Pest Megyei Hírlap, 1986. július (30. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-01 / 153. szám

1986. JŰLIÜS 1., KEDD A fegyverzetcsökkentésről komoly szóval , t Mihail Gorbacsov varsói felszólalása (Folytatás 1. oldalról) bacsov részletesen elemezte azt a válságot, amely a het­venes évek végén és a nyolc­vanas évek elején megrázta az egész, lengyel társadalmat. Rámutatott, hogy ez a válság ugyanakkor nemcsak a belső ellentmondásokat tükrözte, hanem magában foglalta a két rendszer mai harcának min­den bonyolultságát. Kiélezett formában vetette fel mindazo­kat a problémákat, amelyek­kel a szocializmus, fejlődésé­nek mostani, nagyon össze­tett, döntő Szakaszában szem­be kerül. — A lengyelországi válság tanulságai éppen ezért nem csak a lengyel kommunis­ták számára fontosak” — hang­súlyozta Mihail Gorbacsov. — A leglényegesebb tapasz­talat az, hogy a lengyel ese­mények — minden bonyo­lultságuk és sokrétűségük el­lenére — világosan bebizonyí­tották: a szocializmus mély gyökeret vert, országaink dol­gozói életüket nem a szocia­lizmuson kívül képzelik el. Ez pedig azt jelenti, hogy a szo­cializmusban elért előrehala­dás visszafordíthatatlan — Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, lengyel állam­fő (jobbról) és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára a LEMP kongresszusán hangsúlyozta Mihail Gorba­csov. A lengyel válság nem a munkásosztály tiltakozása volt a szocializmus ellen. A válság mindenekelőtt a szocializmus gyakorlatban való elferdítésé­vel szembeni elégedetlenség volt. A szocialista Lengyelor­szág belső és külső ellenségei saját céljaikra tudták kihasz­nálni ezt az elégedetlenséget — mondta. Társadalmi igazság, hatékonyság A szocialista forradalom tág teret nyit a társadalom min­denoldalú haladásának. De ez a haladás távolról sem követ­kezik be automatikusan. Az SZKP KB főtitkára hangsú­lyozta, hogy most a szocializ­mus saját alapjain történő, fo­kozatos megújítása szerepel a napirenden. Ezzel kapcsolat­ban részletesen szólt az SZKP XXVII. kongresszusén meg­fogalmazott feladatokról, a határozatok végrehajtásának kezdeti tapasztalatairól. — Pártjaink előtt az a tör­ténelmi feladat áll, hogy a szocializmus természetéből fa­kadó társadalmi igazságossá­got összekapcsoljuk a legna­gyobb fokú gazdasági haté­konysággal. A tőkés országokkal való gazdasági kapcsolatokról szól­va rámutatott, hogy káros az az elképzelés, miszerint egy­szerűbb valamit a kapitalista piacon megvenni, mint azt magunknak megteremteni. Természetesein nem a Nyugat­tal való gazdasági kapcsola­tok megszakításáról van szó, hanem arról, hogy ezeket a kapcsolatokat ésszerűen kell kihasználni, s el kell kerülni a túlzásokat, nem lehet meg­engedni a függőséget. Külpolitikai kérdésekre át­térve az SZKP KB főtitkára emlékeztetett rá, hogy a Var­sói Szerződés politikai ta­nácskozó testületének júniusi ülésén a résztvevők közösen elemezték a nemzetközi hely­zetet, s megállapodtak a kö­zös cselekvés irányaiban. Januárban a Szovjetunió közzétette nagyszabású prog­ramját a nukleáris fegyverek­nek az évezred végéig történő felszámolásáról, az SZKP XXVII. kongresszusán pedig elhangzott az átfogó nemzet­közi biztonsági rendszer ki­alakítására vonatkozó elkép­zelés. Ezeket olyan konkrét javaslatok követték, amelyek megkönnyítették annak lehe­tőségét, hogy megállapodás szülessen a közepes hatótávol­ságú rakéták eltávolításáról Európából. — A leszerelés ügye azon­ban egy centit sem jutott elő­re az amerikai kormányzat nyíltan obstrukciós magatar­tása miatt. S ami még ennél is rosszabb, Washington meg akarja semmisíteni a fegyver­kezési hajszát még visszafogó utolsó fékeket — a SALT—II. szerződést és más szovjet— amerikai megállapodásokat — mutatott rá Gorbacsov. — A Szovjetunió és a töb­bi szocialista ország természe­tesen levonja következtetéseit Washington kihívó katonai akcióiból. A leghatározottab­ban vissza fogjuk verni az Egyesült Államok kalandor, romboló akcióit. Nem szabad megengedni, hogy az ameri­kai imperializmus önkénye határozza meg a világ sorsát — hangsúlyozta Mihail Gorba­csov. — A Szovjetunió a pár­beszéd híve. Ennek a párbe­szédnek azonban olyannak kell lennie, amelyben mindkét fél reális eredmények elérésére törekszik. Nem szabad meg­engedni, hogy a tárgyalások a fegyverkezési hajsza álcázását szolgálják. A továbbiakban a Szovjet­unió Kommunista Pártjának főtitkára szólt a csernobili atomerőműben bekövetkezett szerencsétlenségről, amely újó­lag felhívta a figyelmet arra, milyen hatalmas erő rejtőzik az atomenergiában. Gorba­csov egyúttal megköszönte azt a szolidaritást, amit a lengyel nép tanúsított a Szovjetuniót ért baj idején. Beszéde további részében Mihail Gorbacsov rámutatott arra, hogy ameddig létezik az imperialista agresszió ve­szélye, addig a szocialista or­szágok kénytelenek gondos­kodni biztonságukról. Ezt a célt szolgálja a Varsói Szer­ződés Szervezete. Jog az élethez, a fejlődéshez A szocialista országok sen­kinek sem engedik meg, hogy idegen uralmi érdekek szfé­rájának tekintsék őket. Ugyan­akkor azt mondják a Nyugat­nak: vegye komolyan, a kö­zepes hatótávolságú rakéták felszámolására vonatkozó ja­vaslatot, és a hagyományos fegyverzetek csökkentésére tett indítványt. Ebben az eset­ben lehetővé válik, hogy je­lentősen csökkenjen a feszült­ség Európában. Szovjet katonák fegyverba- rétaikkaá együtt őrzik a bé­két, egyebek között egész sor szövetséges ország területén, a VSZ keretében. A csapatok nem örök időkre állomásoznak más országok területén; a hor­gonyt azonban mindenkinek, és egyszerre kell felszednie — mondta Mihail Gorbacsov. Üjabb témára áttérve az SZKP KB főtitkára kijelen­tette: az emberi civilizáció nem csupán a háború és béke kérdésében érkezett válaszúi­hoz. Az emberiség fejlődésé­nek olyan századába lépett, amikor egyre élesebben lát­szik az élethez való jog szo­ros összefüggése a fejlődéshez való • joggal. A történelmi fejlődés jelen­legi felelősségteljes szakaszá­ban pártjaink jelszavává vált az útkereső gondolat és annak ellenőrzése a társadalmi-poli­tikai gyakorlatban. Ma kije­lenthetjük, hogy a kommu­nisták teljes mértékben tisz­tában vannak a legfontosabb tanulsággal: 'bátran kell fej­leszteni elméletünket, s állan­dóan előre kell haladni — mondotta befejezésül Mihail Gorbacsov. ★ A LEMP X. kongresszusá­nak második napján, hétfőn Zbigniew Messner kormányfő, a LEMP KB PB tagja részle­tesen ismertette a jelenlegi tervidőszak és a kilencvenes évek legfontosabb társadalmi- és gazdaságpolitikai célkitűzé­seit. — A kormány — mondotta — a kedvező irányzatok ki­szélesítésére és megerősítésé­re törekszik, de ehhez mély és minőségileg új, tartós vál­tozásokra van szükség. Csak így érhető eL, hogy a gazda­ság valóban intenzív fejlődési pályára álljon. A legfontosabb stratégiai célok között a kormányfő min­denekelőtt a gazdaság szer­kezetének átalakítását, a ter­melés korszerűsítését, a ter­melékenység növelését, a kül- és a belgazdasági egyensúly javítását és a lakosság élet­színvonalának emelését hang­súlyozta. Az ötéves 'ítery kész­leteiről szólva elmondta, hogy a nemzeti jövedelem 16—19 százalékos növekedésével szá­molnak. Az ország külgazdasági kap­csolatairól szólva Messner le­szögezte, hogy a meghatározó a jövőben is a szocialista or­szágokkal, mindenekelőtt a Szovjetunióval meglevő együttműködés fenntartása és elmélyítése lesz. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok élénkí­tése érdekében alapvető át­alakításra szorul a lengyel ex­port szerkezete. A lengyel kormányfő szólt a lengyel társadalom legége­tőbb problémájáról, a lakás­hiányról, vázolta az egész­ségügyi ellátással és környe­zetvédelemmel kapcsolatos ter­vezett, javító célzatú intézke­déseket. Külön tett említést a kultúrpolitika lehetőségekhez mért alakításáról, az alkotó tevékenység fejlesztésének fon­tosságáról. Zbigniew Messner végül ar­ról beszélt a kongresszuson, hogy az elkövetkező esztendők nagy és összetett feladatai megkövetelik a központi ál­lamapparátus átalakítását is. Ezek a változtatások a kor­mány politikájának követke­zetes, egységes megvalósítását szolgálják. Irak-lrón Tüzérségi harcok Az iraki légierő gépei vasár­nap támadást hajtottak végre négy iráni katonai tábor és több gazdasági célpont — köz­tük a Harg-szigeti olajkikötő — ellen. Az iraki katonai fő­parancsnokság közleménye szerint a harci repülőgépek 86 alkalommal szálltak fel, hogy támadják az iráni állásokat. Folytatódtak a harcok a front több pontján is, és a szóvivő szerint az iraki egységek itt iráni katonákat, haditechnikai felszerelést, valamint több erődített állást és hadianyag- raktárt semmisítettek meg. Az iraki haditengerészet elfogott egy iráni hajót. Az ÍRNA iráni hírügynök­ség arról számol be, hogy a front északnyugati szakaszán folytak a leghevesebb harcok. Az összecsapásokban 25 iraki katona életét vesztette. Az iráni egységek veszteségeket okoztak az iraki hadseregnek katonai eszközökben, s meg­semmisítették több erődített állását. Az egész frontvona­lon voltak tüzérségi párbajok is. Pérez de Cuellar sajtóértekezlete Lényeges kérdések napirenden Az ENSZ főtitkára szerint szükség van olyan szovjet— amerikai csúcstalálkozóra, amelynek eredményeként ja­vulna a két nagyhatalom vi­szonya és lehetővé válna a nem­zetközi feszültség csökkentése. Javier Pérez de Cuellar a gen­fi ENSZ-központban tartott hétfőn sajtóértekezletet és ezen több politikai kérdésről szólt. Üdvözölte a szovjet leszere­lési indítványokat és síkra- szállit azért, hogy alakuljon ki párbeszéd a szovjet és az ame­rikai vezetőik között, aminek révén megoldódhatnak a nuk­leáris leszerelés problémái. Az Afganisztán és Pakisztán között ENSZ-közvetítéssel fo­lyó tárgyalásokon egyhelyben topogás tapasztalható — mondta, hozzátéve, hogy a fe­leknek most már felelősseg- teljes magatartást kell tanú­sítaniuk, ki kell nyilváníta­niuk a megoldást célzó politi­kai akaratukat. Az ENSZ nem a vég nélküli alkudozások esz­köze — szögezte le. ■Követendő példaként emlí­tette Franciaország és Új-Zé- land magatartását. A két kor­mány a közelmúltban az ENSZ-főtitkárhoz fordult hogy alakítson ki kölcsönösen elfogadható álláspontot az em­lékezetes Rainbow Warrior- ügy még nyitott kérdéseiben. (A környezetvédő hajót fran­cia titkosüsvnökök egv új-zé- laindi kikötőben felrobbantot­ták, s a tetteseket Üj-Zélan- don bebörtönözték.) Olasz kormányalakítási tárgyalások Súlyos helyzet, nehéz feladat Francesco Cossiga olasz ál­lamfő hétfőn megkezdte kor- fnónyalakítási tanácskozásait a A külügyminiszter nem visz furkósbotot Európai misszió Pretoriába Növekvő hevességgel foly­tatódott hétfőn a konzervatív kormány és munkáspárti el­lenzékének nyilatkozat-párvia­dala o brit külügyminiszter tervezett pretoriai közvetítő missziója ügyében. Sir Geoffrey Howe külügyiminisz­ter küldetésének európai fel­hatalmazására helyezte e hangsúlyt vasárnapi nyilatko­zatában, a hatnapos dél-afri­kai és zambiai látogatásáról hétfőn reggel hazatért Denis Healey munkáspárti ámyék- kttlügyiminisztér viszont ki­jei óntette, hogy a fekete több­ség képviselői a Thatcher- kormány egyetlen tagjával sem hajlandók szóba állni. A hazai és nemzetközi bírá­latokra válaszolva a BBC rá­diónak adott nyilatkozatában Howe hangoztatta: nagyon fontos, hogy tervezett dél- afrikai látogatását minden ér­dekelt fél európai missziónak tekintse, amelyet Nagy-Bri- tannia az EGK-ban július 1-jével kezdődően betöltendő elnöki tiszténél fogva vállalt MAKAÓRÓL TÁRGYAINAK Pekingben hétfőn megkezdő­dött a Makao jövőjéről szóló kínai—portugál tárgyalások el­ső fordulója. A kétnaposra ter­vezett fordulón a kínai kor­mányt Csou Nan külügymi­niszter-helyettes, a portugált pedig Ruy Barbosa Medina, az ország ENSZ-nagykövete kép­viseli. Megfigyelők zökkenőmentes tárgyalásokra számítanak. Idé­zik a kínai küldöttségvezetőt, aki kijelentette: nagyon jók a kapcsolatok Kína és Portugália között, s bízik benne, hogy a tárgyalásokon, amelyek har­monikusnak és simának ígér­keznek, megoldják Makao ,,tör­ténelemből visszamaradt” problémáját. mm Csak r I. JÄNOS KAROLY spanyol király és felesége Zsófia ki­rályné hétfőn háromnapos hi­vatalos látogatásra Dublinba érkezett. János Károly szemé­lyében először jár spanyol uralkodó az ír Köztársaság­ban. PERINGBEN hétfőn befe­jeződött a Vallási és Béke Vi­lágkonferencia elnevezésű szervezet nemzetközi tanácsá­nak hatnapos ülésszaka, ame­lyen 30 ország és 11 világval­lás képviseletében több mint száz tanácstag és megfigyelő vett részt. A KÖZÖS PIAC textilke­reskedelmet szabályozó kétol­dalú megállapodásokat kötött az ASEAN, a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége tagál­lamaival: Indonéziával, Malay­siával, a Fülöp-szigetekkel és Thaifölddel. A PFSZ mindemképpen kap­csolatban kíván maradni Jor­dániává!, a politikai nézetkü­lönbségek ellenére is — kö­zölte Kuvaitban Abu Dzsihád (Halil al-Vazir), a Palesztinái Felszabadítási Hadsereg he­lyettes parancsnoka, az El Fa­tah Központi Bizottságának tagja. ŰJ KEZDEMÉNYEZÉSEKET kíván tenni Kurt Waldheim, Ausztria nemrégiben megvá­lasztott államfője a közel-ke­leti rendezés érdekében — ezt jelentette az Abu Dabiban megjelenő Al-Ittihad című lap, tájékozott forrásokra hi­vatkozva. magára. Mint mondotta, nem szándékozik „furkósbotot” ma­gával vinni Pretoriába — vagyis szankciókkal fenyeget­ni a Botha-rezsimet —, mert szerinte a dél-afrikai kormány kiszámíthatóan nem jól rea­gálna ilyen megközelítésre. közélet vezető személyiségei­vel. A tanácskozások kereté­ben tárgyalt a volt köztársa­sági elnökökkel, így Sandro Pertinivel, majd a parlament két házának elnökeit fogadta. Cossiga elnök ma találkozik a parlamentben képviselt pártok küldöttségeivel, s várhatóan szerdán adja ki a kormány­alakítási megbízást. Rómában a három legna­gyobb párt, a keresztényde­mokrata, a kommunista és a szocialista párt vezetősége hét­főin rendkívüli tanácskozáson vitatta meg az országban ki­alakult súlyos politikai hely­zetet. Japánban bérből, fizetésből élve Az adókról választás előtt A vasárnapi japán válasz­tásokat megelőző kampány fi­nisében az adók kérdésével kapcsolatos bizonytalanság ke­rült a figyelem középpontjá­ba. Nakaszone Jaszuhiro mi­niszterelnök, a kormányzó LDP elnöke hétfőn ismét ta­gadta, hogy a kilátásba helye­zett jövedelemadó-csökkenté.: kompenzálására a kabinet a közvetett adók nagyarányú emelését tervezi, de cáfolata nem tűnt meggyőzőnek. Az el­lenzéki pártok ennek kapcsán hevesen bírálták a kormány­főt és az LDP-t, noha a kon­zervatív párt távolról sem egységes a kérdésiben. A vasárnapi általános és felsőházi választások élőt né­hány nappal kiszivárgott, hogy a miniszterelnök álltai kine­vezett, áz adóreform végre­hajtását tanulmányozó bizott­ság a közvetett adók emelését javasolja Nakaszonénak. A közvetett adók emelése — mint azt az elmúlt óvek gya­korlata bizonyította — első­sorban a bérből és fizetésből élőket, ezen belül is minde­nek előtt kisjövedelmű réte­geket sújtja. Az ellenzéki pár- toikí mindennek nyomán fel­szólították Nakaszonét: egy­értelműen utasítsa el a bi­zottság javaslatát, a minisz­terelnök erre azonban nem volt hajlandó. Brüsszeltől délre Légi baleset Összeütközött a levegőben hétfőn a francia és a belga légierő egy-egy gépe, amelyek Brüsszeltől délkeletre a NATO egyik hadgyakorlatán vettek részt. A belga pilóta időben katapultált, francia társa azonban eltűnt. Sikertelen brhni OPEC-értekezlet Olajtermelésről, árról Hétfőn felfüggesztette üléséi a jugoszláviai Brioniban a hat napig tárgyaló OPEC-értekez­let — anélkül, hogy sikerült volna egységes álláspontot ki­alakítani a követendő terme­lés- és árpolitikáról. A szak- miniszterek a tanácskozást július 28-án Genfben folytat­ják, addig minden kormány­nak módja lesz a nagy több­ség által támogatott javaslat ügvében dönteni. Tíz tagország hordónkén'1 17—19 dolláros árat szeretne elérni. Ehhez szerintük any­nyira kellene korlátozni a ter­melést, hogy a teljes 1986. év átlag ne haladja meg a napi 17,6 millió hordót. (Az OPEC jelenlegi termelését több mim 19 millió hordóra becsülik na­ponta.) A javaslatnak Algéria Irán és Líbia a fő ellenzője Ezek az országok a termelés erőteljesebb csökkentését szor­galmazzák — annak reményé­ben, hogy így .»ikerül az ára­kat a tavaly őszi hordónkénti 28 dolláros szint közelébe tor­názni. IIIII—mi- — mp '■ni—m;. Iegkap történi™ Í!fhm7ln tÁVII'íli'ftlf Kádár János, az MSZMP főtit- UUlutlU M1VI1 aiuíl kára táviratban üdvözölte Milan- ko Renovicát abból az alkalomból, hogy a JKSZ XIII. kong­resszusán a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bi­zottsága elnöksége elnökévé választották. Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Jean-Babtiste Bagaza ezredest, a Burundi Köztársaság elnökét az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak távirat­ban fejezte ki jókívánságait Habyarimana Juvénal vezérőr­nagynak, a Ruandái Köztársaság elnökének, valamint Jeanne Sauvénak, Kanada főkormányzójának országaik nemzeti ün­nepe alkalmából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom