Pest Megyei Hírlap, 1987. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-02 / 1. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA SS A MEGYEI TANÁCS LAPJA PEST MEGYEI VILRGPBOLETflRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ara: 1,80 forint 1987. JANUÁR 2., PÉNTEK Sikeresek kudarcélményei (3. oldal) Rádió- és tele víxióműscr a jövő hétre (5—6. oldal) Pénxesxsákra várva (7. oldal) Nem tetsxik — kicserélhető (8. oldal) Szilveszteréjszaka az ügyeleteken Vaklárma, baleset, betörés 7 Csöndesek, kihaltak az utak. f az új év első napjának dél- j elöttjén. Iít-ott még találko- j zunk ittasan imbolygó embe- í rekkel, és az eldobott papír- í trombiták roncsai, meg a kon- 2 fcttimaradványok jelzik a j szilveszteréjszaka hangulatát. j Ml történt az elmúlt 21 úrá- j ban? Erről kérdezősködtünk a j gödöllői körzetben a mentö- 2 szolgálatnál, a rendőrkapitány- 2 tágon és a tűzoltóknál. Fábián Jenő, a Gödöllői Mentőszolgálat vezetője sze­rint a szokásosnál sokkal nyu­galmasabb és csöndesebb nap volt december 31-e. Míg át­lagban 24 óra alatt 80—90- szer szokták hívni őket, most mindössze 21 alkalommal kel­lett kivonulniuk. Egyszer mentek Erdőkertesre könnyű sérüléssel járó közlekedési balesethez. SzUasügetröl szülő nőt szállítottak hajnalban a kerepestarcsai kórházba. A többi eset hirtelen • rosszullél vagy súlyosbodó krónikus be­tegség volt. Egyébként jártunk a kór­házban is, ahol arról szeret­tünk volna tájékozódni: náluk hogyan telt az éjszaka? Ama sebészeti ügyeletről elutasí­tottak minket, mondván, hogy nincs engedélyük nyilatkozni-. Ülünk következő állomása a Gödöllői Rendőrkapitányság, ahol' az ügyeletesnek. Molnár Sándor rendőr hadnagynak mozgalmas szolgálata volt. — Több mint tízszer- men­tünk ki olyan hívásra, amikor családi összetűzés, verekedés miatt kértek tőlünk gyors in­tézkedést. Kivétel nélkül min­den esetben alapos italozás okozta a perpatvart. Igaz, az is előfordult, hogy már a jö­vetelünk hírére ■ helyreállt a családi béke. Apu a világ legrendesebb embere! — je­lentébe ki az a fiatalasszony, aki röviddel korábban még kétségbeesve kérte, fékezzük meg azonnal a garázda em­bert. Három gépkocsit törtek fel Szilveszter éjszakáján a gö­döllői' körzetben. Veresegyhá­zon a Fapados vendéglő előtt magnetofont és autórádiót vit­tek el egy Ladából. Aszódon a tulajdonosok nyitva hagyták Renault gépkocsijukat, de ész­revették, hogy egy 'hivatalán vendég beszállt és kutat. Azonnal behozták a fiatalkorú H. J.-t. aki ellen megindult a büntetőeljárás. És a könnyel­műség egyik ékes bizonyítéka a következő eset: Gödöllőn, eddigi ismeretlen tettesek fel­törtek egy gépkocsit, melyből 40 ezer forintot és iratokat vittek eh Kár volt ennyi pénzt a kocsiban tartani! Ismeretlen telefonáló jelen­tette be röviddel éjiéi után, hogy betörtek a gödöllői ügy­védi munkaközösség irodahe­lyiségébe. A közlés igaznak bizonyult, és Sándor István nyomozó alosztá'yvezető még éjjel a helyszínre ment, hogy irányítsa a .tettesek felkutatá­sát. Értékes személyieírásokat kaptak, s várhatóan néhány napon belül elfogják az elkö­vetőket. Egyébként, mirit megtudtuk, megelőző intézkedéseket tet­tek annak érdekében, hogy minél kevesebb bűn .ény tör­ténjen ezen a hagyományosán görbe éjszakán. Előző nap igazoltattak szórakozóhelye­ken. Ekkor helyezték zár alá Gáspár Jánost, a Cse/.o gúny­néven ismert férfit, aki már többször volt büntetve, és ar­ról közismert, hogy vereke­dést provokál. Éjfél után kap­ták el a Veronika bárban, holott rendőri felügyelet alatt áll, tilos szórakozóhelyeket látogatnia. Oítjártunkkor érkezett tele­fonon egy jellegzetesen szil­veszteri hangulatú bejelentés Erdőkertesről. — Kérem, jöjjenek azonnal, mert nagy kár ért az éjsza­ka! Elloptak 30 liter boromat. Gyanakszom valakire, de nem merek szólni neki... A gödöllői tűzoltók, mint' Tóth Máté János alhadnagy­tól. az ügyeleti. szolgálat ve­zetőjétől megtudtuk, egyszer vonultak ki tűzesethez. Val­iiéra, ahol öngyulladás követ­keztében leégett egy lucerna­kazal, A lángokat sikerült lo­kalizálni. Mozgósították őket közúti balesethez is az M3-as autópályára, ahol egy sörös­üvegeket szakító, pótkocsit — mely az árokba borult — kel­lett kiemelni. Az eset egyéb­ként szerencsésen végződött, mert személyi sérülés nem történt, de több száz liter sör elfolyt. Közös munkájuk, is volt a tűzoltók".''?' és a rendőröknek. r j”.?y gödöl­../.érint vala- ően a kútba l .inai tíz ember vo­nui. a helyszínre és alaposan átvizsgálták a kutat, de sze­rencsére semmit sem találtak. Vaklárma volt. S mint ilyen bejelentéseknél gyakori, azt majd csak az utólagos vizs­gálat deríti ki, hogy valóban feltételezhető volt-e a baleset, vagy csak egy rossz vicc azok közül, melyekkel időnként az ünnepnapokon is dolgozó ügyeletesek munkáját hátrál­tatják. Gál Judit A cím fölötti képeken: Klenlc Já­nos tűzoltó főtörzsőrmester a ve- Eérlőasztal mellett (balra). Járőr* szolgálaton az új év első napján Kartalon: Jánosi zászló rendőr százados, Péter. János cs Papp László önkéntes rendőrök (jobbra). 7 * tt/w« t t*», v \ nra Az esztendő első napján tisztelettel köszöntőm hazánk minden állampolgárát. Sike­rekben szerényebb, ám ta­nulságokban annál gazdagabb óévet hagytunk magunk mö­gött.' Megnyugtató, hogy létünk és munkánk legalapvetőbb feltétele, a béke. változatlanul fennmaradt. 1986 jellemzője volt a Genfben kibontakozott folyamat erősödése. A Szov­jetunió és a szocialista orszá­gok új elemeket tartalmazó békekezdeményezései újra­élesztették a népek bizakodá­sát az enyhülés visszatérése iránt. A reykjavíki szovjet— amerikai csúcstalálkozón is­mét meggyőződhettünk, hogy tárgyalóasztal mellett, őszinte eszmecserében, az érdekek köl­csönös tiszteletben tartásával a nemzetközi élet legsúlyo­sabb problémái is közel ke­rülhetnek a megoldáshoz. Ugyanakkor azt is jól tud­juk: jelentősek még. azok az erők, amelyek a bizalmatlan­ság szításával fékezik a né­pek közötti normális kapcso­latok kialakítását, .zavarják a békés egymás mellett élést. Hazánk a bonyolult világ- politikai’helyzetben is tovább bővítette nemzetközi kapcso­latait. A Magyar Népköztár­saság külpolitikájának eddig is egyik legmarkánsabb vo­nása volt, hogy a baráti szo­cialista országokkal együtt, összefogva a világ haladó erőivel, szorgalmazza a fegy­verkezési verseny megállítá­sát, a leszerelést, a nemzetkö­zi biztonság, az államok közti bizalom és a béke erősítését. Mindenkor síkraszálllunk a különböző társadalmi rend­szerű országok kölcsönösen előnyös együttműködéséért. Kiálltunk a vitás kérdések tárgyalások útján való rende­zése mellett. Tárgyalunk mindenkivel, aki tiszteletben tartja társa­dalmi rendünket, szövetségesi kapcsolatainkat vés a kölcsö­nös érdekek elismerése alap­ján akar velünk szót váltani. Vallottük és valljuk, hogy az emberiség gondjai csak úgy enyhülhetnek, ha a népek közösen munkálkodnak or­voslásukon. Csakis a kölcso­Fgy kis kikapcsolódás két hívás között. Takács.István tűzoltó főtörzsőrmester és Szekeres Sándor tűzoltó törzsőrmester sakkozik (Erdősi Ágnes felvételei) nős bizalom és egymás érde­keinek tiszteletben tartása vi­heti előbbre az emberiséget. Csakis így távolíthatók el azok a mesterségesen emelt, politikai természetű akadá­lyok) amelyek az országok közötti együttműködés útjá­ban állnak. Szűkebb értelemben vett hazai dolgainkat tekintve, el­mondhatjuk, hogy a körül­mények kedvezőtlen alakulá­sa ellenére is gyarapodott a nemzeti vagyon, hazánk új létesítményekkel gazdagodott, erősödött' gazdaságunk és tár­sadalmunk átfogó reformfo­lyamata, új tudományos ered­mények, szociális és kulturá­lis létesítmények születtek. Megőriztük a teljes foglalkoz­tatottságot és a lakosság ellá­tásának színvonalát is. Az az összteljesítmény, amit népünk nyújtott, megbecsülést érde­mel, mert nehéz körülmények között érte el eredményeit. Céljaink eléréséhez azonban mindez kevés volt. A világgazdaság értékítéle­tei tovább szigorodtak, termé­keink leértékelődése folytató­dott, kedvezőtlenné váltak ér-: tőkésítési lehetőségeink. Hát­ráltatták versenyképességün­ket azok a, végsősoron politi­kai jellegű akadályok, ame­lyek nemcsak termelőberende­zések és technológiák, hanem az áruk normális cseréjét is megnehezítik. De csupán ezek a vitathatatlan tények nem szolgálhatnak magyarázatul lemaradásunkra, • és nem menthetnek fel bennünket kö-, vetkezményei alól. Későn is­mertük,fel a külső hatásokat, nem készültünk fel • következ­ményeire, nem igazodtunk elég rugalmasan és gyorsan az,új követelményekhez. Pár­tunk Központi Bizottságának 1986. novemberi határozata joggal állapította meg, hogy a magyar népgazdaság mérsé­keltebb teljesítményében saját munkánk gyengeségei, a veze- és irányítás fogyatékossá­gai, a végrehajtás következet­lenségei is jórészt tükröződ­nek. Bár az emberek többsége becsületesen dolgozik, még nem vált általánossá a kor­szerű gazdálkodási szemlélet,- a szervezett és fegyelmezett munka. Pazarlóan bánunk anyaggal, energiával, idővel, s ami talán a legsúlyosabb: az emberi munkával. Ezen a helyzeten változtatni kell, ha előre akarunk haladni. Az életkörülmények javítása és a jogos fogyasztási igények ki- csak úgy lehetséges, ha a maga területén mindenki az eddigieknél eredményeseb­ben dolgozik. A XIII. pártkongresszuson megfogalmazott célokat nem­zeti egyetértés fogadta, és társadalmunkban megvan a készség, hogy az elérésükhöz szükséges feladatokat végre­hajtsa. Államunk ezeréves •történelme is bizonyítja, hogy népünk a legnehezebb helyze­teken is úrrá tudott lenni, ha értelmes célok érdekében egyesítette erőit. Az Országgyűlés * közel­múltban törvényerőre emelte az idei költségvetést, és ter­vünk tartalmazza a legfonto­sabb tennivalókat. Eredmé­nyes teljesítése elengedhetet­len gazdaságunk élénkülésé­hez. Arra van szükség, hogy már az év elejétől — a ter­melésben és minden más munkahelyen — a lehető leg­jobban hasznosítsuk erőforrá­sainkat, Különösen fontos a munka minőségének javítása és az ésszerű takarékosság. Szocialista fejlődésünk és egyben *a korszerű gazdálko­dás nélkülözhetetlen feltétele, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi eszközöket a hatéko­nyan működő vállalatok fej­lesztésére, a biztosabb ■ és gyorsabb megtérülés javára fordítsák. Mint ahogy — a szinte már vérünkbe ivódott egyenlősdit felszámolva — bérrendszerünkben is követ­kezetesebben érvényesítjük a munka szerinti részesedés el­vét. A magasabb színvonalú, az -alkotó tevékenységet kí­vánjuk átlagon felül megbe­csülni az élét minden terüle­tén. Ez nemcsak kormányza­tunk szándéka, hanem a be­csületesen dolgozó nagy több­ség igényeis. " Társadalmi rendünk szilárd­sága, népünk - felelősségérzete és demokratikus intézmény- rendszerünk erősödése ‘ egy­aránt záloga a szocializmus sikeres továbbépítésének. "En­nek érdekében — a kölcsönös előnyök alapján — a jövőben is készek vagyunk együttmű­ködni minden országgal, füg­getlenül azok társadalmi be­rendezkedésétől. Legbiztosabb támaszunk azonban a baráti szocialista országok korszerű­södő és gazdagodó együttmű­ködése. Hisz nemcsak céljaink azonosak, hanem közös a fel­ismerésünk is: kapcsolataink­ban minőségileg új viszonyla­tok és távlatok rejlenek, E gondolatok jegyében és nemcsak az újév napjának szokása alapján mondom: re­ményeinket párosítsuk tenni- akarással, sőt, tettekkel, és akkor az eredmény sem ma­radhat el. Ehhez kívánok 1987 első napján békés, boldog új esztendőt valamennyi honfi­társamnak és a barátunknak az egész világon. Losonczi Pál újévi köszöntője Társak a remény és a tett Losonczi Pálnak, az El­nöki Tanács elnökének új­évi köszöntője tegnap hangzott el a Kossuth Rá­dióban és a televízióban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom