Pest Megyei Hírlap, 1987. február (31. évfolyam, 27-50. szám)

Man A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXXI. ÉVFOLYAM, 26. SZÄM 1987. FEBRUÄR 2., HÉTFŐ A fejlesztés az erényük Csak fogós feladatot vállalnak A Hungaroring tavaly nyá­ron egykettőre népszerű lett. Kiderült, hogy tudunk mi For­ma—1-es minőségű utat is épí­teni, bár úthálózatunk általá­ban sokkal szerényebb kivite­lű, sok bukkanóval. hellyel- közzel egyéb veszélyt jelző táblákkal. Olyan ez, akár a gazdasági élet, melynek ver­senypályáján a jobbak előre­szaladtak, ám már a derékhad egy része is kezd elszakadni a középmezőnytől. Eszközélesztés A városbeliek közül keve­sen tudják, hogy Ceglédnek is megvan a maga sztrádája, csak éppen nem így írják. A könnyebb külföldi érthetőség kedvéért Strada nevet visel a műszaki tervező munkaközös­ség. öt éve alakultak, és most arról beszélgettünk két közös képviselőjével, Koczka Kál­mánnal és Szőke Tamással, hogy mire vitte a csapat ez alatt az idő alatt. Szűkén mért szavakkal, tárgyszerűen fogalmazódtak a válaszok. Köszönik, megvan­nak. ma már többen, mint kezdetben. Feladatuk van bő­ven, izgalmas, szép tennivalók közül választhatnak. Van persze gond meg zsörtölődés is, de hát kinek nem jut ki mostanában az ilyesmiből? Az alapítók tízen voltak, ketten kiléptek, hatan csatla­koztak hozzájuk. Tíz gépész-, egy villamosmérnök, egy raj­zoló és két adminisztrátor al­kotja a gárdát. Akár afféle há­zi jubileumot is tarthatnának, mert eddig kereken száz szer­ződéses megbízatásnak tettek eleget. Elsősorban az útépítő- gép-gyártással kapcsolatos te­vékenységgel foglalkoznak. Főleg a műszaki fejlesztéssel, az energiatakarékossággal, és környezetvédelmi szemponto­kat is figyelembe vevő konst­rukciókkal összefüggő mun­kákat vállalják. Szakmailag rendkívül sok­rétű a hozzájuk intézett kí­vánságlista. A viszonylag egy­szerű technológiai kérdésektől a bonyolult, automatizált komplett berendezésekig sok­féle megoldás születik a rajz­asztalokon. Sokat foglalkoz­nak a meglevő berendezések továbbfejlesztésével. Ez első­sorban a mai nehéz beruházá­si helyzetből adódik. Az esz­közök élettartamát meg kell növelni, használhatóságát több­rétűvé tenni, működését ol- csóbbitani. A fogós feladatok között említik, amelyiknek a szöve­ge valahogy így hangzik: végy két különböző vízkiszorítású uszályt, és tervezz belőlük egy olyan katamaránt, aminek a felülete egymagasságú! Biz­tonságos acélszerkezettel meg­erősítve háromszáz tonna el­lensúlyt kellett beépíteni, és a leckét csillagos ötösre megol­dották. Kedvenc gondolatkörük a speciális szállító járművek fel­építményének tervezése. Az Aszfaltútépítő Vállalat részére olyan, szuperlassú haladásra képes járművet alakítottak ki, melynél a vezető — egyetlen gombnyomással — az egyéb­ként teljesen „normálisan” vi­selkedő teherautót olyan lassú haladásra tudja rábírni, hogy percenként csupán 0—16 mé­ter távolságot tegyen meg. Így a gépkocsi munkagépként mű­ködik. A vezető ugyanilyen egyszerűen a megszokott te­herautóvá változtatja a sebes­ségváltó kar elmozdításával. A többi között ez is a Strada egyik szabadalma, de van má­sik is, mint például az aszfalt­keverő telepek porleválasztá­sával kapcsolatos megoldás, amely a környezetszennyezést megakadályozza. A takarékos sulfalt aszfaltgyártási techno­A szuperlassú haladásra képes jármű a Strada egyik szaba­dalma. Kivitelezője a Közgép ceglédi gyáregysége. lógia gépészeti részét ők oldot­ták meg. melynek haszna a jelentős pénzmegtakarítás mel­lett, hogy az aszfaltsző­nyeg jóval kopásállóbb. Konstruáltak nagyméretű acélszerkezeteket aszfaltkeverő telepek készanyagtárolójához. (A hidraulika, az elektronika és a pneumatika az ő elgon­dolásaik révén valósult meg.) A nyitott csatornák tisztításá­ra úgy alakítottak át egy gré- dert, hogy maga mellett olyan ekét működtet, amelynek hét­méteres teleszkópos, hidromo- toros megoldása van. A többi között a csemői November 7. Tsz hordógyártó berendezésén is dolgoztak. Jegyzik őket A versenytárgyalásokon ál­talában az ő szolid költségve­tésük vonzó. Talán másfél tu­cat megrendelő tér vissza hoz­zájuk újra meg újra. Ez jelzi a legmegbízhatóbban, hogy elégedettek a munkájukkal. Munkatársaik kiváló szak­emberek, szinte valamennyien specializálódtak valamilyen te­rületre. A szakmai önképzést, a változásokkal való gyors lé­péstartást követelménynek te­kintik. Miután nincs kettős énjük nekik sem, a hivatalos szakmai utakon látottakat, ta­pasztaltakat. a külföldi part­nerektől szerzett információ­kat, a vásárokon, bemutató­kon felcsipegetett újdonságo­kat gondosan elraktározzák, lefényképezik, megbeszélik felhasználják. Ennek a kis munkaközös­ségnek már nemzetközi vi­szonylatban is kezd jól csengő neve lenni. Az értékes pros­pektusok garmadáját kapják, és természetesen meghívót küldenek nekik minden szá­mottevő rendezvényre. Főmunkaidőben mindannyi­an a Közgép ceglédi gyárában dolgoznak. Saját vállalatuktól is kapnak megbízásokat gyárt­mányfejlesztésre, belső tech­nológiai fejlesztésre. Ilyen volt például a szemcseszóró berendezés, továbbá részt vet­tek az új homlokrakodógép megkonstruálásában. A proto­típus már készül, s nem lehe­tetlen. hogy a májusi BNV-n mutatkozik be. A Közgépnek számos meg­rendelést szereztek az évek során, hiszen az esetek hatvan százalékában ezt a vállalatot kérik fel a megrendelők a Strada által készített tervek kivitelezésére. Csúnyult a menyasszony A munkaközösség tagjai szinte teljesen kihasználják a szabadidejüket. Szeretik az agytornát kívánó, fogós fel­adatokat, a szokványostól el­térő megoldásokat. A gyakor­lat, a száz kisebb-nagyobb si­keres konstrukció, a bejegyzett szabadalmak sora őket igazol­ja. Nem panaszként említet­ték, csupán nem túl kellemes tényként, hogy amikor 1982- ben belevágtak, szebbnek lát­ták a menyasszonyt. Azóta évről évre újabb és újabb, előre nem látott meg­szorítások léptek be az adó­zás terén. Bár számadásaikat pontosan vezetik, és fegyelme­zett adófizetők, a jelenlegi el­vonási konstrukció nemhogy ösztönözné, inkább visszafogja a munkájukat. Ezzel együtt is megszállottak módján halad­nak a céljuk felé. Tamasi Tamás A Vöröskereszt vezetőségi üléséről Az egészséges életmód a cél A napákban tartotta ülését a Vöröskereszt ceglédi veze­tősége. Az elmúlt 4 és fél év munkájáról szóló beszámoló­tervezetet Madácsyné Somodi Mária városi titkár ismertet­te. Ebben többek között el­hangzott, hogy a volt járási vezetőségből nyolcán kerültek a 25 főre bővült városi veze­tőségbe. A korábbi 42 helyett ma már 108 alapszervezet mű­ködik. A kollektív, önálló ve­zetés még nem mindenhol ál­talános. Valamennyi oktatási létesítményben szervezői és végrehajtói voltak az egész­ségnevelési, családvédelmi ak­cióknak, elsősegélynyújtási fel­adatoknak. Megállapították, hogy a fia­talok életmódja sok kívánni­valót hagy maga után. Az egészség megőrzését szolgáló technikai feltételek több is­kolában nem megfelelőek. Feladatuknak tekintik nem­csak az alkohol, de a dohány­zás. a túlzott gyógyszer-, va­lamint kábítószer jellegű ké­szítmények fogyasztása elleni küzdelmet. Céljuk, hogy a tü­dőszűrésen megjelentek vala­mennyien vegyék igénybe az egyéb szűrővizsgálatokat. Fon­tosnak tartják a környezetvé­delmi és tisztasági mozgalom szervezését. Évtizedes hely- benjárás után sikerült előre lépniük e területen. Külön fi­gyelmet fordítottak az üzem- egészségügyi hálózat tevé­kenységére. Változatlanul küszködtek a propaganda­anyagok hiányával. Kiemelten kezelték a hát­rányos helyzetű emberek se­gítését — ez az egyedül élő, magukat ellátni képtelen idő­sek esetében volt a legnehe­zebb. 1986-ban bekapcsolód­tak a mozgássérült gyermekek táboroztatásába. A cigány csa­ládok életkörülményei több­nyire nem felelnek meg az egészségügyi követelmények­nek, körükben az állami, tár­sadalmi szervekkel karöltve végzik tevékenységüket. Itt némi visszaesés érezhető az előző évekhez képest. Az el­fogadható szintet csak Abony és Törtei érte el. Az önkén­tes véradásnak egyre több vér­adót nyertek meg. Viszont ob­jektív akadályok miatt nem sikerült a plazmaferezises vér­adás terén továbblépni. A polgári védelemben a pa­rancsnoki állomány kiképzé­sére külön gondot fordítottak. Az elméleti felkészítés mellett lehetőséget teremtettek a gya­korlati elsajátításra is. Ennek ellenére néhányan nem képe­sek az önálló vezetésre, a be­osztottak kiképzésének meg­szervezésére. Szükséges a sze­mélycserék megoldása. Szervezeteik az elemi és alapfokú elsősegélynyújtás el­sajátítását szorgalmazták, az előbbit az általános, utóbbit a középiskolákban és felnőt­Téma: a népgazdaság Február elejétől április vé­géig viták, beszélgetések, véle­ménycserék tárgya lesz KISZ- berkekben is a honi népgaz­daság helyzete, s a vele ösz- szefüggő számtalan kérdés. A ceglédi és a környékbeli fia­talok a párt-, állami és gazda­sági vezetőkkel együtt veszik bonckés alá a különféle téma­köröket, segítőül használva a KISZ KB nemrég megjelent A jövőnk a tét! című felhívását. Hogy a találkozók minél ered­ményesebben záruljanak, az if­jak többféle támogatást is kap­nak. Egyebek között a városi KISZ-bizottságon lehet majd gényelni azt a videofilmét, ami előzetes ismereteink szerint élesen, állásfoglalásra ösztön­zően veti fel napjaink társa­dalmi-gazdasági gondjait. A megyei előadói iroda köz­reműködésével is meg lehet hívni az egyes témákban jár­tas szakembereket. A városi KISZ-bizottság pedig közgaz­dászból, bérgazdálkodó és munkaügyesből, pénzügyesből, gépészmérnökből, mezőgaz­dászból álló stábot hoz létre, amelynek feladata lesz, hogy segítséget adjon a KISZ-esek munkahelyi javaslatainak, vé­leményeinek, fölvetéseinek megfogalmazásában. féknél. A kiképzés lényegesen javult. A jövőben az alapszer­vezeti vezetőségeknek kezde­ményezőbbeknek kell lenniük a tanfolyamok szervezésénél, a középfokúhoz új aktívákat képezzenek ki. Ezután hozzászólások követ­keztek, majd Lencsés Gábor- né, megbízott városi titkár beszélt az 1987-es feladatokról, amelyek a Vöröskereszt VII. kongresszusára való felkészü­lést is tükrözik. így az ifjúság egészséges életmódra nevelését, családi életre felkészítését, egészségvédelmi hetet rendez­nek általános és középiskolá­sok részére. Hatékonyabbá kí­vánják tenni szervezeteik al­kohol izmus elleni felvilágosító munkáját. Különös figyelmet szentelnek a szűrővizsgálatok­ra történő mozgósításnak. Meg­szervezik a mozgássérült gye­rekek táborozását. Segítik a börtönből szabadultak társa­dalmi beilleszkedését. Körül­tekintőbb egyeztetéssel és szer­vezéssel kívánják megvalósí­tani az éves vérvételi tervet. Javítani akarják az elsőse­gélynyújtás oktatását, s ösz- szehangoltabbá tenni a beteg­ápolást és szociális gondozást. Minden szervezetnél növelni szeretnék az aktivisták számát, s javítani a tevékenységüket. December 5-én és 6-án lesz a Vöröskereszt VII. kongresz- szusa. Addig számos feladat vár még valamennyi aktivis­tára. Az elkövetkező napok­ban, hetekben lesznek az aiap- szervezetek beszámoló és ve­zetőségválasztó értekezletei. A szeptember 12-i városi, majd a november 14-i megyei küldöttértekezlet lesz a kong­resszusi felkészülés fontosabb állomása, F. F. Vissza nem térő alkalom Jó néhány alkalommal be­számoltunk már arról, hogy a mozgássérültek, munkába állá­si lehetőségei rendkívül cse­kélyek. A példásan szép elvek és szándékok ellenére a hely­zet nemigen változik. Gyakor­ta csak a szerencse segít. S ki tudja, hányán várnak a jó sze­rencsére. A kivárási idő csök­kentésére alakult meg nemré­giben az Alfa Vállalat, amely az egész ország területén igyekszik a mozgássérültek foglalkoztatását megszervezni. Közreműködésükkel Cegléden nyolcán jutottak fizető elfog­laltsághoz. Nem sokan, ha a dolgozni vágyók számát néz­zük, mégis — mint azt Meny­hárt Mátyás, a ceglédi moz­gássérültek egyesületének tag­ja mondja — kivételes jelen­tőségű és soha vissza nem té­rő alkalomról van szó. Szélkerék a nagyüzemben A mezőgazdasági nagy­üzemekben új módszerekkel igyekeznek csökkenteni az energiafelhasználást. Az egyik ilyen lehetőség a szélmotor, illetve a szélkerék alkalmazá­sa. A MÉM Műszaki Intéze­tének segítségével több he­lyütt az országban folytattak kísérleteket a szélenergia ki- naszhálására. A lakott területekről na­gyobb távolságra levő állat- telepekre szánják a szélmoto­rokat, mindenekelőtt a juhá­szotokban kerül szóba az energianyerésnek ez a formá­ja. Kétféle szélmotort fejlesz­tettek ki, az egyik 0,5, a má­sik 3 kilowatt teljesítményű. A tapasztalatok általában kedvezőek, ám nem minden esetben működik megfelelően az újonnan vásárolt berende­zés, mert — mint megállapí­tották — a gazdaságok gyak­ran rosszul mérik fel a lehe­tőségeket. Nincsének tisztá­Elfelejtett gyümölcsfajok A Hazafias Népfront városi bizottsága idei programjában szerepel a kertbarátkor mun­kájának kiszélesítése. Azt szeretnék, ha a több ezer hob­bi kert-tulajdonos közül mi­nél többen bekapcsolódnának a kör tevékenységébe. Hasz­nát vehetnék az ismeretter­jesztő előadásokon elhangzó tudományos tapasztalatoknak, jó szándékú intelmeknek, ame­lyek a gyakorlati megvalósu­lás során hasznot hajtanának alkalmazóiknak. Február 5-én, csütörtökön délután fél 6-kor dr. Surányi Dezső tudományos főmunka­társ a helyőrségi művelődési központban Régi, elfelejtett, betegségnek ellenálló gyü­mölcsfajok címmel tart elő­adást. ban a helyi szélsebességgel és széliránnyal — csakis az ál­talános meteorológiai adatok­kal rendelkeznek — márpedig enélkül hiábavaló a fárado­zás. A kutatók ezért különleges mérőszerkezetet fejlesztettek ki; ezzel több hónapon ke­resztül 15—30 méteres magas­ságban mérik a széljárás jel­lemzőit és ezek ismeretében tesznek javaslatot a berende­zés megvásárlására, felszere­lésére. Terjed a szélkerék felhasz­nálása is. Ezt a szerkezetet szintén a levegő áramlása hajtja meg, ám nem áramot fejlesztenek vele, hanem a mechanikai erőt viszik át va­lamilyen szerkezetre. Szenny­víztárolókban, illetve halasta­vakban a szélkerékkel tart­ják állandó mozgásban a vi­zet, növelve annak oxigéntar­talmát. Az első ilyen beren­dezést Balmazújvároson sze­relték fel, a helyi szennyvíz- tároló anyagát keveri az új szerkezet, segítve a szerves anyag lebomlását. Á szélmotorok természete­sen lényegesen gazdaságosab­bak a hasonló célra szer­kesztett benzinmotoroknál; az elektromos energia fejleszté­sénél 1 kilowatt teljesítmény­re óránként 16—18 forint jut a szélmotor esetében, a ben­zinmotoros generátor 25—28 forintért adja ugyanezt a tel­jesítményt. Jelenleg már 20 mezőgaz­dasági nagyüzemben használ­ják a szélenergiát. — Milyen esélyekkel indul az a mozgássérült, aki Ceglé­den munkához akar jutni? — Amennyire én tudom, er­re alig-aiig van esély. Még 1979-ben jómagam is állás után néztem, de akkor azt mondták a tanácsnál, hogy ez a dolog nincs megszervezve. Vagyis nem tudtak segíteni. Úgyhogy maradhattam a se­gélynél, ami az idő tájt ma­ximum 1290 forint volt. Hogy aztán azóta mennyivel növe­kedtek meg a lehetőségek ... ? — Ismeretem szerint se­mennyivel. — Mert kevés helyen van­nak meg a feltételek. A moz­gássérültek számára csakis a könnyű, otthon is végezhető munka az igazi megoldás. — Amilyet most az Alfa kí­nált. — Illetve, amilyet az Alfa révén a Pest Megyei Volán Vállalat ceglédi üzemigazga­tósága. — Miféle elfoglaltságról van szó? — A Volán összegyűlő me­netleveleinek és raktári szám­láinak kódolt adatait rögzít­jük Commodore számítógépek segítségével mágneses lemez­re. 1 — Gondolom, nem volt egy­szerű megismerkedni a szá­mítógéppel. — Amikor fölvetődött a munkalehetőség, egy csomóan jelentkeztek, ám jó részük — mihelyst megtudta, hogy szá­mítógépet kell kezelni — visz- szariadt. Nyolcán maradtunk. Az egész egy rövid tanfolyam­mal kezdődött a Kozma Sán­dor utcai klubban. Nekem már a napi bejárás, a közlekedés is igen nagy gondot okozott, de egyik barátom rendszere­sen segített. Nem titkolom, eleinte idegenkedtem a gép­től, bár a tanfolyam vezetője folyton biztatott mindenkit, ne féljünk. Egyébként rettentően türelmes volt velünk az ok­tató, nem is tudom, hogy bír­ta. — Persze most már köny- nyen kezeli a billentyűket. — A gép irányítása nem ne­héz. A szükséges angol kifeje­zéseket meg kellett tanulni, de a Volán-programok nyelve már magyar. Szerencsére kap­tunk három hónapnyi türelmi időt. Akkoriban sok logikai hibát követtünk el, mostaná­ban már alig-alig. ::::: — Kitől kapják rpeg a fu­varleveleket, a raktári szám­lákat? — Az anyagot a csoportve­zetőnkhöz juttatják el a vo- lánosok. Ö szortírozza, lehető­leg úgy, hogy — a kereset mi­att — mindenki egyformán részesedjen belőle. Az elosz­tott adagokat pedig futár szál­lítja házhoz, aki maga is moz­gássérült. — Győzik-e erővel a rögzí­tést? — A mostaninál többet is meg tudnánk csinálni. V. S. Vonósnégyes Abonyban a Bihari János Zeneiskolában ma, hétfőn es­te 6 órai kezdettel a Tátrai vonósnégyes ad hangversenyt. A műsort Boros Attila ismer­teti. Elmarad A zenekarban történt sze­mélyi változások miatt elma­rad a február 14-re meghirde­tett Első emelet koncert. ISSN 0133—268» (Ceglédi Hírlap) /

Next

/
Oldalképek
Tartalom