Pest Megyei Hírlap, 1986. szeptember (30. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-17 / 219. szám

198«. SZEPTEMBER IT, SZERDA 5 Szentendrei szerb klub A múlt végtelen mély kútja Szentendre a festők, a kép­zőművészek városaként, ide­genforgalmi központként él a köztudatban. Talán kevesen tudják, hogy mai arculata, na­gyon sok műemléke a hajda­ni szerb lakosság kezenyomát őrzi. 1690-ben a török hábo­rúk után szerbek telepedtek le az elnéptelenedett mezőváros­ban. Felvirágoztatták a ke­reskedelmet, hidat képezve a balkáni és a nyugati világ kö­zött. Az 1990-ben letelepülé­sük 300. évfordulóját ünnep­lő, az anyanyelvűket és a szo­kásaikat megőrző szerbek egy­re kevesebben vannak, ma százan-kétszázan élnek a vá­rosban. Itt az ország közepén, szigorúbbak a nemzetiségi lét feltételei, mint a határszéle­ken, nehezebb a hagyományok őrzése. Kisközösségek Kultúrpolitikánk az utóbbi években hangsúlyozottan szor­galmazta és támogatta kiskö­zösségek, egyesületek szerve­ződését. Ebben a közegben a kisebbségben élő nemzetiségek számára is kedvezőbb lehető­ségek nyíltak. Ennek a folya­matnak a részeként örülhe­tünk a Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület most kibontakozó tevékenysé­gének. Az eimúlt hétvégi lá­togatásom arra a napra esett, amikor éppen három hónap telt el az alakuló közgyűlés óta. Érdekelt, mi történt ezen idő alatt, hogyan kap életre egy új egyesület, milyen ne­hézségekkel kell megbirkózni az induláskor. Érkezésemkor a Paprikabí­ró Utca 12. szám alatti villa félköríves oszlopos teraszán Margaritovics Vazul és ifj. Sztankics Nándor, a tizenhá­rom éves tiszteletbeli „titkár úr” üldögélt, beszélgettek. Bent a házban id- Sztankics Nándor, a gondnok, zárakat szerelt. — Jaj, egy nappal előbb kellett volna jönnie! Tegnap többen voltunk — mondták. — Körülbelül húszán gyűl­tünk össze, tisztítottuk a me­gyei művelődési központtól és a tanácstól kapott leselejtezett székeket, padlót súroltunk, fol­tozgattuk a házat. Este cse- vapcsicsát sütöttünk a szabad tűzhelyen. Még zene is volt; tetőfokára hágott a hangulat. — Azért csak nézzen körül, amíg megérkezik az elnök úr. Biztosan jön, mert a szokásos sakkpartira várom — invitált beljebb Margaritovics Vazul, aki —ahogyan ő mondta, csak pártoló tag — Budalcalászról jár át. Mostanában többször vál­la’ ügyeletet, öt szakmával rendelkező ezermester, jelen­leg leszázalékolt nyugdíjas. Az idegenvezetésre a „tit­kár úr” ajánlkozott. Megmu­tatta a négy nagy termet és a kisebb szobákat. Felcsalt a padlásra is, ami még romos­poros állapotban volt, de on­nan — egy, a földszintihez hasonló teraszról — gyönyörű a kilátás Szentendrére. A hét templomtorony közül öt lát­ható. Kalauzom, korát megha­zudtoló helytörténeti tájéko­zottsággal, mindegyikről tu­dott valamit mesélni. A kert lépcsős teraszait egy római várfal megmaradt kövei sze­gélyezik. A fák alatti padokra elképzelhettem a jövőbeni szabadtéri előadások közön­ségét. Az épület bejárat felő­li falára úgynevezett Iván- napi koszorút akasztottak. En­nek a szerb szokásnak az ere­detében — bár több magya­rázat is felmerült — nem tud­tunk végső megállapodásra jutni. A magyar népszokások közül a Szent Iván-napi tűz­gyújtás és tűzugrás, ami fenn­maradt és ismert. A legtöbb nép hagyományaiban fellelhe­tő ez a nyári napfordulóhoz kötődő. Iván-napra eső (jú­nius 24.) ünnep. Elfelejtett szokások A körséta után a földszinti teraszon folytattuk a beszél­getést. Ahogy belemeleged­tünk, Margaritovics Vazul el­árulta, hogy öt szakmája mel­lett van még egy szenvedélye, az írás. Természetesen verse­ket is írt, de még jobban ér­dekelte a magyarországi szer- bek története, amelyet forrás­munkák alapján feldolgozott és őriz egy kéziratos könyv­ben. — Mindig volt valami ki­fogása annak a pár ember­nek, akiknek bírálatra oda­adtam, például az, hogy nem szerbül, hanem magyarul ír­tam. Ézt én természetesnek tartom, hiszen a szerb szár­mazásúak nyolcvan százaléka már nem is ismeri az anya­nyelvét. A célom viszont ép­pen az volt, hogy a fiatalok is használni tudják és okul­janak belőle. Minden eddigi sikertelenség ellenére remé­lem, hogy egyszer majd va­laki vállalkozik a tisztességes át- vagy feldolgozására. Csapongó gondolataink a „múlt végtelen mély kútjá- ból” hely- és családtörténeti érdekességeket hoztak a fel­színre. Ekkor tudtam meg pél­dául, hogy a szentendrei dom­bokon termő szőlőből előállí­tott kadarkát a szerbek hono­sították meg országunkban. Vukovits Ivánt, az egyesület elnökét, aki két éve ment nyugdíjba a Duna Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Vál­lalat egyik vezetőjeként, a szerb klub megszületéséről, az első három hónap eseményei­ről és terveikről faggattam: Kerek évforduló — Az egyesület megalakítá­sának gondolata nem tőlünk származik. A Hazafias Nép­front egyik ülésén a szerb te­mető rendbehozatala került szóba. Felvetettem, hogy az A politikai könyvnapokra A szocialista megújulásról A politikai könyvnapokra az idén is számos új kötetet kínál a Kossuth Könyvkiadó. Közöttük négy olyan kiad­vány szerepel, amelyek 1956 őszének tragikus eseményei­vel foglalkoznak s bemutat­ják az ellenforradalom fölé kerekedő nemzeti és szocialis­ta megújulás folyamatát, fon­tos állomásait. Az ellenforradalom utó­védharca című kötet, Geréb Sándor és Hajdú Pál munká­ja már kapható a könyves­boltokban. A szerzőpáros a2 1956. november 4. utáni hely­zetet elemezve bemutatja az ellenforradalmi fegyveres cso­portok létrejöttét, társadalmi összetételüket, létszámukat, politikai céljaikat és az ellen- forradalmi eseményekben ját­szott szerepüket. Drámai napok címmel ha­marosan a könyvüzletekbe kerül Hollós Ervin és Lajtai Vera új kötete, melyből most közöl lapunk részleteket a 2. oldalon. Az ellenforradalom eseményeit átfogóan bemutató történeti feldolgozás napról napra haladva — levéltári anyagok és más dokumentu­mok. visszaemlékezések, bíró­sági perek, valamint tanulmá­nyok segítségével — ismerte­ti a történteket. A 30 év krónikája 1956— 1986 című képeskönyv, kevés szöveggel, ám annál több fo­tóval, rajzzal, karikatúrával, statisztikai összeállításokkal mutatja be az elmúlt három évtized eseményeit. A köny­vet Bassa Endre állította ösz- sze. A kiadó ismét megjelenteti Berecz Jánosnak Az ellen- forradalom tollal és fegyver­rel 1956 című munkáját. A harmadik bővített kiadásban a szerző újabb kutatások alap­ján mutatja be a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány megalakulásának kö­rülményeit, a forradalmi el­lentámadás megszervezését, a szocialista konszolidáció első lépéseit, összegzi az elévülhe­tetlen tanulságokat. 1990-re eső évforduló szelle­mében és addigra kellene el­végezni a munkát. Dr. Szint István tanácselnök helyeselte a gondolatot, és az ő száján csúszott ki először a klub szó. Ez volt az indító lökés. Helyettesem, Margaritovics Iván, aki minden gazdasági vonatkozású kérdésben rend­kívüli ügyességgel és lelkiis­meretességgel intézkedik, se­gít az egyesület önfenntartó önállóságának a megteremté­sében. Gondnokunk, id. Sztan- kics Nándor, ennek az épü­letnek és a kertnek a helyre- hozatalát irányítja és saját maga is csinálja. Margaritovics Vazul, aki egyelőre csak pár­toló tag, szintén besegít a vezetőség munkájába. Mi né­gyen „huszonnyolcasok” va­gyunk; a közös emlékeken kí­vül most már ez a munka is összeköt bennünket. A hiva­talos működési engedélyt a közeljövőben kapjuk meg fel­ügyeleti szervünktől, a Szent­endrei Városi Tanács VB ha­tósági osztályától. Tagdíjat is csak akkor szedünk, ha az OTP-nél pénzügyi dolgaink hivatalosan rendeződnek. Tag­jaink persze már vannak, se­gítenek a renoválásban, a könyvtárunk alapítványi da­rabjait gyűjtik össze. Novacsek-Vajnics Kornél, aki a budapesti Zichy-kastély délszláv klubjának könyvtárát társadalmi munkában gon­dozza, talán kedvet kap a mi anyagunk rendezésére is. 50— 60 cirill- és latinbetűs köte­tünk gyűlt eddig össze: a leg­régebbi 1872-es. Gyűjtünk ré­gi okmányokat, plakátokat és levelezőlapokat. Mindent, ami helytörténeti jelentőséggel is bír, és szerb vonatkozású, de nemcsak írásos emlékeket. Szeretnénk feleleveníteni ha­gyományainkat és szokásain­kat. Megőrzendő örökség A felnőtt emberek már nem nevelhetők, de a gyerekek még igen. Nekik szeretnénk eze­ket örökségül átadni megőr­zésre, megmentésre. Szeptem­ber 15-én indítottunk egy szerb nyelvtanfolyamot álta­lános iskolások számára. Egy héttel később a tánccsoport és az énekkar is megkezdi a próbáit. Szeretnénk a lakos­ság figyelmét felkelteni is­meretterjesztő előadásokkal, kiállításokkal, kulturális programjainkkal. A HNF vá rosi bizottságával együttmű ködve a műemlékek és az em­lékhelyek rendbéntartása is a mi feladatunk lesz. Most, az induláshoz a legfontosabb talán az önellátásunk feltéte­leinek a megteremtése. A PMKK segítségével talán még október elején megjelentethet­jük azt a receptfüzetecskét, amelyben egy pár jellegzetes szerb étel szerepel. Ilyen pél­dául az általam szegények hi­degtáljának elnevezett papu­la, ami nem más, mint sós vízben megfőtt szemes bab, olajos-paprikás szaftban meg­forgatva és megborsozva. A kiadványt négy-öt gyerek moz­góárusként kínálná a város utcáin, darabját 15 forintért. Ez csak az első és nagyon egy­szerű ötlet az életbenmaradá- sért, de rengetegre van még szükség. Szívesen vennénk bárki szellemi támogatását, ötleteit, vagy kulturális fel­ajánlásait. Csak a közös ösz- szefogással született eredmé­nyek jelentenek igazi örömöt és sikerélményt. Üjj írisz Kiállítótermek ből Körkép a megyei tárlatokról Simon Ferenc: Nagy kérdés A szobi Börzsöny Múzeum­ban Kórusz József új képei szeptember 28-ig tekinthetők meg, Simon Ferenc szobrait a váci Madách Galéria mutat­ta be, Jets György festményeit a zebegényi Szőnyi István Mú­zeumban láthatták az érdeklő­dök. Érdekes kiállítás volt a Gödöllői Galériában, A gödöl­lői kastély élete a századfor­dulón címen. Zebegény az a térség, ahol a Dunakanyar nagyvonalú pompája és bensősége is érez­hető. így és ezért lett ez az összetett táj Vass Elemér, Se­rény Róbert és különösen Szőnyi István festő kincstára. Szőnyi' tanítványa volt a Képzőművészeti Főiskolán Kó­rusz József, aki szemléletben és magatartásban is a mes­ter örököse. Meglepő maga- biztosság társul rezdülésesen finom vonalvezetéséhez, amely egyszerre tartalmazza a táj monumentalitását és bensőségét, a hegyek pompá­ját és a folyókanyarhoz csat­lakozó emberi formák színes öbleit. Boglyái és istálló­enteriőrjei áhítatot sugallnak. Művészetében minden humá­nus — az Átkelés a komppal ugyanúgy, mint a tájra any- nyira jellemző farakások. Kó­rusz József képeinek fősze­replője egyébként a nő, amint vetkőzik, varr, gyermekét fog­ja ölébe, az anyává teremtő­dő asszony, aki békét és meg­nyugvást kelt bennünk; való­ságában, látványában, ki nem merülő szépségében. Jets György szintén Szőnyi- tanitvány, mint Kórusz Jó­zsef. Az ő alkotásainak is lel­kűk van. Különösen az érde­kes, ahogy sárgás permettel vonja be a fekvő női aktokat és a tájat: a naplementét és az emberi testet. Mély bele­érző képességgel dolgozik, té­mája lett légyen akár a téli Nagymaros, akár édesanyja, vagy Szőnyi István portréja, vagy egy halászhajó. Az év­szakokban pergő látvány­eseményeket azzal a festői mentalitással ábrázolja, amely nemcsak a külső fényt érzé­kelteti a színekben, hanem a jelenség belső világosságát is. A szolnoki művészet egyik erőssége Simon Ferenc, aki több köztéri szobrával tette ismertté nevét. Műveit Buda­Bálint György emlékére Az újságíró társadalom bib­liaként forgatja évtizedek óta a kiváló író és publicista, Bá­lint György remekbeszabott írásait. Valamennyiünk köny­vespolcán ott sorakoznak a példaképünknek vallott hír­lapíró gyűjteményes kötetei. Most az Állami Gorkij Könyv­tár olvasótermében látható Bálint György irodalmi és fe­lesége. Csillag Vera Munká- csy-díjas könyvtervező mű­vész munkásságát bemutató reprezentatív kiállítás. A kedden megnyitott kiállí­táson Keresztúry Dezső iro­dalomtörténész mondott beszé­det. Az érdeklődők megtekint­hetik itt Bálint György min­den első kiadású könyvét — amelyeket egyébként Csillag Vera tervezett —, számos fo­tót, személyes tárgyat és olyan írásokat, amelyek csak folyó­iratokban jelentek meg. Ez utóbbiakból közel nyolcszázat sikerült összegyűjteni. pesten, Gyulán, Szarvason, Szolnokon, Kiskunhalason, Ostffyasszonyfán avatták fel. Termékeny művész, aki ott­honos az ábrázolásban, szün­telenül kísérletezik, s ezért szobrászi nyelve vállaltan nem egységes. Lírai melegség hat­ja át Ülő lány madárral cí­mű mészkőszobrát, de érzéke van az elvonatkoztatásokhoz is. Ez utóbbit reprezentálja a vörösrézből kalapált Nagy kérdés. Á gödöllői művelődési köz­pont és a keretében működő Gödöllői Galéria évek óta pél­dát mutat az oBnyomozó és távlati célokat kitűző, prob­lémákat felvető kiállítások rendezésében. Ezúttal is. A ba­rokk kastély, amely Ferenc József időszakában császári tartózkodóhely is volt — dí­szes termeivel, bútoraival a gödöllői szecesszió egyik nem köztudott forrása. A rende­zők gazdag anyagot tártak a szakma és a néző elé, annak megfontolásával, hogy Máté Zsolt építész vezetésével ho­gyan lehetne minél előbb hozzákezdeni a rekonstrukciós munkákhoz, mert e nevezetes barokk műemlék állaga rom­lik. Patrióta jellegre vall, hogy számtalan hazai mú­zeum és állami gyűjtemény mellett Gödöllőről Balogh Mihály és Imre Sándomé, Budapestről Magyart István és Novak Mihály bocsátott a tárlat rendelkezésére fontos dokumentációkat. E bemuta­tás lehet a felújítás rajtja és utána meg lehetne, kellene ál­modni a gödöllői barokk kas­tély rendeltetését, hogy bir­tokba vehesse a hazai közön­ség. Losonci Miklós MOZIMŰSOR SZEPTEMBER 1S-ATOL 24-EIG ABONY IS: Jöjj és lásd Ml.“ 19— 21: Hátsó ablak* (este) 22—23: Vad banda* BAG, autós kertmozi 18: Maraton életre halálra** 19: Te már nagy kisfiú vagy* 29: Jörgensen, a zsaru* 22: Hárman a slamasztikában 23: Hátsó ablak* 24: Hóbortos népség I. BUDAÖRS 18—21: Popeye 22—23: Mire megyek az apámmal* CEGLÉD, Kamara 18—21: Aranytojás (du). Átlagemberek* (este) 22—24: Üjra Donaldék (du.) Forróvérű kísértet (este) CEGLÉD, Szabadság 18—20: Szerzetesek géppisztollyal (este) 21— 23: Coca cola kölyök* (este) 24: Végtelen nappalok* (este) DABAS, Kossuth 18—19: Egy bolond szazat csinál 20— 21: Fantom az éjszakában** 22: Láthatatlan ember DABAS, autós kertmozi 18— 21: Mary Poppins 1—H. 22— 24: Nő a volánnál DUNAHARASZTI 19— 21: Támadás a krull bolygó ellen* (este) 22—23: Edith és Marcel I—II.* DUNAKESZI, József Attila 21— 24: A Saolin templom szent köntöse DUNAKESZI, Vörös Csillag 38: Idő van** 19— 21: Szamurájháború* (este) 22: A borotvás gyilkos* ÉRD 18: Egészséges erotika* 21— 23: Börtön viselt úriember* (este) 24: Idő van** FÓT 18— 1.9: Aranyesö Yuccában 20— 21: Cápa** (este) 22— 23: A sárkány közbelép* GOMBA, autós kertmozi 18: Szamurájháború 19— 20: Üjra Donaldék 21— 23: Nő a volánnál GÖDÖLLŐ 18— 21: A sárkány közbelép* (este) 22— 24: Tüzvonalban* (este) GYAL 18: Hideglelés* 19— 21: Kicsi, de szemtelen* 22: Idő van** GYÖMRÖ 20— 22: Egy maréknyi dollárért* 24: Farkasverem I—II.* GYÖMRŐ, kertmozi 18: Hóbortos népség I. 19—20: A Saolin templom szent köntöse KEREPESTARCSA 18—19: A Coca tola kölyök* 20— 21: Balfácán 22: Hideglelés* 23: Aranyesö Yuccában MONOR, Csokonai 18—21: Üjra Donaldék (du.) 18—21: A Saolin templom szent köntöse (este) NAGYKÁTA 18—20: Hóbortos népség I. 21— 22: Nem kell mindig kaviár* (este) 23: Tanítványok* NAGYKŐRÖS, Arany János 22— 21: Hóbortos népség II. (du.) NAGYKÖRÖS, kertmozi 18—24: Az 1986-os szezon szuperbemutatója*** NAGYKŐRÖS, Stúdió 18—21: Vízipók, csodapók (du.) Képvadászok (este) 22—24: Abigél I—II. (du.) Átlagemberek* (este) PILISVORÖSVAR 18—19: Zsaroló zsaruk* 21— 22: Indiana Jones és a végzet temploma* RÁCKEVE 18—19: Lövöldözés* 20—21: Hülyeség nem akadály* 22— 23: Balfácán RÁCKEVE, autós kertmozi 18—19: Lövöldözés 20—24: Nő a volánnál SZENTENDRE 18—19: Kémek a lokálban** 20— 21: Aranyoskám* (este) 22—23: Bombajó bokszoló* 24: Szupermodell SZENTENDRE, autós kertmozi 18—21: Break II. 22—24: Az 1986-os szezon szuperbemutatója*** TÁPIÓSZELE 18—20: Indiana Jones és a végzet temploma* 21— 22: Hóbortos népség I. VÁC, kertmozi 18—21: Gyilkos bolygó** VÁC, Kultúr 18— 19: Végtelen nappalok* (este) 20—21: Egészséges erotika* (este) 22— 23: Szamurájháború* (este) 24: Negyvenegyedik VECSÉS, Nemzeti 18: A láthatatlan ember 19— 21: Hóbortos népség II. (este) 22—23: Lövöldözés* VECSÉS, kertmozi 18—19: Hurrikán* 20— 21: Hóbortos népség II. 22—23: Dutyi dili 24: Kicsi kocsi újra száguld • 14 éven aluliaknak nem ajánlott. •• Csak 16 éven felülieknek. •** Csak 18 éven felülieknek. Az új filmek ismertetése a Mozgó képekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom