Pest Megyei Hírlap, 1987. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-02 / 1. szám

1987. JANUAR 2., PÉNTEK Mihail Gorbacsov a genfi tárgyalásokat szorgalmazza A biztonság csak egyetemes lehet Az. elmúlt esztendőt a tudatos útkeresések, a. megfeszített munka, az átalakítások, az elképzelések és tervek valóra vál­tása jellemezte. Az elmúlt évben erősödött a békéért vívott harc — állapította meg Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára a szovjet néphez intézett újévi üzenetében, amely a szovjet televízióban hangzott el. Az SZKP KB főtitkára megállapította, hogy a gazdasági élet minden területén sikerült továbblépni és leküzdeni a pan­gás jelenségeit. Lényegesen gyarapodott a nemzeti jövede­lem, a gyarapodás meghaladja a négy százalékot. Fordulat előtt állnak a tár­sadalmi és szociális prob­lémák hatékonyabb megoldá­sa terén is. Gorbacsov a továbbiakban arra figyelmeztetett, hogy az elkövetkező esztendőben még jobb teljesítményekre lesz szükség a gazdaságban. A vál­lalatoknál széles körben be kell vezetni az új gazdálkodá­si módszereket, döntően javí­tani kell a termékek minő­ségét. Hasonló, nem kevésbé fontos és bonyolult feladato­kat kell megoldani a szovjet társadalom életének más te­rületein is. Külpolitikai kérdéseket említve az SZKP KB főtitká­ra rámutatott: a nukleáris szembenállás új gondolkodás- módot követel meg a nemzet­közi politikában. A Szovjet­unió átfogó békekezdeménye­zéseket tett, hogy megjavul­jon a nemzetközi légkör. A legnagyobb jó szándékkal terjesztette elő javaslatait Reykjavíkban. Sajnos szá­mos nyugati politikus Keyk- javíkra való reagálása meg­mutatta, hogy milyen érős még a régi, konzervatív gon­dolkodás, milyen messze áll egyes kormányok politikája a népek i^azi akaratától. Mihail Gorbacsov hangsú­lyozta: őszinte barátságot és együttműködést ajánlunk fel mindazoknak, akik amellett vannak, hogy azonnal kezdőd­jenek tárgyalások az atom­fegyver-kísérletek teljes be­tiltásáról. őszinte barátságot és együttműködést ajánlunk azoknak, akik az atomfegyve­rek számának csökkentését, illetve teljes megsemmisíté­süket követelik, továbbá azt, hogy az egyenlőség és az ál­talános biztonság elvei alap­ján fejlődjenek a nemzetközi kapcsolatok. A mi ajtónk nyitva áll a tárgyalások előtt, de egy másik dolognak is vi­lágosnak kell lennie minden­ki számára. Békeszeretetünk­Reagan a szovjet-amerikai kapcsolatokról Telekép helyett rádióbeszéd Javulónak igyekezett fel­tüntetni a szovjet—amerikai kapcsolatokat Reagan ameri­kai elnök rádióbeszédében, amelyet' az Amerika Hangja rádióállomás útján intézett a Szovjetunió népéhez. Mint ismeretes, a szovjet fél éppen a kapcsolatok helyzete, az Egyesült Álla­moknak a leszerelést akadá­lyozó lépései miatt nem látta alkalmasnak az időpontot ar­ra, hogy a két ország vezetői televíziós újévi üzenetben for­duljanak a szovjet, illetve az amerikai néphez. Reagan tízperces rádióbe­szédében, a Reykjavik után kialakított amerikai propa­ganda vonalához híven, azt bizonygatta, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió az elmúlt évben nagy lépéseket A JÓKEDV ÁLDOZATAI A Fülöp-szigeteken 13 halálos áldozata és több mint ezer se- besültje van a féktelen újévi vigalmaknak — közölte a ma- nilai rendőrség. Sokan lőtt se­bekkel kerültek műtőasztalra, s rengeteg ember szenvedett súlyos sérüléseket kézben fel­robbant petárdáktól, több szá­zan meg is vakultak így. Szá­mos helyen a tömeg vaktában lövöldözött; a manilal kórház beszámolója szerint egy nyolc- hónapos kislányt a szobájában, alvás közben ért véletlenül ha­lálos lövés. tett a béke érdekében és a la­posan elörelendítette a lesze­relési kérdések megoldását. Bár még sok munka van hát­ra, a két fél most közelebb került egymáshoz, mint eddig bármikor volt. Egyúttal azonban azt han­goztatta, hogy Amerikában továbbra is készen állnak ar­ra a kemény munkára, amely ahhoz szükséges, hogy ellen­őrizhető szerződéseket hozza­nak létre. Az amerikai lapok úgy érté­kelik Reagan beszédét, mint kísérletet arra, hogy az Egye­sült Államok sikerének tün­tessék fel a reykjaviki csúcs- találkozót, s egyúttal arról győzzék meg a közvéleményt, hogy a Reagan-kormányzat súlyos problémái, az iráni kapcsolat és a titkos nicara- guai fegyverszállítások botrá­nya ellenére Washington ké­pes a normális külpolitikai akciókra. A hivatalos üdvözletek elr maradása ellenére a két or­szág lakosai egy közvetlen rá­diókapcsolat révén köszöntöt­ték egymást. A szovjet rádió és a New York-i WBAI rádióál­lomás közös, négyórás ünnepi műsort rendezett szilveszter délutánján. A moszkvai rádió az újesz­tendő napján ismertette Ro­nald Reagannek, az Egyesült Államok elnökének rádióbe­szédét, amelyet a Szovjetunió népéhez intézett. Szilveszteri baklövés az ARD első csatornáján A korábbi köszöntő hangzott el Nyugatnémet politikusok újévi nyilatkozataikban ki­fejezték békeóhajukat, han­goztatva egyben készségüket a kelet-európai szocialista or­szágokkal, elsősorban az NDK- val való tárgyszerű, gyakor­lati együttműködésre. Az ARD televíziónak, az NSZK-tv el­ső csatornájának a műsorát szilvesztereste súlyos, esetleg politikai következményekkel járó hiba zavarta meg: eddig tisztázatlan okoknál fogva a kancellárnak nem az 1987-es, hanem a tavalyi újévi köszön­tőjét sugározták, miután a ZDF tévében, a második csatornán egy órával korábban már rendben elhangzott Helmut Kohl idei újévi beszéde. Philipp Jgnninger, a szö­vetségi gyűlés (Bundestag) el­nöke a Deutschlandfunk rá­dióállomás, illetve a Neue Osnabrücker Zeitung számára adott újévi nyilatkozatában méltatta a nyugat-európai kö­zösség kooperációjának elmé­lyítésére irányuló reformokat, egyidejűleg kiemelte azonban országának azt a szándékát, hogy — a nyugati szövetség­re támaszkodva — békés kezet nyújt a kelet-európai ál­lamoknak is az együttműkö­dés lehető legtöbb területen való előmozdítása céljából. nek semmi köze a gyenge­séghez. A szovjet emberek bé­kés munkáját megvédj ük, a szocializmus vívmányait az erős, korszerűen felszerelt szovjet fegyveres erők védel­mezik. •i. Az újév alkalmából szívé­lyesen üdvözöljük a szocia­lista országok népeit, minden­kit, aki küzd a békéért és a társadalmi haladásért. Min­den jót kívánunk a föld vala­mennyi népének — hangzott él Mihail Gorbacsov üzeneté­ben. ★ A szovjet emberek békében akarnak élni az amerikai nép­pel, nem táplálnak vele szem­ben ellenséges érzelmeket — jelentette ki Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitkára J. Kingsbufy-Smith amerikai újságíró kérdéseibe válaszol­va. — A szovjet vezetés nevé­ben kijelenthetem, hogy a há­ború és béke kérdéseivel kap­csolatos szovjet politika ki­alakításában az amerikai nép­pel szemben éppoly tisztes­ségesek vagyunk, mint saját népünkkel — mondotta. Mihail Gorbacsov síkra- szállt amellett, hogy 1987-ben is folytatódjanak Genfben a szovjet—amerikai fegyverzet­korlátozási tárgyalások, de azokat nem jellemezheti a terméketlenség, a tehetetlen­ség. A tárgyalásoknak messze­menően dinamikusnak kell lenniük. Az amerikai újságíró kér­déseire válaszolva Mihail Gor­bacsov hangsúlyozta: A Szovjetunió nem csak a rakétaelhárító rendszerekről kötött szerződés megőrzésé­ért, hanem annak megerősí­téséért is síkraszáll. Éppen ezt segítené elő az, ha az Egyesült Államokkal megál­lapodásra lehetne jutni a ra­kétaelhárító rendszerekkel kapcsolatos,, megengedett la­boratóriumi kísérletek, hatá­rainak kitűzéséről. A Szovjet­unió ezt javasolja. A Vatikán segítene A palesztin kérdés — védnökség alatt? Csütörtökön Jordániából a megszállt területeken át Iz­raelbe érkezett John O’Con­nor bíboros, New York város római katolikus érseke. O’Connor Jordániában az uralkodó előtt és sajtóértekez­letén is kifejtette a Vatikán­nak azt az álláspontját, hogy a palesztin kérdést rendezni kell. Ehhez felajánlotta a Va­tikán segédletét is oly módon, hogy az elképzelt nemzetközi értekezlet a katolikus egyház védnöksége alatt üljön össze. A nemzetközi gyorsot is megállították Tovább tart a vasutassztrájk A francia vasutassztrájk folytatódik, s a gazdaságot érő károk most már a frank ár­folyamának megrendülésében is- éreztetik hatásukat. Az óév utolsó napján az ál­lamvasutak ismét csak mini­mális számú szerelvényt tud­tak üzemeltetni. A sztrájkot irányító országos egyeztető bi­zottság a munkabeszüntetés hatékonyságának növelésére és az összes vasutas csatlako­zására hívott fel. Szerdán több pályaudvart ismét megszáll­tak, volt ahol megrongálták az Tömegtüntetés a Tienanmen téren Elégedetlen pekingi diákok Csütörtökön, a kora dél­utáni órákban több száz diák meglepetésszerű tüntetést tartott a pekingi Tienanmen téren. / A hatalmas tér zömét a kí­nai rendőrség egész nap lezár­va tartotta. A rendőrkordonon nem engedtek át sem kínaia­kat, sem külföldieket. Az in­dokolás az volt, hogy az úttö­rők tartanak ünnepséget a té­ren, a forradalom mártírjai­nak emlékművénél. Megfigyelők szerint azonban a teret azért zárták le, mert a pekingi egyetemeken napo­kon át röplapokon és nagybe­tűs faliújságokon arra szólí­tották fel a diákokat, hogy ja­nuár elsején vonuljanak fel és tartsanak nagyszabású tömeg- tüntetést a Tienanmen’ téren. A Tienanmen-téren levő történelmi múzeum közelében összegyűlt diákok hirtelen transzparenseket szedtek elő és hangos tüntetésbe kezdtek. Egyebek között követelték, hogy a pekingi városi tanács ionja vissza a tüntetések kor­látozására vondtkozó rendel­kezéseit. A nagyrészt a pe­kingi egyetemről kikerülő diá­kok éltették Teng Hsziao- pinget, de egyidejűleg több demokráciát és szabadságot Kazah író az alma-atai eseményekről Provokáció szított v: Az alma-atai események eszmeileg és politikailag kijó- zanítóak voltak, keserű lec­két kaptunk a korábbi évek­ben elkövetett hibáink miatt — írja a Lityeraturnaja Ga- zeta január 1-jei dátumozásé számában Anuar Alimzsanov. kazah író, aki az események egyes összefüggéseire világí­tott rá. Minden a Kazah Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának soros ülése után kez­dődött, ahol a döntéseket a kommunisták túlnyomó több­sége megszavazta — írta Alimzsanov. — Ennek ellené­re valakinek rábeszéléssel, hazugsággal és fenyegetéssel sikerült politikailag analfabé­ta fiatalokat az utcákra és a terekre kivinnie. A diákok kezébe ellenséges tartalmú transzparenseket ad­tak, a tömegbe garázda, ré­szeges személyek, társadalom- ellenes elemek vegyültek. A vasrudakkal, botokkal és kö­vekkel felfegyverkezett, neki­vadult botrányhősök verték és szidalmazták az embereket, gépkocsikat gyújtottak fel, be­törték az üzletek kirakatait, a kollégiumok és más középüle­tek ablakait. A rendőrök és az önkéntes rendfenntartók azonban megfékezték a tom- bolást. Mostanra világossá vált, hogy provokáció történt, vi­TILTAKOZÓ GEOFIZIKUS Száz napja tart éhségsztrájkot Washingtonban, a Fehér Ház előtt Charles Hyder. Az 56 éves geofizikus kijelentette, kész életét is feláldozni, azért, hogy felhívja az amerikai vezetők fi­gyelmét: az ország népe békét akar, nem pedig fegyverkezést és a nukleáris háború előkészítését. Hyder, akinek testsúlya éhségsztrájkja kezdete előtt, csak­nem 150 kilogramm volt, eddig mintegy ötven kilogrammot veszített súlvából, s rendkívül legyengült, de folytatni kíván­ja egyszemélyes tüntetését. Szilveszter napján egyes békemozgalmi csoportok kisebb tüntetéseket rendeztek az amerikai fővárosban. Egy tüntető vérrel öntötte le a Fehér Ház bejárati oszlopait. Előzőleg ki­sebb háború-ellenes tiltakozást tartottak a Pentagonnál is, A rendőrség mindkét helyen több személyt tartóztatott le. A\­száiyt kívántak kelteni berek és a népek közév. — állapította meg a kazah író. Felmerül a .kérdés, mit akartak azok, akik az utcákon és a tereken tomboltak? De­cember 17-én a párt-, a taná­csi és a társadalmi szervek képviselői javasolták, hogy az, aki akar, lépjen föl a tribün­re, onnan mondja el, mit akar. Nyugodt módon vitassák meg a helyzetet. Felment a -tribünre egy csemegeüzlet eladónője is, aki magáról mesélt és arról, hogy milyen nehezen szerzett la­kást. Végül az elmondottaktól függetlenül felkiáltott: miért küldtek máshonnan Kazahsz­tánba vezetőt? Ezzel Genna- gyij Kolbinra, a Kazah KP KB most megválasztott orosz nemzetiségű vezetőjére utalt. — Hiszem, mély meggyőző­désem, hogy eljön az az óra, amikor megtudjuk, kik voltak az alma-atai esemé­nyek szervezői. Most még in­kább, mint valaha, az igaz­ságra és csakis az igazságra van szükségünk — hangoztat­ta a moszkvai irodalmi-poli­tikai hetilap hasábjain a ka­zah író. Libanon Táborlakó menekülik A libanoni palesztin mene­külttáborok körüli csatározá­sok eddig 80 ezer táborlakót kényszerítettek lakóhelyük el­hagyására — közölte Jasszer Arafat, a PFSZ vezetője egy szaúd-arábiai napilapnak adott interjújában. Egybe­hangzó adatok szerint az ösz- szecsapásoknak az utóbbi há­rom hónapban 700 halálos ál­dozata volt. A libanoni tábo­rok összesen félmillió palesz­tin menekültnek nyújtanak otthont. követeltek. A készenlétben ál­ló rendőrök körülbelül tíz perc leforgása alatt feloszlat­ták a tüntetést és a diákok közül tizenötöt kihallgatás és nevelés céljából a helyszínen őrizetbe vettek. A városi tanács szóvivője közölte, hogy a csütörtöki minitüntetés szervezőit és hangadóit felelősségre vonják, mert a tüntetés illegális volt. A szervezők ugyanis nem tet­tek eleget a városi tanács ko­rábbi rendeletének és nem kértek engedélyt a tüntetés megtartására. indulásra előkészített szerel­vény motorkocsiját. A sztrájk azért erősödik, mert az államvasutak és á közlekedési minisztériym kép­viselői továbbra is csak lát­szattárgyalásokat folytatnak, a vasutas szakszervezetek megosztására spekulálnak. A francia kormány szerdán immár második szűkkörű ülé­sét tartotta a vasutassztrájk­kal kapcsolatban, s eddigi irányvonala folytatását ígérte. A Mitterrand elnök nélkül tartott tanácskozáson Jacques Chirac miniszterelnök elnö­költ és szóvivője szerint meg­állapították, hogy a tárgyalá­sok folytatódnak a vasutasok képviselői és az államvasutak vezetői között. A szóvivő a kormány nevé­ben ismét azzal próbálta in­dokolni a vasutasok követelé­seinek elutasítását, hogy a kormány fő feladatának a gazdaság fellendítését tartja, a ennek eredményeként a munkanélküliség csökkenté­sét. Ilyen megoldás eddig nem látszik kibontakozni és az sem nagyon valószínű, hogy a nemzeti szolidaritásra való’hi­vatalos felhívás lecsillapítaná a vasutasok harci kedvét, akik szerdán a Brüsszelből Baselbe tartó nemzetközi gyorsvonatot is feltartóztatták. lián géziámedás miatt emsii panaszt az ENSZ-nsi Nem állapodtak meg Hágában Irak—Irán háborújában a harcok a tavalyi év utolsó napján seim csitultak el: az iraki légierő a frontvonal tel­jes hosszában több mint száz bevetést hajtott végre, az irá­ni hadvezetés pedig az iraki vonalak mögött végrehajtott éjszakai kommandóakdókról számolt be. Teherán csütörtö­kön ismét vegyi fegyverek al­kalmazásával vádolta meg Irakot; az ENSZ elé terjesz­tett panasz szerint a napok­ban 400 iráni katona sérült meg iraki gáztámadás során. A tavalyi év Bagdadban megvont háborús mérlege sze­rint Irak 19S6Hban 31 ezer lé­gitámadást intézett iráni cél­pontok ellen, 7 ezerrel többet, mint 1985-ben. A jelentős sze­TOLVAJFOSÓ KORMÁNYFŐ I,es7, mivel dicsekednie a bör­tönben annak a holland tol­vajnak, akit rövid autós üldö­zés után maga a kormányfő csípett nyakon. A férfi szil­veszter estéjén Ruud Lubbers feleségének kocsijából némi üvegcsörömpölés kíséretében kiemelte az autórádiót. Az éber szomszédok azonban riasztot­ták Lubberséket, a miniszter- elnök kocsiba vágta magát, a villamossal távozni kívánó tolvaj után eredt és néhány megállóval később, a kalauz segítségével átadta a tettest a rendőröknek. rint a támadásokban gyakor­latilag elpusztult lráú hárg- szigeti hatalmas olajkikötöje, s összesen 123, iráni kőolajat szállító tankhajót ért találat. Megállapodás nélkül ért vé­get szerda este Hágában az az amerikia— iráni megbeszélés, amelyen a feleknek több mint féimiliárd dollárnyi, amerikai bankokban befagyasztott iráni tőke sorsáról, kellett volna dönteniük. Az 507,7 millió dollár visz- szatérítéséhez egy amerikai bí­róság augusztusi határozata teremtett jogalapot, s az át­utaláshoz akkor a Fehér Ház is elvi beleegyezését adta. A végrehajtás részleteiről tartott hágai megbeszélés kudarcának oka Irán szerint az amerikai fél jóakaratának hiánya. A washingtoni külügyminiszté­rium azonban úgy véli, hogy a tárgyaláson történt haladás, s az amerikai küldöttség most a következő forduló előkészí­tése végett utazik haza. Egyes vélemények szerint a tárgya­lások sikere esetén Irán latba, vetné befolyását a Bejrutban fogva tartott amerikai túszok szabadon bocsátásáért. Az Egyesült Állmok bank­jaiban elhelyezett iráni leté­tek 1979-ben elrendelt befa­gyasztása több milliárd dollár­tól fosztja meg a teheráni kor­mányt, amelynek minden esz­közre szüksége lenne a tíamü- liárdökat felemésztő, Irak el­leni háború finanszírozásához. Csak röviden... DÉL-AFRIKÁBAN az idén előrehozott általános választá­sokat tartanak, az urnákhoz azonban kizárólag az ország fehér lakossága járulhat majd, s csak a fehér tagokból álló törvényhozási kamarát választják újjá — közölte Botha dél-afrikai elnök újévi televíziós beszédében. KEDVEZŐEK a távlatai a kölcsönösen előnyös szovjet- kínai együttműködésnek, kü­lönösen a gazdaság, a keres­kedelem területén — állapí­totta meg a leningrádi főkon­zul, a Moszkovszkije No- vosztyi című szovjet lap szer­dai számában megjelent nyi­latkozatában. AMNESZTIÁT HIRDETETT Haidar Abu-Bakr Attasz, a Jemeni NDK államfője a ta­valy januári belharcok után külföldre menekült dél-jeme­ni állampolgárok számára — közölte szerdán az ádeni rá­dió. Az amnesztiarendelet de­cember 31-én lépett érvénybe. MINTEGY NYOLCVANAT meghaltak, kilencvenen pedig megsebesültek szerdán a Puerto Rico-i San Juan egyik luxusszállójában, ahol több robbanást követően tűz pusz­tított. A tengerparti hotelban hozzávetőlegesen ezer — szil­veszteri mulatságra készülődő — vendég- tartózkodott. JICIIAK PEREC belügymi­niszter az izraeli parlament­ben felolvasta lemondóleve­lét. Az ultraortodox Tóra őrei vallási pártnak a koalí­cióban helyet foglaló vezére akkor válik meg a tárcájától, amikor lemondását a kor­mány elé terjeszti. AUGUSTO PINOCHET chi­lei elnök azt ígérte újévi te­levíziós beszédében, hogy nem hosszabbítja meg az ostrom- állapotot, annak lejárta (ja­nuár 6.) után, s hamarosan lehetővé teszi a politika- emigránsok zömének hazaté rését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom