Pest Megyei Hírlap, 1986. május (30. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXX. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Ára: 2,20 forint 1985. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK Legyőzhetetlenek leszünk ■■MBMMiaiai • • Ü nnepelünk. Minden érték eredő forrá­sát, a munkát köszöntjük. A munkát; magunkat tehát. Munka és ember, _ ember és munka: egy. Létezésünknek egyszerre értelme és igazo-lója, eszköze és célja — tágan vett — munkánk. Diáknak a tanulás, földművelőnek a barázda elsimítása, munkásnak a fém szikrázó formálása, orvos­nak a meggyógyult beteg, művésznek az al­kotás . .. Munka. Munka? Fegyelem! Társak? Testvérek! S nem másként azok, hanem egy petében fogamzottak. szétváloszitíhatatlan, kü­lönleges sziámi ikrek. Hisszük csupán, hogy ami kellene, így le­gyen, valójában így is vagyon? Milyen édes álom, milyen szép hit! Milyen keserű valóság, milyen csúf tapasztalat. Alom és valóság, hit és tapasztalat külön­bözőségükben minden bizonnyal annyi az elődünk, amennyien évszázadok, évezredek •útjait előttünk megjárták, sírva és nevetve, szenvedve és örülve, szülve és temetve; élve. Kemény jelennel küzdésben, szebb holnapról való álmodozásban nagy elődeink közül is a legnagyobbak egyike, Lenin így írt — 1912- ben — Hogyan leplezi le P. B. Akszelrod a likvidátorokat? című cikkében: „a keserű igazság hasznosabb a «felemelő» ámításnál, értékesebb a diplomatikus mellébeszélésnél és köntörfalazásnál." Túlzás-e úgy érezni, azt gondolni, nekünk, mánknak szól a figyelmeztetés, részünkre címzett az üzenet? Nincsenek mostanában könnyű napjaink, heteink, hónapjaink, esz­tendőink. S még azt sem mondhatjuk, majd holnaptól más lesz, könnyebb, egyszerűbb, világos, tiszta. Más világban vagyunk, élünk, mint amilyenről kamasz szocialistaként ál­modtunk, fantáziájúnk, gyűléseztünk, vitat­koztunk. cikkeztünk, szónokoltunk húsz, har­minc, negyven esztendeje. A tágabb és a szű- kebb világ egyaránt más, mint a kigondolt modell volt, szebb, is, rútabb is, ele minden­képpen bonyolultabb. Annyi köznapi küszkö­désünk van, hagyjuk akkor a messzire szár­nyaló, tíz- és százmilliós emberseregeket ösz- szefogó harcokat, álmokat? Hagyjuk? A ma­gunk holnapját is feladnánk vele. Mert most -már ilyen a világ. Egy nép sem nyithat kü­lön utat magának a történelemből, felelőssé­ge éppen ez a közös út. Közös út. Vagy a pusztuláshoz, vagy a békéhez. Felelősségünk formája: munkánk. Ma, Ma­gyarországon, elsőként ez. Mert milyen békét akarhat a gyenge, miként küzd-h-et-ne fegy­vertárak szörnyeivel az elmaradott? A béké­ről az erős szocializmus beszél, az mondhatja a legtöbbet, s amit mond, akkor a 1-egháihe- több, ha messzire zengő a hang, ha tények sziklafalad sokszorozzák. Tények sziklafalaira csupán pillantást vetve: a megyében a most befejeződött hatodik ötéves tervben az ipari termelés gyorsabban növekedett, mint az or­szágos átlag, s két terület — a vegyipar és a gépipar — a megyei mezőnyből is kiemelke­dett. Szűkösnek éreztük magunk körül gyak­ran a világot, a valóságot, futottunk az erre sem jut, arra sem jut végtelennek tetsző sza­lagján, s mégis, öt év alatt a megyében hat- vanmilliárd forintot fektettek be — és ebben nincsenek benne a lakossági beruházások — a szocialista szervek fejlesztésekre... Tényék sziklafalai. Öt év alatt a meglevők mellé hu­szonnégy újabb település sorakozott a közmű­ves vízellátásban, 742 kilométer hosszúságú vezeték épült meg, aminek persze közvetle­nül és konkrétan szinte semmi köze a béké­hez, a munkához, a fegyelemhez, de mert az egyes ember és a béke, a munka, a fegyelem viszonyrendszerei, kapcsolatai hihetetlenül bonyolultak és roppant egyszerűek, nemcsak feltételezzük, hanem tudjuk is, minden min­dennel összefügg. Konfuciusz hagyta ránk — a Kun" mester beszélgetései egyik gondolataként — az in­tést is. tanácsot is rejtő bölcsességet, mond­ván, „ha az állam ügyei nincsenek rendben, az ember legyen bátor tetteiben, de legyen óvatos szavaiban.” Köznapok mundér nélküli közkatonáinak, tábornokainak egyaránt segítő támasz lehet ez a gondolat, ha_ tudják, ha értik, mi a bátorság és mi az óvatosság, ha tudják, ha értik, mi a tett. s mi a beszéd, ha folytonosan érzékelik a különbségeket, ha akkor és abban bátrak, ha akkor és abban óvatosak, amikor, amiben kell, helyes, a tár­sadalmi érdekek mérlegén igazolható. Gyako­ri a zavar, tettek és szavak felcserélése, ami miatt lesznek — voltak, vannak —_ bátor sza­vaink és óvatos tetteink, meg bátrabb sza­vaink és még óvatoskodobb tetteink ... Nem úgy sikerült a tavalyi év sok tekintetben, ahogyan azt a népgazdasági terv program­ként megadta, s az idei év első három hónap­ja sem nyújt okot az elégedettségre. Mégis, most, amikor — nem érdemtelenül persze! — kiválónkat köszöntenek, köszöntöttek, amikor egyének, kisebb közösségek alkotó munkájuk elismeréseként a megye minden részén ki­tüntetéseket, jutalmakat vettek, vesznek át, úgy tűnhet, mi baj lehet ott, ahol ennyién vannak a jók, az átlagot messze meghaladók, az áldozatkészek?! A megérdemelt kitüntetés mögött tett, teljesítmény áll,.de vajon, min­den kitüntetés mögött ott lelhető? S azok, akik még a látszatát sem képesek felmutatni az eredményeknek, a hasznosságnak, a köz útjával egybeeső törekvéseknek, azok ma mit ünnepelnek?! A megyében a most befejeződött ötéves tervben az iparban az egy foglalkoztatottra jutó termelés huszonhat százalékkal emelke­dett az 1980-ban elérthez képest, d-e — amint azt -mondani szokták — rendkívül nagy a szóródás, azaz lényegesek az egyes munkahe­lyek közötti eltérések, mégis — ünnepron­tás-e utalni rá? —, a dorgálásra, elmaraszta­lásra okot adók nem hogy szerényen meghú­zódnának a sor végén, hanem éppen ők jön­nék előre, kinyújtott kézzel, nyitott marok­kal, kapni akarnak, kérnek, követelnek. .. Némely helyen olyan pénzeket osztogattak ki —• s félő, talán még ezekben a napokban is került ki így forint —, amelyet nem a mun­ka teremtett meg, hanem az újratermelés forrásainak — például az amortizációnak — a megcsapolása, de kérdezzük: mi lesz ott holnap, holnapután?! Növekvő nyugtalanság­gal kérdezzük, mi lesz ott holnap, holnap­után, ahol — és ez nem szabályt erősítő kivétel —, alig mutatnak érdeklődést a központi fejlesztési programokra, a tudo­mányos kutatásokra és fejlesztésekre, az export árualapok bővítésére kiírt pályázatok iránt? Valóban csak azzal lenne -baj, hogy szigorúak a szabályozók, kevés a pénz, nin­csen elegendő munkás? Vagy van itt más baj is — az említetteknél nagyobb, mélyebb­re nyúló —, baj a kötelességek teljesítésének fegyelmével? Mert fejlesztem, előbbre jutni, korszerűbbet adni: kötelesség. Ez mintha nem kötődnék kellően a munkához, vezetőkhöz és vezetettekhez, egyénekhez és közösségekhez, mintha csak általában létezne, címzettek, az­az végrehajtásra illetékesek nélkü-l. Lukács evangélioma 16. részének 10. ver­sében áll: „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis, az." Arcot -pirító, torkot szorító tapasztalatok­ból tudjuk, így igaz. Hűek és -hamisak tört-á- n-almünk egy-egy szakaszában mily«! -gyak­ran cserélődtek fel, s ma sem vagyunk men­tesek tőle. Ma sincsenek kevesen azok, akik cs-ak beszélnek a munkáról, a fegyelemről, akik igét hirdetnek, de n-em hiszenek benne és másként élnek, cselekednek, mint ahogy azt -mások számára szeretnék szigorú regula­ként előírni. Gyakran ők a leghangosabbak, arról kiabálva, mi minden megtörténhet ná­lunk . ..! Cselekvőt a cselekvőhöz köti a -munka, a fegyelem, de miért fognánk meg a szóval vitézfcedők, a lapos bölcsességekkel ágálok, a mindenre magyarázatot gyúrók, a tényéktől magukat nem zavartatok kezét?! Miért tisztelnék az okost az oktalanban, a tudatost a pipogyában, a tanítót a sémák haj-togatójában? Miért érnénk be annyival', hogy a fegyelem mindenkire kötelező, s miért ne .mennénk tovább, magunkat és másokat elszámoltatva, nyilvánosan, egyértelműen, szépítést nem tűrve, mi lett való abból, ami kötelező? A tisztességes, nagy eredményű munkáról nem beszélni kell, hanem feltétele­ket és körülményeket teremteni, kialakítani hozzá! S ha ezek léteznek, ha nem szavak­ban, hanem m-érhető tényekben ölt testet a követelmény, hamar elválik, ki mire ké-pes, ki mire alkalmas, függetlenül attól, miiről be­szél ... Így, ezen a módon lehetne, kellene, csakis így szabadna munkáról, fegyelemről, egyéni és közös kötelességről elszámoltatva kiállítani a bizonyítványt, a nyilvános minő­sítést, s ehh-ez szabni az erkölcsi és anyagi elismerést. Talán akkor kevesebb l-enne az értékzavar, nevetségessé válna a handaban- dázó, jelentéktelenné a maga fontosságával elfoglalt, s középpontba kerülhetne az, aki­nek ott a helye, a minden értelemben vett fe­gyelmezett, akinek olykori látszatfegyelme­zetlensége is a legjobb célt szolgálja, az okos fegyelem kialakítását a formális fegyelem helyett. M ájus első napja van, ünnepelünk. Szeretnénk már túljutni a nehéz szakaszon; minden további szakasz is nehéz lesz, mert ma már ilyen a világ. Akkor tehát? Készüljünk kudarcokra és sikerekre? Készüljünk mindkettőre, mégis, inkább a sikerekre. Lenin, 1920-ban. az üveg­es porcelánipari munkások kongresszusán felszólalva, a következőket mondta: „Vasfe­gyelemmé kell fejleszteni a proletár munka- fegyelmet, és akkor legyözheietlenekké le­szünk.” Ahogyan ma vagyunk, lehetünk?! V ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!

Next

/
Oldalképek
Tartalom