Pest Megyei Hírlap, 1986. július (30. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-01 / 153. szám

V v,o 7 T PEST MEGYEI T (í£ tóé c Iax> a^u^Mí VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MA: AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÍTS. LAPJA XXX. ÉVFOLYAM, 153. SZÄM Ára: 1,80 forint 1986. JÜLIUS 1., KEDD Általak a közös haxa gazdagodik (3. oldal) Telik-e a Isámbéki szombatokra? (5. oldal) Sárkányok versengése /w Utasa életét vesztette |o. <------^ Ma gyar-szovjet együttműködés A Magyar—Szovjet Gazda­sági és Műszaki-Tudományos Együttműködési Kormányközi Bizottság hétfőn, Moszkvában, a KGST székházában meg­kezdte 35. ülésszakát. Az ülés­szakon részt vevő tárgyaló­küldöttségeket Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Alekszej Antonov, a Szó vj etuni ó Mi.n isztertan ács á- nak elnökhelyettese, a bizott­ság két társelnöke vezeti. A magyar küldöttség tagja Kapolyi László ipari minisz­ter. Az ülésszak központi fel­adata konkrét intézkedések kidolgozása. Exporttöbblet bankhitellel Felfrissítheti gépparkjáta Ganz Árammérő A népgazdaság helyzetében észlelt kedvezőtlen tendenciák megállítása érdekében a köz­ponti irányító szervek számos intézkedést tettek az elmúlt hónapokban. A VII. ötéves terv teljesítésének elősegíté­sét szolgálta a Külkereskedel­mi Minisztérium, a Pénzügy­minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank által meghir­detett pályázat is, amely az exportra termelő kapacitások létrehozását, illetve fejleszté­sét ösztönzi. TROMBITA F ormájában ugyan soka hasonlóság a ma meg a tegnap között, ami azonban a tartalmat illeti, ott lényeges a különbözés. A forma: valamikor a já­rási tanács, majd a járási hivatal hívta értekezletre — amint az érintettek ne­vezték, parancskiosztásra — a hatáskörébe tartozó községek .tanácsainak tiszt­ségviselőit, most meg a kör­zetközpont . a város, a városi jogú nagyközség — tanácsánál jönnek össze az illetékesek. A tartalomról azonban már korántsem be­szélhetünk úgy, mint pa­rancskiosztásról, bár persze íel-falbukkannak régi be­idegződések, ám lelhetünk új bokrokat is az irányítás mezején. Frissen sarjadt bokrok például a parázs vitáké, ami korábban nehezen volt elképzelhető, az most egy­re, gyakoribb, válóban vé­lemények csapnak össze, nézőpontok vettetnek ösz- sze, kezd nyoma veszni a függőség diktálta illedel­mességnek. Mint történik most is, amikor a körzet- központi megbeszélésen a városi tanács elnöke arra panaszkodik, mennyire ne­hézkesen, küszködve halad­nak a társadalmi munka szervezésével. A panasz — látszik az arcokon — túl­ságosan sok megértésre nem talál/olyannyira nem, hogy a községi elnökök egyike közbeszól, talán ott a baj, hogy rosszul trom­bitáltok ... 1 A válaszként elhangzó mondat első fele még ingerültséget árul el, a második fele már azt mutatja/ észbe kapott a megbeszélés vezetője, mos­tanában más a módi, nem divatos a kioktatás... Az újságírónak tetszik a ha­sonlat a trombitáról, még inkább a vita arról, hol, hogyan fújják a képletes zeneszerszámot, mely ön­zetlen munkára hív. Ta­gadhatatlan ugyanis, sok­féleként fújják, hiszen a megszólaló községi tanács­elnök településén tavaly ötször akkora volt a tár­sadalmi munka egy lakos­ra számított értéke, mint a panaszkodó városaik ese­tében, s ezt az itt ülők tud­ják. Amint általában tudha­tó, a megye egészét nézve is szembetűnőek az eltéré­sek a városok és a közsé­gek ilyen adatai között. Az már kevésbé ismert, mi­lyen irdatlan távolság mu­tatható ki várost várossal, községet községgel össze­vetve. Ami azért fontos, mert rácáfol arra az álta­lánosító, a valót a valót­lannal összekeverő érve­lésre, amelynek hangozta- tói szerint a községben a lakosság sokkal könnyeb­ben érti — megmaradva a hasonlatnál — a trombita­szót, mint a városban. A község, a város; ilyen a nincsen. Olyannyira nin­csen, hogy a tavalyi telje­sítmények alapján a me­gyében első városiban — Százhalombattán — tizen­kétszer akkora társadalmi- munka-érték jutott egy la­kosra, mint a tízes lista utolsó helyezettjénél, Szi- getszentmiklósnál,..! Ter­mészetesnek ítélhetjük, hogy a városok egymáshoz viszonyított helyzete sok mindenben eltérő, adottsá­gaik nem azonosak, azaz kell lennie eltérésnek. Kell, de ekkora különbségek in- dokolhatók-e, elfogadha­tók-e?! S nem véletlen té­nyezők hatásairól van szó,, hiszen az egyes városkör­nyékek — nagyközségkör­nyékek — tapasztalatait szembesítve, még meghök- kentőbb különbségekre lel­hetünk. Az egy lakosra ve­tített társadalmi munka ér­téke az első helyre kerülő körzetben huszonegyszere­se (!) annak, mint amit a tizenhárom ilyen igazgatási egység utolsó helyezettjé­nél elértek. Vajon elkép­zelhető, a létező objektív adottságok, nehézségek ennyire széthúzzák a me­zőnyt? Ennyire más em­berek élnének az egyik meg a másik körzetben, az oda tartozó településeken? Vagy inkább arról van szó, egyszerűbb panaszkodni, magyarázatokat fogalmaz- gatni, mint jól fújni a trombitát?! H osszú éveken át más­ról sem lehetett hal­lani, mint arról, mennyire megmozdíthatat­lan, érdektelen — mert be­járó a fővárosba, mert ide csak aludni jár, mert itt sok az üdülő stb. — Érd állandó és ideiglenes né­pességének serege. A vá­ros vezető testületéi — a cserélődés stáción átesve — most már esztendők óta bizonyítják, hogy bár né­melykor még elő-előfordul mellényúlás, lehet bizony jól fújni a trombitát; a vá­ros tavaly a tíz hasonló te­lepülés közül negyedik lett a társadalmi munka érté­kének tiszteletet követelő ranglistáján. Korábban szinte kibéreltnek látszott az utolsó helye.... akkor tehát?! Csoda történt?Nin­csenek csodák. Községek népes csoportja is bizo­nyítja, ki lehet kerülni a bűvösnek vélt körből — egyetlen nevet említve, Diósdét példaként —, a sokszor hangoztatott ked­vezőtlen adottságok ellené­re is lehet haladni. Tudni kell — meg kell tanulni — trombitálni... Mészáros Ottó A pályázat lényege, hogy — más intézkedésekkel párhuza­mosan — preferenciákkal se­gíti azokat a vállalatokat, ame­lyek az elmúlt három évhez képest többletexportot vállal­tak. A gödöllői Ganz Árammé­rőgyár csatlakozott a pályázat-’ hoz, és 15Ö millió forintos bankhitelt kapott, amelyből gépeket, termelőberendezése­ket importálhatnak. Viszon­zásul a vállalat az idén és jö­vőre 0,9 millió dolláros ex­porttöbbletet ígért úgy, hogy az a későbbi években folya­matosan emelkedik, s 1993-ig a többletteljesítés összértéke meghaladja a 14 millió dol­lárt. A megállapodást tegnap a Magyar Nemzeti Bank képvi­seletében Hegedűs Oszkár, a Pest megyei igazgatóság igaz­gatója és Novák László, a gö­döllői fiók vezetője, a Ganz Árammérőgyár képviseletében Szabó István vezérigazgató és Nádasdi Gáspár közgazdasági és pénzügyi főosztályvezető látta el kézjegyével. A gödöllői vállalat jövője szempontjából nagy jelentősé­gű volt ez az esemény, hiszen elöregedő gépparkjának fel- frissítéséhez ad e hitel lehető­séget. Cs. S. Mihail Gorbacsov felszólalása a LEMP kongresszusán Bátran fejlesszük elméletünket Hétfőn Varsóban a Lengyel Egyesült Munkáspárt X. kongresszusának második napján folytatódott a vita a központi bizottság vasárnap elhangzott beszámolójá­ról. A délelőtti órákban kilenc küldött szólalt fel. Ezután került sor a nap legnagyobb érdeklődéssel várt eseményére, Mihail Gorbacsovnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkárának felszólalására. A be­szédet, amelyet a lengyel televízió egyenes adásban köz­vetített, többször szakította meg a kongresszusi küldöt­tek hosszan tartó tapsa. A LEMP kongresszusát egyébként is jellemző szívélyes légkört, a Lengyel Egyesült Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti testvéri kapcsolatokat de­monstrálta a beszéd meleg fo- fadtatása, a véget érni nem akaró taps és Wojeiech Jaru­zelski iés Mihail Gorbacsov meleg baráti összeölelkezése a kongresszusi emelvényen. A beszéd utáni kedves jele­net volt, amikor a lódzi szö­vőnők egy "kis csoportja Le­nint ábrázoló faliszőnyeget nyújtott át Gorbacsovnak. Az SZKP főtitkára a munkásasz- szonyokat megölelve köszönte meg a kedves ajándékot. A Lengyel Egyesült Munkás­párt X. kongresszusának má­sodik munkanapján nagy fi­gyelem és érdeklődés kísérte a kongresszuson részt Vevő szovjet pártiküldöttség vezető­jének, Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának fel­szólalását, aki az SZKP ne­vében szívből üdvözölte á len­gyel kommunisták tanácsko­zását és az egész baráti len­gyel népet. Mint hangsúlyoz­ta, a LEMP X. kongresszusá­Párfkülúoftség utazott Suhlba Testvérmegyei kapcsoltok Tegnap — az NSZEP Suhl Megyei Bizottságának meghí­vására Pest megyei pártdele- gáció utazott NDK-beli test­vérmegyénkbe. A küldöttséget — melynek vezetője dr. Balogh Pál, az MSZMP Pest Megyei Bizott­ságának titkára, tagjai: Ján- ky Zoltán, a megyei pártbi­zottság osztályvezetője, Dézsi Ferenc, a megyei pártbizott­ság tagja, a KISZ Vác Váro­si Bizottságának titkára — délután 3 órakor Lénárd Lász­ló, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának titkára és Si­mon János, a pártbizottság osztályvezetője búcsúztatta a Ferihegyi repülőtéréin. A delegáció célja ezúttal kettős: egyrészt a párt veze­tő szerepével összefüggő test­vérmegyei tapasztalatok ta­nulmányozása, valamint az eszmecsere a gazdasági élet pártirányításáról, másrészt a két megye pártbizottságai kö­zötti — a következő két esz­tendőre szóló — együttműkö­dési program véglegesítése és aláírása. ra az ország történelmének felelősségteljes szakaszában került sor. Ez a tanácskozás összegzi egy olyan periódus­nak a tapasztalatait, amelyet az éles eszmei-politikai össze­tűzések, a helyzet normalizá­lásáért folytatott nehéz harc, a kibontakozás perspektívái­nak feltárása jellemzett. — A történtek osztálytartal­ma közel sem volt mindig és mindenki számára nyilvánva­ló, de ez nem változtat a lé­nyegen. Végső soron magáért a szocializmus létezéséért folyt a harc Lengyelországban. A szocialista Lengyelország ki­állta a próbát — ez a legfon­tosabb eredmény, amellyel, a küldöttek erre a. kongresszus­ra érkeztek, s amihez ma tel­jes joggal gratulálhatunk önöknek — mondta az SZKP KB főtitkára. A továbbiakban Mihail Gor- (Folytatás a 2. oldalon) Elhunyt Lékai László bíboros Hétfőn délután életének 77. évében szívroham következ­tében Esztergomban elhunyt dr. Lékai László bíboros, eszter­gomi érsek, a magyar katolikus püspöki kar elnöke. Hűden forint mögött legyen teljesítmény Színvonalasabban dolgozni Az utolsó vállalati tanács is megalakult tegnap délelőtt a Pest megyei ipari és keres­kedelmi gazdálkodóknál. A Pest Megyei Vendéglátóipari Vállalat 1400 tagú kollektívá­ját 23-am képviselik a vt-ben. Az eseményen kifejtette gon­dolatait Csapó Sándor, az MSZMP Budaörsi Városi Bi­zottságának első titkára, Kiss József, a Pest Megyei Tanács kereskedelmi osztályának ve­zetője. Ott volt Menyhárt Er­zsébet, a KPVDSZ Pest me­gyei bizottságának titkára is. A megalakuló vállalati ta­nácsra Sebestyén Imre, a Bel­kereskedelmi Minisztérium osztályvezetője ruházta át képletesen az új jogszabályok szerint a választott testületet megillető jogköröket. Az első napirendi pont ezút­tal is a vállalat szervezeti- és működési szabályzatának elfo­gadása volt. Majd nyílt sza­vazással megválasztották a vállalati tanács elnökét Feke­te András személyében, aki a ráckevei Sziget presszó szer­ződéses üzletvezetője. Helyet­tese Koós Lászlóné, a lanme­A hét végén sem állt a munka Jó ütemben aratják az árpát A hét végén, szombaton és vasárnap is dolgoztak az ara­tók a határban, ezért az átpa vetésterületének 50 százaléká­ról már sikerült betakarítani a termést. Befejezték az árpa aratását a dabasi Fehér Akác, a tápiószentmártoni Arany- szarvas termelőszövetkezetek­ben és több más gazdaságban is. örvendetes, hogy a júniu­si nagy meleg után hűvösebb­re fordult az időjárás, ami kedvez a búzának, a csapadék meg a kapásoknak. Kellett is az eső, hiszen a megye déli részein már igencsak furulyá­zott a kukorica, ami egyértel­műen az aszály jeleire utalt. A pátyi Zsámbéki Meden­ce Termelőszövetkezetben a hét végén tartják az aratási gépszemlét. Hét nagy teljesít­ményű kombájn vágja július 12-től az 1400 hektár.őszi bú­zát. Sajnos a kedvezőtlen ta­vaszi időjárás, a csapadékta- lan április miatt kevesebb termés mutatkozik. A gazda­ságban egyébként 200 vagon- nyi búzavetőmag előállítása is a feladatok között szerepel. Nagyon várják az esőt a ku­koricára, a napraforgóra, a cu­korrépára, de nem ártana a csapadék a második növedé- kű lucernának sem. A mezőgazdasági nagyüzem­ben az aratási felkészülés mel­lett a gyümölcsszüret, a meggy gépi rázása ad munkát. A ter­mésátlag elmaradt a tavalyi­tól. Permetezni kell az őszi­barack- és a körteültetvénye­ket, ez utóbbiból közepes, az előbbiből jó termés várható a Zsámbéki Medence Terme­lőszövetkezetben. A tápiószentmártoni Arany- szarvas Tsz-ben valószínűleg a hét végén ugyancsak megkez­dik a több rnint 1200 hektár búza aratását. Jó ütemben ha­lad a 290 hektáron termelt zöldborsó betakarítása is. A szemet a Nagykőrösi Konzerv­gyárba, az albertirsai, vala­mint a ráckevei hűtőházba szállítják. Érdeklődtek a zöld­borsó iránt a nagyrédei Sző­lőskert Termelőszövetkezetből is, ha létrejön az üzlet, a He­ves megyei községbe is szál­lítanak a tápiószentmártoni zöldborsóból. lé&i- és értékesítési osztályve­zetője lett A jelölő bizottság ezt követően javasolta, hogy a vállalati tanács erősítse meg pozíciójában Kántor Sán­dor vezérigazgatót, hat és fél évre, amikor is eléri a nyug­díjkorhatárt. Mi szólt mellette ? Harminc­éves kereskedelmi tapasztala­ta, melyét 1979 óta a vállalat­nál, mint vezérigazgató gya­rapítóit. Ez idő alatt a nyere­ség 13 millió forintról a múlt évre hatvanmillióra növeke­dett és több mint egyötödével bővült .forgalmuk. Az üzletek 80 százaléka működik szerző­déses formában. A javaslatból fél óra múlva bizonyosság lett: a vezérigazgatót a 22 je­lenlevő szavazásira jogosult egyhangúlag elfogadta. Legfontosabb szempont-, jaikat Kántor Sándor négy pontban fogalmazta meg: minden forint kifizetett bér mögött legyen teljesítmény, tovább kell növelni munká­juk hatékonyságát, racionális gazdálkodásra — radikális kontrollra — van szükség an­nak érdekében, hogy mind a politikai, mind a gazdasági célkitűzéseknek egyaránt meg­feleljenek. További újdonsá- - gokkal kívánják bővíteni te­vékenységük körét. A vezér­igazgató külön hangsúlyozta a gyermekétkeztetés bővítésé­nek, valamint a szeszmentes forgalom növelésének fontos­ságát a hetedik ötéves terv­időszakban. Nagyobb fennakadás nélkül, jó ütemben halad a kalászosok be­takarítása Pest megyében. Néha azonban előfordul technikai szünet, mint az a képünkön is látható, kaszát cserélnek a kombájnosok. (Erdősi Ágnes felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom