Pest Megyei Hírlap, 1987. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-10 / 8. szám

1987. JANUÄR 10., SZOMBAT Meghívás az avatásra Téglagyár épül Tápiégyörgyén Kevesen tudják a helybelie­ken kívül, hogy Tápiógyör- gyén van egy téglagyár. Pe- dik kéménye messzire látszik, ám a századeleji, korszerűtlen üzem termékeinek nem sok hasznát vették a környékbeli építkezők, különösen mostaná­ban, amikor a jobb hőtechni­kai tulajdonsággal rendelkező falazóanyagok jöttek divatba, majd váltak kötelező szab­vánnyá. Három évvel ezelőtt bezárt a gyár, s a terepet az építők vették birtokukba. Eltüntettek szinte mindent, ami a száza­dos technológiára, az ember­telenül nehéz fizikai miinkára emlékeztetett, a helyén pedig modern üzemcsarnokok léte­sültek. Az Alföldi Téglaipari Vállalat tápiógyörgyei tégla­gyárának építése a befejező szakaszához közeledik, s ha beindul a termelés, egyike lesz annak a tizenkét modern tég­lagyárnak, amely ima az or­szágban dolgozik. — Kisméretű téglában szá­molva — magyarázza Urbán István gyárvezető — évente tizenkétmilliónyit tudunk majd gyártani. Az alagútke- mencét szénnel fűtjük,, emiatt nagy nyomószilárdságú pillér­téglát nem tudunk előállítani, minden mást azonban igen. Újdonság lesz, hogy a kemen­céből felszabaduló hő nem száll el haszontalanul, az ége­tés előtti szárításra használjuk majd. A több mint százharmincöt­millió forint értékű beruházás építésén egyszerre több alvál­lalkozó cég is dolgozik, a gép­sorokat csehszlovák szerelők állítják be, távolabb német szót hallani. — A rakodógép lyukkártya- vezérlésű, de bármelyik be­rendezésünkről elmondható, hogy rendkívül korszerű, ter­melékeny és üzembiztos — mondja Hajdú István műsza­ki vezető: ^ Ä régi dolgozók A szárítóalagút hatalmas ventilátorai a kemence hulladék­hőjét hasznosítják. (Vimola Károly felvételei; java része hűséges maradt az üzemhez és nem keresett más munkát azután, hogy bezárt a gyár. Inkább az építkezésen dolgoztak. Így már a szerelés időszakában megismerték a gépeket. Az égetőkemencékné! dolgozók már más gyárakban vannak gyakorlaton és elmé­leti képzésen. Az agyagbánya alig ötszáz méter ide, az anyagot szállí­tószalag továbbítja a keverő­üzembe, ahonnan emberi kéz érintése nélkül jut a darabo- lóba, s tovább a munkafázi­sokon. A szárítóban a szoká­sos időnél jóval kevesebbet tölt a tégla, hála a hulladékhő hasznosításának. Kevesebb mint hatvan emberrel a régi gyár teljesítményének töbo- szörösét tudják majd termel­ni. Hogy az üzemcsarnokban az ott töltött egyórányi idő alatt mindvégig serény munka folyt, az ha nem is túl gyakori,; de nem rendkívüli eset a hazai építőipar történetében. Ám, amivel a gyárvezető búcsúzott, az igen meglepett: Jól szervezett, összehangolt munka folyik a csarnokban. A cél: gyáravatás március 27-én. öj műszaki megoldás Huszonhárom méteres busz A jelenleg is sorozatban ké­szülő 200-as, valamint az egy­előre csak kisebb szériában gyártott 300-as és 400-as tí­pusú Ikarus autóbuszokon több új műszaki megoldást vezettek be az elmúlt hóna­pokban a gyár mérnökei. A legérdekesebb fejlesztés a 200-as buszcsaládhoz tartozó többcsuklós jármű kialakítása volt. Külföldön már megjelen­tek az ilyen hosszú autóbuszok, előreláthatóan az idei év elején Budapesten iá", valame­lyik BKV-útvonalon ki lehet próbálni az Ikarus kétcsuklós háromrészes autóbuszát A 23 méter hosszú — négyhengeres — kísérleti autóbusz 180—100 utast szállíthat egyidejűleg, el­sősorban olyan egyenes útvo­nalakon. amelyeket nem ke­resztez jelentős járműforga­lom. vagy legalábbis a busz végig elsőbbséget élvez az úton. A közeli agyagbányából érke­ző anyag a keverőüzembe ke­rül. Felvételünkön: a berende­zés szerelés közben. — Szeretettel várjuk a la­pot március 27-én az ünnepé­lyes gyárátadáson. Ne hara­gudjon, sajnos a pontos órát még nem tudom megmonda­ni. M. K. Üdültél a vállalat Egy hét a síparadicsombán Hazánkban az időjárás rö­vid ideig fogadja kegyeibe a téli sportok szerelmeseit. Sí­pályáinkon tartósan nem ma­rad meg a hótakaró, így e sport kedvelői a környező or­szágok magas hegyeiben hó­dolnak kedvtelésüknek. A sze­zonban mindenütt nagy a zsú­foltság, nehéz szálláslehetősé­get találni. Ezért döntött úgy a Dunai Kőolajipari Vállalat, hogy a lengyel plocki olaj- finomítóval csereüdültetési megállapodást köt, amelynek értelmében február 6. és már­cius 9. között háromszor egy­hetes turnusokban üdültetheti dolgozóit. Hasonló egyezség alapján tölthet 34 DKV-s né­hány napot a Magas-Tátrá- ban, a festői szépségű Csorba­tónál júliusban. Szintén a nyá­ron utazhatnak el a száz- halombattaiak az NDK-beli O b erwiesenthalba. Tavaly összesen 2136 dol­gozójuk, illetve családtagjaik kaptak üdülési lehetőséget a vállalattól például Csopakra, Balatonakarattyára, Hévízre, Bük-fürdőre a siófoki Arany­partra, a SZOT számos üdü­lőjébe, valamint külföldre. Ezek a lehetőségek az idén is adottak, sőt a DKV azt ter­vezi, hogy. vásárolnának négy darab négyszemélyes lakó­kocsit, melyek a jugoszláv tengerparton szolgálnának hajlékul a nyaralóknak. A fiatalokat nemhiába invitálják Élet az új bázison Látványnak is szép a Ma­gyar Honvédélmi Szövetség új bázisa Szigetszentmiklóson. ötszáz négyzetméteres belső terében sokféle hasznos el­foglaltságra nyílik lehetőség. De látványosnak mondható az a fejlődés is, ami a város és vonzáskörzete MHSZ-éle- tében az elmúlt két év során végbement. Amikor a köz- igazgatási átszervezések után a területi vezetőség megala­kult — ezt Bozsó Ferenc tit­kár személyesítette meg egy irodahelyiségben' —, nyolc klub és egy szakosztály tar­tozott az irányítása alá, s a tagok összlétszáma három­százhetvenöt volt. Ma tizen­kilenc klub, s azoknak ösz- szesen ezernégyszáz tagja sze­repel a szigetszentmiklósi te­rületi vezetőség nyilvántartá­sában. Példaként említhető a Szi- getszentmiklós—Gyártelepen levő 208. Számú Iparitanuló Intézet, ahol a honvédelmi klubba 350 fiatal kérte a fel­vételét. Már hogyne kapnának kedvet a leendő szakmunká­sok egy olyan klubban való hasznos időtöltéshez, amely­nek elnöke maga az iskola- igazgató, Zaremba Gyula, az egykori nagyszerű sportem­ber! (Híres futballista volt.) Bozsó Ferenc területi titkár a szövetségnek a vonzáskör­zetben megnövekedett tekin­télyét, vonzerejét elsősorban A ruhaiparnak készül Vatelin helyett poliészter A Temaforg Textilhasznosí­tó Vállalatnál, a sikeres pró­bagyártás után, felkészültek a legújabb termék, a szintetikus töltőanyag nagyüzemi gyártá­sára. A vatelint helyettesítő poliészter anyag kiváló tulaj­donságokkal rendelkezik; jól tartja a meleget, könnyű, mé­rettartó, és könnyen kezelhe­tő, mosható. Az új anyag négyzetméterenkénti súlya 100 —150 gramm, ez azt jelenti, hogy bélésanyag kell a ka­bátokhoz. Az új, korszerű termék ké­szítéséhez nem volt szükség gépvásárlásra, nagyobb beru­házásra. a Temaforgnál a meg­levő berendezéseket alakítot­ták át a korszerű technoló­giához. A főként ruhaipari nagyvállalatok, szövetkeze­tek részére készülő anyagból az idén egymillió négyzetmé­tert állítanak elő. lelkesedéssel és ügyszeretettel dolgozó aktivistáinak tulajdo­nítja. Sorolja a nagy hozzá­értéssel dolgozó klubtitkáro­kat: Kákán Istvánt a már em­lített iskolából, Szakos Gá­bort a Mahart dunaharasz- ti telepéről, Kiss Lajost a du« naharaszti művelődési háí modellező klubjából, Muzsik Tibort a Pestvidéki Gépgyár­ból, Szente Lászlót a PÁÉV- től, Szabó Bélát a Szigetfő Termelőszövetkezetből, Ka­tona Dezső nyugdíjast, s mint­egy önmagát félbeszakítva megjegyzi: az áldozatkész, ai emberek nagy csoportjaira hatni tudó segítőtársainak a névsora újsághasábokat töl­tene meg. Azt már nem Bozsó Ferenc« től tudjuk, hogy neki is kivá­ló képessége van ahhoz, hogy a jó ügy támogatására meg­nyerje az embereket. Az ifjúság hazafias honvé­delmi neveléséhez az iskolán kívül mindenekelőtt az kell, hogy a fiatalokból vonzó prog­ramokkal jó közösségeket for­máljanak. Ehhez a törekvés­hez ad jó lehetőségeket az új bázis. Kismotortervezői kép­zés, modellezés, fotózás, vi­deózás, rádiózás, a tetőtér be­építése után kispuskáiövészei jelenti azt az elfoglaltságot a bázison, amelyre a fiatalokat nyilvánvalóan nem hiába in­vitálják. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az idősebb korosz­tály kirekesztődne az új épü­letből. A tartalékosok tovább­képzéséhez és havonta meg­rendezett klubdélutánjáhoa éppen az új bázis felépítésé­vel teremtődtek meg a ked­vező feltételek. Az új bázis egyébként egy régi épület rekonstrukciójá­val, a Magyar Honvédelmi Szövetség országos és megyei vezetőségének anyagi hozzá­járulásával s a helyi erők támogatásával jött létre. Ez a sokoldalú, segítségadás mint­egy erkölcsi elismerése is volt annak a gyors fejlődésnek, amelyről az említett adatok tanúskodnak. Cseri Sándor Nem olyan egyszerű azért — hunyorított sokatmondóan őszhajú budaörsi ismerősöm. Az új utasításról esett szó ép­pen, mely szerint a tanácsok hetente két ízben munkaidőn túl, s szombaton délig fogad­ják majd az ügyfeleket. — Tapasztalatból mondom, hiszen majd három évtizedet töltöttem az államigazgatás­ban, hogy nem a tanácsi ügy­intézés vonja el elsősorban a munkától az embereket. Mondja csak, egy jóravaló ember, aki életében tán egy­szer építkezik, nincs adóhát­raléka, nem gyötri a család­ját, gyerekeit, és mivel tisz­tességtudó állampolgár, sza­bálysértési eljárás sem indul ellene, minek futkosson állan­dóan a tanácshoz? Ahol én dolgoztam, ott vagy 12 ezren éltek, s közülük legfeljebb kétszáz volt visszatérő ügyfél, de azok között — kivéve a szociális segélyre szorulókat — nem egy pernahajder van. — Ezzel szemben a jórava­ló ember is sokórás várako­zásra ítéltetik... — és ki­fogyhatatlanul sorolja a csa­ládi eseménynaptár példáit. A lányáról beszél, aki két egyszerű 1 szakorvosi vizsgá­latra várva, két egész délelőt­töt töltött a kórház rendelő­jében. Hiába érvelt volna az­zal, hogy vegyék a táppénze­sek, a kórházban fekvő bete­gek elé, hiszen ő a munkaide­jét tölti itt, amikor sorra tol­ták elé a hordágyon fekvő, tolókocsis, sokkal rosszabb ál­lapotban levő betegeket. Az­tán a szolgáltatás szféráira tér át, a tv-szerelőt említi. A ja­vító-szerelő vállalat kínálatá­ban csupán két időpont sze­repel: reggeltől délig, vagy déltől estig jönnek. Éjszakai műszakban keli dolgozni ah­hoz, hogy hiánytalanul otthon tölthető legyen valamelyik fél nap a kettő közül. — S még csodálkoznak — zsörtölődik —, hogy az ember inkább a szomszéd kontárhoz A munkaidőalap védelmében Nem csak ügyfelek vagyunk fordul, aki ha kell, vasárnap délután is átjön egy száza­sért, hogy feltegyen két ki­lincset, vagy villanykapcso­lót, megnézze, miért nem in­dul az autó. Nem azért, mert olcsóbb, hanem mert alkal­mazkodik a mi időbeosztá­sunkhoz. Mi tagadás, mély nyomot hagynak bennem sokat ta­pasztalt ismerősöm szavai. Futkosásaimat idézik a rend­őrség és a környék trafikjai, postahivatalai között, amikor másfél órás j sorbanállás után derült ki, hogy kell még egy boríték, négyforintos bélyeg­gel, vagy az illetékbélyeg hiányzik, s a rendőrségen nem lehet beszerezni. Természetesen örvendetes, hogy az államigazgatás első­ként tesz a gyakorlatban is valamit a munkaidőalap vé­delméért. Ám be kell vallani, ezzel az intézkedéssel még csak a dolog könnyebbik vé­gét fogtuk meg. Sokkal na­gyobb feladat lesz a nem köz­ponti irányítás alá tartozó szolgáltatók, az objektív kor­látok között dolgozó egész­ségügy területén előre lépni. Pest megyében — néhány már korábban kísérletező te­lepülést követően — július el­seje óta minden tanácsnál be­vezették a heti egyszeri, hosz- szított ügyfélfogadást. Ez a nap majd mindenhol hétfőre esett, talán a televíziózáshoz való túl erős ragaszkodásunk következtében. Ahol valóban szükség volt rá, ott hamar megszokták az emberek. Bu­daörsön például — éppen is­merősöm lakhelyén — a szom­bati ügveiet sem volt teljesen hiábavaló, még ott is akadt néha páciens. Pilisvörösv á- ron ugyanakkor — véletlen, hogy a két települést éppen egy körzetből említem, mond­hatnám Alsónémedit, Kemen­cét vagy Farmost is — szom­baton legfeljebb esküvőre hajlandók az emberek a ta­nácsházára menni, s a hétfői félfogadásra is csak egy-egy állampolgár téved be. Ennek ellenére helyes az elv, hogy a lehetőséget meg kell adni, még akkor is, ha a kistelepüléseken élő családok java nem szorul rá erre a kedvezményre. Ám semmi­képpen sem szabad a munka- időalap védelmét — s ezen belül a tanácsi apparátus nyújtott műszakos és szomba­ti ügyfélfogadását — kam­pányfeladatnak tekinteni. Nem érdemes az ésszerűség, a prak­tikusság határát túllépni. * Hogy miért aggaszt már elő­re ez a remélhetőleg nem is fenyegető veszély? Mert a jó­akaraté kapkodások nemcsak bizonytalanságot szülnek, ha­nem többnyire pénzbe is ke­rülnek. Sajnos minden hibát a munkaidőalap védelmében sem kerülhettünk el. Lehet, hogy az új esztendő — bíz­zunk benne, így is lesz — új életkezdést is jelent, s a Mi­nisztertanács Tanácsi Hiva­tala elnökének éppen ezért január elsejétől hatályos az új rendelkezése. Az utasítás azonban a Tanácsok Közlö­nyének csak a januári számá­bar jelenik meg, az intézke­dés tehát felkészületlenül ér­te éppen az illetékeseket. A Pest Megyei Tanácshoz is csu­pán január 6-án jutott el az írásbeli utasítás, amelynek sokszorosítása, továbbítása tetemes summába kerül, s nem biztos, hogy meg tudják előzni így p Tanácsok Közlö­nyének megjelenését. Január közepére várható tehát, hogy minden település tanácsához eljut a rendelkezés, amely már január elsejétől hatá­lyos. Igyekezni kell tehát, ne kö­vesse ezután Is kapkodó in­tézkedések sorozata a rendel­kezést. Ne kényszerüljön pél­dául feltétlenül arra a megye, hogy a már bevezetett hétfői meghosszabbított ügyfélszol­gálati napot áthelyezze szer­dára. A tanácsok — különö­sen a kistelepülések — élvez­hessenek annyi önállóságot, hogy csupán a forma kedvéért ne kelljen újabb ügyeleteket tartaniuk, ha nincs arra, a munkahelyeken megszilár­dított fegyelem miatt kelet­kezett, valódi lakossági igény. S ami talán leglényegesebb következménye lehet az új rendelkezésnek: útjára indul végre egy olyan kezdemé­nyezés, amely a szolgáltató­kat is arra készteti, hogy pre­cízebb munkával, pontosabb időbeosztással alkalmazkod­janak a lakosság munkaide­jéhez. E folyamaitól nem szabad holnapra eredményt várni. Nem alakulhatnak át vállala­ti struktúrák, megszokott ügy­menetek egyik pillanatról a másikra. De ha apró lépé­sekben is, kénytelen lesz las­san mindenki a munkaidőalap védelmének elvéhez a gyakor­latban is igazodni. Még ak­kor is, ha a szolgáltató szfé­ra egy részére és az egész­ségügyre nézve nem kötelező érvényű a Minisztertanács Ta­nácsi Hivatala elnökének uta­sítása. Mint ahogy az is világos: apró részletekre, például ok- mánybélyeg-árusításra nem lehet rögtön elnöki utasítást vagy központi rendeleteket kiadni. De mert néhány ha­tóság saját döntése alapján már eddig is vállalta az ok- mánybéiyeg-árusítást, bíz­zunk benne, hogy a jövőben mind többen találnak ilyen részletkérdésekben is lehető­séget arra, hogy rövidítsék az állampolgárok számára a* ügyintézés idejét. Mr. A. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom