Pest Megyei Hírlap, 1986. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-05 / 30. szám

8 1986. FEBRUAR 5., SZERDA IREK jyiJI• 1986. február 5. Szer- da. Ágota napja. A Nap kél 7.06 — nyugszik 16.50 órakor. A Hold kél 4.40 — nyugszik 12.21 órakor. Időnként megnövekszik a felhőzet, de legföljebb hószál- lingózás vagy gyönge havazás lehet. A keleti, délkeleti szél napközben kissé élénk lesz, A hőmérséklet kora reggeli általában —10, keleten —15 fok körül, a legmagasabb nap­pali hőmérsékleti 0 és —5 fok között lesz. Kályhát váróknak MEGHALT BERECZ ANNAMÁRIA Berecz Annamária, az Or­szágos Gyógyhelyi és Gyógy­fürdőügyi Főigazgatóság fő­igazgató-helyettese február 4-én, életének 53. évében szol­gálati útja során, közúti köz­lekedési baleset következtében életét vesztette. Temetéséről később intézkednek. Egészségügyi Minisztérium VÉGSŐ BŰCSÜ DEÁK TAMÁSTÓL Családja, barátai, pályatár­sai, tisztelői mély részvéttel kísérték utolsó útjára Deák Tamás írót, műfordítót kedden a Farkasréti temetőben. Ravatalánál Vargha Balázs író a Magyar Írók Szövetsége és a barátok nevében búcsú­zott az elhunyttól. Deák Ta- rhás Budapestre költözéséig, 1984-ig Kolozsvárott tevékeny­kedett. 1955-től kezdődően két évtizeden át több lap szer­kesztője volt, 1978-tól pedig a Téka sorozat társszerkesztője- ként dolgozott. Irodalmi pá­lyáját versekkel és verses mű­fordításokkal kezdte. Irt szín­darabot, novellát, regényt, esszét. Deák Tamás végső nyughe­lyénél Székely János romániai magyar író búcsúbeszédét Raj­hona Ádám színművész olvas­ta fel. A sírt koszorúk, virá­gok sokaságával borították el a gyászolók. TESTVÉRISÉG SZÁZTIZÉN öt eve, 1871. február 5-én jelent meg Pesten Politzer Zsigmond szer­kesztésében a Testvériség című lap, az Általános Munkásegy­let hetilapjának első száma. A lap, amellett, hogy igyeke­zett rendszeresen beszámolni olvasóinak a nemzetközi mun­kásmozgalom helyzetéről, nyo­mon követte a hazai munkás­szervezkedés eseményeit is. így hírt adott a különböző mun­kásmegmozdulásokról, az Álta­lános Munkásegylet közgyűlé­seiről is. Figyelmet érdemel a Tudnivalók munkás számára oímű rovat, amelyben a szer­kesztő olyan fogalmakat igye­kezett közérthetően kifejteni olvasóinak, mint amilyen a bur- zsoá, proletár, töke, osztály­harc, profit. A kis terjedelmű lap tehát — utólág is joggal el­mondhatjuk — korszerű, válto­zatos és színvonalas tartalom­mal, fontos információkkal szolgált olvasóinak. Az inter­nacionalizmus eszményének hirdetése mellett szerkesztői­nek másik vezéreszméje az egységes munkásszervezkedés gondolata volt. Az 1871. március 26-i számban megjelent tudósítás nagy öröm­mel és lelkesedéssel üdvözölte a párizsi kommün kikiáltását: „Éljen a szociáldemokrata Köz­társaság! Csak ezek a szavak tódulnak ajkunkra, és folyhat­nak ki toliunkból e percekben. Elvtársaink tegnapi napon min­den kardcsapás néUcül elfoglal­ták a városházát, amelyen most a veres zászló lobog!” Időseknek kötelező Védőoltás tetanusz ellen Újdonságot tartalmaz az egészségügyi miniszter ez évi oltási utasítása: kötelező jel­leggel megkezdik az idős ko­rúak tetanusz elleni védőol­tását. Mint a minisztériumban tartott tegnapi sajtótájékozta­tón dr. Vass Ádám osztályve­zető elmondta, a betegség 1950. óta tartozik a bejelen- tendők közé, s a gyermekek életkorhoz kötött kötelező te­tanusz-védőoltását 1953-ban vezették be. Az elmúlt évek során csu­pán évi 40—50 megbetegedés fordult elő, míg az 50-es évek elején esztendőnként 400-500. Viszont áz esetek közül a ha­lálosan végződök aránya 40 százalékról 70 százalékra nőtt, s jelenleg a tetanusz az idős emberek kórja; az utolsó 10 évben a betegek kétharmada 60 évesnél korosabb volt. En­nek oka, hogy ők nem kaptak védőoltást, csupán a sebzés­kor — amikor a baktérium­mal fertőződhettek — úgyne­vezett passzív védelmet nyúj­tó szérumot. Ennek adása al­lergiás reakciót okozhat, rá­adásul sokszor a manikűrö­Űj szakkör. A közművelő­dési intézményekben is egyre gyakoribb a legújabb képtech­nika alkalmazása. Video-film, klub nyílt a váci Madách Im­re Művelődési Központban. filljjEllPES -"3 H Miért nincs színes film V Az elmúlt napokban több olvasónk kérdezte lapunktól, miért nem lehet a közkedvelt FORTE színes filmet kapni, kérdést Peterdi Vincének, a váci Forte igazgatóhelyettesé­hez továbbítottuk: ® Mi az oka, hogy e keresett termékük eltűnt az üzletek polcai­ról? — Előre kell bocsátanom, A salgótarjáni Vasöntöde é* Tűzhelygyárban az idén mint­egy százezer gáztűzhely és szi­lárd tüzelésű kályha Részül, 1,2 milliárd forint értékben. A jó hatásfokkal működő gáztűz­helyekből és kályhákból első­sorban a hazai piacot látják el, de szállítanak Ausztriába, az NSZK-ba, Dániába és Hollan­diába is. Tégla jegy ékből Is. Rövide­sen átadják Ráckevén az ál­talános iskolához kapcsolódó huszonnégyszer huszonnyolc méteres tornatermet, amelyet a gyerekeken kívül, a helyi vállalat dolgozói is igénybe vehetnek. A beruházáshoz' a lakosság úgynevezett tégla­jegyek vásárlásával járult hozzá. Pozsony—Moszkva Szomszédaink tévéiből POZSONYI TV 17.15: Tudomány és technika. Magazin 17.55: A szocializmus világa 19.30: Tv-híradó 29.30: A fiatal öreg. Cseh film 22.10: A Halley-üstökös 2. MŰSOR 16.25: VSZ Kosice—Tesla Par­dubice jégkorong-ligamér- kőzés 18.50: Egy szakács kalandjai. Rajzfilmsorozat 20.00: Harmincezer’ dolláros örökség. Tévékomédia 22.10: Tarendol. Francia film­sorozat. 1. rész A MOSZKVAI TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL Moszkvai idő szerinti 8.00: Híradó 8.40: Filmutazások klubja 9.40: Vörös futárok 11.10 14.50: 15.40: 16.05 16.10 16.40 17.10: 17.55 18.45 19.00 19.13 13.30 21.00: 21.40 22.45 23.05: 0.09: 0.13: Hírek A 80-as évek kommunistái L. Bernstein balettzenéjéből Hírek Tudósítóink jelentik A szocialista országok dő­li u m ént u mf iim j eib ő 1 Iskolások találkozása B. A. Szmirnovval, az OSZSZSZK érdemes feltalálójával Egy név a repülőgépen. Népszerű-tudományos film : Ma a világban Az SZKP KB tervvitái A béke és az ifjúság Szergej Lazo élete és hal­hatatlansága. 1. rész Híradó A film 2. része Ma a világban Ifjú Oroszország. Tévéfilm. 3. rész Hírek N. Anyenkov, a Szovjetunió kiváló művészének műsora RADIO ES TV M USO It A BOL 4.30: 8.00: 8.15: 8.20: 8.50: 9.39: 9.51: 10.00: 10.05: 10.35: 10.50: 10.55: 12.00: 12.30: 12.40: 12.15: 13.00: 14.00: 14.09: 14.25: 13.00: 15.30: 16.05: 17.00: 17.30: 18.02: 18.12: 18.15: 18.25: 18.30: 19.15: 20.03: 21.03: 21.30: 22.00: 22.20: 22'.30: 22.48: 23.03: 21.00: 0.10: 0.15: 4.30 8.00: 8.05 8.50: KOSSUTH RADIO 9.00 Zenés műsor 9.05 Hírek. Időjárás 12.00 Kulturális programok Világablak 12.10 Kis magyar néprajz 12.25 Nótacsokor, verbunkos mu- 12.30 zsika Beszélni nehéz 13.00 Medvetánc 13.05 Hírek. Időjárás 13.10 „Vár egy új világ ...” . 13.45: Kleofás, a didergő kis tojás 14.00 Muzsikáló természet 15.00 Szimfonikus zene 15.05 Déli krónika 16.00 Ki nyer ma? 17.00 Reklám 17.05 Törvénykönyv 17.20 Kamarazene 17.30 Hírek. Időjárás 18.30 A magyar széppróza századai 19.00 Operaslágerek 19.05 Zengjen a muzsika 19.15 Francia sanzonok 20.05 MR 10—14* 20.30 Egy életút állomásai 21.00 Operafelvételek 21.05 Kritikusok fóruma Reklám 21.19 Hol volt, hol nem volt . . • 21.44 Könyvajánlat 23.03 Esti magazin 23.29 Rádiószínház 0.15 Lemezbarátok órája Nóták 9.00 Amiről a világ vitatkozik 9.05 Hírek. Sport 9.03 Tíz perc külpolitika 9.39 Zsoldos Imre trombitál Napjaink várvédői 19.50 Alfred Cortot zongorázik Hírek. Időjárás 11.50 Himnusz 12.07 Éjfél után 13.05 PETŐFI RÁDIÓ 13.25 : Reggeli zenés műsor 14.00 Hírek. Időjárás : Idősebbek hullámhosszán 14.20 ; Tíz perc külpolitika 15.00: Hírek. Időjárás. Útközben : Napközben Hírek németül, oroszul és angolul : Mai magyar fúvósindulók : Néhány szó zene közben Déki Lakatos Sándor népi zenekara játszik Hírek. Időjárás. Ütközben : Reklám : A tegnap slágereiből Időjárás- és vízállásjelentés : Lelátó Hírek. Időjárás. Ütközben : Rákostól — Ferihegyig : „Mindig kerestük egymást” Hírek. Időjárás. Ütközben : Dobos Attila énekel : Diákfcci ötödik sebesség Ritmus! : Hírek. Időjárás. Ütközben : Bajnoki jégkorong-mérkőzés Operettkedvelőknek : Rockföldről érkezett : Gondok és sikerek : Hírek. Időjárás. Ütközben A Pártélet februári szá­mából Rádiószínház : A Rádió Dalszínháza : Hírek. Időjárás, Sport NéodalcRokor : Éjfél után 3. MŰSOR : Hírek. Időjárás : A kiállítótermek programja Operába hívogató : Híres előadóművészek fel­vételeiből : Töltsön egy órát kedvencei­vel : A Kühn vegyeskar énekel : Barokk zene : Vállalkozók a tudományban : Népzene sztereóban : Martin: Négy etűd vonós- zenekarra : Slágerről slágerre Salvatore Accardo hegedülj 15.18: Operatörténeti érdekességek 17.09: iskolarádió 17.30: Dzsesszkvartett 13.09: Kamarazene 18.30: V materinskom jazyku 19.05: Iskolarádió 19.35: Hangverseny ^ 21.25: Operaáriák 21.44: Kamaramuzsika 22.41: Karvezetők 23.30: Hírek. Időjárás TELEVÍZIÓ 8.55: Tévétorna 9.90: Iskolatévé 9.50: Delta 10.15: Finom kis korlátolt felelős­ségű társaság 11.55: Szia Mami! 12.25: Képújság 15.35: Iskolatévé 15.45: Játékok maskarában 16.10: Utak 16.30: Hírek 16.33: Aki mer, az nyer! 17.05: Száz híres festmény 17.15: Mi és a számítógép 17.45: Képújság 17.50; Reklám 17.53: Liszt Ferenc. Tévéfilmso­rozat 18.50: A Közönségszolgálat tájé­koztatója 18.35: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.39: Tv-híradó 20.C3: Utazás Quizlandbe 21.13: Zene. zene, zene 22.05: Tv-híradó 3. 22.15: Himnusz 2. MŰSOR 17.15: A kamasz 18.30: Unser Bildschirm 18.50: A vállalati siker kulcsa 19.80: Beethoven: I. szimfónia 20,00 : Műteremben 20.35: A sas és a félhold jegyében 29.53: Tv-híradó 2. 21.15: Ékes gyilkosság 22.55: Képújság * hogy vállalatunk csupán a hazai ellátás tizenöt százalé­kát fedezi. A színesfilm-kíná- lat fennmaradó részét az OFOTÉRT szerzi be. Tavaly háromszázezer tekercs filmet rendeltek tőlünk, ezt mara­déktalanul le is szállítottuk. Erre az évre ugyanennyi a rendelés. ©.Mikor kezdik szállítani az idei megrendelésre a színes filmet az OFOTÉUT-nek? — A napokban elhagyják a gyárat az első szállítmá­nyok. Bizonyos, hogy azért keresik a vásárlók hiába a FORTE színes filmet, mert az üzletekben már nincs a tava­lyi tételekből. <5 Ezek szerint, ha az OFOTÉRT gyorsan „teríti” az árut, február közepére-végére lesz film a bol­tokban. Mit tanácsol azoknak a fotósoknak, akik előbb szeretné­nek hozzájutni kedvenc színes- filmjükhöz? — Budapesten, a Mérleg utcai mintaboltunkban kapha­tó. Bár nem ezzel a céllal nyitottuk ezt az üzletet, de igyekszünk jól ellátni áruval. Ezenkívül Vácott, a közel­múltban megnyitott Fotótör­téneti Múzeumban is meg­szerveztük a filmárusítást, igaz, hogy ez nincs minden­kinek közel, de a vásárlást összekötheti a kiállítás­látogatással — fejezte be az igazgatóhelyettes. M. K. zéskor vagy a ház körüli mun­ka során szerzett kisebb se­bekkel nem is fordultak or­voshoz az emberek. A tetanusz ma az orvostu­domány szégyenének számít — mondották a sajtótájékoz­tatón —, s hozzátették: egyet­len tetanuszos beteg, olykor reménnyel sem kecsegtető gyógyításának költségeiből 25 ezer embert olthatnak be. Ezért megkezdik az 1940. december 31-e előtt születet­tek kötelező védőoltását. El­sőként, idén április 1-től az 1916. január 1. és 1925. decem­ber 31. között születettek kap­nak a körzeti orvosuktól ol­tássorozatot, mely háromszori védőoltásból áll. Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal segítségével névre szóló meg­hívót kap minden érintett. Az egészségügyi illetékesek hangsúlyozták: a háromszori oltás nem jár súlyosabb mel­lékhatásokkal, s évtizedekre szóló biztonságot nyújt a te­tanusz ellen. A korábban egy­szeri védőoltást vagy passzív védettséget nyújtó szérumot kapottak sem tekinthetők vé­dettnek, így őket is beoltják. Kérdésünkre dr. Hidas Ist­ván pilisvörösvári ügyvezető körzeti orvos, a MÁOTE meg­bízott főtitkára elmondotta: a körzeti gyógyítóknak legfel­jebb itapi 8—10 beteggel kell többet fogadniuk az oltások idején, viszont hosszú távon csökkennek terheik. Pilisvö- rösváron 889 embert érint az első oltási akció. Milyen hosszú n kínai nagy fal? Ellentétben a közhiedelem­mel, a kínai nagy fal teljes hossza nem tízezer li, azaz öt­ezer kilométer, hanem ennek a tízszerese, azaz nem kevesebb, mint ötvenezer kilométer. Er­re a tudósokat és történésze­ket .is nyilván meglepő követ­keztetésre jutott egy kínai fényképész, aki életcéljául tűz­te ki, hogy tiszta vizet önt a pohárba a legendás nagy fal építésének története és hossza körüli vitában. Cseng Ta-lin, az Üj Kína hírügynökség fotóriportere gyermekkora óta járja a kínai tartományokat, hogy felderítse a nagy fal sokak által már észre sem vett helyi maradvá­nyait. A helyszíni tapasztalatok és a klasszikus irodalmi, tör­ténelmi és vallási dokumentu­mok beható tanulmányozása alapján rájött, hogy szöges el­lentétben az általános hiede­lemmel, a nagy fal nem kizáró­lag Csin Si-huang császár ural­kodása idején (időszámításunk kezdete előtt (221—207) épült, hanem a császár halála után is folytatódott, s teljes hosszának kiépítésében legalább húsz kí­nai dinasztia és kisebb király­ság vett részt. Az erődítéseket és egyéb katonai létesítménye­ket is beleszámítva a Hagy fal valójában 16 kínai tartományt szel át, s nagy hányada nem kőből és téglából, hanem föld­ből és vályogból épült. A nagy fal némely szakaszai az idők folyamán részben vagy telje­sen elpusztultak, nyomai azon­ban ma is megtalálhatók. Most már a tudósokon a sor, hogy megerősítsék vagy meg­cáfolják a nagy fal szerelmesé­nek Kína történelme szempont­jából egyáltalán nem mellékes jelentőségű állítását. Rendkívüli helyzet Romániában Jégbordák a mellékutakon Romániában továbbra is tombolnak a hóviharok. Bár a craiovai repülőtéren kívül az ország többi légikikötője használható, azonban az ot­tani, valamint a bukaresti és a ploiesti rendezőpályaudvar, a bukaresti főpályaudvar ké­séssel indítja és fogadja a vo­natokat. A heves szélviharok, az óránkénti hetven-nyolcvan kilométeres széllökések miatt Orsóvá—Zimnicea és Braila— Tulcca övezetében a folyami kikötőkben korlátozzák a te­vékenységet. Konstancán kü­lön operatív parancsnokságot hoztak létre, a Sulinai-csator- nán pedig szünetel a hajófor­galom. ★ Kedden, az előző napihoz képest viszont lényegesen ked­vezőbbek voltak hazánkban a közlekedési feltételek. Mint az Ütinform ügyeletesétől meg­tudtuk, az úttisztítási munka oroszlánrészét hétfőn elvégez­Gyorsilotl eljárással Elítélték a vesztegetőt A gépkocsivezetőket ellen­őrizték január 25-én Dunake­szin a rendőrök. Többek kö­zött a 40 éves Csimbók József Istvánt is igazoltatták, aki sa­ját IFA tehergépkocsiját ve­zette — ittasan. A gépkocsivezetőt vérvétel­re előállították, majd miután bevonták a jogosítványát, kö­zölték Vele, hogy eltávozhat. A férfi ekkor ajánlatot tett, mely szerint anyagi áldozatra is haj­landó, ha a további felelősség­re vonástól elállnak. Amikor közölték vele, hogy az ajánlata vesztegetésnek minősül, el­ment, de egy óra múlva ismét megkereste a tanácsháza előtti útszakaszon ellenőrző rendőrö­ket. Ekkor 10 ezer forintot adott át nekik azzal a kéréssel, hogy álljanak el a büntetéstől. Elő­állították, és a vesztegetésre szánt összeget lefoglalták. A Váci Bíróság.január 30-án gyorsított eljárással ítélkezett Csimbók József István ügyé­ben. Vesztegetés bűntettéért, valamint ittas vezetésért 10 hónapi — kétéves próbaidőre felfüggesztett — börtönbünte­tésre ítélték. A gépjárműveze­téstől egy év és hat hónapra eltiltották, továbbá 5 ezer fo­rint pénzbüntetésre ítélték. A 10 ezer forintot elkobozták. Az ítélet nem jogerős. Ga. J. ték. Az autópályák és a fő­útvonalak járhatók. A mellék­utak azonban helyenként csú­szósak. Az alsóbb rendű uta­kon még dolgoznak a szóró­gépek, elsősorban ott, ahol jégbordák nehezítik a közle­kedést. A -hegyi utakon helyenként még vannak veszélyes szaka­szok, főleg Dobogókőn és tér­ségében, illetve Szentendrén és környéken: jégbordásak, hókásásak, csúszósak egyes részek. Ennek ellenére — mint a rendőrségtől .megtudtuk — csupán két közlekedési bal­eset történt hétfőn és kedden, de nem a csúszós út miatt. Áz ok: az elsőbbségadás el­mulasztása. A mentőknél viszont a teg­napi nap — mint arról a dél­utáni órákban tájékoztattak bennünket — átlagos volt... autösorszAmois BUDAPESTEN Trabant Limousine Hycomat Trabant Hycomat Combi Trabant Limousine Trabant Combi Wartburg Standard Wartburg Special Wartburg Special, tolótetős Wartburg Tourist Skoda 1Ö5 S Skoda 1?0 L ■Skoda 120 GLS Lada 1200 Lada 1300 S Lada 1Ő00 Lada Combi Moszkvics Polski Fiat 120 P FSO (Polski Fiat) 1500 Dacia Dacia Combi Zasztava 1 111 245 1 525 13 848 17 KS 25 130 5 381 11 733 1(1 !S8 la 804 I 335 411 Hl 15 800 14 314 7 192 13 701 21 974 5 195 32 727 54 II 906 Gyalogosokat gázolt A helyszínen laacghsalt Teherautónak ütközött. Vác­rátóton Paulusz József 20 éves kőműves személygépkocsijá­val nem a látási viszonyok­nak megfelelő sebességgel ha­ladt, és egy parkoló teher­autónak ütközött. A személy­gépkocsi utasai közül a 30 éves. Éber Lajos könnyebben megsérült. Elütötte a busz. Pécelenegy autóbusz elütötte Márkus Mi- hályné 48 éves helyi nyugdí­jast. Az asszony a helyszínen meghalt. A vizsgálat előzetes megállapításai szerint Márkus Mihályné a már induló busz­ra próbált felszállni. Figyelmetlenül hajtott. Pé­celen Józsa András 29 éves szigetelő személygépkocsiját figyelmetlenül vezette és el­gázolta Szűcs József 33 éves esztergályost, valamint fiát, ifj. Szűcs József 10 éves ta­nulót, akik könnyebben meg- séi ültek. A rendőrség tovább vizsgál­ja a balesetek körülményeit. — naponta. — Főszerkesztő: Sági Agnes. — 3APEST, PF. 311. IRÁNYITÖSZAM: 1446. — Kiadja a kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 és 336-130. — , _ ... ____ _____in: 11-400. — ÉRDI HÍRLAP, Érd,'Engels u. 1—3. 7330. . . ,-,5, rönöLLÖI HÍRLAP, Gödöllő, Szabadság út 2. Pf. 14. 2100. Telefon: 20-796, MONORI HÍRLAP, Monor, Kossuth u. 71. Pí. 51. 2201. Telefon: 157. — NAGYKŐRÖSI HÍRLAP, Nagykőrös, Hősök tere 5. ■7750 Telefon; "a98. — VÁCI HÍRLAP, Vác. Lenin út 45. Pf. 32. 2601. Tetofon: 10-095. — A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető b'ármély hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül va”v postautalványon valamint átutalással a IIELIR 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. A lap' ára: 11 oldal 1,00 Ft, 12 "oldal .2.20 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 43,— Ft, egy negyedévre 129.— Ft, félévre 238°— Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 516,— Ft, — ISSN 0133—0659 Pest Megyei Hírlap (Index; 25 061 HU), ISSN 0133—2600.(Ceglédi Hírlap), ISSN 0203—5107 (Érdi Hírlap), BSIjr<a3S-1957 (Gödöllői Hírlap), ,ÍSSN 0133—2651 (Monori Hírlap), ISSN 0133-2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-2750 (Váci Hírlap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom