, 27-50. szám)

Kamioncsapda Olvad már a hó, de még mindig van elég belőle. A parkolókban sok is. Az utak egy-két sávon járha- tóak, ám széleiken a pihe­nőhelyek felszabadítása jórészt még várat magára. Ez a helyzet a 30-as fő­úton a Csintoványi csár­dánál, a Petőfi-forrásnál létesített és az autósok ál­tali kedvelt parkolóban is. Szerda este egy megter­mett kamion próbált be­jutni oda. Nem sikerült, elakadt és hosszával tel­jesen elfoglalta a főút szé­lességét. Szerencsére a köd néhány száz méterrel tá­volabb szállt le, így az át­utazók figyelmesek lehet­tek villogó vészjelzéseire, s nem rohantak bele. Leg­alábbis addig, amíg el nem haladtunk a közelében, ki­próbálva járművünk terep­járó képességét. GODOLLOl K/vúian A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA--------------------------------------_F_ X IV. ÉVFOLYAM, pk SZÁM 1987. FEBRUÁR 2., HÉTFŐ Pályázat a kastély hasznosítására Rendeletet alkottak a házadéról Gödöllőn nem lesznek övezetek A nap programja Gödöllő, művelődési ház: Magyar filmek múzeuma: Két fogoly, készült 1938-ban, 17 órakor. Innováció és vállalkozás versenyképes feltételrend­szere (innovációs parkok Ma­gyarországon?) előadássorozat, 8—17 óráig. Művelődéstörténeti játszóház 5. osztályosoknak, bábkészítés napköziseknek, 13—15 óráig. Nyugdíjasok klubja: Molnár Ferenc Liliom című művének megtekintése videón, 15 óra­kor. Széchenyi Zsigmond emlék- kiállítása, megtekinthető 16— 19 óráig. A hónap műtárgya: Aszódi guzsaly, hímzett aszódi zsebkendő, hévízgyör- ki fejkendő, kartali jegykendő, megtekinthető az előtérben. A városi tanács idei első ülésének legfontosabb témájá­ról. a költségvetésről tudósí­tásunkban már beszámoltunk. Most azokat a pontokat vesz- szük sorra, amelyekre akkor nem volt terünk. Valamennyi tanácstag és meghívott kéz­hez vehette a testület és szer­vei idei munkaprogramját, amelynek bevezetőjében rö­viden értékelik a tavalyi tör­ténéseket. Lehel jelentkezni A múlt évet eseményekben gazdagnak minősítik. Magya­rázatul hozzáfűzik, hogy több alkalommal jártak városunk­ban országos hatáskörű szer­vek vezetői. A velük folyta­tott tanácskozásokon egyebek mellett szót kerítettek a kas­tély sorsára, az épület állag- megóvására. illetve a majdani hasznosításra. A tanácselnök kiegészítésül elmondta, hogy rövidesen közzéteszik azt a pályázatot, amelyben haszno­sítási ötleteket kérnek. A pá­lyázat országos, de nem volna rossz, tette hozzá Papp Ist­ván. ha minél több gödöllői jelentkezne. S ha már az elnöki tájé­koztatónál vagyunk, említsük meg, hogy nemrég a volt KKMV irodaházában tartot­Kézilabda Nagyüzem a termekben Tart a nagyüzem a kézi­labdázók téli teremtornáin, amelyekben a GSC csapatai is érdekeltek. A legfrissebbek az ifista lányok voltak, akik már két hétvégén is pályára léptek, mindkét meccsüket megnyerték a Budapest-baj- nokságban. A felnőttek a Pest Megyei Kézilabda-szövetség által kiírt tornán szerepelnek. Itt is a gyengébb nem kép­viselői szerepeltek eddig eredményesebben. Lányaink az Isaszeget 27-19, a Nagy­marost 26-10-re verték meg. A fiúk a Dunakeszitől 30-24- re kikaptak, a Balassagyar­mattal 33-33-as döntetlent ér­tek el. A serdülő és ifjúsági fiúk az Újpesten szervezett tor­nán vesznek részt, igaz, hogy az értesítés késedelme miatt csak két fordulóval a kezdet Várja vásárlóit Aszódon az új vas-műszaki üzlet: a VAS-SZER Kaphatók: víz-, fűtés-, gáz-, és műanyag csövek, zárt szerelvények, lemezek, rúd- és idomacélok, alumínium profilok, valamint ehhez tartozó szerelvények. Lakossági és közületi kiszolgálás. Készpénz és csekkfizetési lehetőség. Aszód, Pesti út 19. (a benzinkúttal szemben). után tudtak bekapcsolódni a küzdelembe. Az elmaradt mérkőzéseket pótolniuk kell. Az ifjúságiak az Ikarustól 20-23-ra kikaptak, a ser­dülők a Csepel Autót 49-25-re megverték. Sajnos az utóbbi csapatok jóval méreten aluli teremben játszanak, ezért játék nem nagyon alakulhat ki, az dönt, hogy ki nyeri a lövőpárbajt. Ezzel is magyarázható legfia­talabb korosztályú együtte­sünk gólzáporos győzelme. M. G. ták az ELTE rektori tanács-' ülését, amelyen megállapítot­ták az épület alkalmas tanár­képzés céljaira. A legújabb döntések szerint ez év szep­temberében már meg is kez­dődik az oktatás. Az első év­folyam hatvan-ihetven hallga­tóval indul, a későbbiekben, a szükséges átalakítások, bőví­tések után száz-százötvenes évfolyamokkal számolnak. Egyelőre a következő sza­kokra várják a jelentkezőket: matematika—orosz, matemati­ka—történelem, s a földrajz­nak még nincs meg a párja. Mint korábban mi is írtunk róla. ezen a tagozaton termé­szettudományos képzettségű tanárokat akarnak képezni. Ez változatlanul így van, amíg azonban nem lesz meg a laboratórium és a többi szükséges eszköz, addig nem indítanak reálévfolyamokat. Növelő, csökkentő Ezek után vissza a múlt év­hez. Az összegzés megemlé­kezik arról, hogy tavaly már­ciusban emlékparkot létesí­tettek a városban, amellyel tovább bővül Gödöllő egyéb­ként sem kicsi zöldterülete. Áprilisban átadták a városhá­zát, ahol kulturált körülmé­nyek között fogadhatják az ügyfeleket, és lehetővé vált a magasabb színvonalú munka. Még egy jelentős létesítményt adtak át, a buszpályaudvart, amely lehetővé tette a járatok bővítését, s ellátatlan terüle­tek bekapcsolását a közleke­désbe. Tavaly két tanácsrendeletet alkottak. Az egyik a lakossági településfejlesztési hozzájáru­lásról, a másik a nem lakás céljára szolgáló építmények adójáról intézkedik. Az idei első ülésen is született rende­let. amely a házadót szabá­lyozza. Mint ismeretes, 1986-ban a házadóról új központi jogsza­bályok jelentek meg. Az adó­zás alaoja a lakás alapterü­lete. Mentességet élveznek azok, akiknek az egy- és két lakásos épületben lakásuk alapterülete nem haladja meg a száz négyzetmétert. Több­lakásos épületben a határ nyolcvan négyzetméter. A központi szabályok a he­lyi tanácsokat felhatalmazzák a fizetendő adók összegét nö­velő. illetve csökkentő ténye­zők megállapítására. Emelni lehet az adót például, ha a ház a település kedvező öve­zetében található, a szokásos­nál lényegesen nagyobb telken van, kivitelezése, komfortfoko­zata — mondjuk extra. Van benne szauna, fürdőmedence, avagy légkondicionálás ... Csökkenthető az adó. ha ked­vezőtlen területen áll a ház, füstös, zajos helyen, alacsony a közművesítettség foka. Fi­gyelembe vehetők jövedelmi és szociális szempontok. A ta­nácsi rendelet ezeket a ténye­zőket foglalja össze. Az előterjesztés két válto­zatot tartalmazott, ami az övezeteket illeti. A tanácsta­gok többsége úgy foglalt ál­lást, hogy ne legyen Gödöllőn övezet. Kérni kell A mentességet a következők szerint határozták meg: nem kell házadót fizetnie, akinél az egy főre számított jövede­lem — az együtt lakó házas­társ és más, nagykorú köze­li hozzátartozó jövedelmét is figyelembe véve — nem ha­ladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregsé­gi nyugdíj mindenkori legki­sebb összegét, ötven százalé­kot fizet az a nyugdíjas, il letve az a család, ahol az egy személyre számított havi jö' vedelem 3500 forint alatt van, aki három yagy több gyer­mekről gondoskodik saját háztartásában, akinek lakását az 1971. évi július 1-je előtti jogszabályok alapján vették bérbe, akinek a lakásában jogcím nélküli lakáshasználó lakik. A mentességet, ked­vezményt kérni kell. s a té­nyeket hitelt érdemlően iga­zolni. A rendeletet természetesen még ki kell hirdetni, rendel­kezéseit azonban ez év január 1-jétől alkalmazzák. K. P. Gyakran halljuk a nem minden él nélküli, gonoszko­dó megjegyzést: ezek a mai fiatalok! Lusták, nem tanul­nak, eszükbe sem jut házi­munkát végezni, mindig csa­varognak. Köszönni nem tud­nak. trágárul beszélnek, isz­nak, dohányoznak. Valóban vannak közöttük ilyenek is, az már azonban felnőttszokás, hogy kevesek viselkedése alapján általánosítunk. A többség szorgalmasan tanul, dolgozik, szórakozik, pontosan olyan gyerek, mint azok a ré­gi fiatalok. Kiveszik részüket a mozgalmi munkából is, és a 40—50 évesekhez hasonlóan örülnek, ha elismerik fárado­zásukat. Nemrég két kitünte­tett diáklánnyal, a gödöllői Madách Imre Ipari Szakmun­kásképző Intézet és Szakkö­zépiskola tanulóival beszél­gettünk. Gondolkodásmódjuk csöppet sem emlékeztetett a lezser, flegma, sokat emlege­tett stílusra. Simon Györgyi harmadik osztályos fodrásztanuló a KISZ KB dicsérő oklevelének és az iskola által alapított Ka- locsay-emléklapnak boldog tulajdonosa. Külsejében sem­miben sem különbözik kortár­saitól, csupán a vállalt fel­adatok mennyisége és teljesí­tése teszi őt mássá. Vélemé­nye szerint a kitüntetéseket azért kapta, mert mindenben Ugyanolyan fiatalok Az öröm mindig egyforma benne volt, mindent megcsi­nált, amivel megbízták. Az osztályban ő szervezi a mozi- és színházlátogatásokat. A kollégiumban lakó többség és az öt bejáró különböző anya­gi körülményeit figyelembe véve, ez általában nem megy simán. Együtt vesznek részt kirándulásokon is. ahol min­dig szerveznek kisebb progra­mokat, ne lanyhuljon a meg­szokott jó hangulat. Jártak már többek között Vöröskőn és Szilvásváradon. Györgyi az iskola ifjúgár­distáinak szakaszparancsnoka. Ilyen minőségében járt már és hamarosan ' ismét megy Sződligetre, a megyei parancs­noki képzésre. Közreműköd­nek a gárdisták a város ün­nepi megemlékezésein, a ko­szorúzásokon. legutóbb iárőr- kutyaversenyen segítették a rend betartását. A kis csapa­tot jegyzik már a KISZ-bi- zottságon is, ott vannak min­den versenyen, és megyei el­ső hellyel is büszkélkedhet­nek. A helyezéseket nem kap­ják ingyen, továbbra is eljár­nak a tűzoltóság, a rendőrség tanfolyamaira. A gödöllői fiatal lány azt mondja, nem valami jó tanu­ló. csak 3,4—3,5 az átlaga. Szakmai gyakorlatra Isaszegre jár, és most pár hónappal ta­nulmányai befejezése előtt ab­ban reménykedik, hogy sike­rül véglegesen elhelyezkednie szakmájában, a Lignifer Ipari Szövetkezetben. Paulovics Ildikó mechanikai- műszerész-tanuló szintén idén szerzi meg a szakmunkás-bi­zonyítványt. Az iskolai KISZ- bizottság titkára hosszú moz­galmi múlttal rendelkezik. Az általános iskolában rajtitkári és úttörő-tanácstagi tisztsége­ket töltött be, ezen munkája alapján javasolták és válasz­tották meg itt az első év vé­gén osztálytitkárnak, majd egyre magasabb megbízatáso­kat kapott. Tagja a megyei kö­zépiskolások és szakmunkásta­nulók rétegtanácsának, és amikor a városból egy sze­mélyt javasolhattak a megyei tanácskozásra, szinte termé­szetes, hogy az ő volt. Azon a nevezetes napon há­romféle elismerést kaphattak a diákok, Ildikót háromszor szólították az emelvényhez. A Kalocsay- és a Madách-em­Kereskedelmi őrjárat Az árak már egységesek Lassan benépesedik a Kos­suth Lajos utcai üzletsor. Nyolc üzlet már üzemel, egy ugyan téli pihenőben van, Merényi József gyümölcs­zöldség boltja. A tulajdonos el­mondotta, márciusban meg­kezdi az árusítást. A működő üzletek egyikében ez idáig nem jártam, így most oda is belátogattam. A polcon gyö­nyörű kenyerek sorakoztak. Fiatalasszony szolgálta ki a vevőket nagy udvariassággal. Amikor rám került a sor, szóltam, én csak nézelődni és érdeklődni jöttem. Kedélyesen közölte, csak nézegessen. Első kérdésem az volt, hol sütik ezeket a szép kenyereket, és ha olyan jók is, amilyen ízlé­sesen néznek ki, akkor nagyon finomak lehetnek. — Örbottyánban a férjem süti őket. — Csak nem Komáromi Lajos pékségében ? ... Akkor már értem, ennek a kenyérnek jó híre van. Magam is több­ször megfordultam a szőlők között levő pékségben. A vá­sárlók rövid időre magunkra hagytak, volt idő a beszélge­tésre. Komáromi Györgyné novemberben nyitotta az üz­letet. Igyekszik a vásárlók igénye szerint, ahhoz alkal­mazkodva a boltban lenni. > Ezután akarva akaratlanul. be kellett néznem a szomszé­dos vadhús-hal üzletbe. Most nem az ablakban függő vadak — nyuszi és fácán —, hanem a nagy akváriumban nyüzsgő sok hal csalt be. László Ká­rolyiéi kérdeztem, mennyi és milyen hal tátog itt. Nyolc mázsa törpeharcsa érkezett és pontyok. Miközben szétnéz­tem, megállapíthattam, hogy a legutóbb említett fűszerfélék és szakácskönyvek már kap­hatók. Ha már kereskedelmi őrjá­raton vagyok, és az mindig a piacon ér véget, akkor most többet a piacról a megszokott­nál. Téli időben a gödöllői piacon, különösen a hét első felében a kereskedők találha­tók. ök oda vannak szegezve bódéikkal a piachoz. Vecsési savanyúságot kapott a szak­boltos Székelyné Juhász Erika, van, amennyi csak kell. Ma­inz Dezsőhöz friss tojás érke­zett. Nekem soknak tűnik, a kereskedő szerint jóval keve­sebb, mint tavaly ilyenkor. Felére esett a kereslet, pedig a dunavarsányi Petőfi Tsz portékája szép. A kisebb to­jás darabja 2,50, a nagyobbá 3 forint. Ismét árusít az áfész szer­ződéses boltjában Prokop Nándor. Vége a téli szünet­nek, és itt a sok friss zöld­áru, zöldség . és gyümölcs. Ezeknél a zöldségeseknél bő­ven van száraztészta-féleség és primőr áru. Katona Lajos, Maros Sándor, Balogh Dezső­vé és Mester Lajosné igyekez­nek profiljuknak megfelelően a lakosságot, a vásárlókat szép és jó áruval ellátni. Egy­öntetű véleményük, hogy ne­kik az őstermelők nem kon­kurencia, mert oly árut árusí­tanak, amit szívesen vásárol a fogyasztó. Ezután lássuk az árakat, melyek oly egységesek, akár a hírlapárusoknál az újságárak. A vegyes zöldség kilója 44, a burgonyáé 14, a karalábéé 44, a zelleré 44 forintba kerül. A káposzta 16, a kelkáposzta 28, a sóska 90, a karfiol 60 forint. A vöröshagyma 22, a lila hagy­ma 24. a fokhagyma 200—240, a sütőtök 12 forint. A fekete retekért 20, a zöldpaprika da­rabjáért 18—24, a salátáért fe­jenként 18, a primőr zöld­hagymáért 16 forintot kérnek. A gomba 110 forint. Cs. J. Gödöllői áruház Szezon végi vásár Csaknem egymillió forint értékű készlettel kezdte meg a szezon végi kiárusítást a gödöllői áfész-áruház cipő­osztálya. A vásárlók mától minden téli jellegű árut — bundacipőt, csizmát — egysé­gesen 40 százalékkal olcsób­ban vehetnek meg két héten keresztül. A szülők figyelmé­be ajánlhatjuk a lengyel bé­lelt csizmákat, amelyeket 26, 27 és 28-as méretben, 150 fo­rintért árusítanak. A ruhá­zati osztályon másfél milliós készlettel várják a vevőket. Itt is minden vásárba bevont áru 40 százalékkal keveseb­bért kapható. Most érdemes vásárolni télikabátokat, kesz­tyűt, sapkát, sálat. Helyi közlekedés Megszűnő eddigi járatok Változások mától kezdve s A Volánbusz gödöllői üzem- igazgatóságának tájékoztatá­sa szerint február 2-ától, hét­főtől ismét változások lesznek a buszközlekedésben. Ezek egy részét most közöljük. Veresegyház vasútállomás— autóbusz-forduló: a 7.47-kor, léklap mellett a KISZ KB aranykoszorús jelvényét is ki­érdemelte. Részt vesz külön­böző titkárképző tanfolyamo­kon, kétszer volt már tábor­ban Balatongyörökön. Havon­ta összehívja a fiatalokat, ülé­seken beszélik meg további teendőiket. Ott van minden rendezvényen, diákgyűlésen/ és nincs az a vetélkedő, amelyre ne nevezne be. ö ma­ga is vezet politikai vetélke­dőket. Tagja az országjáró diákok pőrének, ott volt a VIT-vágtán. beszédet mond az iskolai és a városi ünnepsé­geken. Hosszú lenne felsorol­ni elfoglaltságait. Tanárai és diáktársai mind ismerik és el­ismerik azokat. Annyit azon­ban még illik hozzátenni jel­lemzéséhez. az osztályban ő az egyetlen kitűnő tanuló. Régi iskoláját nem felejtet­te el gödöllői sikerei alatt sem Paulovics Ildikó. Tovább­ra is ifivezetője a vácszent- lászlói tanulóknak. A mozgal­mi életet annyira megkedvel­te, hogy már biztos benne, nem marad a szakmájában. Tervei között az érettségi megszerzése, a politikai pá­lya szerepel, úttörőkkel sze­retne foglalkozni. Elsősorban azért, mert sok a testvére, másrészt azért, mert tapasz­talatai szerint a kicsik sokkal hálásabbak. B. E. 8.08-kor, 14.25-kor. 15.53-kor és 16.53-kor eddig meglevő járatok megszűnnek. A 6.50- kor induló járat hétfőtől pén­tekig és vasárnap, a 15.07-kor induló minden nap közleke­dik. Veresegyház autóbusz-fordu­ló—vasútállomás: a 12.35-ös, a 14.17-es és a 15.37-es járat megszűnik. A 6.30-as, a 7.10- es és a 7.35-ös csak hétfőtől péntekig közlekedik. A 7.55-ös járat munkaszüneti napokon, a 17.05-ös csak szabad- és munkaszüneti napokon. Erdőkertes vasútállomás— Háromház: a 6.45-ös és a március 3-tól 7.10-kor, 8.20- kor, 10.00-kor és 12.30-kor in­duló járat megszűnik. Mun­kaszüneti napokon 10.43-ra ál­lítottak be új járatot március 8-tól. A 9.15-ös és a 17.40-es járat csak szabad- és munka­szüneti napokon közlekedik. Erdőkertes Háromház—vas­útállomás: 8.55-kor és 9.35- kor március 8-tól nem közle­kedik autóbusz. A 17.52-kor indulót csak szabadnapokon vehetik igénybe. Túra vasútállomás—Zsám- boki úti autóbusz-forduló: hétfőtől péntekig 4.50-kor és 23.50-kor új járatot állítottak be. Visszafelé az eddig 4.36- kor induló járat csak munka­szüneti napokon közlekedik. Túra vasútállomás—Galga- hévízi úti autóbusz-forduló: a 8.45-ös szombaton nem, csak hétfőtől péntekig jár. Túra vasútállomás—Galga- menti Tsz: a 4.50-kor induló és az 5.05-kor visszafelé jövő járat megszűnik. ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom