Pest Megyei Hírlap, 1986. május (30. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

2 PEST MEGYEI HÍRLAP 1986. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK ELHUNYT ZSOFINYECZ MIHÁLY Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Zsofinyecz Mihály elvtárs, a mun­kásmozgalom régi harcosa, nyugalmazott miniszterhelyettes hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése május 7-én. szerdán 14 órakor lesz a Mező Imre úti temető munkásmozgalmi panteonjában. Elhunyt elvtár­sunk barátai, harcostársai, volt munkatársai 13.30 órától róhatják le ke­gyeletüket a Mező Imre úti temető díszravatalozójúban. AZ MSZM^ KÖZPONTI BIZOTTSÁGA, AZ IPARI MINISZTÉRIUM, A VAS-, FÉM- ÉS VILLAMOSENERGIAIPARI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETE Kitüntetések a Parlamentben A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a termelőmunka területén kifejtett kimagasló tevékenységük elismeré­seként élenjáró dolgozóknak a Szo­cialista Munka Hóse kitüntetést, kollektíváknak pedig a Munka Vö­rös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozott. A kitüntetéseket Losonczi Pál; az Elnöki Tanács el­nöké, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja szerdán adta át a Parlament kupolatermében. Az ün­nepségen jelen volt Havasi Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. Losonczi Pál elismeréssel szólt azokról a szocialista brigádokról és a kimagasló egyéni teljesítményt nyújtó dolgozókról, akik példás munkájukkal kiérdemelték a magas elismerést. Losonczi Pál ezután átnyújtotta a kitüntetéseket. A Munka Vörös Zászló Érdem­rendje kitüntetést kapta: a 22. Szá­mú Állami Építőipari Vállalat Kan­dó Kálmán villanyszerelő Szocialis­ta Brigádja, a Budapesti Közlekedé­si Vállalat Kossuth Lajos gépkocsi- vezető Szocialista Brigádja, a Che- mokomplex Vegyipari Gép- és Be­rendezés Export-Import Vállalat Örökzöld adminisztratív Szocialista Brigádja, a Gyulai Vízművek No­vember 7. csatornamű-üzemeltető Szocialista Brigádja, a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat Pécsi Fonó- •és Szövőgyárának November 7. fo­nó-előkészítő Szocialista Brigádja, a Kunság Élelmiszer- éá Vegyiáru Ke­reked clrfti Vállalat Május 1. raktá­ros Szocialista Brigádja, a Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet (Tiszaföldvár) Májiis 1. MHSZ gép­szerelő Szocialista Brigádja, a Ma­gyar Néphadsereg tápiószecsői 7215. sz. alakulatának Ságvári Endre la­katos Szocialista Brigádja, az Oroszlányi Szénbányák Márkushegyi .... ... 1 .. Bá nyaüzemének 5. számú frontfej- tési Szocialista Brigádja és az Ózdi Kohászati Üzemek rúd-, dróthen­germű gyáregységének Jurij Gaga­rin hengerész Szocialista Brigádja. A Munka Vörös Zászló Érdem­rendje kitüntetést kapta meg az Al­ba- Regia Állami Építőipari Vállalat, a Kék Duna Mezőgazdasági Terme­lőszövetkezet (Fájsz), a Mátraalji Szénbányák és a Videoton Elektro­nikai Vállalat is. Ezeket a kitünte­téseket a vállalati ünnepségeken ad­ták át. A Szocialista Munka Hőse ki­tüntetésben részesült: Csente Jenő, a Tatabányai Szénbányák vájára, frontbrigádvezető, Kisák Györgyné. a Masterfil Pamutfonóipari Vállalat fonó szakmunkása, Kokas József, a Győr-Sopron Megyei Talajerőgaz­dálkodási Vállalat csatornamű­kezelője, Papp József, a székkutasi Üj Élet Mezőgazdasági Termelőszö­vetkezet állattenyésztési brigádveze­tője és Tulok Zoltán, a Pápai Hús­kombinát húsipari szakmunkása. Ünnepélyes zászlófelvonás Május elseje, a nemzetközi mun­kásmozgalom kiemelkedő ünnep«.:' tiszteletére szerdán a Parlament előtt; a Kossuth Lajos- 'téren ünne­pélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással felvonták az állami zászlót. Ugyancsak ünnepélyes külsősé­gek között, katonai tiszteletadással vonták fel a magyar nemzeti lo­bogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadu­lási emlékműnél. Átadták a SZOT-díjakat A SZOT-szállóban szerdán ünne­pélyesen kiosztották az 1986. évi SZOT-díjakat. Az ünnepségen részt vett Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke, Berecz János, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és a kulturális élet számos más vezető személyisége. Kósáné, Kovács Magda, a SZOT titkára üdvözlő beszédében méltat­ta a kitüntetettek munkásságát, el­kötelezett alkotásaikat, amelyek széles tömegeknek segítenek eliga­zodni a társadalmi kérdésekben, s utat mutatnak az emberi kapcsola­tok kiteljesítéséhez. Ezután Gáspár Sándor átadta a SZOT-díjakat. SZOT-díjat kapott Ancseí Éva egyetemi tanár, Bán Róbert film­rendező, Bereményi Géza író, Bo- ross Lajos népzenész, Dóri József népdalénekes. Ezüst György festő­művész. a Falurádió című műsor alkotóközössége, Felkai Eszter szín­művész, Garas Dezső színművész, Jachinek Rudolf színművész, La­katos Iván rendező-operatőr, Noli- pa István Pál festőművész, Páljai Gábor fotóriporter, Radványi Dezső szerkesztőségvezető, Sólyom Nagy Sándor operaénekes, Tamás Meny­hért író, Tillai Aurél karnagy, Tő­kei Ferenc filozófus, Vratni József művelődésiközpont-igazgató, vala­mint a Zsolnay Porcelángyár ter­vezőkollektívája. A díjak átadása után a SZOT elnöksége fogadást adott a kitün­tetettek tiszteletére. ★ Szakszervezeti vezetőket, tisztség- viselőket tüntettek ki május 1. al­kalmából szerdán a SZOT székházá­ban. Az ünnepségen részt vett Gás­pár Sándor, a SZOT elnöke is. A Szakszervezeti Munkáért arany fo­kozatát 35-en, köztük Haness László, az SZMT titkára, dr. Götzinger Ist­ván, az SZMT politikai főmunkatár­sa és Ziaja Ferencné, az SZMT osz­tályvezetője, ezüst fokozatát 25-en, köztük Kenyéri Kornélia, az SZMT központi könyvtárának vezetője és dr. Bodor János, az SZMT jogse­gélyszolgálat munkatársa. Többen részesültek Szakszervezeti Munkáért Oklevél kitüntetésben. A kitünteté­seket Baranyai Tibor, a SZOT főtit­kára adta át. Május elsejei rendezvényeken Szakszervezeti küldöttek A SZOT meghívására 11 szocia­lista ország szakszervezeti központ­jának, a Szakszervezeti Világszö­vetségnek küldöttei érkeztek ha­zánkba, hogy részt vegyenek a ma­gyar dolgozók május 1-jei ünnep­ségein. A vendégek megtekintik a bu­dapesti dolgozók május 1-jei fel­vonulását, találkoznak magyar szakszervezeti tisztségviselőkkel, is­merkednek a magyar szakszerve­zetek tevékenységével, látogatást tesznek ipari és mezőgazdasági üze­mekben. A május 1-jei ünnepségeken részt vesznek az Etiópiából, Tanzániá­ból, Zambiából, Zimbabwéből, Ghá­nából, Nigériából, Namíbiából és Dél-Afrikából tanfolyamra érkezett szakszervezeti tisztségviselők is. Dr. Kátosi Ernő ünnepi beszédét tartja. Az elnökségben (balról jobbra): Zsengellér István, az OKGT vezérigaz- galója, Gombocz Zoltán külkereskedelmi miniszterhelyettes, Gerő Rezsőné, a Vegyipari Dolgozók Szakszer­vezetének titkára, Vörös Árpád, Kovács Ferenc, Szabó István, Krasznai Lajos és dr. Rácz Albert. Több mint negyedszázad telt el azóta, amióta a kukoricaföldön megkezdődött egy szocialista város megalapozása. Az alapot a Dunai Kőolajipari Válla­lat és a Dunamenti Hőerőmű jelentette. A fabarak­kok. az építkezéssel járó rendetlenségek, a kívülálló számára káoszból lassan kibontakozott mindaz, ami­re ma nem egy megye, hanem egy egész ország büsz­ke. Fejlődését, eredményes küzdését napról napra tudósítjuk: immár több mint 25 éve. S bár a jelen­tések mindig változtak, egyben azonosak voltak. Ab­ban, hogy mindkét nagyüzemben a felelősség, a mit hogyan lehetne gyorsabban, jobban és gazdaságosab­ban csinálni — szelleme uralkodott. Uralkodik ma is, amikor sok helyen csak a gazdasági nehézségekre hivatkoznak, a piac kedvezőtlen alakulására. A DKV számára is kedvezőtlen a piac, napjaik gondban telnek és fáradhatatlanul kercsik-kutatják annak a módját, hogyan kerekedhetnek ismét felül a nehézségeken. Sokan gratuláltak tegnap úgy az ün­nepeiteknek: jövőre, ugyanilyen elismerés ünneplésé­re gyűljön össze mindenki a Dunai Kőolajipari Vál­lalatnál! Munkájukat a legmagasabb elismeréssel il­Érzékenyek az ország dolgaira lették, átvehették a kongresszusi zászlót, azonkívül a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját. Megszerezték a Nemzetközi Munkaverseny Élenjáró Vállalattal járó zászlót is. Az ünnepségen megjelent Szabó István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a TOT elnö­ke, Krasznai Lajos, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága Titkárságának tagja, a Pest megyei párt­bizottság első titkára, Vörös Árpád ipari miniszter- helyettes, dr. Rácz Albert államtitkár, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke, Gombocz Zoltán, a Külkereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettese, Balázs Gézáné. a Pest Megyei Tanács elnökhelyette­se. Gerö Rezsőné. a Vegyipari Dolgozók Szakszerve­zetének titkára, Anatolij Alekszandrovics Jeliszejev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ke­reskedelmi tanácsosa, a megyét, valamint Százhalom­batta és Érd városát képviselő párt-, állami és tö­megszervezeti vezetők. Az ünnepségen Kovács Ferenc, a vállalat szak- szervezeti bizottságának titkára elnökölt. Dr. Rátosi Ernő, a kitüntetett vállalat vezérigazgatója mondott ünnepi szónoklatot. Beszédében visszapillantott röviden a vállalat elmúlt éveire, melynek során az itteni szorgalmas, felkészült, fe­gyelmezett gárda oly maradandót, a népgazdaság számára hasznosat alkotott. A vállalat történelmének lapjai kemény, céltudatos, sikerekben bő­velkedő munkáról tanúskodnak. Ti­zenkét alkalommal érte el a válla­lat a kiváló címet, s az élen tudtak maradni olyan időszakban is, ami­kor a népgazdaságot és a vállalatot is számos kedvezőtlen hatás érte, amikor a világgazdasági feltételek évről évre keményebb tempót dik­táltak. 1985-ös tevékenységük alap­ján ott vannak abban a huszonötös mezőnyben, amely a 4600 ipari, me­zőgazdasági és szövetkezeti gazdál­kodó között elnyerte a legmagasabb elismerést, a kongresszusi zászlót és ezzel egyidejűleg a Minisztertanács és a SZOT elnökségének vörös zász­laját. Az, hogy terveiket a párt kong­resszusa határozatainak szellemében és a VI. ötéves terv céljaihoz iga­zítva dolgozták ki, megalapozta si­kereiket. Ezzel azonban még nem elégedtek meg. Nem panaszkodtunk — mondotta dr. Rátosi Ernő —, sem a világpiac nehezebb feltételei­re, sem a szabályozók fokozódó ked­vezőtlen körülményei miatt. A mun­kás, a mérnök, a gépíró és a köz­gazdász egy szívvel és akarattal dol­gozott azon, hogy egy-egy feladatot eredményesen megoldjunk — mon­dotta dr. Rátosi Ernő, s valahol itt rejlik a kulcs. Keresni a réseket, a boldogulás útját, a mégoly rideg gazdasági kör­nyezetben is — e mottó szerint foly­tatták az 1975-ben megkezdett in­tenzív fejlesztőmunkát a DKV-ban, amely munka az utóbbi öt esztendő­ben még inkább kiteljesedett. Kezdeményezőkészségük megmu­tatkozott a hazánk 40. felszabadu­lási évfordulójára és pártunk XIII. kongresszusának tiszteletére , indított munkaversenyben is; válla­lásaik és azok maradéktalan telje­sítése megmutatkozik egyebek kö­zött az anyag- és energiamegtakarí­tásban, az importcsökkenésben, az 1984—85-ös tél veszteségéinek ledol­gozásában. Az ünnep, az elismerés felemelő érzés — hangsúlyozta a vezérigazga­tó. — Nem feledtetheti azonban, hogy súlyos terhek nehezednek a vállalatra a következő időkben. Jól tudjuk, hogy a kőolaj és a TíőÖÜij- ipari termékek világpiaci ára mi­lyen mélyre zuhant. A DKV szá­mára ez több milliárd forintos ki­esést jelent, olyan akadályt, ame­lyet átugrani nem tudnak, kikerülni meg nem lehet, de lebontani le tud­ják bontani az akadályt. Ebben se­gít nekik a párt és a kormányzat. Ám a százhalombattai háromezres kollektíva sem ül ölbe tett kézzel. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Miniszterta­nács, a SZOT elnöksége, az MSZMP Pest Megyei Bizottsága, valamint az Ipari Minisztérium nevében Szabó István köszöntötte az ünnepi nagy­gyűlés résztvevőit, annak a közös­ségnek a képviselőit, amely elnyerte az MSZMP kongresszusi zászlaját, a Magyar Népköztársaság Minisz­tertanácsa és a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa elnökségének vörös zászlaját, valamint most először a Nemzetközi Munkaverseny Élenjáró Vállalata címet. A Politikai Bizott­ság tagja beszédében kifejtette, a DKV negyedszázada ipartörténeti és történelmi mércével mérve nem túl hosszú idő, de elegendő volt ah­hoz, hogy ez a nagyvállalat orszá­gosan is és nemzetközileg is rangot vívjon ki magának. Az elmúlt tíz évben elért fejlődése, eredményei nyomán méltán mondható róluk: a jók között is a legjobbak. Hetven- négymilliárd forintos termelési ér­tékük, 3 milliárdos nettó nyeresé­gük igazolja, méltó helyre kerültek a magas elismerést kifejező zászlók. Mint elmondotta, az egy főre jutó évi 125 ezer forintos átlagkereset az iparban általában elérhetőnek a kétszerese, korántsem sok azon­ban, ha tudjuk, hogy valódi telje­sítmény van mögötte. Meleg sza­vakkal gratulált a 103 szocialista brigádnak, közülük is magas kitün­tetést: a kongresszusi oklevelet el­nyert Ligeti Károly és a nemzetközi munkaverseny díszoklevelét kiérde­melt November 7. közösségnek. Végezetül a párt és a kormány bizalmát fejezte ki a vállalat kol­lektívája iránt, amelynek eddigi tevékenysége garanciát ígér a jövő sikereire is. ★ Örömteli, megkapó percek követ­keztek ezután. Szabó István a párt és a kormány nevében átadta dr. Rátosi Ernőnek a csak a leg­jobbaknak járó legmagasabb ki­tüntetést, a kongresszusi zászlót, valamint a Minisztertanács és a SZOT elnökségének vörös zászla­ját: Nagy taps,.J.ört Jő« .amikor a vállalat . szocialista brigádjai kö­zül a Ligeti Károly szocialista brigád képviseletében Gyömrei Zoltán átvehette’. Szabó Istvántól munkájuk jutalmaként a kongresz- szusi oklevélét. LjEzután került sor a Nemzetközi AJünkaverseny Élen­járó Vállalata cjjnrpel járó oklevél és zászló átvételére, majd számos boldog dólgozó ' kapott miniszteri, szakszervezeti kitüntetést. A megyei pártbizottság köszöntő levelét Krasznai Lajos nyújtotta át. A megyében tegnap más válla­latoknál is ünnepeltek. ★ Az elmúlt tíz esztendő alatt im­már hetedszer érdemelte ki a Ki­váló Vállalat címet a Magyar Nép­hadsereg Gödöllői Gépgyára. A tegnap délután megrendezett ünnepségen Siska András mérnök ezredes, a vállalat igazgatója emlé­kezett meg a munkásosztály mai ünnepéről, majd felolvasták a hon­védelmi miniszter ünnepi paran­csának kivonatát, amelyben mél­tatták a gépgyár kollektívájának erőfeszítéseit és sikereit. A Kiváló Vállalat címet dokumentáló okleve­let Kiss Sándor mérnök altábor­nagy, honvédelmi miniszterhelyet­tes adta át az igazgatónak, majd dr. Balogh Pál, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának titkára be­szélt. Beszédében kiemelte, hogy a gödöllőiek a belföldre szánt termé­keken kívül exportálnak is, s ter­melésük legnagyobb részét külföl­dön értékesítik. Végezetül átadta a megyei pártbizottság köszöntő le­velét. Az ünnepség végén kiemel­kedő teljesítményt felmutató dolgo­zókat és kollektívákat kitüntették. . ★ Az Építési és Városfejlesztési Mi­nisztérium, valamint az OKISZ úgy értékelte a nagykőrösi Építőipari Kisszövetkezet munkáját, hogy az a legjobbak közé sorolható. Megjelent dr. Bernáth Tibor, a KISZÖV elnöke. Pásztor István, az MSZMP Nagykőrös Városi Bizott­ságának első titkára, Tóth Gábor, ÉVM miniszteri tanácsos, Csípő Ba­lázs, a Hazafias Népfront városi bi­zottságának titkára. A kisszövetkezet gazdálkodása fi­gyelemre méltó fejlődést mutat. Míg 1984-ben 33, addig tavaly már 47 milliós termelési értéket állítottak elő, 1985-ben 10,2 millió forintos nyereséggel. Az Építőipari Kisszövetkezet mun­kájára a minőségi követelmények teljesítése a jellemző —- állapította meg Tóth Gábor, majd átadta a ki­tüntető cím elayerését bizonyító ok­levelet. A legjobb huszonöt vállalat között a DRV Munkájuk garancia a jövő sikereire is Szabó István adta át a kengresszusi zászlót

Next

/
Oldalképek
Tartalom